ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๗

 1. ชมพูทวีปได้ชื่อมาจากต้นอะไร ?
  1. ต้นโพธิ์
  2. ต้นหว้า
  3. ต้นไทร
  4. ต้นจิก
 2. คัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์ เรียกว่าอะไร ?
  1. ไตรปิฎก
  2. ไตรภูมิ
  3. ไตรภพ
  4. ไตรเพท
 3. พระมหาบุรุษประสูติในราชสกุลใด ?
  1. โมริยะ
  2. โกลิยะ
  3. ศากยะ
  4. มัลละ
 4. ใครทำนายพระราชกุมารตามตำรามหาปุริสลักษณะเป็นคนแรก ?
  1. พราหมณ์
  2. กษัตริย์
  3. ชฎิล
  4. อสิตดาบส
 5. พระเจ้าตาของสิทธัตถราชกุมาร มีพระนามว่าอะไร ?
  1. สุทโธทนะ
  2. อัญชนะ
  3. สุกโกทนะ
  4. สีหหนุ
 6. ใครมิใช่สหชาตกับเจ้าชายสิทธัตถะ ?
  1. อานนท์
  2. อุบาลี
  3. กาฬุทายี
  4. พิมพา
 7. ข้อใด ไม่ใช่ทุกรกิริยาที่พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญ ?
  1. กดพระทนต์
  2. กลั้นลมหายใจ
  3. อดอาหาร
  4. อดนอน
 8. ข้อใด ไม่ใช่อุปมา ๓ ข้อ ที่เกิดแก่พระมหาบุรุษ ?
  1. ไม้สดแช่น้้า
  2. ไม้สดบนบก
  3. ไม้แห้งแช่น้้า
  4. ไม้แห้งบนบก
 9. เมื่อพิจารณาชรา พยาธิ มรณะ สามารถบรรเทาอะไรได้ ?
  1. ความเมา ๓
  2. อคติ ๔
  3. ความงาม ๕
  4. อบายมุข ๖
 10. วันตรัสรู้พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นไม้อะไร ?
  1. มุจจลินท์
  2. ราชายตนะ
  3. อชปาลนิโครธ
  4. อัสสัตถพฤกษ์
 11. ญาณที่ทำให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชื่ออะไร ?
  1. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
  2. จุตูปปาตญาณ
  3. อาสวักขยญาณ
  4. ถูกทุกข้อ
 12. พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขหลังตรัสรู้กี่วัน ?
  1. ๕ วัน
  2. ๗ วัน
  3. ๒๙ วัน
  4. ๔๙ วัน
 13.  ข้อใด ไม่ใช่ต้นไม้ที่ประทับเสวยวิมุติสุข ?
  1. ต้นไทร
  2. ต้นสาละ
  3. ต้นจิก
  4. ต้นเกตุ
 14. ปทปรมะบุคคล มีอุปมาเหมือนบัวประเภทใด ?
  1. บัวพ้นน้้า
  2. บัวปริ่มน้้า
  3. บัวในน้้า
  4. บัวในตม
 15. มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึงข้อใด ?
  1. การทรมานตน
  2. พัวพันในกาม
  3. ทางสายกลาง
  4. ทุกรกิริยา
 16. ใครเป็นพระอนุพุทธะรูปแรก ?
  1. พระโกณฑัญญะ
  2. พระวัปปะ
  3. พระมหานามะ
  4. พระอัสสชิ
 17. เตวาจิกอุบาสก คนแรกคือใคร ?
  1. ตปุสสะ
  2. ภัลลิกะ
  3. อนาถบิณฑิกะ
  4. บิดาพระยสะ
 18. ข้อใด ไม่ใช่อนุปุพพิกถา ?
  1. ทาน
  2. ศีล
  3. ภาวนา
  4. สวรรค์
 19. พระพุทธเจ้าประดิษฐานพระศาสนาครั้งแรกที่เมืองใด ?
  1. กบิลพัสดุ์
  2. เทวทหะ
  3. สาวัตถี
  4. ราชคฤห์
 20. อาทิตตปริยายสูตร ทรงแสดงแก่ใคร ?
  1. ชฎิล ๓ พี่น้อง
  2. ยสกุลบุตร
  3. ภัททวัคคีย์ ๓๐
  4. พระญาติ
 21. อาทิตตปริยายสูตร กล่าวถึงเรื่องอะไร ?
  1. ทุจริต ๓
  2. สิกขา ๓
  3. กุศลมูล ๓
  4. อัคคิ ๓
 22. กษัตริย์พระองค์ใด ปรารถนาให้พระอรหันต์มายังแคว้นของตน ?
  1.  พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าปายาสิ
  3. พระเจ้าพรหมทัต
  4. พระเจ้าอุเทน
 23. พระราชอุทยานเวฬุวัน ได้ชื่อมาจากต้นไม้ใด ?
  1. ต้นไผ่
  2. ต้นตาล
  3. ต้นมะม่วง
  4. ต้นสาละ
 24. อุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?
  1. พระโกณฑัญญะ
  2. พระวัปปะ
  3. พระภัททิยะ
  4. พระอัสสชิ
 25. ใครได้ฟังเวทนาปริคคหสูตรแล้วสำเร็จพระอรหันต์ ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระโมคคัลลานะ
  3. พระภัททิยะ
  4. พระอานนท์
 26. ข้อใด ไม่ใช่อุบายแก้ง่วงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระโมคคัลลานะ ?
  1. ฉันอาหาร
  2. เดินจงกรม
  3. สาธยายธรรม
  4. ลูบนัยน์ตา
 27. ทีฆนขปริพาชกยกย่องพระเทศนาของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนอะไร ?
