ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พระบรมโพธิสัตว์ ได้บำเพ็ญบารมี ๓๐ ประการ บริบูรณ์ในพระชาติใด ?

 1. เวสสันดร
 2. มหาชนก
 3. สุวรรณสาม
 4. มโหสถ

๒. ธรรมดาสตรีที่จะเป็นพุทธมารดานั้น ต้องรักษาศีลใด ?

 1. เบญจศีล
 2. อุโบสถศีล
 3. ทศศีล
 4. ปาติโมกข์ศีล

๓. ประเทศใด ตั้งอยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?

 1. เวียดนาม
 2. จีน
 3. อินโดนีเซีย
 4. อินเดีย

๔. พระโอรสและพระธิดาของพระเจ้าโอกกากราช สร้างเมืองใหม่ชื่อว่าอะไร ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. สาวัตถี
 3. พาราณสี
 4. โกสัมพี

๕. พระวาจาที่ตรัสอย่างอาจหาญ เรียกว่าอะไร ?

 1. ปิยวาจา
 2. สัณหวาจา
 3. อาสภิวาจา
 4. มธุรวาจา

๖. สิ่งที่อุบัติพร้อมพระโพธิสัตว์ เรียกว่าอะไร ?

 1. ทศชาติ
 2. สหชาติ
 3. อนุชาติ
 4. อภิชาติ

๗. เหตุการณ์ใด เกิดขึ้นเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ ๗ วัน ?

 1. เปล่งอาสภิวาจา
 2. อสิตดาบสเข้าเยี่ยม
 3. ขนานพระนาม
 4. พระมารดาทิวงคต

๘. พิธีวัปปมงคล ตรงกับข้อใด ?

 1. แรกนาขวัญ
 2. ขนานพระนาม
 3. สรงน้ำพระ
 4. โกนจุก

๙. อภิเษกสมรส มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. แรกนาขวัญ
 2. ครองราชย์
 3. แต่งงาน
 4. โกนจุก

๑๐. สิ่งใด ที่เจ้าชายสิทธัตถะพบในระหว่างเสด็จประพาสอุทยาน ?

 1. เทวทูต ๔
 2. วรรณะ ๔
 3. บริษัท ๔
 4. อริยบุคคล ๔

๑๑. บุคคลใด ได้ตามเสด็จเจ้าชายสิทธัตถะในวันออกผนวช ?

 1. กาฬุทายี
 2. อานนท์
 3. ฉันนะ
 4. นันทะ

๑๒. พระมหาบุรุษครั้นผนวชแล้ว เสด็จไปศึกษาในสำนักดาบสใด ?

 1. อสิตดาบส
 2. อาฬารดาบส
 3. สรทดาบส
 4. กบิลดาบส

๑๓. การทรมานร่างกายให้ลำบาก เรียกว่าอะไร ?

 1. ทุกรกิริยา
 2. กาลกิริยา
 3. อกาลกิริยา
 4. บุญกิริยา

๑๔. บุคคลที่ออกบวชตามพระมหาบุรุษ เป็นกลุ่มแรก ตรงกับข้อใด ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ยสะและสหาย
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๑๕. สิ่งใด ที่นางสุชาดานำไปถวายพระมหาบุรุษ ?

 1. ขนมกุมมาส
 2. ขนมแดกงา
 3. ข้าวมธุปายาส
 4. ขนมเบื้อง

๑๖. พระมหาบุรุษทรงอธิษฐานลอยถาดทอง ที่แม่น้ำใด ?

 1. เนรัญชรา
 2. อโนมา
 3. คงคา
 4. ยมุนา

๑๗. หญ้าชนิดใด ที่โสตถิยพราหมณ์ได้ถวายแก่พระมหาบุรุษ ?

 1. หญ้าแห้วหมู
 2. หญ้าแพรก
 3. หญ้ามุงกระต่าย
 4. หญ้าคา

๑๘. พระมหาบุรุษตรัสรู้ ณ ภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นโพธิ์
 2. ต้นไทร
 3. ต้นไผ่
 4. ต้นสาละ

๑๙. พระมหาบุรุษทรงชนะมารด้วยบารมี กี่ประการ ?

 1. ๑๐ ประการ
 2. ๒๐ ประการ
 3. ๔๐ ประการ
 4. ๕๐ ประการ

๒๐. หลังตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข กี่สัปดาห์ ?

 1. ๕ สัปดาห์
 2. ๖ สัปดาห์
 3. ๗ สัปดาห์
 4. ๘ สัปดาห์

๒๑. ใครทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ?

 1. พระอินทร์
 2. ท้าวมหาพรหม
 3. ฆฏิการพรหม
 4. สหัมบดีพรหม

๒๒. บุคคลผู้เปรียบเหมือนบัวเสมอน้ำ ตรงกับข้อใด ?

 1. อุคฆติตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

๒๓. การแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้า เรียกว่าอะไร ?

