ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีครบ ๓๐ ทัศ ในคราวเสวยพระชาติใด ?

 1. มหาชนก
 2. วิฑูรบัณฑิต
 3. มโหสถ
 4. เวสสันดร

๒. พระมหาบุรุษเปล่งอาสภิวาจาในคราวใด ?

 1. ประสูติ
 2. ตรัสรู้
 3. ปฐมเทศนา
 4. ปรินิพพาน

๓. พระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้วไปบังเกิด ณ สวรรค์ชั้นใด ?

 1. ชั้นดาวดึงส์
 2. ชั้นยามา
 3. ชั้นดุสิต
 4. ชั้นนิมมานรดี

๔. พระมหาบุรุษ ได้สดับคำกล่าวถึงความดับทุกข์จากใคร ?

 1. พิมพา
 2. ปชาบดี
 3. กีสาโคตมี
 4. ปมิตา

๕. สิทธัตถราชกุมารมีจิตน้อมไปในการบรรพชา เพราะเห็นเทวทูตใด ?

 1. คนแก่
 2. คนเจ็บ
 3. คนตาย
 4. สมณะ

๖. สิทธัตถราชกุมาร ดำริถึงอุบายเพื่อออกจากทุกข์ด้วยวิธีใด ?

 1. บูชายัญ
 2. ออกบวช
 3. ทรมานตน
 4. ชำระบาป

๗. ผู้ใด ตามเสด็จในคราวออกผนวชของสิทธัตถราชกุมาร ?

 1. กาฬุทายี
 2. อนุรุทธะ
 3. อานนท์
 4. ฉันนะ

๘. ใครคืออาจารย์คนแรก หลังจากพระมหาบุรุษออกผนวช ?

 1. อสิตดาบส
 2. วิศวามิตร
 3. อาฬารดาบส
 4. อุทกดาบส

๙. สถานที่ตรัสรู้ ปัจจุบันเรียกว่าอะไร ?

 1. สารนารถ
 2. พุทธคยา
 3. ลุมพินี
 4. ปาวาลเจดีย์

๑๐. การทรมานร่างกายให้ลำบาก เรียกว่าอะไร ?

 1. บุพพกิริยา
 2. กาลกิริยา
 3. ทุกรกิริยา
 4. บุญกิริยา

๑๑. สตรีใด ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษก่อนตรัสรู้ ?

 1. พิมพา
 2. สุชาดา
 3. ปชาบดี
 4. ปมิตา

๑๒. พระมหาบุรุษรับข้าวมธุปายาสแล้วเสด็จไปประทับริมฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. คงคา
 2. ยมุนา
 3. เนรัญชรา
 4. อจิรวดี

๑๓. พระมหาบุรุษตั้งสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ลุกขึ้นถ้ายังไม่ตรัสรู้ ณ ที่ใด ?

 1. ใต้ต้นโพธิ์
 2. ใต้ต้นไทร
 3. ใต้ต้นสาละ
 4. ใต้ต้นจิก

๑๔. ผู้ใด ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ?

 1. ท้าวสุชัมบดี
 2. ฆฏิการพรหม
 3. มหาพรหม
 4. สหัมบดีพรหม

๑๕. บุคคลผู้สามารถรู้ธรรมพิเศษได้อย่างเร็วพลัน ตรงกับข้อใด ?

 1. อุคฆติตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

๑๖. ข้อใด เป็นชนกลุ่มแรกที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด ?

 1. ภัททวัคคีย์
 2. ฉัพพัคคีย์
 3. ปัญจวัคคีย์
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๑๗. สังฆรัตนะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อทรงประทานอุปสมบทแก่ใคร ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ

๑๘. หลักธรรมใด ปรากฏในธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ?

 1. ปธาน ๔
 2. มรรค ๔
 3. ผล ๔
 4. อริยสัจ ๔

๑๙. ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร?

 1. ยสะ
 2. อุปติสสะ
 3. โกลิตะ
 4. ปิปผลิ

๒๐. พระพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่รูป ?

 1. ๕ รูป
 2. ๓๐ รูป
 3. ๔๕ รูป
 4. ๖๐ รูป

๒๑. กษัตริย์พระองค์ใด ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเป็นพระองค์แรก ?

 1. สุทโธทนะ
 2. พิมพิสาร
 3. ปเสนทิโกศล
 4. จัณฑปัชโชติ

๒๒. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในแคว้นใด ?

 1. มคธ
 2. โกศล
 3. วัชชี
 4. กาสี

๒๓. สาวกรูปใด ที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระนันทะ
 3. พระวัปปะ
 4. พระอานนท์

๒๔. ภิกษุรูปใด จัดแจงการฌาปนกิจสรีระพระสารีบุตรเถระ ?

 1. พระฉันนะ
 2. พระจุนทะ
 3. พระนันทะ
 4. พระยสะ

๒๕. พระพุทธเจ้าทรงให้สร้างสถูปบรรจุอัฐิธาตุพระสารีบุตรที่เมืองใด ?

