ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. สันดุสิตโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์มาเกิดที่มนุษย์โลก ในเมืองใด ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. เทวทหะ
 3. พาราณสี
 4. สาวัตถี

๒. ชมพูทวีป ปัจจุบันคือดินแดนประเทศใด ?

 1. อินโดนีเซีย
 2. อินเดีย
 3. เวียดนาม
 4. กัมพูชา

๓. ชมพูทวีปแบ่งการปกครองออกเป็นกี่ส่วน ?

 1. ๒ ส่วน
 2. ๓ ส่วน
 3. ๔ ส่วน
 4. ๕ ส่วน

๔. คนในชมพูทวีปเชื่อถืออะไร อย่างแรงกล้า ?

 1. ถือตน
 2. ถือธรรม
 3. ถือคำพูด
 4. ถือของขลัง

๕. พระเจ้าโอกกากราช มีพระราชบุตร กี่พระองค์ ?

 1. ๓ พระองค์
 2. ๔ พระองค์
 3. ๕ พระองค์
 4. ๖ พระองค์

๖. เมืองใด ที่พระราชบุตรและพระราชธิดาของพระเจ้าโอกกากราชสร้างขึ้นใหม่ ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. อุชเชนี
 4. กบิลพัสดุ์

๗. พระราชบุตรของพระเจ้าสีหหนุ มีกี่พระองค์ ?

 1. ๓ พระองค์
 2. ๕ พระองค์
 3. ๗ พระองค์
 4. ๙ พระองค์

๘. พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงอภิเษกสมรสกับสตรีพระนางใด ?

 1. พระนางมายา
 2. พระนางปมิตา
 3. พระนางอมิตา
 4. พระนางยโสธรา

๙. พระนางสิริมหามายา ทรงสุบินนิมิตเห็นสัตว์ใด ?

 1. ม้าเผือก
 2. โคเผือก
 3. ควายเผือก
 4. ช้างเผือก

๑๐. พระโพธิสัตว์ประสูติ ภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นโพธิ์
 2. ต้นไทร
 3. ต้นสาละ
 4. ต้นทองหลาง

๑๑. พระโพธิสัตว์ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ กี่ประการ ?

 1. ๓๒ ประการ
 2. ๓๓ ประการ
 3. ๓๔ ประการ
 4. ๘๐ ประการ

๑๒. พระโพธิสัตว์ ทรงเปล่งอาสภิวาจาในวันใด ?

 1. วันประสูติ
 2. วันตรัสรู้
 3. วันปลงอายุสังขาร
 4. วันปรินิพพาน

๑๓. ต้นไม้ใด อุบัติขึ้นในวันเดียวกับพระโพธิสัตว์ประสูติ ?

 1. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 2. ต้นราชพฤกษ์
 3. ต้นชัยพฤกษ์
 4. ต้นกัลปพฤกษ์

๑๔. พระโพธิสัตว์ได้รับการขนานพระนามว่าอะไร ?

 1. สิทธัตถะ
 2. ปิบผลิ
 3. โกลิตะ
 4. อุปติสสะ

๑๕. พราหมณ์ใด เป็นผู้ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจักออกผนวชแน่นอน ?

 1. รามพราหมณ์
 2. ยัญญพราหมณ์
 3. ธุชพราหมณ์
 4. โกณฑัญญพราหมณ์

๑๖. พระนางสิริมหามายา ทิวงคตหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน ?

 1. ๑ วัน
 2. ๓ วัน
 3. ๕ วัน
 4. ๗ วัน

๑๗. พระราชบิดาให้ขุดสระเพื่อให้สิทธัตถราชกุมารเล่นสำราญพระทัย กี่สระ ?

 1. ๑ สระ
 2. ๒ สระ
 3. ๓ สระ
 4. ๔ สระ

๑๘. สิทธัตถราชกุมาร ทรงอภิเษกสมรสกับสตรีพระนางใด ?

 1. พระนางปมิตา
 2. พระนางอมิตา
 3. พระนางพิมพา
 4. พระนางรูปนันทา

๑๙. สิทธัตถราชกุมารได้เห็นเทวทูต ๔ ขณะเสด็จประพาสที่ใด ?

 1. ราชมณเฑียร
 2. ราชอุทยาน
 3. ราชฐาน
 4. ราชธานี

๒๐. ข้อใด ไม่ใช่เทวทูตที่สิทธัตถราชกุมารทอดพระเนตรเห็น ?

 1. คนเกิด
 2. คนแก่
 3. คนเจ็บ
 4. คนตาย

๒๑. มารใด ที่ห้ามมิให้สิทธัตถราชกุมารออกผนวช ?

 1. ขันธมาร
 2. เทวปุตตมาร
 3. วสวัตตีมาร
 4. มัจจุมาร

๒๒. พระมหาบุรุษผนวชแล้วไปศึกษากับอาจารย์ท่านใด ?

 1. อสิตดาบส
 2. ครูวิศวามิตร
 3. อาฬารดาบส
 4. สัญชัย

๒๓. การทรมานร่างกายให้ลำบาก เรียกว่าอะไร ?

