ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔

การตรวจดูอันยิ่งใหญ่ก่อนเสด็จอุบัติเป็นมนุษย์ของพระมหาสัตว์ ตรงกับข้อใด ?

 1. ปัญจโกลาหล
 2. ปัญจขันธ์
 3. ปัญจมหาบริจาค
 4. ปัญจมหาวิโลกนะ

พระนามใด มีความหมายว่า พระผู้มีฉัพพรรณรังสีแผ่ซ่านออกจาก พระวรกาย ?

 1. พระสิทธัตถะ
 2. พระอังคีรส
 3. พระโคดม
 4. พระชินสีห์

ใครมิใช่สหชาติกับเจ้าชายสิทธัตถะ ?

 1. อานนท์
 2. อุบาลี
 3. กาฬุทายี
 4. พิมพา

พระวาจาว่า เราเป็นผู้เลิศ เป็นผู้เจริญ เป็นผู้ประเสริฐสุดในโลก เรียกว่าอะไร ?

 1. สัจจวาจา
 2. มธุรวาจา
 3. ปิยวาจา
 4. อาสภิวาจา

ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งในวันตรัสรู้ ชื่อว่าอะไร ?

 1. อัสสัตถพฤกษ์
 2. ราชายตนพฤกษ์
 3. อชปาลนิโครธ
 4. มุจจลินท์

ข้อปฏิบัติทางสายกลาง หมายถึงอะไร ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. โพชฌงค์ ๗
 3. มรรค ๘
 4. อนุปุพพวิหาร ๙

ใครเป็นผู้ถวายผ้าสิงคิวรรณ ?

 1. ตปุสสะ
 2. ปุกกุสะ
 3. ภัลลิกะ
 4. จุนทะ

ในปฐมยาม พระพุทธเจ้าทรงบรรลุธรรมอะไร ?

 1. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
 2. จุตูปปาตญาณ
 3. อาสวักขยญาณ
 4. ทศพลญาณ

พระพุทธเจ้าทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้จุติและเกิด ด้วยญาณอะไร ?

 1. กัมมสกตาญาณ
 2. จุตูปปาตญาณ
 3. อาสวักขยญาณ
 4. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

โดยธรรมาธิษฐาน พระยามารคืออะไร ?

 1. กามตัณหา
 2. กามราคะ
 3. วัตถุกาม
 4. กิเลสกาม

ข้อใด ไม่ใช่บารมี ๑๐ ที่พระพุทธเจ้าใช้ต่อสู้กับกิเลสมาร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

วิชชา ๓ ที่พระมหาบุรุษบรรลุนั้น ข้อที่ ๓ คืออะไร ?

 1. ระลึกชาติของตนเองได้
 2. ทำกิเลสาสวะให้สิ้น
 3. ระลึกชาติของสรรพสัตว์
 4. ได้ทิพยจักษุ

พุทธอุทานว่า ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่ ธรรมทั้งหลาย หมายถึงอะไร ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. โพชฌงค์ ๗
 3. มรรค ๘
 4. อนุปุพพวิหาร ๙

พระพุทธเจ้าประดิษฐานพระพุทธศาสนา ครั้งแรกที่ไหน ?

 1. แคว้นกาสี
 2. แคว้นวัชชี
 3. แคว้นมัลละ
 4. แคว้นมคธ

คำสอนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนา คือข้อใด ?

 1. เว้นข้อห้าม
 2. ทำตามพุทธานุญาต
 3. ความไม่เบียดเบียน
 4. โอวาทปาฏิโมกข์

พระพุทธเจ้าตรัสชมเมืองใดว่า ปลูกสร้างได้เป็นระเบียบ ?

 1. ปาฏลีบุตร
 2. สาวัตถี
 3. พาราณสี
 4. กุสินารา

อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ ทรงแสดงแก่ใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ยสกุลบุตร
 3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 4. พระสารีบุตร

ที่บ้านภัณฑุคามพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมข้อใดมาก ?

 1. ไตรลักษณ์
 2. ไตรสิกขา
 3. ไตรรัตน์
 4. ไตรภูมิ

ข้อใด เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ ?

 1. ฝนโบกขรพรรษตก
 2. แสดงธรรมโปรดพระมารดา
 3. กาฬุทายีอำมาตย์บวช
 4. พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้า

สาลวโนทยาน เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ?

 1. ปฐมเทศนา
 2. ยมกปาฏิหาริย์
 3. ปัจฉิมโอวาท
 4. โอวาทปาฏิโมกข์

เรื่องที่กล่าวถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ชื่อว่าอะไร ?

 1. ทานกถา
 2. สีลกถา
 3. สัคคกถา
 4. กามาทีนวกถา

ข้อใด เรียกว่าปฏิปุจฉาพยากรณ์ ?

 1. ทรงย้อนถามแล้วจึงแก้ปัญหา
 2. ทรงแยกปัญหาแก้ทีละข้อ
 3. ทรงแก้ปัญหานั้นโดยส่วนเดียว
 4. ทรงระงับไม่แก้ปัญหานั้น

การนึกถึง ชรา พยาธิ และมรณะ เป็นเหตุให้บรรเทาอะไร ?

 1. อกุศลวิตก ๓
 2. ความเมา ๓
 3. ตัณหา ๓
 4. อกุศลมูล ๓

ตามลัทธิพราหมณ์ เชื่อว่าผู้ไม่มีบุตร จะมีคติเป็นอย่างไร

 1. ตายแล้วสูญ
 2. ตายแล้วตกนรก
 3. ตายแล้วเกิดในสุคติ
 4. มีคติไม่แน่นอน

บุคคลใด จัดเป็นทิศเบื้องหน้า ?

 1. บิดา มารดา
 2. ครู อาจารย์
 3. บุตร ภรรยา
 4. มิตร สหาย

หัวข้อธรรมที่พระสารีบุตรสนทนากับพระปุณณมันตานีบุตร ที่เมืองสาวัตถี ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. ขันธ์ ๕
 2. อินทรีย์ ๕
 3. วิสุทธิ ๗
 4. มรรค ๘

พระนางปชาบดีโคตมี อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยวิธีใด ?

 1. ญัตติจตุตถกรรม
 2. รับครุธรรม ๘
 3. ติสรณคมนูปสัมปทา
 4. รับโอวาท ๓

ใครได้รับการอุปสมบทเพราะอานิสงส์ของการถวายข้าวเพียงทัพพีเดียว ?

 1. พระราธะ
 2. พระพาหิยะ
 3. พระวักกลิ
 4. พระพากุละ

บริวารมากเพราะน้ำใจมี เป็นคุณสมบัติของพระสาวกรูปใด ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระอานนท์
 3. พระอุรุเวลกัสสปะ
 4. พระสารีบุตร

เพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา คือใคร ?

 1. ตปุสสะ ภัลลิกะ
 2. ภัททิยะ อนุรุทธะ
 3. อัสสชิ อุปติสสะ
 4. อุปติสสะ โกลิตะ

โกลิตปริพาชกฟังธรรมจากใคร จึงได้ดวงตาเห็นธรรม ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระอัสสชิ
 3. อุปติสสปริพาชก
 4. ทีฆนขปริพาชก

พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสาวกรูปใดว่า มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์ ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระอานนท์
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอุบาลี

พระสาวกรูปใด ได้รับเอตทัคคะทำตระกูลให้เลื่อมใส ?

 1. พระกาฬุทายี
 2. พระโสภิตะ
 3. พระพากุละ
 4. พระรัฐบาล

พระสาวกคู่ใด สนทนาเรื่องการตายของพระขีณาสพ ?

 1. พระอัสสชิ พระอนุรุทธะ
 2. พระอานนท์ พระอุบาลี
 3. พระสารีบุตร พระยมกะ
 4. พระยสะ พระโมคคัลลานะ

ปิงคิยมาณพ ไม่หลุดพ้นจากอาสวกิเลสในขณะฟังธรรม เพราะเหตุใด ?

 1. คิดถึงการงาน
 2. คิดถึงคนรัก
 3. คิดถึงอาจารย์
 4. คิดสงสัยในธรรม

โลกมีอะไรผูกพันไว้ พระพุทธเจ้าตรัสตอบอย่างไร ?

 1. ความเพลิดเพลิน
 2. ความทะยานอยาก
 3. ความยินดีในกาม
 4. ความไม่รู้อริยสัจ

พระเทวทัตไม่ได้บรรลุมรรคผล เพราะสาเหตุใด ?

 1. ถือตัวว่าเป็นกษัตริย์
 2. ถูกลาภสักการะครอบงำ
 3. ไม่ได้บวชด้วยศรัทธา
 4. มีปัญญาด้อยกว่าคนอื่น

พระอานนท์ได้บรรลุโสดาปัตติผล เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระปุณณมันตานีบุตร
 4. พระอัสสชิ

มหาสันนิบาตแห่งพระอริยสาวก เป็นเหตุให้เกิดอะไร ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 2. อนัตตลักขณสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. โอวาทปาฏิโมกข์

ตัณหักขยธรรม ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา ตรัสที่ไหน ?

 1. ถ้ำสุกรขาตา
 2. อิสิปตนมฤคทายวัน
 3. วัดเวฬุวัน
 4. กัลลวาลมุตตคาม

มหาปเทส ๔ พระพุทธเจ้าทรงแสดง ณ สถานที่ใด ?

 1. อานันทเจดีย์
 2. ปาวาลเจดีย์
 3. อจลเจดีย์
 4. ปาสาณเจดีย์

สังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง จัดเป็นเจดีย์ประเภทใด ?

 1. ธาตุเจดีย์
 2. บริโภคเจดีย์
 3. ธรรมเจดีย์
 4. อุทเทสิกเจดีย์

อุทเทสิกเจดีย์ หมายถึงข้อใด ?

 1. พระพุทธรูป
 2. พระบรมสารีริกธาตุ
 3. พระพุทธบริขาร
 4. พระไตรปิฏก

สถานที่ทรงพิจารณาอภิธัมมปิฎก ซึ่งเทวดานิรมิต เรียกว่าอะไร ?

 1. อนิมิสเจดีย์
 2. รัตนฆรเจดีย์
 3. รัตนจงกรมเจดีย์
 4. บริโภคเจดีย์

ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว จักเป็นศาสดาแห่งท่านทั้งหลาย พระศาสดาตรัสแก่ใคร ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระอานนท์

พระพุทธโอวาททั้งปวงที่ทรงประทานแล้ว ประมวลลงเป็นหนึ่งเดียว คืออะไร ?

 1. ความไม่ประมาท
 2. ทางสายกลาง
 3. ดวงตาเห็นธรรม
 4. ความกตัญญู

ผิวกายพระตถาคต ผ่องใสยิ่งนักในกาลใด ?

 1. วันประสูติ
 2. วันแสดงปฐมเทศนา
 3. วันแสดงยมกปาฏิหาริย์
 4. วันตรัสรู้และปรินิพพาน

สังคายนาครั้งใด มีการจารึกคำสอนลงในใบลาน ?

 1. ครั้งที่ ๒
 2. ครั้งที่ ๓
 3. ครั้งที่ ๔
 4. ครั้งที่ ๕

ใครเป็นอัครศาสนูปภัมภก คราวทำตติยสังคายนา ?

 1. พระเจ้าอชาตศัตรู
 2. พระเจ้าอโศกมหาราช
 3. พระเจ้ากาลาโศกราช
 4. พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ

อันตรธานใด เป็นชั้นแรกแห่งความเสื่อมในพระพุทธศาสนา ?

 1. ปริยัติอันตรธาน
 2. ปฏิบัติอันตรธาน
 3. ปฏิเวธอันตรธาน
 4. ลิงคอันตรธาน