  1. เทน้้าคว้่าขัน
  2. หงายของที่คว่้า
  3. ห้วงน้้าลึก
  4. รอยเท้าช้าง
 28. ใครถามว่า โลกคือหมู่สัตว์ถูกอะไรปิดบัง จึงหลงอยู่ในที่มืด ?
  1. อชิตมาณพ
  2. ปิงคิยมาณพ
  3. นันทมาณพ
  4. โมฆราชมาณพ
 29. มาณพ ๑๖ คนเมื่อบวชแล้ว ใครได้รับเอตทัคคะจากพระพุทธเจ้า ?
  1. พระปิงคิยะ
  2. พระโมฆราช
  3. พระอุทยะ
  4. พระโปสาละ
 30. ใครอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาเป็นรูปแรก ?
  1. พระรัฐบาล
  2. พระอานนท์
  3. พระอนุรุทธะ
  4. พระราธะ
 31. พระเชษฐาของพระอนุรุทธเถระมีนามว่าอะไร ?
  1. มหานามะ
  2. ภัททิยะ
  3. สุปปพุทธะ
  4. สุกโกทนะ
 32. ใครตั้งสำนักอยู่ที่ฝั่งแม่น้้ำโคธาวารี ?
  1. ชฎิลพี่น้อง
  2. สัญชัยปริพาชก
  3. อาฬารดาบส
  4. พราหมณ์พาวรี
 33. ปาวาลเจดีย์ เกิดเหตุการณ์อะไร ?
  1. ทาทุกรกิริยา
  2. แสดงปฐมเทศนา
  3. ปลงอายุสังขาร
  4. ปรินิพพาน
 34. พระพุทธเจ้าตรัสเหตุเกิดแผ่นดินไหวกี่อย่าง ?
  1. ๑๐
 35. อภิญญาเทสิตธรรมที่ทรงแสดง ณ เมืองเวสาลี เรียกอีกอย่างว่าอะไร ?
  1. โพธิปักขิยธรรม
  2. วุฑฒิธรรม
  3. อธิษฐานธรรม
  4. พรหมวิหาร
 36. พระพุทธเจ้าทรงอยู่จำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด ?
  1. ภัณฑุคาม
  2. อัมพคาม
  3. ชัมพุคาม
  4. เวฬุวคาม
 37. พระกระยาหารมื้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าเสวยก่อนปรินิพพาน คืออะไร ?
  1. ข้าวมธุปายาส
  2. สัตตุก้อนสัตตุผง
  3. ข้าวยาคู
  4. สุกรมัททวะ
 38. สถานที่ใด ไม่จัดอยู่ในสังเวชนียสถาน ?
  1. ประสูติ
  2. ตรัสรู้
  3. ปลงอายุสังขาร
  4. ปรินิพพาน
 39. ปุกกุสะ บุตรแห่งมัลลกษัตริย์ถวายผ้าใดแก่พระพุทธเจ้า ?
  1. ผ้าสิงคิวรรณ
  2. ผ้ากาสี
  3. ผ้าสาฎก
  4. ผ้ากัมพล
 40. ปัจฉิมโอวาท กล่าวถึงหมวดธรรมใด ?
  1. อัปปมาทธรรม
  2. สาราณียธรรม
  3. ฆราวาสธรรม
  4. สังคหวัตถุ
 41. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปัจฉิมโอวาทที่ไหน ?
  1. อัมพวัน
  2. สาลวโนทยาน
  3. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
  4. ลัฏฐิวัน
 42. มัลลกษัตริย์ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ สถานที่ใด ?
  1. สารันทเจดีย์
  2. อุเทนเจดีย์
  3. ปาวาลเจดีย์
  4. มกุฏพันธนเจดีย์
 43. ข้อใด ไม่จัดเข้าในถูปารหบุคคล ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระอรหันต์
  3. พระเจ้าจักรพรรดิ
  4. พระมหากษัตริย์
 44. ข้อใด จัดเป็นอุทเทสิกเจดีย์ ?
  1. พระพุทธรูป
  2. พระไตรปิฎก
  3. พระสารีริกธาตุ
  4. บาตร
 45. ภิกษุณีรูปแรกชื่อว่าอะไร ?
  1. ปชาบดีโคตมี
  2. เขมา
  3. ปฏาจารา
  4. อุบลวัณณา
 46. พระสาวกรูปใด ทูลขอให้มีการบวชภิกษุณีเป็นครั้งแรก ?
  1. พระสารีบุตร
  2. พระมหากัสสปะ
  3. พระโกณฑัญญะ
  4. พระอานนท์
 47. ภิกษุณีผู้เป็นอัครสาวิกาเบื้องขวา ชื่อว่าอะไร ?
  1. ปชาบดีโคตมี
  2. เขมา
  3. ธัมมทินนา
  4. กีสาโคตมี
 48. พระสาวกรูปใด วิสัชชนาพระวินัยในคราวสังคายนาครั้งที่ ๑ ?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระอนุรุทธะ
  4. พระอุบาลี
 49. พระราชาพระองค์ใด ถวายการอุปถัมภ์ในคราวสังคายนาครั้งที่ ๑ ?
  1. พระเจ้ามธุรราช
  2. พระเจ้าปายาสิ
  3. พระเจ้าอชาตศัตรู
  4. พระเจ้าอุเทน
 50. พระโสณะและพระอุตตระ นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในดินแดนใด
  1. สุวรรณภูมิ
  2. โยนกประเทศ
  3. แคว้นคันธาระ
  4. ลังกาทวีป