 1. บุญกิริยา
 2. กาลกิริยา
 3. อกาลกิริยา
 4. ทุกรกิริยา

๒๔. ชนกลุ่มใด ออกบวชตามพระมหาบุรุษเป็นพวกแรก ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ยสและสหาย
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๒๕. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?

 1. ไม่ใช่ทางตรัสรู้
 2. ไม่ใช่ทางสวรรค์
 3. ไม่ใช่ทางพรหมโลก
 4. ถูกทุกข้อ

๒๖. สิ่งใด ที่นางสุชาดาถวายแก่พระมหาบุรุษ ?

 1. ขนมกุมมาส
 2. ข้าวสุก
 3. ข้าวมธุปายาส
 4. ขนมแดกงา

๒๗. โสตถิยพราหมณ์ ถวายหญ้าคาแก่พระมหาบุรุษ จำนวนกี่กำ ?

 1. ๕ กำ
 2. ๖ กำ
 3. ๗ กำ
 4. ๘ กำ

๒๘. พระมหาบุรุษตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นโพธิ์
 2. ต้นไทร
 3. ต้นสาละ
 4. ต้นทองหลาง

๒๙. หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุข กี่สัปดาห์ ?

 1. ๔ สัปดาห์
 2. ๕ สัปดาห์
 3. ๖ สัปดาห์
 4. ๗ สัปดาห์

๓๐. ผู้ใด ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ?

 1. พระอินทร์
 2. ฆฏิการพรหม
 3. สหัมบดีพรหม
 4. มหาพรหม

๓๑. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ยสะและสหาย
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๓๒. การอุปสมบทของพระเถระใด ทำให้มีสังฆรัตนะเกิดขึ้นครั้งแรกในโลก ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระวัปปะ
 3. พระภัททิยะ
 4. พระมหานามะ

๓๓. หลังฟังอนัตตลักขณสูตร พระปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๓๔. มาณพใด ได้ฟังพระพุทธดำรัสว่า “ ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอ ที่นี่ไม่ขัดข้องหนอ ” ?

 1. ยสมาณพ
 2. วิมลมาณพ
 3. สุพาหุมาณพ
 4. ปุณณชิมาณพ

๓๕. อุบาสกคนแรกผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ คือใคร ?

 1. พาณิช ๒ พี่น้อง
 2. บิดาพระยสะ
 3. ธัมมิกอุบาสก
 4. จิตตคฤหบดี

๓๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร โปรดใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ยสะและสหาย
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๓๗. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรก ณ สถานที่ใด ?

 1. สวนลุมพินี
 2. สวนตาลหนุ่ม
 3. สวนมะม่วง
 4. สวนไผ่

๓๘. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา สร้างขึ้นโดยกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. สุทโธทนะ
 2. ปเสนทิโกศล
 3. พิมพิสาร
 4. อชาตศัตรู

๓๙. อุปติสสะ เป็นชื่อเดิมของพระเถระองค์ใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระกาฬุทายี
 4. พระโลลุทายี

๔๐. พระโมคคัลลานเถระ มีชื่อเดิมว่าอะไร ?

 1. ปิปผลิ
 2. อุปติสสะ
 3. โกลิตะ
 4. กัญจนะ

๔๑. พระโมคคัลลานเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีบริวารมาก
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. มีลาภมาก
 4. มีความรู้มาก

๔๒. ศิษย์ของพราหมณ์พาวรีกี่คน ที่ถูกส่งไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า ?

 1. ๑๓ คน
 2. ๑๔ คน
 3. ๑๕ คน
 4. ๑๖ คน

๔๓. คุณธรรมใด ของพระราธะที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ?

 1. ว่าง่าย
 2. สันโดษ
 3. อดทน
 4. ขยัน

๔๔. พระเถระใด ตั้งอยู่ในคุณธรรม ๑๐ ประการ เป็นนิตย์ ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระรัฐบาล
 4. พระปุณณมันตานีบุตร

๔๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดา ที่เมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. กบิลพัสดุ์
 4. เทวทหะ

๔๖. พระเถระใด จำใจบวชเพราะความเคารพในพระศาสดา ?

 1. พระอานนท์
 2. พระนันทะ
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระราหุล

๔๗. พระอุบาลีเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ทรงวินัย
 2. มีลาภ
 3. เป็นธรรมกถึก
 4. มีปฏิภาณ

๔๘. ผลแห่งการกระทำอนันตริยกรรม ทำให้พระเทวทัตไปเกิดในภูมิใด ?

 1. อเวจีมหานรก
 2. เปรตวิสัย
 3. อสุรกาย
 4. กำเนิดสัตว์เดรัจฉาน

๔๙. พราหมณ์ใด ทำหน้าที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ ?

 1. รามพราหมณ์
 2. ธุชพราหมณ์
 3. โภชพราหมณ์
 4. โทณพราหมณ์

๕๐. พระนางยโสธรา มารดาพระราหุล ทูลขออุปสมบท ณ วัดใด ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม