ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. ปัญจมหาวิโลกนะที่พระบรมโพธิสัตว์ทรงพิจารณา คือข้อใด ?

 1. แคว้น เมือง ชนบท สกุล มารดา
 2. ประเทศ บิดา มารดา อายุ สกุล
 3. กาล ทวีป ประเทศ สกุล มารดา
 4. ประเทศ สกุล มารดา วรรณะ ศาสนา

๒. ใครทำนายลักษณะพระมหาบุรุษเป็นคนแรก ?

 1. กบิลดาบส
 2. กาฬเทวิลดาบส
 3. อาฬารดาบส
 4. โกณฑัญญพราหมณ์

๓. สิทธัตถราชกุมารทรงนับถือศาสนาใดมาก่อน ?

 1. ศาสนาพุทธ
 2. ศาสนาอิสลาม
 3. ศาสนาพราหมณ์
 4. ศาสนาฮินดู

๔. พระมหาบุรุษ ทรงบำเพ็ญอปาณกฌานอย่างไร ?

 1. กลั้นลมหายใจ
 2. นอนบนหนาม
 3. เอาลิ้นกดเพดาน
 4. อดอาหาร

๕. พระมหาบุรุษได้อุปมา ๓ ข้อ ณ สถานที่ใด ?

 1. เมืองกบิลพัสดุ์
 2. ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม
 3. ฝั่งแม่น้ำคงคา
 4. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

๖. พระญาณอะไร ทำให้พระพุทธองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ?

 1. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ
 2. จุตูปปาตญาณ
 3. อาสวักขยญาณ
 4. ถูกทุกข้อ

๗. เทฺววาจิกอุปาสก คือใคร ?

 1. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
 2. บิดาพระยสะ
 3. พระเจ้าพิมพิสาร
 4. ตปุสสะและภัลลิกะ

๘. พระพุทธเจ้าทรงแสดงไตรลักษณ์ครั้งแรกแก่ใคร ?

 1. พระยสะ
 2. ปัญจวัคคีย์
 3. สหายพระยสะ
 4. พระมหากัสสปะ

๙. พระยสะบรรลุอรหัตผล เพราะฟังธรรมเทศนาชื่อว่าอะไร ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 2. อนัตตลักขณสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. อนุปุพพีกถาและจตุราริยสัจ

๑๐. พระอริยสาวกองค์ที่ ๖ คือใคร ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระวิมละ
 3. พระยสะ
 4. พระสุพาหุ

๑๑. เรื่องที่กล่าวถึงการรักษากาย วาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าอะไร ?

 1. ทานกถา
 2. สีลกถา
 3. สัคคกถา
 4. กามาทีนวกถา

๑๒. ฝนโบกขรพรรษที่ตกลงในท่ามกลางสมาคมพระญาติของพระพุทธเจ้า มีสีอะไร ?

 1. แดง
 2. แดงเข้ม
 3. ขาวใส
 4. เหลือง

๑๓. ก่อนเป็นพุทธสาวก พระสารีบุตรบวชอยู่กับใคร ?

 1. อาฬารดาบส
 2. สัญชัยปริพาชก
 3. นิครนถนาฏบุตร
 4. ชัมพุกาชีวก

๑๔. คำว่า “ เราจักไม่ชูงวง เข้าไปสู่สกุล ” พระองค์ตรัสสอนใคร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอุรุเวลกัสสปะ
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระมหากัสสปะ

๑๕. พระสาวกรูปใด อุปสมบทด้วยการรับพระโอวาท ๓ ข้อ ?

 1. พระอานนท์
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระอนุรุทธะ

๑๖. พระมหากัสสปะบวชที่ไหน ?

 1. พหุปุตตนิโครธ
 2. ถ้ำสัตตบรรณคูหา
 3. ถ้ำสุกรขาตา
 4. วัดเวฬุวัน

๑๗. วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับวันไหน ?

 1. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
 2. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
 3. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
 4. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

๑๘. ใครเป็นผู้สร้างวัดเชตวัน ?

 1. เจ้าเชตุ
 2. พระเจ้าอชาตศัตรู
 3. โฆสกเศรษฐี
 4. อนาถบิณฑิกเศรษฐี

๑๙. ใครทูลเชิญพระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ ?

 1. พระกาฬุทายี
 2. พระอานนท์
 3. พระอุบาลี
 4. พระราหุล

๒๐. ใครทูลขอให้บวชกุลบุตรที่มารดาบิดาอนุญาตเสียก่อน ?

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระเจ้าอชาตศัตรู
 3. พระเจ้าสุทโธทนะ
 4. พระเจ้าโกรัพยะ

๒๑. พระเถระรูปใด บวชก่อน ?

 1. พระภคุ
 2. พระกิมพิละ
 3. พระอานนท์
 4. พระอุบาลี

๒๒. ใครได้รับยกย่องว่า เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีความกตัญญูกตเวที ?

 1. พระราหุล
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระอัสสชิ

๒๓. พระราธะอุปสมบทด้วยวิธีใด ?

 1. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
 2. โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา
 3. ติสรณคมนูปสัมปทา
 4. ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา

๒๔. พระอานนท์ได้บรรลุโสดาปัตติผล เพราะได้ฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระสารีบุตร
 3. พระปุณณมันตานีบุตร
 4. พระอัสสชิ

๒๕. พระธรรมเทศนาใด กล่าวเรื่องขันธ์ ๕ ?

 1. อนัตตลักขณสูตร
 2. เวสสันดรชาดก
 3. อนุปุพพีกถา
 4. สามุกกังสิกเทศนา

๒๖. พระสาวกรูปใด บวชด้วยศรัทธา ?

