ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีครบ ๓๐ ทัศ ในสมัยเสวยพระชาติใด ?

 1. มหาชนก
 2. วิฑูรบัณฑิต
 3. มโหสถ
 4. เวสสันดร

๒. ชมพูทวีป ตั้งอยู่ทางทิศใดของประเทศไทย ?

 1. บูรพา
 2. อาคเนย์
 3. ทักษิณ
 4. พายัพ

๓. พระมารดาของพระโพธิสัตว์ ทรงสุบินนิมิตเห็นอะไร ?

 1. ช้างเผือก
 2. ม้าอาชาไนย
 3. โคอุสภะ
 4. จามรี

๔. พระโพธิสัตว์ ประสูติภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นโพธิ์
 2. ต้นไทร
 3. ต้นสาละ
 4. ต้นจิก

๕. พระโพธิสัตว์ครั้นประสูติจากพระครรภ์แล้ว ทรงเปล่งวาจาใด ?

 1. อาสภิวาจา
 2. สัณหวาจา
 3. ปิยวาจา
 4. มธุรวาจา

๖. สัตว์ที่เป็นสหชาติกับพระโพธิสัตว์ ตรงกับข้อใด ?

 1. ช้างคิรีเมขล์
 2. ช้างนาฬาคิรี
 3. ม้ากัณฑกะ
 4. ม้าอัสวเมศ

๗. พระโพธิสัตว์ได้รับการขนานพระนามว่าอะไร ?

 1. สิทธัตถะ
 2. ฉันนะ
 3. กาฬุทายี
 4. อานนท์

๘. พระมารดาทิวงคต เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้กี่วัน?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๙ วัน

๙. สิทธัตถราชกุมาร ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางใด ?

 1. กีสาโคตมี
 2. พิมพา
 3. รูปนันทา
 4. โรหิณี

๑๐. ข้อใด ไม่จัดเข้าในเทวทูต ๔ ?

 1. คนเกิด
 2. คนแก่
 3. คนเจ็บ
 4. คนตาย

๑๑. พระมหาบุรุษทรงน้อมพระทัยในบรรพชา เพราะเห็นเทวทูตใด ?

 1. คนแก่
 2. คนเจ็บ
 3. คนตาย
 4. สมณะ

๑๒. ผู้ใด ติดตามพระมหาบุรุษในวันออกผนวช ?

 1. กาฬุทายี
 2. ฉันนะ
 3. อานันทะ
 4. อนุรุทธะ

๑๓. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา กี่วาระ ?

 1. ๒ วาระ
 2. ๓ วาระ
 3. ๔ วาระ
 4. ๕ วาระ

๑๔. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา เป็นเวลากี่ปี ?

 1. ๕ ปี
 2. ๖ ปี
 3. ๗ ปี
 4. ๘ ปี

๑๕. สตรีใด ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษ ?

 1. สุชาดา
 2. วิสาขา
 3. พิมพา
 4. มหาปชาบดีโคตมี

๑๖. พระมหาบุรุษทรงลอยถาดทองที่แม่น้ำใด ?

 1. คงคา
 2. ยมุนา
 3. เนรัญชรา
 4. อโนมา

๑๗. พระมหาบุรุษปูลาดหญ้าคาเป็นรัตนบัลลังก์ ณ ที่ใด ?

 1. ใต้ต้นโพธิ์
 2. ใต้ต้นไทร
 3. ใต้ต้นจิก
 4. ใต้ต้นสาละ

๑๘. พระมหาบุรุษตรัสรู้ ในวันเพ็ญเดือนใด ?

 1. เดือน ๓
 2. เดือน ๖
 3. เดือน ๘
 4. เดือน ๑๒

๑๙. ใครทูลอาราธนาให้แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ?

 1. ฆฏิการพรหม
 2. สหัมบดีพรหม
 3. มหาพรหม
 4. ปชาบดีพรหม

๒๐. เหตุการณ์ใด เกิดที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ?

 1. ประสูติ
 2. ตรัสรู้
 3. แสดงปฐมเทศนา
 4. ปรินิพพาน

๒๑. ผู้ใด ได้ดวงตาเห็นธรรมหลังฟังปฐมเทศนาจบลง ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ

๒๒. มาณพใด เปล่งคำอุทานว่า “ ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ ” ?

 1. ยสะ
 2. อุปติสสะ
 3. โกลิตะ
 4. ปิปผลิ

๒๓. พระเถระใด เป็นพระอรหันต์องค์แรกขณะที่ยังเป็นคฤหัสถ์ ?

 1. พระยสะ
 2. พระวิมละ
 3. พระสุพาหุ
 4. พระควัมปติ

๒๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร โปรดใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. สหายยสะ
 3. ภัททวัคคีย์
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๒๕. กษัตริย์พระองค์ใด พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเป็นพระองค์แรก ?

