ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ความหมายของคำว่า “ผู้มีความประสงค์สำเร็จแล้ว” ตรงกับข้อใด ?

 1. สิทธัตถะ
 2. อุปติสสะ
 3. โกลิตะ
 4. ปิปผลิ

๒. เมื่อปัญจบุพพนิมิตปรากฎแก่เทวดา เป็นเหตุให้เทวดานั้นจุติจากที่ใด ?

 1. มนุษย์
 2. เทวภูมิ
 3. พรหมภูมิ
 4. อบายภูมิ

๓. เหตุที่ทำให้พรหมโลกเกิดโกลาหล มีกี่อย่าง ?

 1. ๒ อย่าง
 2. ๓ อย่าง
 3. ๔ อย่าง
 4. ๕ อย่าง

๔. ความเห็นของคนในชมพูทวีป โดยสังเขปมีกี่อย่าง ?

 1. ๑ อย่าง
 2. ๒ อย่าง
 3. ๓ อย่าง
 4. ๔ อย่าง

๕. สิ่งใด ที่คนในชมพูทวีปยึดถืออย่างแรงกล้า ?

 1. ถือทิฏฐิ
 2. ถือมานะ
 3. ถือมัจฉริยะ
 4. ถือวิริยะ

๖. ราชบุตรและราชบุตรีของพระเจ้าโอกกากราช สร้างพระนครใหม่ชื่อว่าอะไร ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. อุชเชนี
 4. กบิลพัสดุ์

๗. สุทโธทนราชกุมาร เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. โอกกากราช
 2. สีหหนุ
 3. ชยเสนะ
 4. อัญชนะ

๘. สุทโธทนราชกุมาร ทรงอภิเษกสมรสกับราชธิดาของกษัตริย์เมืองใด ?

 1. เทวทหะ
 2. กบิลพัสดุ์
 3. พาราณสี
 4. สาวัตถี

๙. พระนางสิริมหามายา ประสูติพระโอรสภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นปาริฉัตร
 2. ต้นโพธิ์
 3. ต้นไทร
 4. ต้นสาละ

๑๐. ดาบสใด ได้ทํานายลักษณะพระมหาบุรุษเป็นคนแรก ?

 1. กบิลดาบส
 2. กาฬเทวิลดาบส
 3. อุททกดาบส
 4. อาฬารดาบส

๑๑. สิทธัตถราชกุมารมีพระนามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 1. อังคีรส
 2. ปิปผลิ
 3. อุปติสสะ
 4. โกลิตะ

๑๒. พราหมณ์กี่คนที่ถูกเลือกให้เข้ามาทํานายลักษณะพระโพธิสัตว์ ?

 1. ๘ คน
 2. ๖๐ คน
 3. ๑๐๘ คน
 4. ๑๐๐๓ ท่าน

๑๓. พราหมณ์ใด ทํานายสิทธัตถราชกุมารว่าจะต้องออกผนวชแน่นอน ?

 1. โกณฑัญญพราหมณ์
 2. รามพราหมณ์
 3. ธุรพราหมณ์
 4. ยัญญพราหมณ์

๑๔. พระโพธิสัตว์ ได้รับการขนานพระนามว่าอย่างไร ?

 1. สิทธัตถะ
 2. อุปติสสะ
 3. โกลิตะ
 4. กัญจนะ

๑๕. พระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้ว ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๑๖. พระนางปชาบดีโคตมีทรงมีความ เกี่ยวข้องกับสิทธัตถราชกุมารอย่างไร ?

 1. เป็นพระมารดา
 2. เป็นพระน้านาง
 3. เป็นพระพี่นาง
 4. เป็นพระน้องนาง

๑๗. สิทธัตถราชกุมารอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?

 1. ๑๖ ปี
 2. ๑๗ ปี
 3. ๑๘ ปี
 4. ๑๙ ปี

๑๘. สิทธัตถราชกุมารอธิษฐานเพศบรรพชา ณ ริมฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. เนรัญชรา
 2. คงคา
 3. ยมุนา
 4. อโนมา

๑๙. ผู้ใด ถวายอัฏฐบริขารแก่สิทธัตถราชกุมารในวันเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ?

 1. นายฉันนะ
 2. ท้าวมหาพรหม
 3. ฆฏิการพรหม
 4. ท้าวอมรินทราธิราช

๒๐. ฆฏิการพรหมนําพระภูษาผ้าทรงทั้งคู่ของสิทธัตถราชกุมารไปไว้ ณ ที่ใด ?

 1. มนุษยโลก
 2. เทวโลก
 3. พรหมโลก
 4. เปตโลก

๒๑. พระโพธิสัตว์ศึกษาสําเร็จสมาบัติ ๘ ในสํานักของดาบสใด ?

 1. กบิลดาบส
 2. กาฬเทวิลดาบส
 3. อาฬารดาบส
 4. อุททกดาบส

๒๒. กษัตริย์พระองค์ใด ทูลขอให้พระโพธิสัตว์กลับมาโปรดหากตรัสรู้แล้ว ?

 1. พิมพิสาร
 2. สุทโธทนะ
 3. ปเสนทิโกศล
 4. โกรัพยะ

๒๓. ข้อใด มิใช่การบําเพ็ญทุกรกิริยา ?

 1. กั้นลมอัสสาสะ
 2. กั้นลมปัสสาสะ
 3. อดกระยาหาร
 4. เจริญอานาปานสติ

๒๔. กลุ่มบุคคลใด เป็นพวกแรกที่ออกบวชตามพระโพธิสัตว์ ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ยสะและสหาย
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๒๕. พระโพธิสัตว์ บําเพ็ญทุกรกิริยาเป็นเวลากี่ปี ?

 1. ๓ ปี
 2. ๔ ปี
 3. ๕ ปี
 4. ๖ ปี

๒๖. ปัญจวัคคีย์ละทิ้งพระโพธิสัตว์ไป เพราะเห็นว่าพระองค์ละทิ้งสิ่งใด ?

 1. ความเพียร
 2. ความอดทน
 3. ความสันโดษ
 4. ความขยัน

๒๗. สิ่งใด ที่นางสุชาดาถวายแด่พระโพธิสัตว์ ?

 1. ขนมเบื้อง
 2. ขนมกุมมาส
 3. ข้าวมธุปายาส
 4. ข้าวยาคู

๒๘. พระโพธิสัตว์ อธิษฐานลอยถาดที่ริมฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. เนรัญชรา
 2. อโนมา
 3. คงคา
 4. สรภู

๒๙. พระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในราตรีดิถีใด ?

 1. มาฆบุรณมี
 2. วิสาขบุรณมี
 3. อาสาฬหบุรณมี
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. ข้อใด เป็นพระคุณนามของพระพุทธเจ้า ?

 1. อรหัง
 2. สัมมาสัมพุทโธ
 3. ภควา
 4. ถูกทุกข้อ

๓๑. สถานที่ใดพระพุทธเจ้าประทับยืนมองโดยมิได้กระพริบพระเนตร เรียกว่าอะไร ?

 1. อนิมิสสเจดีย์
 2. รัตนจงกรมเจดีย์
 3. รัตนฆรเจดีย์
 4. จุฬามณีเจดีย์

๓๒. สิ่งใด ที่พระพุทธเจ้าประทานแก่พาณิช ๒ พี่น้อง ?

 1. พระเกศา
 2. พระโลมา
 3. พระนขา
 4. พระทนต์

๓๓. เทววาจิกอุบาสกได้แก่ใคร ?

 1. โสตถิยพราหมณ์
 2. อุปกาชีวก
 3. พาณิช ๒ พี่น้อง
 4. บิดาพระยสะ

๓๔. เนยยบุคคลท่านอุปมากับบัวประเภทใด ?

 1. บัวพ้นน้ำ
 2. บัวเสมอน้ำ
 3. บัวในน้ำ
 4. บัวใต้โคลน

๓๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดชนกลุ่มใด ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ยสะและสหาย
 3. ภัททวัคคีย์
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๓๖. ฤษีใด ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นท่านแรก ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. อัสสชิ

๓๗. พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาอนุบุพพีกถา โปรดใคร ?

 1. กาฬเทวิลดาบส
 2. อาฬารดาบส
 3. อุททกดาบส
 4. ยสกุลบุตร

๓๘. ผู้ใด เป็นปฐมอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ?

 1. อุปกาชีวก
 2. พาณิช ๒ พี่น้อง
 3. บิดาพระยสะ
 4. พระเจ้าพิมพิสาร

๓๙. อุรุเวลกัสสปะมีทิฏฐิมานะอันแรงกล้า เพราะคิดว่าตนเป็นพระอริยะชั้นใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๔๐. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ ที่ใด ?

 1. สวนไผ่
 2. สวนตาลหนุ่ม
 3. สวนมะม่วง
 4. สวนสาละ

๔๑. อุปติสสะและโกลิตะบวชเป็นปริพาชก ในสํานักแห่งเจ้าลัทธิใด ?

 1. ปูรณกัสสปะ
 2. อชิตเกสกัมพล
 3. มักขลิโคศาล
 4. สัญชัยเวลัฏฐบุตร

๔๒. พระสารีบุตรบรรลุอรหัตตผล เพราะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ใคร ?

 1. ยสกุลบุตร
 2. ทีฆนขปริพาชก
 3. โกลิตปริพาชก
 4. พระเจ้าพิมพิสาร

๔๓. มาณพกี่คน ที่พราหมณ์พาวรีส่งไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า ?

 1. ๑๓ คน
 2. ๑๔ คน
 3. ๑๕ คน
 4. ๑๖ คน

๔๔. พระราธะเมื่อบวชแล้วมีลักษณะอุปนิสัยเป็นอย่างไร ?

 1. ว่าง่ายสอนง่าย
 2. เลี้ยงง่าย
 3. ขยัน
 4. สันโดษ

๔๕. พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุทโธทนะ ที่เมืองใด ?

 1. ราชคฤห์
 2. พาราณสี
 3. เทวทหะ
 4. กบิลพัสดุ์

๔๖. ราหุลกุมาร ได้รับบรรพชาจากพระเถระใด ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระอนุรุทธ์

๔๗. พระกุมารใด บวชด้วยความไม่สมัครใจ ?

 1. อนุรุทธกุมาร
 2. ภัททิยกุมาร
 3. นันทกุมาร
 4. ราหุลกุมาร

๔๘. พระเถระใด ทําความเพียรเดินจงกรมเกินขนาดไม่หยุดจนเท้าแตก ?

 1. พระสิวลี
 2. พระเมฆิยะ
 3. พระโสณโกฬิวิสะ
 4. พระรัฐบาล

๔๙. ผู้ใด ถวายเครื่องประดับมหาลดาประสาธน์คลุมพระพุทธสรีระ ?

 1. รูปนันทาเทวี
 2. พิมพาเทวี
 3. สุมนาเทวี
 4. มัลลิกา

๕๐. พระนางพิมพาเถรีพร้อมหญิงบริวาร ๕๐๐ ทรงผนวช ที่วัดใด ?

 1. เวฬุวนาราม
 2. เชตวนาราม
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม