ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องใด ?

 1. กรรม
 2. ปาฏิหาริย์
 3. โหราศาสตร์
 4. ไสยศาสตร์

๒. สัตว์โลกมีทั้งสุขและทุกข์ด้วยอำนาจอะไร ?

 1. บุญ
 2. บาป
 3. กรรม
 4. กรรมกิเลส

๓. กรรมเป็นเหตุนำสัตว์ไปสู่สุคติและทุคติเรียกว่าอะไร ?

 1. กรรมลิขิต
 2. กรรมบถ
 3. กรรมฐาน
 4. กรรมกิเลส

๔. กรรมบถ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ทางทำกรรม
 2. ผลของกรรม
 3. เรื่องของกรรม
 4. การชดใช้กรรม

๕. ข้อใด กล่าวเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง ?

 1. ตัดกรรมได้
 2. ถอนกรรมได้
 3. แก้กรรมได้
 4. รับผลกรรม

๖. ข้อใด เป็นความหมายของกุศลกรรมบถ ?

 1. ทางแห่งความดี
 2. ทางแห่งกรรม
 3. ทางแห่งอบาย
 4. ทางก้าวหน้า

๗. อกุศลกรรม นําสัตว์ให้ไปเกิดเป็นอะไร ?

 1. มนุษย์
 2. เทวดา
 3. พรหม
 4. สัตว์ดิรัจฉาน

๘. ข้อใด เป็นเหตุจูงใจให้บุคคลประพฤติอกุศลกรรมบถ ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๙. เมื่อโทสะเกิดขึ้นหากระงับไม่ได้จะทําให้คนเราทําความผิดใด ?

 1. ฆ่ากัน
 2. ลักขโมยกัน
 3. นอกใจกัน
 4. โกหกกัน

๑๐. คําว่า มือเปื้อนเลือด มีความหมายตรงกับอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. มุสาวาท
 4. สัมผัปปลาปะ

๑๑. ฆ่าโดยอาการใดมีโทษมากที่สุด ?

 1. เพื่อป้องกันตัว
 2. ไตร่ตรองไว้ก่อน
 3. บันดาลโทสะ
 4. ป้องกันโรค

๑๒. ปาณาติบาต เป็นกรรมประเภทใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. การทุจริตทรัพย์สินของชาติ เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. มุสาวาท
 4. พยาบาท

๑๔. ความละโมบโลภมาก เป็นเหตุให้คนเราทําอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อทินนาทาน
 2. กาเมสุมิจฉาจาร
 3. ผรุสวาจา
 4. มุสาวาท

๑๕. ยักยอกทรัพย์ประเภทใดเป็นอทินนาทาน ?

 1. เงินชดเชยโควิด
 2. เงินผู้สูงอายุ
 3. เงินประกันสังคม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. ข้อใด เป็นหญิงต้องห้ามในอกุศลกรรมบถข้อ ๓ ?

 1. หญิงมีสามี
 2. หญิงมีญาติรักษา
 3. หญิงมีธรรมรักษา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. กาเมสุมิจฉาจารหมายถึงข้อใด ?

 1. ไม่เคารพพ่อแม่
 2. ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่
 3. นอกใจคู่ครอง
 4. ไม่ทําตามกติกา

๑๘. การคบซ้อน มีความหมายสอดคล้องกับอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อทินนาทาน
 2. กาเมสุมิจฉาจาร
 3. มุสาวาท
 4. ผรุสวาจา

๑๙. ข้อใด เป็นผลกระทบเกิดจากกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. เสพยาเสพติด
 2. ทําร้ายพ่อแม่
 3. ละเมิดทางเพศ
 4. ทุจริตคอรัปชั่น

๒๐. ข้อใด เป็นมุสาวาทเกิดขึ้นทางกาย ?

 1. พูดเท็จ
 2. สั่งให้พูดเท็จ
 3. ให้การเท็จ
 4. ปลอมลายเซ็น

๒๑. มุสาวาทเกิดผลเสียแก่คนอื่นอย่างไร ?

 1. ให้เสียประโยชน์
 2. ให้เจ็บใจ
 3. ให้แตกแยก
 4. ให้งมงาย

๒๒. โทษเบาที่สุดในการพูดมุสาวาท คือข้อใด ?

 1. ขาดความนับถือ
 2. ขัดสนเงินทอง
 3. วิกลจริต
 4. อายุสั้น

๒๓. คําพูดส่อเสียดเกิดผลเสียแก่คนอื่นอย่างไร ?

