ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. พุทธพจน์ว่า “จิตฺเตอสงฺกิลิฏเฐสุคติ ปาฏิกงฺขา” ยืนยันเรื่องใด ?

 1. ตายแล้วเกิด
 2. ตายแล้วสูญ
 3. ตายแล้วฟื้น
 4. ถูกทุกข้อ

๒. ภูมิเป็นที่ไปดีเรียกว่าอะไร ?

 1. สุคติ
 2. ทุคติ
 3. ภพ
 4. คติ

๓. คำตอบในข้อใด จัดเป็นทุคติ ?

 1. นิรยะ
 2. ติรัจฉานโยนิ
 3. ปิตติวิสยะ
 4. ถูกทุกข้อ

๔. เทวทูต หมายถึงใคร ?

 1. คนแก่
 2. คนเจ็บ
 3. คนตาย
 4. ถูกทุกข้อ

๕. เทวทูตเป็นสัญญาณเตือนมนุษย์ให้ตระหนักในเรื่องใด ?

 1. ความไม่โลภ
 2. ความไม่โกรธ
 3. ความไม่หลง
 4. ความไม่ประมาท

๖. ในพาลปัณฑิตสูตร จัดสัตว์ดิรัจฉานไว้กี่ประเภท ?

๗. คําว่า “เปตะ” หรือ เปรต มีความหมายกี่ประการ ?

๘. เทพที่อยู่ใต้ปกครองของท้าวเวปจิตติได้ชื่อว่าอสูร เพราะอะไร ?

 1. ไม่อาจหาญ
 2. ไม่มีอิสระ
 3. ไม่เจริญรุ่งเรือง
 4. ถูกทุกข้อ

๙. สวรรค์ชั้นใด เป็นที่อยู่ของเทวดาสหาย ๓๓ องค์ ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๑๐. กรรม มีกี่ประเภท ?

 1. ๑๐
 2. ๑๒

๑๑. กรรมใด ให้ผลทันตาเห็น ?

 1. อโหสิกรรม
 2. ชนกกรรม
 3. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
 4. อุปฆาตกกรรม

๑๒. อปราปรเวทนียกรรมหมายถึงกรรมที่ให้ผลในเวลาใด ?

 1. ชาตินี้
 2. ชาติหน้า
 3. ชาติต่อๆ ไป
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. กรรมใด เปรียบเหมือนพืชสิ้นยางแล้วเพาะปลูกไม่ขึ้น ?

 1. ชนกกรรม
 2. อโหสิกรรม
 3. พหุลกรรม
 4. อาสันนกรรม

๑๔. ชนกกรรม ทําหน้าที่อะไร ?

 1. แต่งให้เกิด
 2. สนับสนุน
 3. บีบคั้น
 4. ตัดรอน

๑๕. อุปปีฬกกรรม ทําหน้าที่อะไร ?

 1. แต่งให้เกิด
 2. สนับสนุน
 3. บีบคั้น
 4. ตัดรอน

๑๖. การถูกตัดสินประหารชีวิต จัดเป็นกรรมอะไร ?

 1. อโหสิกรรม
 2. ชนกกรรม
 3. พหุลกรรม
 4. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม

๑๗. กรรมที่ทําบ่อย ๆ เรียกกว่าอะไร ?

 1. ครุกรรม
 2. พหุลกรรม
 3. อาสันนกรรม
 4. กตัตตากรรม

๑๘. วิปัสสนากัมมัฏฐาน ท่านสอนให้พิจารณาเรื่องอะไร ?

 1. ขันธ์ ๕
 2. อายตนะ ๑๒
 3. อินทรีย์ ๒๒
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. หัวใจสมถกัมมัฏฐาน มีเท่าไร ?

๒๐. การพิจารณาร่างกายตนเองให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามจัดเป็นกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตา
 3. กสิณ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๒๑. พิจารณาว่า เรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด… เป็นการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตา
 3. กสิณ
 4. พุทธานุสสติ

๒๒. วิธีเจริญกสิณ ต้องเจริญด้วยอาการอย่างไร ?

 1. เพ่ง
 2. ยืน
 3. เดิน
 4. นั่ง

๒๓. ธรรมโอสถขนานใด ใช้แก้กามฉันท์ ?

 1. พุทธานุสสติ
 2. กายคตาสติ
 3. เมตตา
 4. กสิณ

๒๔. การเจริญพุทธานุสสติ แก้นิวรณ์ใด ?

 1. กามฉันทะ
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. อุทธัจจกุกกุจจะ

๒๕. การเจริญกสิณ แก้นิวรณ์ใด ?

 1. กามฉันทะ
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. อุทธัจจกุกกุจจะ

๒๖. คนไม่เชื่อผลของบุญและบาป ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตา
 3. กสิณ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๒๗. ปีติ ความอิ่มใจ เป็นคู่ปรับกับนิวรณ์ใด ?

 1. กามฉันทะ
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. อุทธัจจกุกกุจจะ

๒๘. ผู้ที่ประมาทในวัย ควรพิจารณาเรื่องใดบ่อย ๆ ?

 1. ความเจ็บป่วย
 2. ความแก่
 3. ความตาย
 4. ความพลัดพราก

๒๙. ผู้ที่ประมาทในชีวิต ควรพิจารณาเรื่องใดบ่อย ๆ ?

 1. ความเจ็บป่วย
 2. ความแก่
 3. ความตาย
 4. ความพลัดพราก

๓๐. สติปัฏฐาน เป็นการตั้งสติพิจารณาเรื่องของใคร ?

 1. ตนเอง
 2. บุคคลอื่น
 3. เพื่อน
 4. ญาติพี่น้อง

๓๑. การเจริญสติปัฏฐาน เหมาะกับคนวัยใด ?

 1. วัยรู้เดียงสา
 2. วัยกลางคน
 3. วัยชรา
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. ธรรมที่เป็นอารมณ์ของสมถกัมมัฏฐาน ตามนัยอรรถกถามีกี่อย่าง ?

 1. ๑๐
 2. ๒๐
 3. ๓๐
 4. ๔๐

๓๓. จะเจริญกสิณกัมมัฏฐานต้องเพ่งอะไรให้จิตเป็นสมาธิ ?

 1. ดิน
 2. น้ำ
 3. ไฟ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๔. การพิจารณาซากศพเพื่อให้จิตเป็นสมาธิ เป็นกัมมัฏฐานใด ?

 1. กสิณ
 2. อสุภะ
 3. อนุสสติ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๓๕. พุทธานุสสติ มีวิธีเจริญด้วยอาการอย่างไร ?

 1. สาธยาย
 2. น้อมรําลึก
 3. พิจารณา
 4. ถูกทุกข้อ

๓๖. สติกําหนดลมหายใจเข้าออก เรียกว่าอะไร ?

 1. สีลานุสสติ
 2. อานาปานัสสติ
 3. เทวตานุสสติ
 4. อุปสมานุสสติ

๓๗. กายคตาสติ หมายถึงการพิจารณาในเรื่องใด ?

 1. ผม
 2. ขน
 3. เล็บ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๘. การเจริญเมตตาพรหมวิหาร ท่านสอนให้เริ่มที่ใครก่อน ?

 1. พ่อแม่
 2. ครูอาจารย์
 3. สรรพสัตว์
 4. ตนเอง

๓๙. ร่างกายบุคคลเคลื่อนไหวได้ เพราะอาศัยธาตุใดเป็นสําคัญ ?

 1. ปฐวีธาตุ
 2. อาโปธาตุ
 3. เตโชธาตุ
 4. วาโยธาตุ

๔๐. อากาสานัญจายตนะ มีคําบริกรรมว่าอย่างไร ?

 1. อนนฺโต อากาโส
 2. อนนฺตํวิญฺญาณํ
 3. นตฺถิกิญฺจิ
 4. สนฺตเมตํ ฯ

๔๑. คนมีลักษณะติดสวยติดงาม เป็นคนจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. สัทธาจริต

๔๒. คนจริตดังกล่าวในข้อ ๔๑ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. อสุภะ
 2. อานาปานัสสติ
 3. จตุธาตุววัตถาน
 4. อุปสมานุสสติ

๔๓. คนที่มีความเชื่องมงายขาดเหตุผล เป็นคนจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โมหจริต
 3. สัทธาจริต
 4. วิตกจริต

๔๔. คนจริตดังกล่าวในข้อ ๔๓ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. อสุภะ
 2. อานาปานัสสติ
 3. จตุธาตุววัตถาน
 4. อุปสมานุสสติ

๔๕. การเจริญสมาธิถึงขั้นไหน จึงจะได้บรรลุปฐมฌาน ?

 1. บริกรรมภาวนา
 2. อุปจารภาวนา
 3. อัปปนาภาวนา
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. ความในข้อใด เป็นความหมายของพุทธคุณบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ ?

 1. เป็นพระอรหันต์
 2. ตรัสรู้เองโดยชอบ
 3. เสด็จไปดี
 4. รู้แจ้งโลก

๔๗. ความในข้อใด เป็นความหมายของพุทธคุณบทว่า พุทฺโธ ?

 1. ผู้รู้แจ้งโลก
 2. ผู้เสด็จไปดีแล้ว
 3. ผู้มีโชค
 4. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

๔๘. ผู้ทรงจําแนกพระธรรม เป็นความหมายของพุทธคุณบทใด ?

 1. อรหํ
 2. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
 3. พุทฺโธ
 4. ภควา

๔๙. ปัญญารู้เห็นสภาวธรรมโดยอาการอย่างไร จัดเป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน ?

 1. ไม่เที่ยง
 2. เป็นทุกข์
 3. เป็นอนัตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. วิปัสสนูปกิเลสที่ทําให้บุคคลสําคัญตนว่าบรรลุมรรคผล คือข้อใด ?

 1. ญาณ
 2. ปีติ
 3. อุเบกขา
 4. ถูกทุกข้อ