ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๒

ประวัติของพระพุทธเจ้าและพระสาวก คือข้อใด

 • อนุพุทธประวัติ
 • พุทธประวัติ
 • พุทธานุพุทธประวัติ
 • ปัจเจกพุทธประวัติ

ชาวชมพูทวีปมีทิฏฐิมานะกล้า ชอบรังเกียจกันด้วยเหตุใด

 • เกียรติยศ
 • ความมั่งคั่งสมบัติ
 • ชาติและโคตร
 • ฐานะความเป็นอยู่

ส่วนกลางของประเทศเป็นที่อยู่ของชนชาติอริยกะเรียกว่าอะไร

 • ปัจจันตประเทศ
 • มัชฌิมประเทศ
 • ปฐมประเทศ
 • ปัจฉิมประเทศ

ชมพูทวีป แบ่งออกเป็นกี่อาณาจักรใหญ่

 • ๑๐ อาณาจักร
 • ๑๕ อาณาจักร
 • ๑๖ อาณาจักร
 • ๒๖ อาณาจักร

บุตรที่เกิดจากมารดาบิดาต่างวรรณะกัน เรียกว่าอะไร

 • พราหมณ์
 • แพศย์
 • ศูทธ
 • จัณฑาล

ใครประกอบด้วยลักษณะแห่งเบญจกัลยาณี

 • พระนางสิริมหามายา
 • พระนางปชาบดีโคตมี
 • พระนางกัญจนา
 • พระนางอมิตา

สุเมธดาบส ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใด

 • พระตัณหังกร
 • พระสรณังกร
 • พระทีปังกร
 • พระกัสสปะ

พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีครบถ้วน ขณะเสวยพระชาติเป็นใคร

 • พระมหาชนก
 • พระเตมีย์
 • พระมโหสถ
 • พระเวสสันดร

การตรวจดูอันยิ่งใหญ่ก่อนเสด็จอุบัติเป็นมนุษย์ของพระมหาสัตว์ตรงกับข้อใด

 • ปัญจโกลาหล
 • เทโวโรหณะ
 • เบญจมหาบริจาค
 • มหาวิโลกนะ

ข้อใดไม่จัดเข้าในมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ

 • ฝ่าเท้ามีลายกงจักร
 • มีผิวดั่งทองคำ
 • มีพระทนต์ ๓๒ ซี่
 • มีลำคอกลมเสมอ

คำอุทานตอนประสูติว่า เราเป็นผู้เลิศในโลก เรียกว่าอะไร

 • สัจจวาจา
 • เจตนาวาจา
 • อาสภิวาจา
 • สุภาสิตวาจา

ข้อใด ไม่นับเข้าในสหชาตของพระพุทธเจ้า

 • ม้ากัณฐกะ
 • ต้นศรีมหาโพธิ์
 • ขุมทรัพย์ทั้ง ๔
 • พระนันทกุมาร

พระนามใด มีความหมายว่า พระผู้มีฉัพพรรณรังสีแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย

 • พระสิทธัตถะ
 • พระอังคีรส
 • พระโคดม
 • พระชินสีห์

ดาบสที่เข้าเยี่ยมพระมหาบุรุษเป็นคนแรกหลังประสูติคือใคร

 • กาฬเทวิลดาบส
 • อาฬารดาบส
 • อุทกดาบส
 • กบิลดาบส

เมื่อดาบสกราบพระโอรส เหล่าราชตระกูลเห็นแล้วทำอย่างไร

 • ให้โอรสเป็นบริวาร
 • ให้ออกบวชตาม
 • ให้โอรสเป็นข้าทาส
 • เสื่อมศรัทธาดาบส

พระมหาบุรุษได้ปฐมญาณ ในขณะพระชนมายุเท่าไร

 • ๕ พรรษา
 • ๖ พรรษา
 • ๗ พรรษา
 • ๘ พรรษา

คนแก่ คนเจ็บ คนตายและสมณะ รวมเรียกว่าอะไร

 • ธรรมฑูต
 • เทวฑูต
 • สมณฑูต
 • ยมฑูต

ในวันที่พระมหาบุรุษเสด็จออกผนวช มีใครคอยห้ามปรามไว้

 • พระราชบิดา
 • พระนางพิมพา
 • นายฉันนะ
 • พญาวสวัตดีมาร

ใครเป็นพยานว่า การบำเพ็ญทุกรกิริยาไม่ใช่หนทางตรัสรู้

 • ปัญจวัคคีย์
 • อาฬารดาบส
 • อุทกดาบส
 • ตปุสสะ ภัลลิกะ

ญาณเป็นเหตุให้ระลึกชาติในหนหลังได้ ตรงกับข้อใด

 • จุตูปปาตญาณ
 • นิพพิทาญาณ
 • ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ
 • อาสวักขยญาณ

พระมหาบุรุษบรรพชาแล้ว ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่กี่ปี จึงตรัสรู้

 • ๔ ปี
 • ๕ ปี
 • ๖ ปี
 • ๗ ปี

พระนามสัมมาสัมพุทโธ เป็นพระนามที่ได้จากอะไร

 • เหล่าบริษัทถวาย
 • เหล่าสาวกถวาย
 • เหล่าเทพถวาย
 • พระคุณส่วนพระองค์

พราหมณ์ผู้มักตวาดผู้อื่นว่า หึ หึ ได้ทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าในขณะเสวยวิมุตติสุขที่ต้นไม้ใด

 • ต้นมหาโพธิ
 • ต้นอชปาลนิโครธ
 • ต้นราชายตนะ
 • ต้นมุจลินท์

ตปุสสะและภัลลิกะ ได้ถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงที่ต้นไม้ใด

 • ต้นมหาโพธิ
 • ต้นอชปาลนิโครธ
 • ต้นมุจลินท์
 • ต้นราชายตนะ

ข้อใด จัดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจ ๔

 • ราคะ
 • โทสะ
 • โมหะ
 • ตัณหา

คำว่า ดวงตาเห็นธรรม ตรงกับข้อใด

 • พุทธจักษุ
 • ธัมมจักษุ
 • ทิพยจักษุ
 • มังสจักษุ

ยสกุลบุตร มีสหายที่ตามออกบวชด้วยกันกี่คน

 • ๔๕ คน
 • ๕๐ คน
 • ๕๔ คน
 • ๕๕ คน

คำว่า สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน เพราะไฟคือ ราคะ โทสะ โมหะ เป็นใจความแห่งพระสูตรใด

 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • อนัตตลักขณสูตร
 • เวทนาปริคคหสูตร
 • อาทิตตปริยายสูตร

บริวารมาก เพราะน้ำใจมี เป็นคุณสมบัติของพระสาวกรูปใด

 • พระอัญญาโกณฑัญญะ
 • พระเจ้าพิมพิสาร
 • พระอุรุเวลกัสสปะ
 • พระสารีบุตร

พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใด ตั้งความปรารถนาไว้ ๕ ประการแล้วประสบความสำเร็จ

 • พระเจ้าสุทโธทนะ
 • พระเจ้าพิมพิสาร
 • พระเจ้าอชาตศัตรู
 • พระเจ้าปเสนทิโกศล

ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาแสดงเหตุและความดับแห่งธรรมนั้น ใครกล่าวกับใคร

 • อุปติสสะกับสัญชัย
 • พระอัสสชิกับโกลิตะ
 • โกลิตะกับสัญชัย
 • พระอัสสชิกับอุปติสสะ

เหตุใดพระสารีบุตรจึงกลับไปนิพพานที่บ้านเกิดของตน

 • ไปเยี่ยมบ้าน
 • ไปเยี่ยมมารดา
 • ไปเทศน์โปรดมารดา
 • ไปรักษาตัว

เพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ใครกับใคร

 • ตปุสสะ ภัลลิกะ
 • ภัททิยะ อนุรุทธะ
 • อัสสชิ อุปติสสะ
 • อุปติสสะ โกลิตะ

พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระสาวกรูปใดว่า กตัญญูกตเวที

