ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ปิปผลิ เป็นชื่อเดิมของพระเถระใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระสิวลี

๒. พระมหากัสสปะเกิดที่เมืองใด ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. พาราณสี
 3. ราชคฤห์
 4. สาวัตถี

๓. พระมหากัสสปะเกิดในวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๔. พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระมหากัสสปะ ในคุณธรรมข้อใด ?

 1. อดทน
 2. มักน้อย
 3. ขยัน
 4. มีเมตตา

๕. พระมหากัสสปะดับขันธนิพพาน เมื่ออายุกี่ปี ?

 1. ๘๐ ปี
 2. ๙๐ ปี
 3. ๑๑๐ ปี
 4. ๑๒๐ ปี

๖. บริขารใด ที่พระพุทธเจ้าประทานแก่พระมหากัสสปะ ?

 1. สบง
 2. จีวร
 3. สังฆาฏิ
 4. บาตร

๗. พระมหากัสสปะเป็นประธานทำสังคายนาครั้งที่เท่าไหร่ ?

 1. ครั้งที่ ๑
 2. ครั้งที่ ๒
 3. ครั้งที่ ๓
 4. ครั้งที่ ๔

๘. พระอุบาลี เป็นบุตรของใคร ?

 1. ช่างย้อมผ้า
 2. ช่างตัดผม
 3. ช่างเย็บผ้า
 4. ช่างทอง

๙. พระเถระใด เคยดำรงตำแหน่งนายภูษามาลาของเจ้าศากยะ ?

 1. พระฉันนะ
 2. พระอานนท์
 3. พระอุบาลี
 4. พระกาฬุทายี

๑๐. พระมารดาของพระสิวลี มีพระนามว่าอะไร ?

 1. ปมิตา
 2. อมิตา
 3. สุปปวาสา
 4. รูปนันทา

๑๑. พระเถระใด อยู่ในครรภ์พระมารดาถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ?

 1. พระอานนท์
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระอุบาลี
 4. พระสิวลี

๑๒. พระสิวลีเรียนกรรมฐานเบื้องต้น จากพระเถระใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอานนท์
 3. พระอุบาลี
 4. พระนันทะ

๑๓. พระสิวลี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ทรงวินัย
 2. มีลาภ
 3. มักน้อย
 4. ทรงธุดงค์

๑๔. พระมหากัจจายนะ เกิดที่เมืองใด ?

 1. ไพสาลี
 2. สาวัตถี
 3. พาราณสี
 4. อุชเชนี

๑๕. พระมหากัจจายนะ เคยรับราชการในตำแหน่งใด ?

 1. ปุโรหิต
 2. อำมาตย์
 3. อุปราช
 4. ราชทูต

๑๖. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการอธิบายความย่อให้พิสดาร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอานนท์
 3. พระราหุล
 4. พระมหากัจจายนะ

๑๗. พระนางเขมา เป็นราชธิดาของกษัตริย์ผู้ครองนครใด ?

 1. สาคละ
 2. วังสะ
 3. สักกะ
 4. เทวทหะ

๑๘. พระนางเขมา ได้อภิเษกสมรสกับกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. ปเสนทิโกศล
 2. พิมพิสาร
 3. อุเทน
 4. จัณฑปัชโชต

๑๙. สตรีใด บรรลุพระอรหัตในขณะเป็นคฤหัสถ์ ?

 1. อุบลวรรณา
 2. เขมา
 3. ปฏาจารา
 4. กีสาโคตมี

๒๐. พระนางเขมาบรรลุพระอรหัต ในอิริยาบถใด ?

 1. ยืน
 2. เดิน
 3. นั่ง
 4. นอน

๒๑. พระเถรีใด ได้รับยกย่องว่ามีปัญญามาก ?

 1. กีสาโคตมี
 2. อุบลวรรณา
 3. เขมา
 4. ปฏาจารา

๒๒. พระอุบลวรรณาเถรี เกิดที่เมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. โกสัมพี
 4. อุชเชนี

๒๓. พระเถรีใด เป็นอัครสาวิกาเบื้องซ้าย ?

 1. อุบลวรรณา
 2. เขมา
 3. ปฏาจารา
 4. รูปนันทา

๒๔. พระอุบลวรรณาเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีลาภ
 2. มีฤทธิ์
 3. มีปัญญา
 4. มีความเพียร

๒๕. สตรีใด เสียสติเพราะสูญเสียคนในครอบครัว ?

 1. อุบลวรรณา
 2. เขมา
 3. ปฏาจารา
 4. กีสาโคตมี

๒๖. พระปฏาจาราเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ทรงวินัย
 2. มีฤทธิ์
 3. มีปัญญา
 4. ทรงผ้าเศร้าหมอง

๒๗. สตรีใด เข้าใจว่ามียาที่สามารถรักษาคนตายให้ฟื้นได้ ?

 1. ปฏาจารา
 2. กีสาโคตมี
 3. เขมา
 4. ปชาบดี

๒๘. พระเถรีใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านทรงผ้าเศร้าหมอง ?

 1. ปชาบดี
 2. พิมพา
 3. อุบลวรรณา
 4. กีสาโคตมี

๒๙. บัณฑิตสามเณรเกิดในตระกูลอุปัฏฐาก ของพระเถระใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอานนท์
 4. พระราหุล

๓๐. มารดาของสามเณรใด ขณะแพ้ท้องต้องการนุ่งผ้ากาสาวพัสตร์ ?

 1. สังกิจจะ
 2. บัณฑิต
 3. สุมนะ
 4. สุขะ

๓๑. พระเถระใด เป็นพระอุปัชฌาย์ของบัณฑิตสามเณร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอานนท์
 4. พระมหากัสสปะ

๓๒. ธรรมิกอุบาสก เป็นชาวเมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. โกสัมพี
 4. อุชเชนี

๓๓. ข้อใด เป็นอุปนิสัยของธรรมิกอุบาสก ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. ฟังธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๓๔. หลังถึงแก่กรรม ธรรมิกอุบาสกไปเกิดในสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๓๕. พระสูตรใด ที่ธรรมิกอุบาสกฟังจากภิกษุทั้งหลาย ?

 1. สติปัฏฐานสูตร
 2. มงคลสูตร
 3. รตนสูตร
 4. เมตตสูตร

๓๖. พระนางมัลลิกาเทวี เป็นธิดาของใคร ?

 1. ช่างตัดผม
 2. ช่างทอง
 3. ช่างทำดอกไม้
 4. ช่างย้อมผ้า

๓๗. แคว้นใด เป็นที่อาศัยอยู่ของพระนางมัลลิกาเทวี ?

 1. สักกะ
 2. มคธ
 3. กาสี
 4. โกศล

๓๘. พระเทวีใด เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล ?

 1. สุมนา
 2. มัลลิกา
 3. สุปปวาสา
 4. ปมิตา

๓๙. พระเทวีใด ทรงแนะนำให้พระเจ้าปเสนทิโกศลเลิกพิธีบูชายัญ ?

 1. มัลลิกา
 2. สุมนา
 3. สุปปวาสา
 4. ปมิตา

๔๐. พระนางมัลลิกาเทวี ทรงแนะนำพระสวามีให้ถวายทานใด ?

 1. ธรรมทาน
 2. อสทิสทาน
 3. ปาฏิบุคลิกทาน
 4. อภัยทาน

๔๑. ในวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมบำเพ็ญกุศลใด ?

 1. ตักบาตร
 2. รักษาศีล
 3. ฟังธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์เข้าจำพรรษา ในฤดูใด ?

 1. ฤดูร้อน
 2. ฤดูหนาว
 3. ฤดูฝน
 4. ฤดูแล้ง

๔๓. วันปวารณา ตรงกับข้อใด ?

 1. เข้าพรรษา
 2. ออกพรรษา
 3. ธรรมสวนะ
 4. เทโวโรหณะ

๔๔. ธรรมสวนะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ฟังธรรม
 2. ถวายทาน
 3. รักษาศีล
 4. เจริญภาวนา

๔๕. การเจริญพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยใด ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. พุทธกาล
 3. หลังพุทธกาล
 4. ปัจจุบันกาล

๔๖. พระสูตรใด ที่พระพุทธเจ้าให้พระอานนท์สวดในเมืองไพสาลี ?

 1. มงคลสูตร
 2. รตนสูตร
 3. เมตตสูตร
 4. วัมมิกสูตร

๔๗. สัตตมวาร คือการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ตายครบกำหนดกี่วัน ?

 1. ๗ วัน
 2. ๕๐ วัน
 3. ๑๐๐ วัน
 4. ๑ ปี

๔๘. เทศกาลลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือนใด ?

 1. เดือน ๓
 2. เดือน ๖
 3. เดือน ๘
 4. เดือน ๑๒

๔๙. การทอดกฐิน จัดเป็นทานประเภทใด ?

 1. กาลทาน
 2. อาคันตุกทาน
 3. ปาฏิบุคลิกทาน
 4. วิหารทาน

๕๐. ผู้จะบวชเป็นพระภิกษุ ต้องมีอายุครบกี่ปีบริบูรณ์ ?

 1. ๑๗ ปี
 2. ๑๘ ปี
 3. ๑๙ ปี
 4. ๒๐ ปี