 1. ให้เสียประโยชน์
 2. ให้เจ็บใจ
 3. ให้แตกแยก
 4. ให้งมงา

๒๔. คําพูดประเภทใด ผู้พูดมีเจตนามุ่งทําลายจิตใจผู้ฟัง ?

 1. มุสาวาท
 2. ผรุสวาจา
 3. ปิสุณวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๕. เมื่อต้องการให้เกิดความสามัคคีในสังคม ควรเว้นคําพูดเช่นใด ?

 1. คําสัตย์
 2. คําไพเราะ
 3. คํายุยง
 4. คําหยาบ

๒๖. เจตนาเป็นเหตุให้พูดคําหยาบ เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๗. ถ้อยคําที่ไร้ประโยชน์สําหรับผู้ฟัง เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๘. พูดเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ผู้อื่น เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๙. ข้อใด เป็นกุศลกรรมบถที่เกิดขึ้นทางกาย ?

 1. ไม่ลักทรัพย์
 2. ไม่ละโมบ
 3. ไม่พยาบาท
 4. เห็นชอบ

๓๐. กรรมที่เกิดขึ้นทางใจ เรียกว่าอะไร ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๓๑. ข้อใดเป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศล ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. ความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๓. ความเห็นผิดจากคลองธรรม เรียกว่าอะไร ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. อภิชฌา
 3. อวิชชา
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๓๔. ข้อใดเพียงแต่คิดในใจก็สําเร็จเป็นกรรมบถแล้ว ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. สัมผัปปลาปะ
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๓๕. การกระทําทางกาย วาจา ใจ จะสําเร็จเป็นกรรมบถได้ ขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. เจตนา
 2. อารมณ์
 3. ความประมาท
 4. ขาดสติ

๓๖. เมื่อไม่คิดโลภอยากได้ของใคร เป็นเหตุให้ประพฤติกุศลกรรมบถใด ?

 1. เว้นฆ่าสัตว์
 2. เว้นลักทรัพย์
 3. เว้นประพฤติผิดในกาม
 4. ถูกทุกข้อ

๓๗. ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น เรียกว่าอะไร ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. สัมมาทิฏฐิ

๓๘. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร หมายถึงกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. พยาบาท
 4. อพยาบาท

๓๙. คนเช่นไร ได้ชื่อว่าตั้งตนอยู่ความไม่พยาบาท ?

 1. ไม่คิดโลภ
 2. ไม่ผูกโกรธ
 3. ไม่งมงาย
 4. ไม่นอกใจ

๔๐. กุศลกรรมบถข้อที่ ๑ ช่วยลดพฤติกรรมใด ?

 1. ความโหดร้าย
 2. ความเห็นแก่ตัว
 3. ความมักมากในกาม
 4. ความไม่ซื่อตรง

๔๑. กุศลกรรมบถข้อที่ ๓ ส่งเสริมความซื่อสัตย์ระหว่างใคร ?

 1. นายกับบ่าว
 2. มิตรสหาย
 3. สามีภรรยา
 4. พี่น้อง

๔๒. กุศลกรรมบถข้อ ๔ มุ่งให้คนเราพูดคําเช่นไร ?

 1. คําจริง
 2. คําไพเราะ
 3. คําอ่อนหวาน
 4. คําคม

๔๓. ความเห็นใด ปฏิเสธกรรมและผลกรรมอย่างสิ้นเชิง ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. มิจฉาทิฏฐิ
 3. สักกายทิฏฐิ
 4. สัสสตทิฏฐิ

๔๔. ความคิดเช่นใด เป็นกุศลกรรมบถ ?

 1. ทําชั่วได้ดี
 2. ทําดีได้ชั่ว
 3. ทําดีไม่ได้ชั่ว
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. กรรมบถใด จัดเข้าในอริยมรรคมีองค์ ๘ ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. ความเห็นว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณ เป็นทิฏฐิใด ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. นัตถิกทิฏฐิ
 3. อเหตุกทิฏฐิ
 4. อกิริยทิฏฐิ

๔๗. มีใจฝักใฝ่ในการเจริญกรรมฐาน ตรงกับอุปนิสัยใด ?

 1. ทานูปนิสัย
 2. สีลูปนิสัย
 3. ภาวนูปนิสัย
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. การไม่เบียดเบียนกันในโลก ตรงกับอุปนิสัยใด ?

 1. ทานูปนิสัย
 2. สีลูปนิสัย
 3. ภาวนูปนิสัย
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการจัดเข้าในหลักธรรมใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๕๐. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติตามอย่างไร ?

 1. ได้บุญ
 2. เป็นคนดี
 3. เกิดในสุคติ
 4. ถูกทุกข้อ