 • พระสารีบุตร
 • พระโมคคัลลานะ
 • พระอุรุเวลากัสสปะ
 • พระมหากัสสปะ

พระดำรัสว่า มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์ หมายถึง พระสาวกรูปใด

พระสารีบุตร
พระอานนท์
พระมหากัจจายานะ
พระมหากัสสปะ

ข้อใดไม่จัดเข้าในสหธรรมิกของบรรชิต

 • ภิกษุ
 • ภิกษุณี
 • สิกขมานา
 • อุบาสก

พระพุทธเจ้าทรงประทานครุธรรม ๘ แก่ใครเป็นคร้ั้งแรก

 • ปชาบดีโคตมีเถรี
 • เขมาเถรี
 • อุบลวรรณาเถรี
 • ปฏาจาราเถรี

ในพรรษาที่ ๔๕ พระพุทธเจ้าทรงอยู่จำ ณ สถานที่ใด

 • บ้านภัณฑุคาม
 • บ้านอัมพคาม
 • บ้านชัมพุคาม
 • บ้านเวฬุวคาม

มหาปเทส ๔ พระพุทธเจ้าทรงแสดง ณ สถานที่ใด

 • อานันทเจดีย์
 • ปาวาลเจดีย์
 • อจลเจดีย์
 • ปาสาณเจดีย์

พระกายของพระตถาคต ย่อมผ่องใสยิ่งนักในเวลาใด

 • ตอนประสูติ
 • ตอนตรัสรู้
 • ตอนปรินิพพาน
 • ตอนตรัสรู้ ปรินิพพาน

นาคาวโลก คือการเหลียวกลับมามองเมืองใดเป็นคร้ั้งสุดท้าย

 • วัชชี
 • สาวัตถี
 • เวสาลี
 • กุสินารา

พระสาวกรูปใด ได้รับการบวชเป็นปัจฉิมสาวก

 • พระอานนท์
 • พระอนุรุทธะ
 • พระสุภัททะ
 • พระมหากัสสปะ

พระศาสดาตรัสแก่พระสาวกใดว่า ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว จักเป็นศาสดาแห่งท่านทั้งหลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา

 • พระอนุรุทธะ
 • พระมหากัสสปะ
 • พระอุบาลี
 • พระอานนท์

พระสาวกรูปใด วิสัชนาพระธรรมในคราวสังคายานาครั้งทื่ ๑

 • พระมหากัสสปะ
 • พระอานนท์
 • พระอนุรุทธะ
 • พระอุบาลี

ข้อใดไม่นับเข้าในเจดีย์ ๔ ประเภท

 • สถูปเจดีย์
 • บริโภคเจดีย์
 • ธรรมเจดีย์
 • อุทเทสิกเจดีย์

ข้อใดไม่จัดเข้าในถูปารหบุคคล

 • พระปัจเจกพุทธเจ้า
 • พระอรหันต์
 • พระเจ้าจักรพรรดิ
 • พระอนาคามี

เมืองที่ส่งฑูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุครั้งแรก มีจำนวนเท่าไร

 • ๖ เมือง
 • ๗ เมือง
 • ๘ เมือง
 • ๙ เมือง

พระราชาองค์ใด ถวายการอุปถัมภ์ในคราวสังคายนาครั้งที่ ๓

 • พระเจ้ากาลาโศกราช
 • พระเจ้าอโศกมหาราช
 • พระเจ้าอชาตศัตรู
 • พระเจ้าเทวานับปิยะติสสะ

อันตรธานใด เป็นชั้นแรกแห่งความเสื่อมในพระพุทธศาสนา

 • ปริยัติอันตรธาน
 • ปฏิบัติอันตรธาน
 • ปฏิเวธอันตรธาน
 • ลิงคอันตรธาน

ความเสื่อมสูญไปแห่งสมณเพศ หมายถึง อันตรธานใด

 • ปริยัติอันตรธาน
 • ปฏิบัติอันตรธาน
 • ปฏิเวธอันตรธาน
 • ลิงคอันตรธาน