ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๙

 1. ชมพูทวีปหรือประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ทางทิศใดของประเทศไทย
  1. ทิศปัจฉิม
  2. ทิศพายัพ
  3. ทิศอาคเนย์
  4. ทิศบูรพา
 2. ข้อใดแสดงถึงความมีมานะกล้าของชาวชมพูทวีป
  1. ตายแล้วสูญ
  2. ตายแล้วเกิด
  3. ถือชั้นวรรณะ
  4. นับถือพระพรหม
 3. ก่อนจุติลงสู่พระครรภ์มารดา พระโพธิสัตว์ประทับอยู่สวรรค์ชั้นใด
  1. ดาวดึงส์
  2. ยมนา
  3. ดุสิต
  4. นิมมานรดี
 4. ในปัญจมหาวิโลกนะ พระโพธิสัตว์จะตรัสรูเป็นพระพุทธเจ้าเฉพาะในทวีปใด
  1. อมรโคยานทวีป
  2. อุตตรกุรุทวีป
  3. ปุพพวิเทหทวีป
  4. ชมพูทวีป
 5. หลังจากพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะ เกิดโกลาหลอะไร
  1. พุทธโกลาหล
  2. กัปปโกลาหล
  3. มงคลโกลาหล
  4. โมเนยยโกลาหล
 6. กษัตริย์ต้นวงศ์ศากยะ มีพระนามว่าอะไร
  1. สีหหนุ
  2. โอกกากราช
  3. ชัยเสนะ
  4. อัญชนะ
 7. ใครเป็นพระอัยยกา (ปู่) ของเจ้าชายสิทธัตถะ
  1. สีหหนุ
  2. โอกกากราช
  3. ชัยเสนะ
  4. อัญชนะ
 8. พระมหาบุรุา ประสูติ ณ ที่ใด
  1. ริมแม่น้ำ
  2. ใต้ต้นโพธิ์
  3. พระราชวัง
  4. ใต้ต้นสาละ
 9. พระมหาบุรุษ ทรงประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะกี่ประการ
  1. 25
  2. 30
  3. 32
  4. 80
 10. ใครเปล่งอาสภิวาจาในคราวประสูติ
  1. สิทธัตถกุมาร
  2. นันทกุมาร
  3. ราหุลกุมาร
  4. เทวทัตตกุมาร
 11. ใครทำนายพระลักษณะของพระมหาบุรุษเป็นคนแรก
  1. อุทกดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3. อสิตดาบส
  4. กบิลดาบส
 12. ใครทำนายลักษณะของพระมหาบุรุษว่ามีคติเพียงสถานเดียว
  1. รามพราหมณ์
  2. ธุรพราหมณ์
  3. สยามพราหมณ์
  4. โกณฑัญญพราหมณ์
 13. พระสิทธัตถะกุมารประสูติได้กี่วัน พระมารดาทิวงคต
  1. 3 วัน
  2. 5 วัน
  3. 7 วัน
  4. 9 วัน
 14. เจ้าชายสิทธัตถะ สำเร็จปฐมฌานในคราวประกอบพิธีใด
  1. ขนานพระนาม
  2. ทำนายลักษณะ
  3. วัปปมงคล
  4. อภิเษกสมรส
 15. เมื่อทรงทราบข่าวการประสูติของพระโอรส เจ้าชายสิทธัตถะทรงอุทานคำใด
  1. อโห สุขํ
  2. ราหุลํ ชาตํ
  3. อคฺโคหสฺมิ
  4. เชฏโฐหมสฺมิ
 16. เจ้าชายสิทธัตถะ สำเร็จปฐมญาณในคราวประกอบพิธีใด
  1. อโนมานที
  2. เนรัญชรา
  3. คงคา
  4. ยมุนา
 17. ใครนำอัฏฐบริขารมาถวายในวันเสด็จมหาภิเนกกรมณ์ (ออกบวช)
  1. ฆฏิการพรหม
  2. สหัมบดีพรหม
  3. มหาพรหม
  4. พกาพรหม
 18. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงผนวชด้วยวิธีการใด
  1. รับสรณคมน์
  2. เอหิภิกขุ
  3. รับโอวาท
  4. อธิษฐานเพศบรรพชิต
 19. การบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษในวาระที่ 1 คือข้อใด
  1. อดพระกระยาหาร
  2. กลั้นลมหายใจ
  3. กดพระทนต์
  4. เดินลุยไฟ
 20. การบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษในวาระที่ 3  คือข้อใด
  1. อดพระกายาหาร
  2. กลั้นลมหายใจ
  3. กดพระทนต์
  4. เดินลุยไฟ
 21. ใครอุปัฏฐากพระมหาบุรุษขณะทรงบำเพ็ญทุกรกริยา
  1. นายฉันนะ
  2. ปัญจวัคคีย์
  3. พระอานนท์
  4. ชาวบ้านใกล้ๆ
 22. ใครมาดีดพิณ 3 สาย ถวายให้พระมหาบุรุษสดับก่อนตรัสรู้
  1. คนธรรพ์
  2. พระพรหม
  3. พระอินทร์
  4. วิษณุกรรมเทพบุตร
 23. นางสุชาดานำข้าวมธุปายาสไปถวายพระโพธิสัตว์ เพราะเข้าใจว่าเป็นใคร
  1. เทวดา
  2. พระพรหม
  3. พระราชา
  4. ผู้วิเศษ
 24. พระมหาบุรุษทรงบรรลุปุฟเพนิวาสานุสติญาณในยามใด
  1. ปฐมยาม
  2. มัชฌิมยาม
  3. ปัจฉิมยาม
  4. ถูกทุกข้อ
 25. พระมหาบุรุษทรงบรรลุอาสวักขยญาณในยามใด
  1. ปฐมยาม
  2. มัชฌิมยาม
  3. ปัจฉิมยาม
  4. ถูกทุกข้อ
 26. อาสวักขยญาณ มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. รู้ระลึกชาติได้
  2. รู้จุติอุบัติ
  3. แสดงฤทธิ์ได้
  4. รู้ว่าสิ้นกิเลส
 27. พระพุทธเจ้าประทับนั้งพิจารณาธรรมใด ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
  1. อริยสัจ
  2. ปฏิจจสมุปบาท
  3. อภิธรรม
  4. สติปัฏฐาน
 28. เทววาจิกอุบาสกผู้นับถือพระพุทธ และพระธรรมเป็นสรระ คือใคร
  1. อนาถบิณฑิกะ
  2. บิดาพระยสะ
  3. โสตถิยพราหมณ์
  4. ตปุสสะ ภัลลิกะ
 29. พระพุทธเจ้าทรงอาศัยพระคุณใด จึงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์
  1. พระปัญญาคุณ
  2. พระบริสุทธิคุณ
  3. พระกรุณาคุณ
  4. ถูกทุกข้อ
 30. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงปรารภจะแสดงธรรมแก่ใครก่อน
  1. อาฬารดาบส
  2. ปัญจวัคคีย์
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. พระเจ้าพิมพิสาร
 31. พระธรรมเทศนกัณฑ์แรกที่ทรงแสดงโปรดปัญจวัคคีย์ ชื่อว่าอะไร
  1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  2. อนัตตลักขณสูตร
  3. มงคลสูตร
  4. รตนสูตร
 32. เมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจบ ใครได้ดวงตาเห็นธรรม
  1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  2. พระวัปปะ
  3. พระมหานามะ
  4. พระอัสสชิ
 33. ยศสกุลบุตรพบพระพุทธเจ้าขณะทรงสำเร็จพระอิริยาบถใด
  1. ประทับนั่ง
  2. ประทับยืน
  3. เสด็จจงกรม
  4. ทรงแสดงธรรม
 34. ปฐมอุบาสกในพระพุทธศาสนา คือใคร
  1. ยสกุลบุตร
  2. บิดายสกุลบุตร
  3. ภัททวัคคีย์
  4. พระเจ้าพิมพิสาร
