ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ความอุบัติ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ความเกิด
 2. ความแก่
 3. ความเจ็บ
 4. ความตาย

๒. สิ่งใด เมื่อปรากฏขึ้นเป็นเหตุให้เทวดาจุติจากสวรรค์ ?

 1. มหาวิโลกนะ ๕
 2. บุพพนิมิต ๕
 3. สุบินนิมิต ๕
 4. อันตรธาน ๕

๓. ชมพูทวีป ในปัจจุบันได้แก่ดินแดนประเทศใด ?

 1. อินโดเนียเซีย
 2. พม่า
 3. กัมพูชา
 4. อินเดีย

๔. คนในชมพูทวีปส่วนใหญ่ เดิมนับถือศาสนาใด ?

 1. ศาสนาพราหมณ์
 2. ศาสนาเชน
 3. ศาสนาซิกข์
 4. ศาสนาพุทธ

๕. คำว่า มานะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ความถือตัว
 2. ความกลัว
 3. ความกล้า
 4. ความตระหนี่

๖. เมืองใด ที่ราชบุตรและราชธิดาของพระเจ้าโอกกากราชสร้างขึ้นใหม่ ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. อุชเชนี
 4. กบิลพัสดุ์

๗. กษัตริย์ศากยวงศ์ ปกครองแว่นแคว้นใด ?

 1. แคว้นมคธ
 2. แคว้นโกศล
 3. แคว้นสักกะ
 4. แคว้นโกลิยะ

๘. พระราชธิดาองค์โตของพระเจ้าโอกกากราช ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าเมืองใด ?

 1. เทวทหะ
 2. กบิลพัสดุ์
 3. พาราณสี
 4. สาวัตถี

๙. พระเจ้าสุทโธทนะทรงอภิเษกสมรส กับสตรีพระนางใด ?

 1. สิริมหามายา
 2. ปมิตา
 3. อมิตา
 4. ยโสธรา

๑๐. พระนางสิริมหามายา ประสูติพระโอรสภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นปาริฉัตร
 2. ต้นโพธิ์
 3. ต้นไทร
 4. ต้นสาละ

๑๑. พระโพธิสัตว์ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ กี่ประการ ?

 1. ๒๒ ประการ
 2. ๓๒ ประการ
 3. ๔๒ ประการ
 4. ๘๐ ประการ

๑๒. วาจาที่ตรัสอย่างไร ชื่อว่า อาสภิวาจา ?

 1. อาจหาญ
 2. อ่อนหวาน
 3. น่ารัก
 4. ไพเราะ

๑๓. สหชาติที่บังเกิดในวันเดียวกับพระโพธิสัตว์ประสูติ มีจำนวนเท่าไร ?

๑๔. พระโพธิสัตว์ ได้รับการขนานพระนามว่าอะไร ?

 1. สิทธัตถะ
 2. อุปติสสะ
 3. โกลิตะ
 4. กัญจนะ

๑๕. พระนางสิริมหามายาทิวงคต เมื่อสิทธัตถราชกุมารประสูติได้กี่วัน ?

 1. ๑ วัน
 2. ๓ วัน
 3. ๕ วัน
 4. ๗ วัน

๑๖. วัปปมงคล ได้แก่พิธีมงคลในข้อใด ?

 1. ครองราชย์
 2. แรกนาขวัญ
 3. อภิเษกสมรส
 4. ขนานพระนาม

๑๗. สิทธัตถราชกุมารได้อภิเษกสมรส กับสตรีพระนางใด ?

 1. ยโสธรา
 2. รูปนันทา
 3. เขมา
 4. กีสาโคตมี

๑๘. สิทธัตถราชกุมารมีพระทัยน้อมไปในบรรพชา เพราะเห็นเทวทูตใด ?

 1. คนแก่
 2. คนเจ็บ
 3. คนตาย
 4. สมณะ

๑๙. บุคคลใด ตามเสด็จสิทธัตถราชกุมารในวันออกผนวช ?

 1. นายฉันนะ
 2. นันทกุมาร
 3. อานันทกุมาร
 4. ปัญจวัคคีย์

๒๐. ใครนำผอบแก้วมารองรับพระโมฬีของสิทธัตถราชกุมาร ?

 1. นายฉันนะ
 2. พระอินทร์
 3. ฆฏิการพรหม
 4. สหัมบดีพรหม

๒๑. ใครนำเครื่องอัฏฐบริขารมาถวายพระโพธิสัตว์ในวันออกผนวช ?

 1. นายฉันนะ
 2. พระอินทร์
 3. ฆฏิการพรหม
 4. สหัมบดีพรหม

๒๒. การบำเพ็ญเพียรด้วยการทรมานตนให้ลำบาก ตรงกับข้อใด ?

 1. บุญกิริยา
 2. กาลกิริยา
 3. อกาลกิริยา
 4. ทุกรกิริยา

๒๓. กลุ่มบุคคลใด เป็นกลุ่มแรกที่ออกบวชตามพระมหาบุรุษ ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ยสะและสหาย
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๒๔. พระมหาบุรุษ ทรงรับข้าวมธุปายาสจากสตรีใด ?

 1. นางสุชาดา
 2. นางกีสาโคตมี
 3. นางวิสาขา
 4. นางชนบทกัลยาณี

๒๕. พญามารที่มาผจญพระมหาบุรุษ ชื่อว่าอะไร ?

 1. ขันธมาร
 2. มัจจุมาร
 3. วสวัตตีมาร
 4. เทวปุตตมาร

๒๖. พระพุทธเจ้าทรงเปล่งปฐมอุทานว่า อเนกชาติสํสารํ …. ในวันใด ?

 1. ประสูติ
 2. ตรัสรู้
 3. แสดงปฐมเทศนา
 4. ปรินิพพาน

๒๗. สัปดาห์ที่ ๑ หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุข ภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นโพธิ์
 2. ต้นไทร
 3. ต้นราชพฤกษ์
 4. ต้นปาริฉัตร

๒๘. อุคฆติตัญญูบุคคล เปรียบด้วยบัวประเภทใด ?

 1. บัวพ้นน้ำ
 2. บัวเสมอน้ำ
 3. บัวในน้ำ
 4. บัวใต้ตม

๒๙. เนื้อหาในธรรมจักกัปปวัตนสูตร กล่าวถึงหลักธรรมใด ?

 1. จักร ๔
 2. มรรค ๔
 3. ผล ๔
 4. อริยสัจ ๔

๓๐. ชนกลุ่มใด ได้รับฟังอนัตตลักขณสูตรเป็นคณะแรก ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ยสะและสหาย
 3. ภัททวัคคีย์
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๓๑. สิ่งที่ตรัสว่าเป็นอนัตตาในอนัตตลักขณสูตร ตรงกับข้อใด ?

 1. ขันธ์ ๕
 2. ศีล ๕
 3. อินทรีย์ ๕
 4. พละ ๕

๓๒. เตวาจิกอุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนา ได้แก่ใคร ?

 1. พาณิช ๒ พี่น้อง
 2. บิดาพระยสะ
 3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
 4. จิตตคฤหบดี

๓๓. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม โปรดชนกลุ่มใด ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ยสะและสหาย
 3. ภัททวัคคีย์
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๓๔. พระเจ้าพิมพิสารได้เฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรก ณ สถานที่ใด ?

 1. สวนลุมพินี
 2. สวนตาลหนุ่ม
 3. สวนมะม่วง
 4. สวนไผ่

๓๕. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. พิมพิสาร
 2. ปเสนทิโกศล
 3. สุทโธทนะ
 4. เจ้ามัลละ

๓๖. พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?

 1. โกลิตปริพาชก
 2. อุปติสสปริพาชก
 3. ทีฆนขปริพาชก
 4. อุปกาชีวก

๓๗. พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบพระโมคคัลลานะ เหมือนกับสตรีในข้อใด ?

 1. ผู้ให้กำเนิดทารก
 2. ผู้เลี้ยงดูทารก
 3. ผู้อ่อนวัย
 4. ผู้สูงวัย

๓๘. มาณพใด เป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรี ?

 1. อุปติสสะ
 2. โกลิตะ
 3. ปิงคิยะ
 4. กัญจนะ

๓๙. ราธพราหมณ์ได้บวชในพระพุทธศาสนา เพราะอาศัยพระเถระองค์ใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอานนท์
 4. พระปุณณะ

๔๐. พระปุณณะมันตานีบุตร เป็นหลานของพระเถระองค์ใด ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระยสะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมคคัลลานะ

๔๑. พุทธบิดา หมายถึงกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. พิมพิสาร
 2. ปเสนทิโกศล
 3. สุทโธทนะ
 4. สีหหนุ

๔๒. พระกุมารใด ออกบวชในวันอภิเษกสมรสของตน ?

 1. นันทกุมาร
 2. อานันทกุมาร
 3. ภัททิยกุมาร
 4. อนุรุทธกุมาร

๔๓. กษัตริย์พระองค์ใด ทูลขอไม่ให้ภิกษุบวชกุลบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาต ?

 1. พิมพิสาร
 2. ปเสนทิโกศล
 3. สุทโธทนะ
 4. สุกโกทนะ

๔๔. วัดใด ที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. อัมพวัน
 4. ลัฏฐิวัน

๔๕. กษัตริย์ทั้ง ๖ ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลขอบรรพชา ณ ที่ใด ?

 1. อนุปิยอัมพวัน
 2. สาลวัน
 3. ลัฏฐิวัน
 4. สีสปาวัน

๔๖. ใครทำพระบาทของพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต ?

 1. อชาตศัตรูกุมาร
 2. พระเทวทัต
 3. นันทมาณพ
 4. นางจิญจมาณวิกา

๔๗. พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดใคร ?

 1. พุทธบิดา
 2. พุทธมารดา
 3. พุทธอนุชา
 4. พุทธสาวก

๔๘. พระถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศแห่งภิกษุผู้ปรารภความเพียร ?

 1. พระโสณโกฬิวิสะ
 2. พระอชิตะ
 3. พระปุณณมันตานีบุตร
 4. พระสิวลี

๔๙. พระเถระองค์ใด เป็นอรหันตปัจฉิมสาวก ?

 1. พระอชิตะ
 2. พระโสณโกฬิวิสะ
 3. พระสุภัททะ
 4. พระราธะ

๕๐. พระนางพิมพาบวชเป็นภิกษุณี ที่วัดใด ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม