ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีครบ ๓๐ ทัศ บริบูรณ์ในพระชาติใด ?

 1. มหาชนก
 2. สุวรรณสาม
 3. เนมิราช
 4. เวสสันดร

๒. เหตุที่ทำให้เทวดาจุติจากเทวโลก มีกี่อย่าง ?

 1. ๓ อย่าง
 2. ๔ อย่าง
 3. ๕ อย่าง
 4. ๖ อย่าง

๓. ศีลประเภทใด ผู้จะเป็นพุทธมารดาต้องรักษาเป็นประจำ ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีลอุโบสถ
 4. ศีล ๑๐

๔. เหตุที่ทำให้พรหมโลกเกิดโกลาหล มีกี่ประการ ?

 1. ๒ ประการ
 2. ๓ ประการ
 3. ๔ ประการ
 4. ๕ ประการ

๕. ชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบัน ตั้งอยู่ทางทิศใดของประเทศไทย ?

 1. บูรพา
 2. อาคเนย์
 3. พายัพ
 4. อีสาน

๖. พระนครใด เป็นเมืองหลวงของแคว้นสักกะ ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. เทวทหะ
 3. พาราณสี
 4. สาวัตถี

๗. แคว้นสักกะ ปกครองโดยกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. ปเสนทิ
 2. จัณฑปัชโชต
 3. สุทโธทนะ
 4. สุปปพุทธะ

๘. กษัตริย์พระองค์ใด ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางมายา ?

 1. สุทโธทนะ
 2. สุกโกทนะ
 3. อมิโตทนะ
 4. โธโตทนะ

๙. มหาปุริสลักษณะของพระโพธิสัตว์ มีกี่อย่าง ?

 1. ๓๐ อย่าง
 2. ๓๒ อย่าง
 3. ๓๔ อย่าง
 4. ๘๐ อย่าง

๑๐. บุคคลใด เป็นสหชาติกับพระโพธิสัตว์ ?

 1. อานันทกุมาร
 2. อนุรุทธกุมาร
 3. นันทกุมาร
 4. ราหุลกุมาร

๑๑. สิทธัตถราชกุมาร มีพระนามอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 1. ทีปังกร
 2. ชินสีห์
 3. อังคีรส
 4. เมตไตย

๑๒. พระมารดาทิวงคต เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน ?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๗ ปี

๑๓. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรส กับพระนางใด ?

 1. พิมพา
 2. กีสาโคตมี
 3. รูปนันทา
 4. โรหิณี

๑๔. เจ้าชายสิทธัตถะเห็นเทวทูตใน ๓ วาระแรก ทรงมีพระทัยเช่นใด ?

 1. เบิกบาน
 2. อยากผนวช
 3. เศร้าสลด
 4. หมดหวัง

๑๕. เจ้าชายสิทธัตถะน้อมพระทัยในบรรพชา เพราะเห็นนักบวชใด ?

 1. อาชีวก
 2. ปริพาชก
 3. นิครนถ์
 4. บรรพชิต

๑๖. ผู้ใด ติดตามเจ้าชายสิทธัตถะในวันเสด็จออกผนวช ?

 1. อานนท์
 2. ฉันนะ
 3. กาฬุทายี
 4. พิมพา

๑๗. เจ้าชายสิทธัตถะอธิษฐานเพศบรรพชา ที่ริมฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. คงคา
 2. เนรัญชรา
 3. อโนมา
 4. ยมุนา

๑๘. ท้าวสักกะนำพระเมาลีของพระมหาบุรุษ ไปไว้ ณ สถานที่ใด ?

 1. มนุษยโลก
 2. เทวโลก
 3. พรหมโลก
 4. ยมโลก

๑๙. การบำเพ็ญเพียรโดยการทรมานร่างกายให้ลำบาก เรียกว่าอะไร ?

 1. กาลกิริยา
 2. อกาลกิริยา
 3. บุญกิริยา
 4. ทุกรกิริยา

๒๐. ชนกลุ่มใด ออกบวชตามพระมหาบุรุษเป็นกลุ่มแรก ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. สหายพระยสะ
 4. ชฏิล ๓ พี่น้อง

๒๑. สตรีใด ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษ ?

 1. พระนางพิมพา
 2. นางสุชาดา
 3. พระนางเขมา
 4. นางวิสาขา

๒๒. พระมหาบุรุษตรัสรู้ ภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นสาละ
 2. ต้นโพธิ์
 3. ต้นไทร
 4. ต้นหว้า

๒๓. สถานที่ใด เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ?

 1. ลุมพินีวัน
 2. พุทธคยา
 3. สารนาถ
 4. กุสินารา

๒๔. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ใกล้แม่น้ำใด ?

 1. คงคา
 2. ยมุนา
 3. อโนมา
 4. เนรัญชรา

๒๕. บุคคลผู้รู้ธรรมโดยพลันอุปมาดั่งดอกบัวพ้นน้ำ ตรงกับข้อใด ?

 1. อุคฆติตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

๒๖. อัตตกิลมถานุโยค คือทำความเพียรเพื่อให้ตนเป็นเช่นใด ?

 1. ผาสุก
 2. ลำบาก
 3. พ้นทุกข์
 4. ปล่อยวาง

๒๗. ภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

 1. พระโกณฑัญญะ
 2. พระวัปปะ
 3. พระภัททิยะ
 4. พระมหานามะ

๒๘. มาณพใด เปล่งอุทานว่า “ ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ ” ?

 1. ยสะ
 2. วิมละ
 3. สุพาหุ
 4. ปุณณชิ

๒๙. พระอรหันต์ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปสวนตาลหนุ่มมีกี่องค์ ?

 1. ๑,๐๐๑ องค์
 2. ๑,๐๐๒ องค์
 3. ๑,๐๐๓ องค์
 4. ๑,๒๕๐ องค์

๓๐. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปพบพระพุทธเจ้าครั้งแรก ณ สถานที่ใด ?

 1. สวนไผ่
 2. สวนตาลหนุ่ม
 3. สวนเจ้าเชต
 4. สวนมะม่วง

๓๑. วัดใด ที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวาย ?

 1. นิโครธาราม
 2. เวฬุวัน
 3. เชตวัน
 4. บุพพาราม

๓๒. พระเถระใด เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา ?

 1. พระยสะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระมหากัสสปะ

๓๓. โกลิตะ เป็นชื่อเดิมของพระเถระใด ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระราหุล

๓๔. พระเถระใด เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระยสะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมคคัลลานะ

๓๕. มาณพใด ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า “ ใคร ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ … ” ?

 1. อชิตะ
 2. ติสสเมตเตยยะ
 3. ปุณณกะ
 4. เมตตคู

๓๖. สิ่งใด ที่ราธพราหมณ์ถวายแก่พระสารีบุตร ?

 1. ไตรจีวร
 2. ข้าวหนึ่งทัพพี
 3. น้ำดื่ม
 4. น้ำปานะ

๓๗. พระราธะได้รับการสรรเสริญจากพระพุทธเจ้า ในเรื่องใด ?

 1. สันโดษ
 2. ขยัน
 3. เลี้ยงง่าย
 4. ว่าง่าย

๓๘. พระปุณณมันตานีบุตร ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. ถือธุดงค์
 4. ธรรมกถึก

๓๙. พระเถระใด ทูลให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์เป็นผลสำเร็จ ?

 1. พระอานนท์
 2. พระนันทะ
 3. พระกาฬุทายี
 4. พระโลลุทายี

๔๐. พระอารามใด ที่พระประยูรญาติสร้างถวายพระพุทธเจ้า ?

 1. เวฬุวนาราม
 2. นิโครธาราม
 3. เชตวนาราม
 4. บุพพาราม

๔๑. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

 1. ราหุล
 2. สุขะ
 3. บัณฑิต
 4. สังกิจจะ

๔๒. เศรษฐีใด ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จไปเมืองสาวัตถี ?

 1. อนาถบิณฑิกะ
 2. เมณฑกะ
 3. โฆสกะ
 4. ธนัญชัย

๔๓. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดแห่งภิกษุผู้ทรงวินัย ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอุบาลี
 3. พระสิวลี
 4. พระอานนท์

๔๔. พระเถระใด มักเปล่งอุทานว่า “ สุขหนอ สุขหนอ ” ?

 1. พระภัททิยะ
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระอานนท์
 4. พระกิมพิละ

๔๕. อชาตศัตรูราชกุมารทรงทำปิตุฆาต เพราะได้รับการยุยงจากใคร ?

 1. สุปปพุทธะ
 2. เทวทัต
 3. โกกาลิกะ
 4. นันทมาณพ

๔๖. สวรรค์ชั้นใด ที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาเพื่อโปรดพุทธมารดา ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๔๗. พุทธมารดาฟังพระธรรมเทศนาจบแล้ว เป็นอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๔๘. พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ในวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. เข้าพรรษา
 3. ออกพรรษา
 4. เทโวโรหณะ

๔๙. ภิกษุใด ได้รับทำนายว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตย ?

 1. พระกิมพิละ
 2. พระอชิตะ
 3. พระโสณะ
 4. พระรัฐบาล

๕๐. พระเถรีใด เป็นปฐมสาวิกา ?

 1. มหาปชาบดีโคตมี
 2. อุบลวรรณา
 3. ปฏาจารา
 4. กีสาโคตมี