ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. การจุติจากสวรรค์ของเทวดา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. เกิด
 2. แก่
 3. เจ็บ
 4. ตาย

๒. เหตุให้เทวดาเคลื่อนจากสวรรค์ มีกี่อย่าง ?

 1. ๓ อย่าง
 2. ๔ อย่าง
 3. ๕ อย่าง
 4. ๖ อย่าง

๓. มหาวิโลกนะ มีกี่ประการ ?

 1. ๕ ประการ
 2. ๖ ประการ
 3. ๗ ประการ
 4. ๘ ประการ

๔. พระบรมโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ ของพระเทวีใด ?

 1. กัญจนา
 2. ยโสธรา
 3. สิริมหามายา
 4. มหาปชาบดีโคตมี

๕. ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็นกี่ส่วน ?

 1. ๑ ส่วน
 2. ๒ ส่วน
 3. ๓ ส่วน
 4. ๔ ส่วน

๖. สิ่งใด ที่คนในชมพูทวีปส่วนใหญ่ยึดถืออย่างแรงกล้า ?

 1. โชคลาง
 2. ถือตน
 3. เชื่อมงคล
 4. เชื่อกรรม

๗. เมืองหลวงของแคว้นสักกะ ชื่อว่าอะไร ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. เทวทหะ
 3. ราชคฤห์
 4. กุสินารา

๘. พระนางสิริมหามายาประสูติ ที่แคว้นใด ?

 1. สักกะ
 2. โกลิยะ
 3. มคธ
 4. โกศล

๙. พระนางสิริมหามายาทรงอภิเษกสมรส กับกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. สุทโธทนะ
 2. สุกโกทนะ
 3. โธโตทนะ
 4. อมิโตทนะ

๑๐. สิ่งใด ที่พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินนิมิตเห็น ?

 1. ช้างเผือก
 2. ม้าอาชาไนย
 3. โคอุสภะ
 4. พระกุมาร

๑๑. พระโพธิสัตว์ทรงประกอบด้วยอนุพยัญชนะ กี่อย่าง ?

 1. ๕๐ อย่าง
 2. ๖๐ อย่าง
 3. ๗๐ อย่าง
 4. ๘๐ อย่าง

๑๒. พระโพธิสัตว์ครั้นประสูติแล้วเปล่งอาสภิวาจาได้ มีกี่พระชาติ ?

 1. ๒ พระชาติ
 2. ๓ พระชาติ
 3. ๔ พระชาติ
 4. ๕ พระชาติ

๑๓. สิ่งที่อุบัติในวันเดียวกับพระโพธิสัตว์ เรียกว่าอะไร ?

 1. สหชาติ
 2. ทศชาติ
 3. มหาชาติ
 4. ทวิชาติ

๑๔. สัตว์ที่เกิดในวันเดียวกับพระโพธิสัตว์ ตรงกับข้อใด ?

 1. ช้างเผือก
 2. ม้ากัณฐกะ
 3. โคอุสภะ
 4. จามรี

๑๕. สิทธัตถราชกุมาร ได้รับการถวายพระนามอีกอย่างว่าอะไร ?

 1. ทีปังกร
 2. ชินสีห์
 3. อังคีรส
 4. เมตไตย

๑๖. สิทธัตถราชกุมารได้บรรลุปฐมฌาน ภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นโพธิ์
 2. ต้นไทร
 3. ต้นไผ่
 4. ต้นหว้า

๑๗. เจ้าชายสิทธัตถะพอพระทัยในการบรรพชา เพราะเห็นเทวทูตใด ?

 1. คนแก่
 2. คนเจ็บ
 3. คนตาย
 4. สมณะ

๑๘. พระมหาบุรุษศึกษาจนสำเร็จสมาบัติ ๘ ในสำนักอาจารย์ใด ?

 1. อสิตดาบส
 2. ครูวิศวามิตร
 3. อาฬารดาบส
 4. อุททกดาบส

๑๙. ข้อใด ตรงกับกุศลวัตรอันวิเศษที่นิยมปฏิบัติในชมพูทวีป ?

 1. กาลกิริยา
 2. อกาลกิริยา
 3. ทุกรกิริยา
 4. บุญกิริยา

๒๐. ชนกลุ่มใด ออกบวชตามพระมหาบุรุษ ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. สหายพระยสะ
 4. ฉัพพัคคีย์

๒๑. พระมหาบุรุษทรงบรรลุอาสวักขยญาณ ในยามใด ?

 1. ปฐมยาม
 2. มัชฌิมยาม
 3. ปัจฉิมยาม
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ในอินเดีย ปัจจุบันตั้งอยู่ในรัฐใด ?

 1. อัสสัม
 2. พิหาร
 3. สิกขิม
 4. ปัญจาบ

๒๓. บุคคลใด มีอุปนิสัยรู้ธรรมได้โดยพลันเหมือนดอกบัวพ้นน้ำ ?

 1. อุคฆติตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

๒๔. สิ่งใด ที่พระพุทธเจ้าประทานแก่ตปุสสะและภัลลิกะ ?

 1. พระโลมา
 2. พระเกสา
 3. พระทนต์
 4. พระนขา

๒๕. กามสุขัลลิกานุโยค คือการปฏิบัติตนหมกมุ่นในสิ่งใด ?

 1. ลาภ
 2. ยศ
 3. กาย
 4. กาม

๒๖. บุคคลใด ในปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ

๒๗. ปัญจวัคคีย์พอฟังอนัตตลักขณสูตรจบลง เป็นอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๒๘. “ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอ ที่นี่ไม่ขัดข้องหนอ” พระพุทธเจ้าตรัสกับใคร ?

 1. ยสะ
 2. สุพาหุ
 3. ปุณณชิ
 4. ควัมปติ

๒๙. พระพุทธสาวกชุดแรก ที่ส่งไปประกาศพระศาสนามีกี่องค์ ?

 1. ๕ องค์
 2. ๔๕ องค์
 3. ๖๐ องค์
 4. ๖๑ องค์

๓๐. พระพุทธเจ้าแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ยสกุลบุตร
 3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 4. อุปติสสะ

๓๑. กษัตริย์พระองค์ใด สร้างวัดแห่งแรกถวายในพระพุทธศาสนา ?

 1. พิมพิสาร
 2. ปเสนทิ
 3. จันทปัชโชต
 4. อุเทน

๓๒. ภัตตกาล คือเวลาทำสิ่งใด ?

 1. ฉันน้ำปานะ
 2. ฉันอาหาร
 3. ทำวัตรเช้า
 4. ทำวัตรเย็น

๓๓. อุปติสสปริพาชกเมื่อบวชในพระพุทธศาสนา ปรากฏชื่อว่าอะไร ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. อัสสชิ
 3. สารีบุตร
 4. โมคคัลลานะ

๓๔. พระสารีบุตรดับขันธนิพพานก่อนพระโมคคัลลานะ กี่วัน ?

 1. ๑๓ วัน
 2. ๑๔ วัน
 3. ๑๕ วัน
 4. ๑๖ วัน

๓๕. “ใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ …..” เป็นคำถามของมาณพใด ?

 1. อชิตะ
 2. ติสสเมตเตยยะ
 3. ปุณณกะ
 4. เมตตคู

๓๖. ภิกษุใด ทูลลาพระพุทธเจ้ากลับไปแจ้งข่าวแก่พราหมณ์พาวรี ?

 1. พระเมฆิยะ
 2. พระโตเทยยะ
 3. พระโมฆราช
 4. พระปิงคิยะ

๓๗. ข้อปฏิบัติใด ของพระราธะที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ?

 1. ขยัน
 2. สันโดษ
 3. เลี้ยงง่าย
 4. ว่าง่าย

๓๘. พระเถระใด เป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะ ?

 1. พระรัฐบาล
 2. พระโสณะ
 3. พระปุณณะ
 4. พระอชิตะ

๓๙. พระเจ้าสุทโธทนะฟังมหาธรรมปาลชาดกจบ ได้บรรลุผลใด ?

 1. โสดาปัตติผล
 2. สกทาคามิผล
 3. อนาคามิผล
 4. อรหัตตผล

๔๐. อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้บรรลุโสดาบัน ที่เมืองใด ?

 1. ราชคฤห์
 2. สาวัตถี
 3. พาราณสี
 4. กบิลพัสดุ์

๔๑. วัดใด ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ?

 1. เวฬุวัน
 2. อัมพวัน
 3. เชตวัน
 4. ลัฏฐิวัน

๔๒. ผู้ใด ลอบปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าด้วยความอาฆาต ?

 1. พระเทวทัต
 2. อชาตศัตรู
 3. นายขมังธนู
 4. นันทมาณพ

๔๓. ผู้ใด ยุยงให้อชาตศัตรูราชกุมารทำปิตุฆาต ?

 1. สุปปพุทธะ
 2. เทวทัต
 3. นันทมาณพ
 4. โกกาลิกะ

๔๔. ธรรมข้อใด ที่พระอนุรุทธะสรรเสริญและเจริญอยู่เป็นนิตย์ ?

 1. ปธาน ๔
 2. รูปฌาน ๔
 3. อรูปฌาน ๔
 4. สติปัฏฐาน ๔

๔๕. พระอานนท์ฟังโอวาทของพระปุณณมันตานีบุตร บรรลุผลใด ?

 1. โสดาปัตติผล
 2. สกทาคามิผล
 3. อนาคามิผล
 4. อรหัตตผล

๔๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ที่ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นโพธิ์
 2. ต้นไทร
 3. ต้นไผ่
 4. ต้นมะม่วง

๔๗. พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดใคร ?

 1. พุทธบิดา
 2. พุทธมารดา
 3. พุทธอนุชา
 4. พุทธสาวก

๔๘. โลกวิวรณปาฏิหาริย์ เกิดขึ้นตรงกับวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. เข้าพรรษา
 3. ออกพรรษา
 4. เทโวโรหณะ

๔๙. พระเถระใด ทำความเพียรเดินจงกรมจนเท้าแตก ?

 1. อชิตะ
 2. พระโสณโกฬิวิสะ
 3. รัฐปาละ
 4. ราธะ

๕๐. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจอยู่กี่ปี ?

 1. ๒๙ ปี
 2. ๓๕ ปี
 3. ๔๕ ปี
 4. ๘๐ ปี