 1. สาวัตถี
 2. ราชคฤห์
 3. เวสาลี
 4. โกสัมพี

๒๖. พระโมคัลลานะนิพพาน ณ สถานที่ใด ?

 1. ถ้ำปิปผลิ
 2. ถ้ำสัตตบรรณ
 3. ถ้ำสุกรขาตา
 4. ถ้ำกาฬศิลา

๒๗. พราหมณ์ใด ส่งศิษย์ ๑๖ คน ไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า ?

 1. พาวรี
 2. โทณะ
 3. โสตถิยะ
 4. โตเทยยะ

๒๘. พระเถระรูปใด อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาเป็นรูปแรก ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระราหุล
 3. พระฉันนะ
 4. พระราธะ

๒๙. พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเวสสันดรชาดกที่วัดใด ?

 1. บุพพาราม
 2. นิโครธาราม
 3. เชตวัน
 4. เวฬุวัน

๓๐. พระเถระรูปใด บวชให้ราหุลกุมาร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอานนท์
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระอุบาลี

๓๑. เจ้าศากยะทั้ง ๖ ให้อุบาลีบวชก่อน เพื่อลดกิเลสใด ?

 1. มานะ
 2. โลภะ
 3. โทสะ
 4. โมหะ

๓๒. พระอุบาลี ได้รับยกย่องว่าเลิศด้านใด ?

 1. มีปัญญา
 2. มีฤทธิ์
 3. ถือธุดงค์
 4. ทรงวินัย

๓๓. ผู้ใด ยุยงให้อชาตศัตรูกุมารทำปิตุฆาต ?

 1. สุปปพุทธะ
 2. โกกาลิกะ
 3. สุภัททะ
 4. เทวทัต

๓๔. พระเถระรูปใด ได้รับคัดเลือกให้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ?

 1. พระจุนทะ
 2. พระอานนท์
 3. พระกิมพิละ
 4. พระเมฆิยะ

๓๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้ว จำพรรษาสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๓๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๓๗. ภิกษุรูปใด ได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจักเป็นพระศรีอริยเมตไตย ?

 1. พระอชิตะ
 2. พระเทวทัต
 3. พระโสณะ
 4. พระสุภัททะ

๓๘. พระเถระรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าผู้ปรารภความเพียร ?

 1. พระรัฐบาล
 2. พระโสณะ
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระอุปวาณะ

๓๙. พระรัฐบาลแสดงธรรมุเทศ ๔ แก่กษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. พิมพิสาร
 2. ปเสนทิโกศล
 3. สุทโธทนะ
 4. โกรัพยะ

๔๐. พระเถระรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าบวชด้วยศรัทธา ?

 1. พระนันทะ
 2. พระฉันนะ
 3. พระราหุล
 4. พระรัฐบาล

๔๑. ผ้าชนิดใด ที่ปุกกุสบุตรมัลลกษัตริย์ถวายแก่พระพุทธเจ้า ?

 1. สิงคิวรรณ
 2. กัมพละ
 3. กัปปาสิกะ
 4. โกเสยยะ

๔๒. พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาสุดท้าย ณ ที่ใด ?

 1. อัมพคาม
 2. ภัณฑุคาม
 3. เวฬุวคาม
 4. ชัมพุคาม

๔๓. พระเถระรูปใด เป็นปัจฉิมสาวก ?

 1. พระโสณะ
 2. พระราธะ
 3. พระอุปวาณะ
 4. พระสุภัททะ

๔๔. ใครทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุแก่กษัตริย์ทั้ง ๗ เมือง ?

 1. พราหมณ์พาวรี
 2. โทณพราหมณ์
 3. พระอานนท์
 4. พระอุบาลี

๔๕. สิ่งใด ที่ผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุขอไว้สักการะบูชา ?

 1. เกสาธาตุ
 2. พระเขี้ยวแก้ว
 3. สรีรังคาร
 4. ทะนานทอง

๔๖. กษัตริย์เมืองใด ได้อัญเชิญพระพุทธสรีรังคารไปเพื่อสักการบูชา ?

 1. โมริยะ
 2. เทวทหะ
 3. กบิลพัสดุ์
 4. ปาวา

๔๗. พระเถระรูปใด ทูลขอโอกาสให้สตรีบวชเป็นภิกษุณี ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระอานนท์
 3. พระสีวลี
 4. พระนันทะ

๔๘. พระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทแก่พระนางปชาบดี ด้วยวิธีใด ?

 1. เอหิภิกขุ
 2. รับสรณะ ๓
 3. รับโอวาท ๓
 4. รับครุธรรม ๘

๔๙. พระนางพิมพา ได้รับอุปสมบทเป็นภิกษุณี ณ ที่ใด ?

 1. บุพพาราม
 2. นิโครธาราม
 3. เชตวนาราม
 4. เวฬุวนาราม

๕๐. พระนางพิมพาเสด็จออกบวช ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์