 35. ปฐมอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาคือใคร
  1. มารดายสกุลบุตร
  2. นางวิสาขา
  3. พระนางเขมา
  4. พระนางมัลลิกา
 36. พระอุรุเวลกัสสปะ ไม่ยินดีการบูชาไฟ เพราะสาเหตุใด
  1. ถูกทรมาน
  2. บริวารหนี
  3. ไม่ใช่ทางนิพพาน
  4. อาศรมถูกไฟไหม้
 37. ข้อใดไม่ใช่พระดำริของพระเจ้าพิมพิสารในการถวายพระราชอุทยานเวฬุวัน
  1. ไปมาสะดวก
  2. เป็นที่หลีกเร้น
  3. มากด้วยหมู่คน
  4. เงียบสงัด
 38. พระพุทธเจ้าทรงรับการถวายวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสา ณ เมืองใด
  1. กบิลพัสดุ
  2. เทวทหะ
  3. สาวัตถี
  4. ราชคฤห์
 39. ปิปผลิมาณพได้พบกับพระพุทธเจ้าที่ต้นไม้มีชื่อว่าอะไร
  1. อชปาลนิโครธ
  2. พหุปุตตนิโครธ
  3. ราชายตนะ
  4. มุจลินท์ฺ
 40. พระพุทธเข้าตรัสสอนพระภิกษุให้ถือพระมหากัสสปเป็นแบบอย่างเรื่องใด
  1. มักน้อยสันโดษ
  2. กตัญญู
  3. ใคร่ต่อการศึกษา
  4. สำรวมอินทรีย์
 41. ใครอยากให้พราหมณ์พาวรีได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนตนเองได้ฟัง
  1. ปิงคิยพราหมณ์
  2. โมฆราชมาณพ
  3. อุทยมาณพ
  4. โปสาลมาณพ
 42. การอุปสมบทของราธพราหมณ์ ประสงค์ ให้ใครเป็นใหญ่ในการบวชนั้น
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. บุคคล
 43. ในคราวเสด็จกรุงกบิลพัสดุ พระประยูรญาตินิมนต์พระพุทธเจ้าประทับที่ใด
  1. เวฬุวัน
  2. ลัฏฐิวัน
  3. บุปผาราม
  4. นิโครธาราม
 44. เจ้าชายอนุรุทธเป็นพระโอรสร่วมพระมารดากับเจ้าศากยะพระองค์ใด
  1. เจ้าชายภัททิยะ
  2. เจ้าชายอานนท์
  3. เจ้าชายเทวทัต
  4. เจ้าชายมหานามะ
 45. เจ้าชายอนุรุทธะตรัสกับใครว่า การบวชของเราเนื่องด้วยการบวชของท่าน
  1. เจ้าชายภัททิยะ
  2. เจ้าชายอานนท์
  3. เจ้าชายภัคคุ
  4. เจ้าชายเทวทัตต์
 46. เจ้าชายที่ออกบวชพร้อมกัน 6 พระองค์ ใครไม่สำเร็จเป็นพระอริยบุคคล
  1. เจ้าชายอานนท์
  2. เจ้าชายอนุรุทธ
  3. เจ้าชายภัคคุ
  4. เจ้าชายเทวทัตต์
 47. ธรรมวินัยที่เราแสดงและบัญญัติไว้ จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย ตรัสแก่ใคร
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระอนุรุทธะ
  4. พระอุบาลี
 48. สถานที่ 4 ตำบล ควรไปดูไปเห็นให้เกิดศรัทธในพระพุทธเจ้า คือที่ใด
  1. สังเวชนียสถาน
  2. เทวสถาน
  3. ศาสนสถาน
  4. รมณียสถาน
 49. ดอกไม้ชนิดใด เป็นนิมิตว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว
  1. ดอกบัว
  2. ดอกสาละ
  3. ดอกโศก
  4. ดอกมณฑารพ
 50. เดียรถีย์เข้ามาปลอมบวชในพระพุทธศาสนา เป็นเหตทำสังคยานาครั้งใด
  1. ครั้งที่ 1
  2. ครั้งที่ 2
  3. ครั้งที่ 3
  4. ครั้งที่ 4