ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. “ผู้มีความต้องการสำเร็จ ” มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. สิทธัตถะ
 2. กกุสันธะ
 3. โกนาคมนะ
 4. กัสสปะ

๒. พระเวสสันดรครั้นทิวงคตแล้ว ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ชั้นดาวดึงส์
 2. ชั้นยามา
 3. ชั้นดุสิต
 4. ชั้นนิมมานรดี

๓. พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงอภิเษกสมรสกับสตรีพระนางใด ?

 1. พระนางสิริมหามายา
 2. พระนางปมิตา
 3. พระนางอมิตา
 4. พระนางยโสธรา

๔. พระนางสิริมหามายาประสูติพระโอรส ภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นโพธิ์
 2. ต้นสาละ
 3. ต้นไทร
 4. ต้นจิก

๕. สัตว์มงคลใด เกิดพร้อมกันกับพระโพธิสัตว์ประสูติ ?

 1. ช้างนาฬาคิรี
 2. โคอุสภะ
 3. ช้างปริเลยยกะ
 4. ม้ากัณฐกะ

๖. เมื่อประสูติได้ ๕ วัน พระโพธิสัตว์ได้รับการขนานพระนามว่าอย่างไร ?

 1. สิทธัตถะ
 2. โกลิตะ
 3. อุปติสสะ
 4. กัสสปะ

๗. พราหมณ์ใด ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องออกผนวชแน่นอน ?

 1. รามพราหมณ์
 2. ลักษณพราหมณ์
 3. ยัญญพราหมณ์
 4. โกณฑัญญพราหมณ์

๘. สตรีพระนางใด ผู้เป็นพระน้านางเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะ ?

 1. พระนางสิริมหามายา
 2. พระนางปชาบดี
 3. พระนางอมิตา
 4. พระนางยโสธรา

๙. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธรา ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?

 1. ๗ ปี
 2. ๑๖ ปี
 3. ๒๙ ปี
 4. ๓๕ ปี

๑๐. พระนางพิมพาเทวี ประสูติพระโอรสพระนามว่าอะไร ?

 1. ราหุล
 2. อานันทะ
 3. นันทะ
 4. ภัททิยะ

๑๑. บุคคลใด ได้ตามเสด็จเจ้าชายสิทธัตถะในวันออกผนวช ?

 1. นายฉันนะ
 2. โกณฑัญญพราหมณ์
 3. นันทกุมาร
 4. ราหุลกุมาร

๑๒. อาจารย์ท่านใด ที่พระมหาบุรุษได้ไปศึกษาด้วยเป็นคนแรกหลังผนวช ?

 1. กบิลดาบส
 2. อสิตดาบส
 3. อาฬารดาบส
 4. อุทกดาบส

๑๓. บุคคลพวกใด เมื่อทราบข่าวว่าพระมหาบุรุษออกผนวช จึงออกบวชตาม ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. สหายยสะ
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๑๔. สิ่งใด ที่พระมหาบุรุษทรงอธิษฐานแล้วลอยลงในแม่น้ำเนรัญชรา ?

 1. ขันทอง
 2. ทัพพีทอง
 3. ถ้วยทอง
 4. ถาดทอง

๑๕. พระมหาบุรุษทรงรับหญ้าคาจากโสตถิยพราหมณ์ จำนวนกี่กำ ?

 1. ๒ กำ
 2. ๔ กำ
 3. ๖ กำ
 4. ๘ กำ

๑๖. พระมหาบุรุษตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นสาละ
 2. ต้นไทร
 3. ต้นโพธิ์
 4. ต้นจิก

๑๗. ใคร ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ?

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. สหัมบดีพรหม
 3. ฆฏิการพรหม
 4. มหาพรหม

๑๘. บุคคลกลุ่มใด ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดเป็นครั้งแรก ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ยสะและสหาย
 3. ภัททวัคคีย์
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๑๙. การแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้า เรียกว่าอะไร ?

 1. ปฐมเทศนา
 2. ทุติยเทศนา
 3. ตติยเทศนา
 4. จตุตถเทศนา

๒๐. ในปัญจวัคคีย์ ใครได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นท่านแรก ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ

๒๑. บุคคลกลุ่มใด ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนใครอื่น ?

 1. พาณิช ๒ พี่น้อง
 2. ปัญจวัคคีย์
 3. ภัททวัคคีย์
 4. ยสะและสหาย

๒๒. ยสกุลบุตรหนีออกจากบ้าน เพราะเหตุใด ?

 1. อยากเที่ยว
 2. ไปหาเพื่อน
 3. นึกสนุก
 4. เบื่อหน่าย

๒๓. ยสกุลบุตร ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 3. พระวัปปะ
 4. พระอัสสชิ

๒๔. บุคคลกลุ่มใด ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. สหายยสะ
 3. ภัททวัคคีย์
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๒๕. อุรุเวลกัสสปชฎิล มีบริวารทั้งหมดกี่คน ?

 1. ๓๕๐ คน
 2. ๔๐๐ คน
 3. ๔๕๐ คน
 4. ๕๐๐ คน

๒๖. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรก ณ สถานที่ใด ?

 1. อิสิปตนมฤคทายวัน
 2. ลัฏฐิวัน
 3. เวฬุวัน
 4. เชตวัน

๒๗. วัดใด ที่พระเจ้าพิมพิสารทรงสร้างถวาย ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๒๘. พระเถระองค์ใด ที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิด ?

 1. พระยสะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมคคัลลานะ

๒๙. พระสารีบุตร ดับขันธนิพพานในวันเพ็ญเดือนใด ?

 1. เดือน ๓
 2. เดือน ๖
 3. เดือน ๘
 4. เดือน ๑๒

๓๐. พระมหาโมคคัลลานะ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีฤทธิ์มาก
 2. มีความเพียรมาก
 3. มีบริวารมาก
 4. มีลาภมาก

๓๑. มาณพใด เป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรี ?

 1. กัสสปมาณพ
 2. อุปติสสมาณพ
 3. โกลิตมาณพ
 4. อชิตมาณพ

๓๒. คุณธรรมใด ของพระราธะที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ถือเอาเป็นแบบอย่าง ?

 1. เป็นผู้ว่าง่าย
 2. มีความซื่อสัตย์
 3. มีความเพียร
 4. มีความสันโดษ

๓๓. พระเถระใด ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดพระธรรมกถึก ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระอุบาลี
 3. พระสิวลี
 4. พระปุณณมันตานีบุตร

๓๔. พระอารามใด ที่พระประยูรญาติสร้างถวาย ?

 1. เวฬุวนาราม
 2. เชตวนาราม
 3. นิโครธาราม
 4. บุพพาราม

๓๕. ชาดกใด ที่พระพุทธเจ้าตรัสในท่ามกลางพระประยูรญาติ ?

 1. เวสันดรชาดก
 2. มหาชนกชาดก
 3. สุวรรณสามชาดก
 4. มโหสถชาดก

๓๖. พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระนางพิมพาเทวี ที่เมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. กบิลพัสดุ์
 4. เทวทหะ

๓๗. พระเถระใด เป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของพระพุทธเจ้า ?

 1. พระนันทะ
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระภัททิยะ
 4. พระราหุล

๓๘. พระนางพิมพาเทวีส่งราหุลกุมารไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อทูลขอสิ่งใด ?

 1. ราชพาหนะ
 2. ราชมณเฑียร
 3. ราชสมบัติ
 4. ราชนิเวศน์

๓๙. พระพุทธบิดาเป็นพระอริยบุคคลสูงสุด ชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๔๐. วัดใด ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๔๑. บุคคลใด ออกบวชพร้อมกับเจ้าศากยะทั้ง ๕ ?

 1. โกลิตะ
 2. อุปติสสะ
 3. อุบาลี
 4. สิวลี

๔๒. ผลกรรมที่ทำอนันตริยกรรม ส่งให้พระเทวทัตไปเกิดในภพภูมิใด ?

 1. อเวจีมหานรก
 2. เปรต
 3. อสุรกาย
 4. สัตว์เดียรัจฉาน

๔๓. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นพหูสูต ?

 1. พระนันทะ
 2. พระอานนท์
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระอุบาลี

๔๔. พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดใคร ?

 1. พุทธบิดา
 2. พุทธมารดา
 3. พุทธอนุชา
 4. พุทธบุตร

๔๕. พระเถระองค์ใด ทำความเพียรเกินขนาด เดินจงกรมจนเท้าแตก ?

 1. พระอานนท์
 2. พระอชิตะ
 3. พระรัฐบาล
 4. พระโสณะโกฬิวิสะ

๔๖. พระเถระองค์ใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้บวชด้วยศรัทธา ?

 1. พระนันทะ
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระอานนท์
 4. พระรัฐบาล

๔๗. พระเถระองค์ใด เป็นพระอรหันต์ปัจฉิมสาวก ?

 1. พระราธะ
 2. พระอชิตะ
 3. พระสุภัททะ
 4. พระรัฐบาล

๔๘. สตรีใด บูชาพระบรมศพพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องประดับมหาลดาประสาธน์ ?

 1. นางมัลลิกา
 2. นางสุชาดา
 3. นางวิสาขา
 4. นางเขมา

๔๙. ท้าวสักกเทวราช ได้นำพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าไปไว้ ณ สวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๕๐. พระเถรีใด เป็นปฐมสาวิกา ?

 1. เขมาเถรี
 2. ปฏาจาราเถรี
 3. มหาปชาบดีโคตมีเถรี
 4. กีสาโคตมีเถรี