ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. พระเวสสันดรครั้นทิวงคตแล้ว ไปอุบัติในสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๒. เหตุที่ทำให้เทวดาจุติจากเทวโลก มีกี่ประการ ?

 1. ๒ ประการ
 2. ๓ ประการ
 3. ๔ ประการ
 4. ๕ ประการ

๓. ในปัจจุบัน ชมพูทวีปคือดินแดนประเทศใด ?

 1. อินเดีย
 2. จีน
 3. อินโดนีเชีย
 4. เวียดนาม

๔. ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็นกี่ส่วน ?

 1. ๑ ส่วน
 2. ๒ ส่วน
 3. ๓ ส่วน
 4. ๔ ส่วน

๕. ทิฏฐิคือความเห็นของคนในชมพูทวีป แบ่งออกเป็นกี่อย่าง ?

 1. ๒ อย่าง
 2. ๓ อย่าง
 3. ๔ อย่าง
 4. ๕ อย่าง

๖. เมืองกบิลพัสดุ์ ตั้งตามชื่อของดาบสใด ?

 1. กบิลดาบส
 2. อสิตดาบส
 3. อุททกดาบส
 4. อาฬารดาบส

๗. สุทโธทนราชกุมารอภิเษกสมรสกับสตรีพระนางใด ?

 1. พระนางปมิตา
 2. พระนางอมิตา
 3. พระนางมายา
 4. พระนางยโสธรา

๘. พระนางสิริมหามายา ประสูติพระโอรส ณ ภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นหว้า
 2. ต้นสาละ
 3. ต้นโพธิ์
 4. ต้นไทร

๙. ต้นไม้ใด อุบัติขึ้นมาพร้อมกับพระโพธิสัตว์ ?

 1. ต้นหว้า
 2. ต้นสาละ
 3. ต้นไทร
 4. ต้นโพธิ์

๑๐. พระโพธิสัตว์ ได้รับการขนานพระนามว่าอย่างไร ?

 1. สิทธัตถะ
 2. นันทะ
 3. อานันทะ
 4. อนุรุทธะ

๑๑. พระมารดาทิวงคตขณะสิทธัตถราชกุมารประสูติได้กี่วัน ?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๙ วัน

๑๒. สิทธัตถราชกุมาร อภิเษกสมรสกับสตรีพระนางใด ?

 1. พระนางปมิตา
 2. พระนางอมิตา
 3. พระนางพิมพา
 4. พระนางรูปนันทา

๑๓. “ราหุลํ ชาตํ …”สิทธัตถราชกุมารตรัสขณะทราบการประสูติของพระกุมารใด ?

 1. นันทกุมาร
 2. อานันทกุมาร
 3. อนุรุทธกุมาร
 4. ราหุลกุมาร

๑๔. สิทธัตถราชกุมาร ทรงตัดพระเมาลีด้วยสิ่งใด ?

 1. พระแสงกรรบิด
 2. พระขรรค์
 3. พระแสงดาบ
 4. พระแสงกริช

๑๕. สมเด็จอมรินทราธิราช นําพระเมาลีไปไว้ที่สวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๑๖. พระมหาบุรุษ ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยากี่วาระ ?

 1. ๑ วาระ
 2. ๒ วาระ
 3. ๓ วาระ
 4. ๔ วาระ

๑๗. กลุ่มบุคคลใด ออกบวชตามพระมหาบุรุษ ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ยสะและสหาย
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๑๘. พระมหาบุรุษ ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยากี่ปี ?

 1. ๓ ปี
 2. ๔ ปี
 3. ๕ ปี
 4. ๖ ปี

๑๙. สิ่งใด ที่นางสุชาดาถวายแด่พระมหาบุรุษ ?

 1. ข้าวมธุปายาส
 2. ขนมคลุกงา
 3. ขนมกุมมาส
 4. ขนมเบื้อง

๒๐. พระมหาบุรุษทรงอธิษฐานลอยถาด ที่แม่น้ำใด ?

 1. คงคา
 2. ยมุนา
 3. สรภู
 4. เนรัญชรา

๒๑. พระมหาบุรุษทรงรับหญ้าคา ๘ กําจากผู้ใด ?

 1. กบิลดาบส
 2. โสตถิยพราหมณ์
 3. อุปกาชีวก
 4. พาณิช ๒ พี่น้อง

๒๒. พระมหาบุรุษทรงอธิษฐานจะไม่ลุกจากที่นั่งหากยังไม่ตรัสรู้ ภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นหว้า
 2. ต้นสาละ
 3. ต้นโพธิ์
 4. ต้นไทร

๒๓. พระมหาบุรุษ ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาใด ?

 1. เวลาเย็น
 2. เวลาย่ำค่ำ
 3. เวลาเที่ยงคืน
 4. เวลารุ่งเช้า

๒๔. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุขในที่ต่างๆทั้งหมดกี่สัปดาห์ ?

 1. ๕ สัปดาห์
 2. ๖ สัปดาห์
 3. ๗ สัปดาห์
 4. ๘ สัปดาห์

๒๕. ระหว่างเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ทรงพบกับผู้ใด ?

 1. กบิลดาบส
 2. โสตถิยพราหมณ์
 3. พาณิช ๒ พี่น้อง
 4. อุปกาชีวก

๒๖. พระพุทธเจ้าเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เพื่อโปรดใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 4. ปิปผลิมาณพ

๒๗. ฤษีท่านใด ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ

๒๘. ผู้ใด ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ?

 1. ยสกุลบุตร
 2. โกลิตปริพาชก
 3. อุปติสสปริพาชก
 4. ปิปผลิมาณพ

๒๙. พระอุรุเวลกัสสปะ เคยเป็นนักบวชในลัทธิใด ?

 1. นิครนถ์
 2. เดียรถีย์
 3. ปริพาชก
 4. ชฎิล

๓๐. พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองราชคฤห์ เพื่อโปรดกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. พิมพิสาร
 2. สุทโธทนะ
 3. ปเสนทิโกศล
 4. จัณฑปัชโชต

๓๑. กษัตริย์พระองค์ใดทรงให้สร้างวัดถวายในพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรก ?

 1. สุทโธทนะ
 2. พิมพิสาร
 3. ปเสนทิโกศล
 4. จัณฑปัชโชต

๓๒. พระสารีบุตรบรรลุพระอรหัตตผล ขณะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ใคร ?

 1. อุปกาชีวก
 2. ทีฆนขปริพาชก
 3. ปิปผลิมาณพ
 4. ยสกุลบุตร

๓๓. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอุบายระงับความง่วงแก่พระเถระใด ?

 1. พระยสะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระมหากัสสปะ

๓๔. มาณพกี่คน ที่พราหมณ์พาวรีส่งไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า ?

 1. ๑๖ คน
 2. ๑๗ คน
 3. ๑๘ คน
 4. ๑๙ คน

๓๕. ราธพราหมณ์ได้บวชเป็นพระภิกษุ เพราะความกตัญญูของพระเถระใด ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระอานนท์

๓๖. พระพุทธเจ้าเสด็จไปทรงโปรดพระพุทธบิดา ณ สถานที่ใด ?

 1. สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 2. เมืองกบิลพัสดุ์
 3. เมืองเทวทหะ
 4. เมืองอุชเชนี

๓๗. วัดใด ที่พระประยูรญาติสร้างถวายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า ?

 1. เวฬุวนาราม
 2. เชตวนาราม
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๓๘. พระพุทธเจ้าทรงแสดงจันทกินนรชาดก เพื่อละความโศกเศร้าของใคร ?

 1. พระพุทธบิดา
 2. พระพุทธมารดา
 3. พระนางพิมพา
 4. พระนางรูปนันทา

๓๙. ราหุลกุมารทรงได้รับการบรรพชาด้วยวิธีใด ?

 1. เอหิภิกขุ
 2. รับโอวาท ๓
 3. รับไตรสรณคมน์
 4. ญัตติจตุตถกรรม

๔๐. ราชกุมารพระองค์ใด มิได้ประสูติในศากยวงศ์ ?

 1. เทวทัต
 2. อนุรุทธะ
 3. ภัคคุ
 4. กิมพิละ

๔๑. พระอานนท์บรรลุเป็นพระโสดาบัน เพราะได้ฟังโอวาทจากพระเถระใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอุบาลี
 3. พระสิวลี
 4. พระปุณณมันตานีบุตร

๔๒. พระพุทธเจ้าเสด็จจําพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดใคร ?

 1. พระพุทธบิดา
 2. พระพุทธมารดา
 3. พระน้านาง
 4. ชาวสวรรค์

๔๓. โสณโกฬิวิสกุลบุตร ทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้า ณ สถานที่ใด ?

 1. ถ้ำสุกรขาตา
 2. ถ้ำสัตตบรรณคูหา
 3. เขาคิชฌกูฏ
 4. เขาเวภาระ

๔๔. พระรัฐบาล ได้สําเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๔๕. พญามารมาเข้าเฝ้าทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทําอะไร ?

 1. ประสูติ
 2. ตรัสรู้
 3. แสดงปฐมเทศนา
 4. ปรินิพพาน

๔๖. พระพุทธเจ้า ทรงรับบิณฑบาตครั้งสุดท้ายจากใคร ?

 1. นางสุชาดา
 2. นางวิสาขา
 3. อนาถบิณฑิกะ
 4. นายจุนทกัมมารบุตร

๔๗. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในราตรีดิถีเพ็ญเดือนใด ?

 1. เดือน ๓
 2. เดือน ๖
 3. เดือน ๘
 4. เดือน ๑๒

๔๘. สถานที่ใด เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า ?

 1. มกุฏพันธนเจดีย์
 2. ปวาลเจดีย์
 3. รัตนฆรเจดีย์
 4. อานันทเจดีย์

๔๙. ผู้ใด ทําหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?

 1. วังคันตพราหมณ์
 2. โทณพราหมณ์
 3. ราธพราหมณ์
 4. พาวรีพราหมณ์

๕๐. พระนางปชาบดีโคตมี ทรงได้รับบรรพชาอุปสมบทด้วยวิธีใด ?

 1. เอหิภิกขุ
 2. รับโอวาท ๓
 3. รับไตรสรณคมน์
 4. รับครุธรรม ๘