ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๖

ประวัติของพระพุทธเจ้าและสาวก คือข้อใด ?

 1. พุทธประวัติ
 2. อนุพุทธประวัติ
 3. เถรประวัติ
 4. พุทธานุพุทธประวัติ

ความเชื่อถือข้อใด แสดงความเป็นผู้มีมานะถือตัวของชาวชมพูทวีป ?

 1. โลกเที่ยง
 2. โลกมีที่สุด
 3. แบ่งชั้นวรรณะ
 4. ตายแล้วเกิด

ชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่แคว้นใหญ่ ?

 1. ๑๔ แคว้น
 2. ๑๕ แคว้น
 3. ๑๖ แคว้น
 4. ๑๗ แคว้น

ใครประกอบด้วยลักษณะแห่งเบญจกัลยาณี ?

 1. พระนางมายา
 2. พระนางพิมพา
 3. พระนางกัญจนา
 4. พระนางอมิตา

เมื่ออสิตดาบสไหว้พระสิทธัตถกุมาร ราชสกุลได้ทำอย่างไร ?

 1. หมดศรัทธา
 2. เกิดศรัทธา
 3. มอบโอรสเป็นบริวาร
 4. ยอมเป็นทาส

พราหมณ์ชื่ออะไร ทำนายเจ้าชายสิทธัตถะว่า ต้องออกบวชแน่นอน ?

 1. รามะ
 2. ยัญญะ
 3. โกณฑัญญะ
 4. สุทัตตะ

เจ้าชายสิทธัตถะ มีน้องชายร่วมพระราชบิดา คือใคร ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระอานนท์
 4. พระนันทะ

เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นคนแก่ จึงบรรเทาความเมาในอะไรได้ ?

 1. วัย
 2. ความไม่มีโรค
 3. ชีวิต
 4. ลาภยศ

ในวันที่พระมหาบุรุษเสด็จออกผนวช มีใครห้ามปราม ?

 1. พระราชบิดา
 2. พระนางพิมพา
 3. นายฉันนะ
 4. พญาวสวัตดีมาร

การบำเพ็ญทุกรกิริยาในวาระที่ ๓ พระมหาบุรุษทรงทำอย่างไร ?

 1. กดพระทนต์
 2. กดพระตาลุ
 3. กลั้นลมหายใจ
 4. อดพระกระยาหาร

ข้อใด ไม่ใช่ทศบารมีที่พระมหาบุรุษทรงใช้ผจญมาร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

ญาณใด เป็นเหตุให้รู้การตายและเกิดของสัตว์ทั้งหลายได้ ?

 1. จุตูปปาตญาณ
 2. ทิพพจักขุ
 3. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
 4. อาสวักขยญาณ

ข้อใด ไม่นับเข้าในสหชาตของพระพุทธเจ้า ?

 1. ม้ากัณฐกะ
 2. ต้นโพธิ์
 3. ขุมทรัพย์ทั้ง ๔
 4. นันทกุมาร

ขณะเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดีย์ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอะไร ?

 1. พระสูตร
 2. พระวินัย
 3. พระอภิธรรม
 4. เวไนยสัตว์

ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นราชายตนะทรงพบใคร ?

 1. พราหมณ์หุหุกชาติ
 2. ตปุสสะภัลลิกะ
 3. พระยามุจลินท์
 4. ยสกุลบุตร

ผู้ที่เข้าใจธรรมได้ เมื่อผู้อื่นอธิบายความ เปรียบกับดอกบัวเหล่าใด ?

 1. บัวพ้นน้ำ
 2. บัวเสมอน้ำ
 3. บัวไม่พ้นน้ำ
 4. บัวในตม

มัชฌิมาปฏิปทา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ทรมานตน
 2. ทางสายกลาง
 3. ที่สุดโต่ง
 4. ที่สุดแห่งทุกข์

อนุปุพพีกถา พระพุทธเจ้าตรัสพรรณนาเรื่องอะไรก่อน ?

 1. การรักษาศีล
 2. การออกบวช
 3. การให้ทาน
 4. สวรรค์

โกลิตะทำกติกากับใครว่า ผู้ใดบรรลุธรรมวิเศษก่อนจงบอกแก่กัน ?

 1. ยสกุลบุตร
 2. อัสสชิ
 3. คยากัสสปะ
 4. อุปติสสะ

พระสาวกรูปใด ได้ศิษย์ดีและเป็นกำลังพระศาสนา ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระยส
 3. พระอานนท์
 4. พระสารีบุตร

เหตุใด พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธก่อน ?

 1. ได้รับนิมนต์
 2. เป็นทางผ่าน
 3. เป็นเมืองเจริญ
 4. มีเจ้าลัทธิอยู่มาก

พระเจ้าพิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมอะไร ?

 1. รตนสูตร
 2. มหาสมยสูตร
 3. ธชัคคสูตร
 4. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ

ข้อใด เรียกว่า ปฏิปุจฉาพยากรณ์ ?

 1. ถามทีละข้อ
 2. ตอบทีละข้อ
 3. ย้อนถามแล้วตอบ
 4. ตอบทันที

พระสาวกรูปใด มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระพุทธเจ้า ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระอานนท์
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอุบาลี

ข้อใด ไม่ใช่บุรพบิดรในการทำปุพพเปตพลีของพราหมณ์ ?

 1. บุตร
 2. บิดา
 3. ปู่
 4. ทวด

กษัตริย์ผู้ริเริ่มทำปุพพเปตพลีในพระพุทธศาสนา พระนามว่าอะไร ?

 1. ปเสนทิโกศล
 2. พิมพิสาร
 3. อชาตศัตรู
 4. สุทโธทนะ

ใครประกาศว่า การบูชาเพลิงที่ตนเคยประพฤติไม่มีแก่นสาร ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระยส
 3. พระอุรุเวลกัสสปะ
 4. พระนทีกัสสปะ

พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลก ?

 1. ลาภ
 2. ยศ
 3. สุข
 4. ทุกข์

อะไรเป็นอุปสรรคของพระสาวกที่ไปประกาศพระศาสนาในยุคแรก ?

 1. มีคนคัดค้าน
 2. มีคนดูหมิ่น
 3. เดินทางลำบาก
 4. ให้บวชเองไม่ได้

บรรดามาณพ ๑๖ คน ใครบรรลุธรรมช้ากว่าเพื่อน ?

 1. อชิตมาณพ
 2. ปิงคิยมาณพ
 3. อุทยมาณพ
 4. โปสาลมาณพ

พระสารีบุตรบรรลุพระอรหัตผลที่ไหน ?

 1. ถ้ำสุกรขาตา
 2. ถ้ำสัตตบรรณ
 3. ภูเขาอิสิคิลิ
 4. กัลลวาลมุตตคาม

เหตุใด พระศาสดารับสั่งภิกษุผู้จะจาริกให้ไปลาพระสารีบุตรก่อน ?

 1. เรียนกัมมัฏฐาน
 2. ให้สั่งสอน
 3. ส่งพระไปด้วย
 4. ให้คาถากันภัย

อนาถปิณฑิกเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรม ณ สถานที่ใด ?

 1. เชตวัน
 2. สีตวัน
 3. เวฬุวัน
 4. มิคทายวัน

พระอานนท์บรรลุโสดาปัตติผลเพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระวัปปะ
 3. พระปุณณมันตานีบุตร
 4. พระอัสสชิ

ใครทูลขอว่า กุลบุตรที่จะบวชต้องให้บิดามารดาอนุญาตก่อน ?

 1. พระเจ้าสุทโธทนะ
 2. พระอานนท์
 3. นางวิสาขา
 4. อนาถปิณฑิกะ

พระศาสดาเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ ตามคำทูลเชิญของใคร ?

 1. พระกาฬุทายี
 2. พระอุบาลี
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระอานนท์

เจ้าศากยะให้อุบาลีช่างกัลบกบวชก่อน เพราะเหตุใด ?

 1. อายุมากกว่า
 2. ทำกติกากันไว้
 3. เพื่อละมานะ
 4. บรรลุธรรมก่อน

คำว่า อรหันต์ เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งไหน ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. สมัยพุทธกาล
 3. หลังพุทธกาล
 4. ปฐมสังคายนา

พระนางมหาปชาดีโคตมี แสดงความตั้งใจจะบวชอย่างไร ?

 1. อดอาหาร
 2. กลั้นลมหายใจ
 3. ตัดพระเกศา
 4. ออกไปอยู่ป่า

ใครรับครุธรรม ๘ ประการ เป็นคนแรก ?

 1. พระนางปชาบดีโคตมี
 2. นางเขมา
 3. นางโรหิณี
 4. นางปฏาจารา

ภิกษุณีรูปใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านพระวินัย ?

 1. เขมาเถรี
 2. อุบลวรรณาเถรี
 3. ปฏาจาราเถรี
 4. รูปนันทาเถรี

พระนางเขมาเถรีได้รับเอตทัคคะด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. ชำนาญสมาบัติ
 4. มีความเพียรมาก

ดอกไม้ชนิดใด ตกจากสวรรค์ในวันพระศาสดาปรินิพพาน ?

 1. ดอกปาริฉัตร
 2. ดอกสาละ
 3. ดอกบัวสวรรค์
 4. ดอกมณฑารพ

พระกายของพระตถาคตผ่องใสยิ่งนัก ในกาลใด ?

 1. ประสูติ
 2. ตรัสรู้
 3. ปรินิพพาน
 4. ตรัสรู้และปรินิพพาน

ใครเป็นผู้ถวายผ้าสิงคิวรรณ ?

 1. ตปุสสะ
 2. ปุกกุสะ
 3. ภัลลิกะ
 4. จุนทกัมมารบุตร

ข้อใด ไม่จัดเป็นถูปารหบุคคล ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระอรหันต์
 3. พระเจ้าจักรพรรดิ
 4. พระอนาคามี

ทูตที่มาขอแบ่งพระสารีริกธาตุครั้งแรก มีกี่พระนคร ?

 1. ๖ พระนคร
 2. ๗ พระนคร
 3. ๘ พระนคร
 4. ๙ พระนคร

ใครเป็นอัครศาสนูปถัมภกในคราวทำสังคายนาครั้งแรก ?

 1. พระเจ้าอชาตศัตรู
 2. พระเจ้าอโศก
 3. มัลลกษัตริย์
 4. เจ้าลิจฉวี

การทำสังคายนาครั้งที่ ๒ ปรารภเรื่องอะไร ?

 1. วัตถุ ๑๐
 2. เดียรถีย์ปลอมบวช
 3. จารึกธรรม
 4. จ้วงจาบธรรมวินัย

อันตรธานใด เป็นลำดับสุดท้ายแห่งความเสื่อมในพระพุทธศาสนา ?

 1. ปริยัติ
 2. ปฏิบัติ
 3. ปฏิเวธ
 4. ธาตุ