 1. สุทโธทนะ
 2. พิมพิสาร
 3. ปเสนทิโกศล
 4. จัณฑปัชโชต

๒๖. กษัตริย์พระองค์ใด สร้างวัดถวายครั้งแรกในพระพุทธศาสนา ?

 1. พิมพิสาร
 2. สุทโธทนะ
 3. ปเสนทิโกศล
 4. จัณฑปัชโชต

๒๗. พระเถระใด แสดงธรรมให้อุปติสสปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม ?

 1. พระวัปปะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระมหานามะ
 4. พระอัสสชิ

๒๘. พระธรรมเสนาบดี เป็นชื่อเรียกของพระเถระใด ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอุบาลี
 4. พระอานนท์

๒๙. พระสารีบุตร ดับขันธนิพพานที่ใด ?

 1. นาลันทา
 2. คยาสีสะ
 3. อุรุเวลา
 4. สารนารถ

๓๐. พระเถระใด ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนนางนมผู้เลี้ยงทารก ?

 1. พระโกณฑัญญะ
 2. พระยสะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมคคัลลานะ

๓๑. พระโมคคัลลานะ ดับขันธนิพพานที่ใด ?

 1. นาลันทา
 2. คยาสีสะ
 3. อุรุเวลา
 4. กาฬสิลา

๓๒. พราหมณ์พาวรีส่งลูกศิษย์ไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้า ณ สถานที่ใด ?

 1. ปาสาณเจดีย์
 2. บริโภคเจดีย์
 3. ธรรมเจดีย์
 4. ตุมพเจดีย์

๓๓. พระพุทธเจ้า ทรงสรรเสริญพระราธะว่าเป็นบุคคลตรงกับข้อใด ?

 1. ว่าง่าย
 2. เลี้ยงง่าย
 3. ขยัน
 4. มีปัญญา

๓๔. พระปุณณมันตานีบุตร ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ทรงวินัย
 2. บวชด้วยศรัทธา
 3. แสดงธรรม
 4. มีลาภ

๓๕. พระอารามใด ที่พระประยูรญาติสร้างถวายพระพุทธเจ้า ?

 1. บุพพาราม
 2. นิโครธาราม
 3. เชตวนาราม
 4. เวฬุวนาราม

๓๖. พระพุทธบิดาฟังมหาธรรมปาลชาดกแล้ว เป็นอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๓๗. พระเถระใด เป็นผู้ให้การบรรพชาแก่ราหุลกุมาร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระกาฬุทายี
 4. พระเมฆิยะ

๓๘. พระอารามใด ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธเจ้า ?

 1. บุพพาราม
 2. นิโครธาราม
 3. เชตวนาราม
 4. เวฬุวนาราม

๓๙. พระกุมารใด ถูกพระเทวทัตยุยงให้ทำปิตุฆาต ?

 1. อภัยกุมาร
 2. อชาตศัตรู
 3. ทีฆาวุกุมาร
 4. วิฑูฑภะ

๔๐. ภิกษุรูปใด ถูกแผ่นดินสูบ ?

 1. เทวทัต
 2. โกกาลิกะ
 3. สุภัททะ
 4. สุทิน

๔๑. พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดใคร ?

 1. พุทธบิดา
 2. พุทธมารดา
 3. ท้าวสักกะ
 4. ท้าวมหาพรหม

๔๒. สิริมหามายาเทพบุตรพุทธมารดา ประทับอยู่ที่สวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๔๓. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ด้วยปิฎกใด ?

 1. พระวินัย
 2. พระสูตร
 3. พระอภิธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ใกล้ประตูเมืองใด ?

 1. ปาวา
 2. สังกัสสะ
 3. กบิลพัสดุ์
 4. เทวทหะ

๔๕. พระเถระใด แสดงธรรมุเทศ ๔ แก่พระเจ้าโกรัพยะ ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอานนท์
 3. พระรัฐบาล
 4. พระภาคิเนยยะ

๔๖. ผู้ใด ถวายปัจฉิมบิณฑบาตแก่พระพุทธเจ้า ?

 1. นางสุชาดา
 2. นางวิสาขา
 3. นายจุนทะ
 4. มัลลกษัตริย์

๔๗. พระอรหันต์องค์สุดท้ายที่ทันเห็นพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?

 1. พระราธะ
 2. พระสุภัททะ
 3. พระอชิตะ
 4. พระรัฐบาล

๔๘. พราหมณ์ใด ทำหน้าที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ ?

 1. โสตถิยะ
 2. วังคันตะ
 3. โตเทยยะ
 4. โทณะ

๔๙. พระอารามใด ที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษานานที่สุด ?

 1. เวฬุวนาราม
 2. นิโครธาราม
 3. เชตวนาราม
 4. บุพพาราม

๕๐. พระพิมพาเถรี ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์