ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. หนังสือปฐมสมโพธิ เป็นตำรามุ่งทางใด ?

 1. ตำนาน
 2. อภินิหาร
 3. ธรรมปฏิบัติ
 4. วิจารณ์

๒. การอนุเคราะห์สรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ เป็นคุณสัมปทาข้อใด ?

 1. เหตุสัมปทา
 2. ผลสัมปทา
 3. เจตนาสัมปทา
 4. สัตตูปการสัมปทา

๓. ข้อใด กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรุงกบิลพัสดุ์ ?

 1. เดิมเป็นสถานที่อยู่ของกบิลดาบส
 2. เมืองที่พระเจ้าสุทโธทนะให้สร้างขึ้น
 3. เมืองเดิมที่พระเจ้าโอกกากราชครอบครอง
 4. เมืองที่พระเจ้าโอกกากราชสร้างให้พระโอรส

๔. พระมหาบุรุษทรงหาอุบายแก้ความเมา ๓ ประการ ด้วยวิธีใด ?

 1. ศึกษายิงธนู
 2. อยู่ในปราสาท ๓ ฤดู
 3. ออกบรรพชา
 4. เสด็จออกประพาสป่า

๕. ข้อใด เป็นการบำเพ็ญทุกรกิริยาวาระสุดท้าย ?

 1. กดพระตาลุด้วยพระชิวหา
 2. กดพระทนต์ด้วยพระทนต์
 3. กลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะ
 4. อดพระกระยาหาร

๖. พระองค์ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้จุติและเกิด ด้วยญาณอะไร ?

 1. กัมมสกตาญาณ
 2. จุตูปปาตญาณ
 3. อาสวักขยญาณ
 4. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

๗. ขณะเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดีย์ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอะไร ?

 1. พระสูตร
 2. พระวินัย
 3. พระอภิธรรม
 4. เวไนยสัตว์

๘. ตปุสสะและภัลลิกะ ถึงพระพุทธ พระธรรมเป็นที่พึ่งที่ไหน ?

 1. มุจจลินท์
 2. ศรีมหาโพธิ์
 3. อชปาลนิโครธ
 4. ราชายตนะ

๙. คนเช่นไร มีปัญญาเปรียบด้วยบัวเสมอน้ำ ซึ่งจะบานในวันรุ่งขึ้น ?

 1. อุคฆติตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

๑๐. ทางสายกลางอันจะนำไปสู่การตรัสรู้ของพระองค์ได้ คืออะไร ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. โลกธรรม ๘
 3. วิสุทธิ ๗
 4. มรรคมีองค์ ๘

๑๑. ใครออกบวช เพราะเชื่อมั่นในวิชาการทำนายทายทัก ?

 1. พระวังคีสะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 4. พระยสกุลบุตร

๑๒. ปัญจวัคคีย์ละทิ้งพระพุทธองค์ไป เพราะสาเหตุใด ?

 1. ต้องการให้อยู่อย่างสงบ
 2. เสื่อมศรัทธาที่เลิกทุกรกิริยา
 3. แสวงหาที่สงัดวิเวกกว่า
 4. ไม่ทนต่อการเฝ้าปรนนิบัติ

๑๓. ใครบรรลุพระอรหัตผล เพราะได้ฟังอนัตตลักขณสูตร ?

 1. พระภัททิยะ
 2. พระอานนท์
 3. พระกิมพิละ
 4. พระอนุรุทธะ

๑๔. เมื่อพระพุทธองค์ตรัสบอกการบรรลุอมตธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ พวกเขาคิดอย่างไร ?

 1. วางเฉย
 2. ลังเลใจ
 3. คัดค้าน
 4. ไม่คัดค้าน

๑๕. เรื่องไตรลักษณ์ที่ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ อยู่ในพระสูตรใด ?

 1. อัคคัปปสาทสูตร
 2. อาทิตตปริยายสูตร
 3. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 4. อนัตตลักขณสูตร

๑๖. เหตุใด พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธก่อน ?

 1. เพราะเป็นเมืองเจริญ
 2. เพราะมีเจ้าลัทธิอยู่มาก
 3. เพราะชาวมคธนิมนต์
 4. เพราะเป็นทางผ่านพอดี

๑๗. พระพุทธเจ้าทรงอาศัยคนกลุ่มใด จึงประกาศพระศาสนาได้เร็ว ?

 1. นักบวช
 2. เศรษฐีคหบดี
 3. สามัญชน
 4. กษัตริย์และเจ้าลัทธิ

๑๘. ยสกุลบุตร พบพระพุทธเจ้ากำลังอยู่ในพระอิริยาบถใด ?

 1. ประทับนั่ง
 2. เสด็จจงกรม
 3. ประทับยืน
 4. ทรงบรรทม

๑๙. ใครอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ขณะยังเป็นปุถุชน ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระอัสสชิ
 3. พระอุรุเวลกัสสปะ
 4. พระวัปปะ

๒๐. ปฐมอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา คือใคร ?

 1. มารดาและภรรยาเก่าพระยสะ
 2. พี่สาวและภรรยาเก่าพระยสะ
 3. มารดาและบิดาของพระยสะ
 4. ภรรยาและเพื่อนของพระยสะ

๒๑. ข้อใด เป็นอุปสรรคสำคัญของเหล่าพระสาวก ที่พระศาสดาทรงส่งไปประกาศพระศาสนาในยุคแรก ?

 1. มีเจ้าลัทธิต่อต้าน
 2. บิณฑบาตไม่พอฉัน
 3. ทางสัญจรลำบาก
 4. ให้อุปสมบทเองไม่ได้

๒๒. พระภัททวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมอะไร ?

 1. อนุปุพพีกถากับอริยสัจ
 2. เวทนาปริคคหสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. มหาสติปัฏฐานสูตร

๒๓. พระอุรุเวลกัสสปะไม่ยินดีในการบูชาไฟ เพราะสาเหตุใด ?

 1. กลัวถูกทรมาน
 2. บริวารหนีไปที่อื่น
 3. ไม่ใช่ทางนิพพาน
 4. อาศรมถูกไฟไหม้

๒๔. พระเจ้าพิมพิสารถวายเวฬุวันอุทยาน ด้วยทรงเห็นอย่างไร ?

 1. มีเสียงอื้ออึงกึกก้อง
 2. เหมาะแก่สมณวิสัย
 3. มีมนุษย์พลุกพล่าน
 4. อยู่ไกลจากพระนคร

๒๕. “ ผู้ใดบรรลุธรรมก่อน จงบอกแก่กัน ” ใครพูดกับใคร ?

 1. อุปติสสะ-โกลิตะ
 2. พาหิยะ-พากุละ
 3. อนุรุทธะ-อุบาลี
 4. อุปติสสะ-อัสสชิ

๒๖. พระบรมศาสดา ตรัสสอนอุบายแก้ง่วงแก่ใคร ?

 1. พระราหุล
 2. ทีฆนขปริพาชก
 3. พระสารีบุตร
 4. พระมหาโมคคัลลานะ

๒๗. พระสาวกรูปใด ได้รับยกย่องให้เป็นนักกฎหมายในพระศาสนา ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระนทีกัสสปะ
 3. พระอานนท์
 4. พระมหากัสสปะ

๒๘. พระเทวทัตไม่ได้บรรลุมรรคผล เพราะสาเหตุใด ?

 1. ถือตัวว่าเป็นกษัตริย์
 2. ถูกลาภสักการะครอบงำ
 3. ไม่ได้บวชด้วยศรัทธา
 4. มีปัญญาด้อยกว่าคนอื่น

๒๙. พระราธะ เป็นที่มาของเรื่องใด ?

 1. การทำบุญตักบาตร
 2. ติสรณคมนุปสัมปทา
 3. เอหิภิกขุอุปสมบท
 4. ญัตติจตุตถกรรมวาจา

๓๐. “ สิ่งใดเป็นมาร เธอพึงละความพอใจสิ่งนั้นเสีย ” ตรัสแก่ใคร ?

 1. พระภัททวัคคีย์
 2. พระราธะ
 3. พระนันทะ
 4. พระอานนท์

๓๑. ถ้ามีภิกษุมาทูลลาเที่ยวจาริกไปที่อื่น พระศาสดามักตรัสให้ไปลาพระสารีบุตรก่อนเพื่อประโยชน์ใด ?

 1. เพื่อเรียนกัมมัฏฐาน
 2. เพื่อป้องกันอันตราย
 3. เพื่อท่านจะได้ไปด้วย
 4. เพื่อท่านจะได้สั่งสอน

๓๒. ใครตั้งอาศรมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโคธาวารี ?

 1. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 2. พราหมณ์พาวรี
 3. อาฬารดาบส
 4. สัญชัยปริพาชก

๓๓. มาณพ ๑๖ คนไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อทูลถามปัญหาที่ไหน ?

 1. ปาสาณเจดีย์
 2. อานันทเจดีย์
 3. ปาวาลเจดีย์
 4. ป่ามหาวัน

๓๔. พระสาวกรูปใด ได้รับการยกย่องว่า สามารถอธิบายธรรมย่อให้พิสดาร ?

 1. พระโสณกุฏิกัณณะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระกุมารกัสสปะ

๓๕. ธรรมเปรียบด้วยรถ ๗ ผลัด ที่พระปุณณมันตานีบุตรสนทนากับพระสารีบุตรว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. วิสุทธิ ๗
 3. มรรค ๘
 4. โพชฌงค์ ๗

๓๖. “ โลกมีอะไรผูกพันไว้ ” พระองค์ตรัสตอบอย่างไร ?

 1. ความเพลิดเพลิน
 2. ความทะยานอยาก
 3. ความยินดีในกาม
 4. ความไม่รู้อริยสัจ ๔

๓๗. พระเถรีรูปใด เป็นอัครสาวิกาเบื้องขวา เลิศทางมีปัญญามาก ?

 1. พระนางปชาบดี
 2. พระเขมาเถรี
 3. พระอุบลวัณณาเถรี
 4. พระปฏาจาราเถรี

๓๘. สาลวโนทยาน เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ?

 1. ปฐมเทศนา
 2. ยมกปาฏิหาริย์
 3. ปัจฉิมโอวาท
 4. โอวาทปาติโมกข์

๓๙. ข้อใด นับเข้าในอภิญญาเทสิตธรรมที่ทรงแสดง ณ ป่ามหาวันว่าเป็นเหตุให้พรหมจรรย์ตั้งอยู่ได้นาน ไม่เสื่อมสูญ ?

 1. อิทธิบาท ๔
 2. พรหมวิหาร ๔
 3. อริยสัจ ๔
 4. ปาริสุทธิศีล ๔

๔๐. ธรรมที่พระรัฐบาลเถระแสดงไว้ว่า “ โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่มเป็นทาสแห่งตัณหา ” เรียกชื่อว่าอย่างไร ?

 1. ธรรมจักร
 2. ธรรมจริยา
 3. ธรรมุเทศ
 4. ธรรมจักษุ

๔๑. พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงปลงอายุสังขารในพรรษาที่เท่าไร ?

 1. พรรษาที่ ๒๕
 2. พรรษาที่ ๓๔
 3. พรรษาที่ ๔๔
 4. พรรษาที่ ๔๕

๔๒. พระอานนท์ไม่ได้สติเพื่อทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าดำรงอยู่อีกกัปหนึ่งหรือเกินกว่านั้นเพราะสาเหตุใด ?

 1. เพราะถูกมารดลใจ
 2. เพราะถูกขับไล่
 3. เพราะยังทำใจไม่ได้
 4. เพราะเป็นปุถุชน

๔๓. สถานที่ใด อยู่ในจำนวนที่ตั้งของสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ?

 1. ลัฏฐิวัน
 2. ลุมพินีวัน
 3. เชตวัน
 4. ป่ามหาวัน

๔๔. พระโอวาททั้งปวงที่ทรงประทานแล้วตลอดพระชนม์ชีพ ประมวลลงเป็นหนึ่งเดียวคืออะไร ?

 1. ความไม่ประมาท
 2. ทางสายกลาง
 3. ดวงตาเห็นธรรม
 4. ความกตัญญู

๔๕. เมื่อพระศาสดาเสด็จปรินิพพานแล้ว เกิดความมหัศจรรย์อะไร ?

 1. เกิดลมพายุ
 2. ฝนสีแดงตก
 3. แผ่นดินไหว
 4. ฟ้าปิดมืดมิด

๔๖. บุคคลในข้อใด ควรบรรจุอัฐิธาตุไว้ในสถูปเพื่อสักการบูชา ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระอรหันตสาวก
 3. พระเจ้าจักรพรรดิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. ข้อใด ไม่ใช่ความเสื่อม ๔ อย่าง ที่คนบางพวกประสบเข้าแล้ว จึงออกบวชในพระพุทธศาสนา ?

 1. ความแก่ชรา
 2. ความสิ้นหวัง
 3. ความเจ็บป่วย
 4. ความสิ้นญาติ

๔๘. ในคราวทำปฐมสังคายนา พระสาวกรูปใด วิสัชนาพระสูตร ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอุบาลี
 3. พระอานนท์
 4. พระสารีบุตร

๔๙. ใครเป็นอัครศาสนูปถัมภก ในคราวทำปฐมสังคายนา ?

 1. มัลลกษัตริย์
 2. พระเจ้าพิมพิสาร
 3. พระเจ้าอโศก
 4. พระเจ้าอชาตศัตรู

๕๐. การทำสังคายนาครั้งไหน เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปยังนานาประเทศ ?

 1. ปฐมสังคายนา
 2. ทุติยสังคายนา
 3. ตติยสังคายนา
 4. จตุตถสังคายนา