 1. พระราธะ
 2. พระรัฐบาล
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระภัททิยะ

๒๗. ธรรมุเทศ ๔ ใครแสดงแก่ใคร ?

 1. พระสารีบุตรแสดงแก่พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระอานนท์แสดงแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล
 3. พระรัฐบาลแสดงแก่พระเจ้าโกรัพยะ
 4. พระมหากัจจายนะแสดงแก่พระเจ้าจัณฑปัชโชต

๒๘. ข้อใด ชื่อว่าอริยธรรม ?

 1. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
 2. ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ
 3. ศีล สมาธิ ปัญญา
 4. สัจจะ ทมะ ขันติ

๒๙. พระพุทธเจ้า ทรงแสดงอภิญญาเทสิตธรรมที่ไหน ?

 1. กูฏาคารศาลา
 2. โภคนคร
 3. อานันทเจดีย์
 4. ภัณฑุคาม

๓๐. “ ธรรมนี้เป็นของผู้มีสติตั้งมั่น ไม่ใช่ของผู้มีสติหลงลืม ” เป็นความตรึกของพระเถระรูปใด ?

 1. พระภัททิยะ
 2. พระอานนท์
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระอุบาลี

๓๑. ใครทำหน้าที่วินิจฉัยอธิกรณ์ เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปะ ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระสีวลี
 4. พระอุบาลี

๓๒. พระโสณโกฬิวิสะได้รับเอตทัคคะด้านใด ?

 1. ปรารภความเพียร
 2. สวดเสียงไพเราะ
 3. แสดงธรรมพิสดาร
 4. มักน้อยสันโดษ

๓๓. ใครบรรพชาเป็นสามเณรถึง ๓ ปี จึงได้การอุปสมบท ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระวังคีสะ
 3. พระโสณโกฬิวิสะ
 4. พระโสณกุฏิกัณณะ

๓๔. พระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงสดับธรรมจากใครเป็นครั้งแรก ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระพุทธเจ้า

๓๕. ใครกล่าวว่า “ พราหมณ์ถือตัวว่าประเสริฐบริสุทธิ์เกิดจากพรหม ” ?

 1. พระเจ้าจัณฑปัชโชต
 2. พระเจ้ามธุรราช
 3. พระเจ้าโกรัพยะ
 4. ปุณณกมาณพ

๓๖. ใครตั้งสำนักอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคธาวารี ?

 1. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 2. สัญชัยปริพาชก
 3. อาฬารดาบส
 4. พาวรีพราหมณ์

๓๗. ข้อใด เรียกว่าปฏิปุจฉาพยากรณ์ ?

 1. ทรงย้อนถามแล้วจึงแก้ปัญหา
 2. ทรงแยกปัญหาแก้ทีละข้อ
 3. ทรงแก้ปัญหานั้นโดยส่วนเดียว
 4. ทรงระงับไม่แก้ปัญหานั้น

๓๘. ในมาณพ ๑๖ คนนั้น ใครได้รับเอตทัคคะ ?

 1. โมฆราชมาณพ
 2. ปิงคิยมาณพ
 3. อชิตมาณพ
 4. ปุณณกมาณพ

๓๙. รถวินีตสูตร กล่าวถึงธรรมข้อใด ?

 1. สิกขา ๓
 2. ญาณ ๓
 3. อริยสัจ ๔
 4. วิสุทธิ ๗

๔๐. ใครเป็นผู้ถวายผ้าสิงคิวรรณ ?

 1. ตปุสสะ
 2. ปุกกุสะ
 3. ภัลลิกะ
 4. จุนทะ

๔๑. พระสุภัททพุทธปัจฉิมสาวกอุปสมบทด้วยวิธีใด ?

 1. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
 2. โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา
 3. ติสรณคมนูปสัมปทา
 4. ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา

๔๒. พระฉันนะฟังธรรมจากใคร จึงได้สำเร็จมรรคผล ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระอานนท์
 4. พระปุณณมันตานีบุตร

๔๓. บิณฑบาตที่ตรัสว่ามีอานิสงส์มาก มีกี่ครั้ง ?

 1. ๒ ครั้ง
 2. ๓ ครั้ง
 3. ๔ ครั้ง
 4. ๕ ครั้ง

๔๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปัจฉิมโอวาทที่ไหน ?

 1. อัมพวัน
 2. สาลวโนทยาน
 3. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 4. ลัฏฐิวัน

๔๕. พระเขมาเถรีได้รับเอตทัคคะด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. ชำนาญสมาบัติ
 4. มีความเพียรมาก

๔๖. พระเถรีรูปใด ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางวินัย ?

 1. พระภัททากัจจานาเถรี
 2. พระปชาบดีโคตมีเถรี
 3. พระปฏาจาราเถรี
 4. พระรูปนันทาเถรี

๔๗. สังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง จัดเป็นเจดีย์ประเภทใด ?

 1. ธาตุเจดีย์
 2. บริโภคเจดีย์
 3. ธรรมเจดีย์
 4. อุทเทสิกเจดีย์

๔๘. โทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นกี่ส่วน ?

 1. ๕ ส่วน
 2. ๖ ส่วน
 3. ๗ ส่วน
 4. ๘ ส่วน

๔๙. อะไรเป็นมูลเหตุแห่งการทำปฐมสังคายนา ?

 1. เดียรถีย์ปลอมบวช
 2. ภิกษุแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ
 3. ภิกษุกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย
 4. ภิกษุประพฤติผิดพระธรรมวินัย

๕๐. ใคร เป็นอัครศาสนูปถัมภกปฐมสังคายนา ?

 1. มัลลกษัตริย์
 2. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 3. พระเจ้ากาฬาโศกราช
 4. พระเจ้าอชาตศัตรู