ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๔

๑. ชมพูทวีปตั้งอยู่ทางทิศไหนของประเทศไทย ?

 1. ทิศบูรพา
 2. ทิศพายัพ
 3. ทิศอาคเนย์
 4. ทิศปัจจิม

๒. ชมพูทวีปแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือข้อใด ?

 1. ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
 2. ชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท
 3. เมืองหลวงกับชนบท
 4. มัชฌิมประเทศกับปัจจันตประเทศ

๓. ข้อใดแสดงถึงทิฏฐิมานะกล้าของชาวชมพูทวีป ?

 1. นับถือพระพรหม
 2. นับถือลัทธิฤาษี
 3. ถือชั้นวรรณะ
 4. นับถือพระอิศวร

๔. วงศ์กษัตริย์ผู้สร้างกรุงกบิลพัสดุ์ ชื่อว่าอย่างไร ?

 1. โกลิยวงศ์
 2. ศากยวงศ์
 3. โคตมวงศ์
 4. สุริยวงศ์

๕. ใครทำนายลักษณะพระมหาบุรุษว่ามีคติเพียงสถานเดียว ?

 1. ลักษณพราหมณ์
 2. สุทัตตพราหมณ์
 3. ธุรพราหมณ์
 4. โกณฑัญญพราหมณ์

๖. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย แล้ว ได้รับผลอย่างไร ?

 1. บรรเทาความเมา ๓ ประการเสียได้
 2. ปรึกษากับนายฉันนะก่อน
 3. ตัดความทุกข์ทั้งปวงได้
 4. หนีออกผนวชทันที

๗. การออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะที่ปรากฏในอรรถกถาคือข้อใด ?

 1. เสด็จออกผนวชต่อหน้าพระบิดาและหมู่พระญาติ
 2. เสด็จออกผนวชตามประเพณี
 3. เสด็จหนีออกผนวชเพื่ออุทิศพระอรหันต์
 4. เสด็จหนีออกผนวชในตอนกลางคืน

๘. เทวทูต ๔ มีอะไรบ้าง ?

 1. คนแก่ คนเจ็บ คนตาย สมณะ
 2. คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ สมณะ
 3. คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย
 4. คนแก่ คนเจ็บ คนพิการ คนตาย

๙. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา กี่วิธี ?

 1. ๒ วิธี
 2. ๓ วิธี
 3. ๔ วิธี
 4. ๕ วิธี

๑๐. เหตุใดพระปัญจวัคคีย์ จึงเลิกปรนนิบัติพระมหาบุรุษ ?

 1. เพราะทรงเลิกอดพระกระยาหาร
 2. เพราะทรงเลิกกลั้นลมหายใจ
 3. เพราะทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา
 4. เพราะเบื่อหน่าย

๑๑. พระมหาบุรุษตรัสรู้ เพราะบรรลุธรรมอะไร ?

 1. จตุตถฌาน
 2. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
 3. จุตูปปาตญาณ
 4. อาสวักขยญาณ

๑๒. หลังจากตรัสรู้แล้ว ประทับเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลากี่วัน ?

 1. ๗ วัน
 2. ๙ วัน
 3. ๑๕ วัน
 4. ๔๙ วัน

๑๓. สถานที่เสด็จยืนจ้องดูต้นพระศรีมหาโพธิ์ โดยมิได้กระพริบพระเนตร เรียกว่าอะไร ?

 1. อนิมมิสเจดีย์
 2. ปาสาณเจดีย์
 3. รัตนฆรเจดีย์
 4. โคตมกเจดีย์

๑๔. คนผู้ไม่สามารถแนะนำให้ตรัสรู้ตามได้ เปรียบกับบัวชนิดใด ?

 1. บัวพ้นน้ำ
 2. บัวเสมอน้ำ
 3. บัวจะพ้นน้ำวันต่อไป
 4. บัวจมอยู่ในโคลนตม

๑๕. อนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?

 1. พระปัญจวัคคีย์
 2. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 3. ยสกุลบุตร
 4. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน

๑๖. ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง เรียกว่าอะไร ?

 1. กามสุขัลลิกานุโยค
 2. อัตตกิลมถานุโยค
 3. มัชฌิมาปฏิปทา
 4. อนุปุพพีกถา

๑๗. คำว่า ” อุบาสก อุบาสิกา ” มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. ผู้นับถือพระพุทธเจ้า
 2. ผู้นับถือศาสนาพุทธ
 3. ผู้นั่งใกล้พระสงฆ์
 4. ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย

๑๘. สามุกกังสิกธรรม แปลว่าอะไร ?

 1. ธรรมที่พระองค์ทรงประกาศครั้งแรก
 2. ธรรมที่พระองค์ทรงยกขึ้นแสดงเอง
 3. ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแก่เจ้าลัทธิต่าง ๆ
 4. ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก่อนธรรมข้ออื่น ๆ

๑๙. ข้อใดเป็นใจความย่อของอาทิตตปริยายสูตร ?

 1. สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์
 2. สิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง
 3. สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา
 4. สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน

๒๐. พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาได้เร็ว เพราะใช้วิธีใด ?

 1. ทรงประกาศในหมู่เศรษฐี
 2. ทรงประกาศในหมู่สามัญชน
 3. ทรงประกาศในหมู่เจ้าลัทธิและชนชั้นปกครอง
 4. ทรงประกาศในหมู่นักบวชด้วยกัน

๒๑. พระเจ้าพิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมเทศนาชื่อว่าอะไร ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 2. อริยธรรม
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔

๒๒. พระสาวก ๖๐ รูปได้รับความขัดข้องในการออกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกเรื่องใด ?

 1. เรื่องการเดินทาง
 2. เรื่องการให้อุปสมบท
 3. เรื่องลัทธิต่าง ๆ
 4. เรื่องการเที่ยวบิณฑบาต

๒๓. อุปติสสปริพาชก บวชในสำนักใครมาก่อน ?

 1. สัญชัยปริพาชก
 2. มักขลิโคสาล
 3. นิครนถ์นาฏบุตร
 4. ปกุทธกัจจายนะ

๒๔. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสารีบุตรเปรียบเหมือนอะไร ?

 1. มารดาผู้เลี้ยงบุตร
 2. มารดาผู้สอนบุตร
 3. มารดาผู้ให้กำเนิดบุตร
 4. มารดาผู้คอยปรนนิบัติบุตร

๒๕. พระพุทธเจ้าทรงรับพระมหากัสสปะเป็นภิกษุ ในพระธรรมวินัยด้วยโอวาทกี่ข้อ ?

 1. ๓ ข้อ
 2. ๔ ข้อ
 3. ๕ ข้อ
 4. ๑๐ ข้อ

๒๖. พระพุทธเจ้าตรัสอุบายแก้ง่วง แก่ใคร ?

 1. พระราหุล
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระมหากัสสปะ

๒๗. วันจาตุรงคสันนิบาต มีพระอริยสาวกประชุมกี่องค์ ?

 1. ๕๐๐ องค์
 2. ๑,๐๐๐ องค์
 3. ๑,๒๕๐ องค์
 4. ๑,๘๐๐ องค์

๒๘. คำสอนที่เป็นหลักของพระพุทธศาสนา คือข้อใด ?

 1. เว้นข้อห้าม
 2. ทำตามพุทธานุญาต
 3. ความไม่เบียดเบียน
 4. โอวาทปาฏิโมกข์

๒๙. ใครเป็นผู้ทูลขอให้งดบวชกุลบุตรที่บิดามารดาไม่อนุญาต ?

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระเจ้าสุทโธทนะ
 3. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 4. พระนางปชาบดีโคตมี

๓๐. หัวข้อธรรมที่พระสารีบุตรสนทนากับพระปุณณมันตานีบุตร ที่เมืองสาวัตถี ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. ขันธ์ ๕
 2. อินทรีย์ ๕
 3. วิสุทธิ ๗
 4. มรรค ๘

๓๑. พระอานนท์บรรลุโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระปุณณมันตานีบุตร

๓๒. ก่อนเป็นพุทธอุปัฏฐาก พระอานนท์ทูลขอพรกี่ประการ ?

 1. ๕ ประการ
 2. ๗ ประการ
 3. ๘ ประการ
 4. ๙ ประการ

๓๓. พระสาวกองค์ใด ไม่ได้บวชพร้อมกับพระเทวทัต ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระอานนท์
 4. พระภัททิยะ

๓๔. มาณพ ๑๖ คนทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าที่ไหน ?

 1. ปาสาณเจดีย์
 2. ปาวาลเจดีย์
 3. ธรรมเจดีย์
 4. ธาตุเจดีย์

๓๕. ศิษย์กลับเป็นอาจารย์ อาจารย์กลับเป็นศิษย์ คือใคร ?

 1. พระสารีบุตรกับพระราหุล
 2. พระสารีบุตรกับพระราธะ
 3. พระอัญญาโกณฑัญญะกับปุณณมันตานีบุตร
 4. พราหมณ์พาวรีกับปิงคิยมาณพ

๓๖. ผู้ได้รับอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมองค์แรก คือใคร ?

 1. พระราธะ
 2. พระโมฆราช
 3. พระสาคตะ
 4. พระกิมพิละ

๓๗. พระสาวกองค์ใดได้รับยกย่องว่า เป็นผู้ใคร่ในการศึกษา ?

 1. พระอานนท์
 2. พระสารีบุตร
 3. พระราหุล
 4. พระกิมพิละ

๓๘. พระรัฐบาลใช้วิธีใด มารดาบิดาจึงยอมให้บวช ?

 1. นอนอดอาหาร
 2. หนีออกบวชซึ่งหน้า
 3. ออกบวชตามประเพณี
 4. หนีออกบวชตอนกลางคืน

๓๙. พระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาปุริสวิตก แก่ใคร ?

 1. พระอานนท์
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระอุบาลี

๔๐. พระสาวกองค์ใดเป็นผู้บวชให้สุภัททปริพาชก ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระปุณณมันตานีบุตร
 3. พระอานนท์
 4. พระอุบาลี

๔๑. ภิกษุณีรูปใดได้รับยกย่องว่า มีฤทธิ์มาก ?

 1. อุบลวรรณาเถรี
 2. ภัททกาปิลานีเถรี
 3. พระนางปชาบดีโคตมี
 4. เขมาเถรี

๔๒. พระนางปชาบดีโคตมีอุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยวิธีใด ?

 1. ญัตติจตุตถกรรม
 2. รับครุธรรม ๘ ประการ
 3. ติสรณคมนูปสัมปทา
 4. รับโอวาท ๓ ข้อ

๔๓. เหตุใด ครั้งแรกพระพุทธเจ้า จึงไม่ทรงประสงค์ให้สตรีบวช ?

 1. เพราะสตรีไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้
 2. เพราะสตรีเป็นภัยต่อพระศาสนา
 3. เพราะพระศาสนาจะมัวหมอง
 4. เพราะพระศาสนาจะไม่มั่นคง

๔๔. ใครเป็นผู้ทูลขอให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาได้ ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอานนท์
 3. นางวิสาขา
 4. พระอนุรุทธะ

๔๕. พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มีสัณฐานกี่อย่าง ?

 1. ๒ อย่าง
 2. ๓ อย่าง
 3. ๔ อย่าง
 4. ๕ อย่าง

๔๖. ใครเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ?

 1. โทณพราหมณ์
 2. วัสสการพราหมณ์
 3. มัลลกษัตริย์
 4. กษัตริย์ศากยวงศ์

๔๗. อุทเทสิกเจดีย์ คือ…. ?

 1. พระพุทธรูป
 2. พระสารีริกธาตุ
 3. พุทธบริขาร
 4. คัมภีร์ทางศาสนา

๔๘. พระสงฆ์ประชุมทำสังคายนาครั้งแรก จำนวนกี่รูป ?

 1. ๑๐๐ รูป
 2. ๓๐๐ รูป
 3. ๔๐๐ รูป
 4. ๕๐๐ รูป

๔๙. สังคายนาครั้งที่ ๓ เกิดขึ้น หลังจากพุทธปรินิพพานกี่ปี ?

 1. ๑๐๐ ปี
 2. ๑๕๐ ปี
 3. ๒๑๘ ปี
 4. ๓๐๐ ปี

๕๐. สังคายนาครั้งไหน ทำให้มีการจารึกคำสอนลงในใบลาน ?

 1. ครั้งที่ ๓
 2. ครั้งที่ ๔
 3. ครั้งที่ ๕
 4. ครั้งที่ ๖