ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พระมหากัสสปเถระ เป็นบุตรของใคร ?

 1. กษัตริย์มหาศาล
 2. พราหมณ์มหาศาล
 3. เศรษฐีมหาศาล
 4. คฤหบดีมหาศาล

๒. พระมหากัสสปเถระ มีชื่อเดิมว่าอย่างไร ?

 1. อุปติสสะ
 2. โกลิตะ
 3. ปิปผลิ
 4. สุทัตตะ

๓. ก่อนบวช พระมหากัสสปเถระได้แต่งงานกับสตรีใด ?

 1. นางสุชาดา
 2. นางภัทกาปิลานี
 3. นางวิสาขา
 4. นางอุบลวรรณา

๔. ตามประวัติพระมหากัสสปเถระ ท่านจุติมาจากสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ชั้นดาวดึงส์
 2. ชั้นยามา
 3. ชั้นดุสิต
 4. ชั้นพรหม

๕. พระมหากัสสปเถระได้รับอุปสมบท ด้วยพระโอวาทกี่ข้อ ?

 1. ๓ ข้อ
 2. ๔ ข้อ
 3. ๕ ข้อ
 4. ๖ ข้อ

๖. คุณธรรมใด ของพระมหากัสสปเถระที่ได้รับยกย่องว่าควรถือเป็นแบบอย่าง ?

 1. อดทน
 2. ขยัน
 3. ว่าง่าย
 4. มักน้อย

๗. พระอุบาลีเถระ เกิดในเมืองใด ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. พาราณสี
 3. สาวัตถี
 4. เทวทหะ

๘. พระอุบาลีเถระ เคยทำอาชีพใด ?

 1. ช่างกัลบก
 2. นายภูษามาลา
 3. ทหารหลวง
 4. นายประตู

๙. พระอุบาลีเถระ ได้รับยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในด้านใด ?

 1. ทรงพระวินัย
 2. ทรงพระสูตร
 3. ทรงพระอภิธรรม
 4. ทรงธุดงค์

๑๐. ในคราวทำปฐมสังคายนา พระอุบาลีเถระทำหน้าที่วิสัชนาเรื่องใด ?

 1. พระวินัย
 2. พระสูตร
 3. พระอภิธรรม
 4. พระไตรปิฎก

๑๑. พระนางสุปปวาสา เป็นมารดาของพระเถระใด ?

 1. พระอานนท์
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระสิวลี
 4. พระราหุล

๑๒. พระเถระใด ชักชวนให้สิวลีกุมารออกบวช ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระอานนท์

๑๓. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้วยลาภ ?

 1. พระอานนท์
 2. พระกัจจายนะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระสิวลี

๑๔. พระมหากัจจายนเถระ เกิดในวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพทย์
 4. ศูทร

๑๕. พระมหากัจจายนเถระ เคยทำหน้าที่ปุโรหิตให้แก่กษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. จัณฑปัชโชต
 2. พิมพิสาร
 3. อุเทน
 4. สุทโธทนะ

๑๖. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการอธิบายความย่อให้พิสดาร ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระอุบาลี
 3. พระสิวลี
 4. พระราหุล

๑๗. พระนางเขมา เป็นราชธิดาของกษัตริย์ผู้ครองแคว้นใด ?

 1. แคว้นอัสสกะ
 2. แคว้นอวันตี
 3. แคว้นคันธาระ
 4. แคว้นมัททรัฐ

๑๘. พระนางเขมาเสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดใด ?

 1. วัดเวฬุวัน
 2. วัดเชตวัน
 3. วัดบุพพาราม
 4. วัดนิโครธาราม

๑๙. พระเขมาเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ทรงวินัย
 2. มีปัญญามาก
 3. มีบริวารมาก
 4. มีฤทธิ์มาก

๒๐. พระเถรีใด ได้รับตำแหน่งอัครสาวิกาเบื้องขวา ?

 1. ปชาบดีโคตมีเถรี
 2. เขมาเถรี
 3. กีสาโคตมีเถรี
 4. อุบลวรรณาเถรี

๒๑. พระเขมาเถรี นิพพาน ณ สถานที่ใด ?

 1. ลัฏฐิวัน
 2. อัมพวัน
 3. มหาวัน
 4. สาลวัน

๒๒. สตรีใด มีผิวพรรณงามเหมือนสีกลีบดอกบัวเขียว ?

 1. นางอุบลวรรณา
 2. นางขุชชุตรา
 3. นางปฏาจารา
 4. นางสามาวดี

๒๓. พระเถรีใด ได้รับตำแหน่งอัครสาวิกาเบื้องซ้าย ?

 1. ปชาบดีโคตมีเถรี
 2. เขมาเถรี
 3. กีสาโคตมีเถรี
 4. อุบลวรรณาเถรี

๒๔. พระเถรีใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้วยฤทธิ์ ?

 1. อุบลวรรณาเถรี
 2. เขมาเถรี
 3. กีสาโคตมีเถรี
 4. ปฏาจาราเถรี

๒๕. นางปฏาจารา เป็นธิดามหาเศรษฐีในเมืองใด ?

 1. สาวัตถี
 2. สัตถี
 3. พาราณสี
 4. กบิลพัสดุ์

๒๖. นางปฏาจารา มีใจโลเลในเรื่องใด ?

 1. บุรุษ
 2. สตรี
 3. ทรัพย์สิน
 4. เครื่องประดับ

๒๗. พระเถรีใด ก่อนบวชเป็นคนเสียสติ ?

 1. ปชาบดีโคตมีเถรี
 2. กีสาโคตมีเถรี
 3. เขมาเถรี
 4. ปฏาจาราเถรี

๒๘. พระปฏาจาราเถรี ได้รับยกย่องในตำแหน่งเอตทัคคะด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. ทรงวินัย
 4. ทรงธุดงค์

๒๙. นางกีสาโคตมี เกิดในสกุลใด ?

 1. เศรษฐี
 2. ชาวนา
 3. พ่อค้า
 4. คนเข็ญใจ

๓๐. นางกีสาโคตมีเศร้าโศกเสียใจเรื่องบุตร เพราะไม่เคยเห็นสิ่งใด ?

 1. ความเกิด
 2. ความแก่
 3. ความเจ็บ
 4. ความตาย

๓๑. พระเถรีใด ได้รับยกย่องในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้ทรงผ้าเศร้าหมอง ?

 1. ปฏาจาราเถรี
 2. กีสาโคตมีเถรี
 3. เขมาเถรี
 4. ปชาบดีโคตมีเถรี

๓๒. บัณฑิตสามเณรเกิดในตระกูลอุปัฏฐาก ของพระเถระใด ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระสิวลี

๓๓. มารดาของบัณฑิตกุมาร ระงับอาการแพ้ท้องได้ด้วยสิ่งใด ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. ฟังธรรม
 4. นั่งสมาธิ

๓๔. บัณฑิตกุมารบวชเป็นสามเณร ขณะมีอายุกี่ปี ?

 1. ๕ ปี
 2. ๗ ปี
 3. ๙ ปี
 4. ๑๑ ปี

๓๕. ธรรมิกอุบาสก เป็นชาวเมืองใด ?

 1. ราชคฤห์
 2. พาราณสี
 3. ไพสาลี
 4. สาวัตถี

๓๖. คำว่า “ ขอท่านจงรอก่อน ” ธรรมิกอุบาสกกล่าวห้ามใคร ?

 1. พระสงฆ์
 2. เทวดา
 3. พระพรหม
 4. บุตรธิดา

๓๗. ธรรมิกอุบาสกหลังจากตายแล้ว ไปเกิดในสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๓๘. พระนางมัลลิกาเทวี เป็นธิดาของใคร ?

 1. ช่างดอกไม้
 2. ช่างไม้
 3. ช่างเย็บ
 4. ช่างย้อม

๓๙. พระนางมัลลิกาเทวี มีนามเดิมว่าอย่างไร ?

 1. กีสา
 2. โคตมี
 3. สิรจิต
 4. มายา

๔๐. ทานที่ไม่มีใครเหมือน ตรงกับข้อใด ?

 1. สังฆทาน
 2. ปาฏิบุคลิกทาน
 3. วิหารทาน
 4. อสทิสทาน

๔๑. พระภิกษุสงฆ์ อธิษฐานเข้าพรรษาในฤดูใด ?

 1. ฤดูร้อน
 2. ฤดูฝน
 3. ฤดูหนาว
 4. ฤดูแล้ง

๔๒. พระภิกษุสงฆ์ อธิษฐานเข้าจำพรรษาเป็นเวลา กี่เดือน ?

 1. ๓ เดือน
 2. ๔ เดือน
 3. ๕ เดือน
 4. ตลอดปี

๔๓. วันออกพรรษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันอะไร ?

 1. วันมหาปวารณา
 2. วันเทโวโรหณะ
 3. วันธัมมัสสวนะ
 4. วันอุโบสถ

๔๔. วันเทโวโรหณะ มีขึ้นในช่วงเทศกาลใด ?

 1. เข้าพรรษา
 2. ออกพรรษา
 3. ลอยกระทง
 4. ขึ้นปีใหม่

๔๕. พิธีการเจริญพระพุทธมนต์ เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองใด?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. อุชเชนี
 4. เวสาลี

๔๖. พิธีสวดพระอภิธรรม นิยมสวดในงานใด ?

 1. งานบำเพ็ญกุศลศพ
 2. ทำบุญอัฐิ
 3. ทำบุญอายุ
 4. ทำบุญปีใหม่

๔๗. อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง. …..เป็นคำกล่าวถวายสิ่งใด ?

 1. ผ้าอาบน้ำฝน
 2. ผ้ากฐิน
 3. ผ้าป่า
 4. ผ้าปูนั่ง

๔๘. เทศกาลถวายผ้ากฐินในปีหนึ่งกำหนดไว้ กี่เดือน ?

 1. ๑ เดือน
 2. ๒ เดือน
 3. ๓ เดือน
 4. ๔ เดือน

๔๙. พระสงฆ์ในแต่ละวัด รับผ้ากฐินได้ปีละกี่ครั้ง ?

 1. ๑ ครั้ง
 2. ๒ ครั้ง
 3. ๓ ครั้ง
 4. กี่ครั้งก็ได้

๕๐. กุลบุตรผู้บรรพชาเป็นสามเณร ต้องสมาทานรักษาศีลกี่ข้อ ?

 1. ๕ ข้อ
 2. ๘ ข้อ
 3. ๑๐ ข้อ
 4. ๒๒๗ ข้อ