ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พระเวสสันดรหลังทิวงคต เสด็จอุบัติที่สวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๒. เหตุที่ทำให้เทวดาจุติจากเทวโลก มีกี่อย่าง ?

 1. ๔ อย่าง
 2. ๕ อย่าง
 3. ๖ อย่าง
 4. ๗ อย่าง

๓. กบิลพัสดุ์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นใด ?

 1. สักกะ
 2. โกลิยะ
 3. ภัคคะ
 4. วิเทหะ

๔. พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางใด ?

 1. ปมิตา
 2. อมิตา
 3. มายา
 4. ยโสธรา

๕. พระโพธิสัตว์ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ กี่อย่าง ?

 1. ๓๒ อย่าง
 2. ๓๔ อย่าง
 3. ๓๖ อย่าง
 4. ๓๘ อย่าง

๖. บุคคลใด เป็นสหชาติกับพระโพธิสัตว์ ?

 1. กาฬุทายี
 2. นันทะ
 3. อนุรุทธะ
 4. อุบาลี

๗. สิทธัตถราชกุมาร ได้รับการถวายพระนามอีกอย่างว่าอะไร ?

 1. ทีปังกร
 2. ชินสีห์
 3. อังคีรส
 4. เมตไตย

๘. ราชกุมารใด เป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ?

 1. เทวทัต
 2. อชาตศัตรู
 3. อานนท์
 4. นันทะ

๙. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรส เมื่อพระชนมายุกี่ปี ?

 1. ๗ ปี
 2. ๑๖ ปี
 3. ๒๙ ปี
 4. ๓๕ ปี

๑๐. เจ้าชายสิทธัตถะเห็นเทวทูตใน ๓ วาระแรก ทรงมีพระทัยเช่นใด ?

 1. เบิกบาน
 2. อยากผนวช
 3. เศร้าสลด
 4. หมดหวัง

๑๑. ในวันเสด็จออกผนวช เจ้าชายสิทธัตถะทรงพาหนะใด ?

 1. ราชรถ
 2. ม้ากัณฐกะ
 3. มงคลหัตถี
 4. โคอุสภะ

๑๒. เจ้าชายสิทธัตถะอธิษฐานเพศบรรพชา ที่ริมฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. คงคา
 2. เนรัญชรา
 3. อโนมา
 4. ยมุนา

๑๓. พระอมรินทราธิราชนำพระจุฬาโมลีไปไว้ ในสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๑๔. การบำเพ็ญเพียรด้วยการทรมานร่างกาย เรียกว่าอะไร ?

 1. กาลกิริยา
 2. อกาลกิริยา
 3. บุญกิริยา
 4. ทุกรกิริยา

๑๕. นางสุชาดาเห็นพระมหาบุรุษ คิดว่าเป็นผู้ใด ?

 1. พระพรหม
 2. เทวดา
 3. ฤษี
 4. ดาบส

๑๖. อาหารชนิดใด ที่นางสุชาดาถวายแก่พระมหาบุรุษ ?

 1. ข้าวยาคู
 2. ข้าวมธุปายาส
 3. ข้าวปลายเกวียน
 4. ข้าวสาลี

๑๗. พระมหาบุรุษอธิษฐานว่าถ้ายังไม่ตรัสรู้จะไม่ลุกขึ้น ที่ใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นสาละ
 2. ต้นโพธิ์
 3. ต้นไทร
 4. ต้นหว้า

๑๘. สถานที่ใด เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ?

 1. ลุมพินีวัน
 2. พุทธคยา
 3. สารนาถ
 4. กุสินารา

๑๙. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำใด ?

 1. คงคา
 2. ยมุนา
 3. อโนมา
 4. เนรัญชรา

๒๐. ดอกบัวที่อยู่ในโคลนตม เปรียบได้กับบุคคลประเภทใด ?

 1. อุคฆติตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

๒๑. อัตตกิลมถานุโยค คือทำความเพียรเพื่อให้ตนเป็นเช่นใด ?

 1. ผาสุก
 2. ลำบาก
 3. พ้นทุกข์
 4. ปล่อยวาง

๒๒. พระเถระใด เป็นรูปแรกที่บวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ?

 1. พระโกณฑัญญะ
 2. พระวัปปะ
 3. พระภัททิยะ
 4. พระมหานามะ

๒๓. ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งใดว่าเป็นอนัตตา ?

 1. มาร ๕
 2. นิวรณ์ ๕
 3. เวทนา ๕
 4. ขันธ์ ๕

๒๔. พระอรหันต์ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปสวนตาลหนุ่ม มีกี่องค์ ?

 1. ๑,๐๐๑
 2. ๑,๐๐๒
 3. ๑,๐๐๓
 4. ๑,๐๐๔

๒๕. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปพบพระพุทธเจ้าครั้งแรก ณ สถานที่ใด ?

 1. สวนตาลหนุ่ม
 2. สวนไผ่
 3. สวนเจ้าเชต
 4. สวนมะม่วง

๒๖. ใครได้พบพระอัสสชิขณะบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ ?

 1. อุปติสสะ
 2. โกลิตะ
 3. สัญชัย
 4. มักขลิ

๒๗. พระเถระใด ที่พระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดบุตร ?

 1. พระยสะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระมหากัสสปะ

๒๘. โกลิตปริพาชกเมื่อบวชในพระพุทธศาสนา ปรากฏชื่อว่าอะไร ?

 1. พระโกณฑัญญะ
 2. พระอัสสชิ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมคคัลลานะ

๒๙. พระโมคคัลลานะดับขันธนิพพานหลังพระสารีบุตร กี่วัน ?

 1. ๑๓ วัน
 2. ๑๔ วัน
 3. ๑๕ วัน
 4. ๑๖ วัน

๓๐. มาณพใด ทูลถามว่า “ โลกคือหมู่สัตว์ อันอะไรปิดบังไว้ ….. ” ?

 1. อชิตะ
 2. เมตเตยยะ
 3. ปุณณกะ
 4. เมตตคู

๓๑. พระเถระใด บวชให้ราธพราหมณ์ ?

 1. พระโกณฑัญญะ
 2. พระอัสสชิ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมคคัลลานะ

๓๒. พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระราธะ ว่าเป็นแบบอย่างของภิกษุในเรื่องใด ?

 1. ว่าง่าย
 2. เลี้ยงง่าย
 3. ขยัน
 4. สันโดษ

๓๓. นางพราหมณีใด เป็นมารดาของพระปุณณมันตานีบุตร ?

 1. สารี
 2. โมคคัลลี
 3. มันตานี
 4. โกสิยา

๓๔. พระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาว่า อุฏฺติฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย … โปรดใคร ?

 1. พุทธบิดา
 2. พระนางมหาปชาบดีโคตมี
 3. พระนางพิมพา
 4. ราหุล

๓๕. พระนางใด บรรลุโสดาบันเพราะฟังคาถาว่า ธมฺมญฺจเร สุจริตํ … ?

 1. มหาปชาบดีโคตมี
 2. พิมพา
 3. กีสาโคตมี
 4. รูปนันทา

๓๖. พระนางพิมพาฟังจันทกินนรชาดกแล้ว เป็นอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๓๗. “ ท่านจักบวชหรือ ” พระพุทธเจ้าตรัสถามพระกุมารใด ?

 1. อานนท์
 2. อนุรุทธะ
 3. นันทะ
 4. ราหุล

๓๘. สามเณรใด บวชด้วยวิธีรับไตรสรณคมน์เป็นรูปแรก ?

 1. ราหุล
 2. สังกิจจะ
 3. สุมนะ
 4. สุขะ

๓๙. พระเถระใด เตรียมสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธบิดา ?

 1. พระโกณฑัญญะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอัสสชิ
 4. พระมหากัสสปะ

๔๐. เศรษฐีใด ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จไปเมืองสาวัตถี ?

 1. อนาถบิณฑิกะ
 2. เมณฑกะ
 3. โฆสกะ
 4. ธนัญชัย

๔๑. พระเถระใด จำทรงพระวินัยปิฎกแม่นยำจนได้รับการยกย่อง ?

 1. พระกัจจายนะ
 2. พระอุบาลี
 3. พระสิวลี
 4. พระอานนท์

๔๒. พระเถระใด มักเปล่งอุทานว่า “ สุขหนอ สุขหนอ ” ?

 1. พระภัททิยะ
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระอานนท์
 4. พระกิมพิละ

๔๓. ผู้ใด สมคบกับอชาตศัตรูราชกุมารทำอนันตริยกรรม ?

 1. พระเทวทัต
 2. พระโกกาลิกะ
 3. นันทมาณพ
 4. พระสุภัททะ

๔๔. สวรรค์ชั้นใด ที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาเพื่อโปรดพุทธมารดา ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๔๕. พระพุทธมารดาประทับอยู่ ที่สวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๔๖. พุทธมารดาฟังพระธรรมเทศนาจบแล้ว เป็นอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๔๗. พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ในวันใด ?

 1. เข้าพรรษา
 2. ออกพรรษา
 3. เทโวโรหณะ
 4. มาฆบูชา

๔๘. ภิกษุใด ได้รับทำนายว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตย ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระอานนท์
 3. พระนันทะ
 4. พระอชิตะ

๔๙. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางปรารภความเพียร ?

 1. พระราหุล
 2. พระอานนท์
 3. พระนันทะ
 4. พระโสณโกฬิิวิสะ

๕๐. พระเถรีใด เป็นปฐมสาวิกา ?

 1. มหาปชาบดีโคตมี
 2. อุบลวรรณา
 3. ปฏาจารา
 4. กีสาโคตมี