 1. ปฐมเทศนา
 2. ทุติยเทศนา
 3. ตติยเทศนา
 4. จตุตถเทศนา

๒๔. ใครได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกหลังฟังธรรมจักกัปปวัตนสูตรจบ ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. อัสสชิ

๒๕. เมื่อฟังอนัตตลักขณสูตรจบ พระปัญจวัคคีย์สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๒๖. “ ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ ” เป็นคำพูดของใคร ?

 1. ยสะ
 2. วิมละ
 3. สุพาหุ
 4. ควัมปติ

๒๗. อุบาสกคนแรก ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ คือใคร ?

 1. บิดาพระยสะ
 2. พระเจ้าพิมพิสาร
 3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
 4. จิตตคฤหบดี

๒๘. พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อโปรดใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 4. พระเจ้าพิมพิสาร

๒๙. สตรีใด เป็นมารดาของอุปติสสมาณพ ?

 1. นางสารี
 2. นางโมคคัลลี
 3. นางวิสาขา
 4. นางสุชาดา

๓๐. พระเถระองค์ใด ได้รับยกย่องว่าเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดบุตร ?

 1. พระอุรุเวลกัสสปะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระอานนท์

๓๑. เจดีย์บรรจุอัฐิพระโมคคัลลานะ ตั้งอยู่ใกล้ซุ้มประตูวัดใด ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๓๒. ศิษย์ของพราหมณ์พาวรีที่ถูกส่งไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้า มีกี่คน ?

 1. ๑๓ คน
 2. ๑๔ คน
 3. ๑๕ คน
 4. ๑๖ คน

๓๓. พระเถระใด กลับไปแจ้งข่าวแก่พราหมณ์พาวรี ?

 1. พระอุทยะ
 2. พระโปสาละ
 3. พระโมฆราช
 4. พระปิงคิยะ

๓๔. คุณธรรมใด ของพระราธะที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ?

 1. ความกตัญญู
 2. ความอดทน
 3. ความว่าง่าย
 4. ความเลี้ยงง่าย

๓๕. พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระปุณณมันตานีบุตร ว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ทรงธุดงค์
 2. ทรงวินัย
 3. ใคร่ต่อการศึกษา
 4. เป็นธรรมกถึก

๓๖. พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพุทธบิดา ที่เมืองใด ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. เทวทหะ
 3. สาวัตถี
 4. พาราณสี

๓๗. นันทกุมาร เป็นโอรสของสตรีพระนางใด ?

 1. สิริมหามายา
 2. ปชาบดี
 3. ยโสธรา
 4. รูปนันทา

๓๘. พระมารดาของราหุลกุมาร มีพระนามว่าอะไร ?

 1. สิริมหามายา
 2. ปชาบดี
 3. พิมพา
 4. รูปนันทา

๓๙. วัดใด ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๔๐. กษัตริย์พระองค์ใด มิใช่เจ้าศากยะ ?

 1. อานนท์
 2. ภัคคุ
 3. กิมพิละ
 4. เทวทัต

๔๑. กษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์ ให้อุบาลีช่างกัลบกบวชก่อน เพื่อต้องการละอะไร ?

 1. ความถือตน
 2. ความอวดดี
 3. ความลบหลู่
 4. ความดื้อรั้น

๔๒. พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญพระอุบาลี ว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. รัตตัญญู
 2. พหูสูต
 3. ทรงธุดงค์
 4. ทรงพระวินัย

๔๓. พระเทวทัตหลังทำอนันตริยกรรม ได้รับผลเช่นใด ?

 1. ถูกทุบตีจนตาย
 2. ถูกแผ่นดินสูบ
 3. ถูกจองจำ
 4. ถูกเนรเทศ

๔๔. พระอานนท์ทูลขอพรจากพระพุทธเจ้า กี่ข้อ ?

 1. ๕ ข้อ
 2. ๖ ข้อ
 3. ๗ ข้อ
 4. ๘ ข้อ

๔๕. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศแห่งภิกษุผู้อุปัฏฐาก ?

 1. พระอานนท์
 2. พระอุบาลี
 3. พระสิวลี
 4. พระราหุล

๔๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ที่ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นโพธิ์
 2. ต้นไทร
 3. ต้นไผ่
 4. ต้นมะม่วง

๔๗. พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กี่เดือน ?

 1. ๑ เดือน
 2. ๒ เดือน
 3. ๓ เดือน
 4. ๔ เดือน

๔๘. พระเจ้าโกรัพยะฟังธรรมุเทศ ๔ จากพระเถระองค์ใด ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระอานนท์
 3. พระรัฐบาล
 4. พระอชิตะ

๔๙. ข้อใด ไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ?

 1. ที่จำพรรษา
 2. ที่ประสูติ
 3. ที่ตรัสรู้
 4. ที่ปรินิพพาน

๕๐. พระนางพิมพา ทูลขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้า ณ วัดใด ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม