ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๕

พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เพื่ออะไร ?

 1. เป็นศาสดาสร้างสันติภาพ
 2. เป็นศาสดาคุ้มครองโลก
 3. เป็นศาสดาสร้างโลก
 4. เป็นศาสดาสอนเวไนยสัตว์

ปัญจมหาวิโลกนะที่พระบรมโพธิสัตว์ทรงพิจารณา คือข้อใด ?

 1. แคว้น เมือง ชนบท สกุล มารดา
 2. ประเทศ บิดา มารดา อายุ สกุล
 3. กาล ทวีป ประเทศ สกุล มารดา
 4. ประเทศ สกุล มารดา วรรณะ ศาสนา

ชาวชมพูทวีปมีทิฏฐิมานะกล้า มักรังเกียจกันด้วยเหตุใด ?

 1. เกียรติยศ
 2. วิชาความรู้
 3. ชาติและโคตร
 4. ฐานะความเป็นอยู่

ตามลัทธิพราหมณ์ เชื่อว่าผู้ไม่มีบุตรชายตายแล้วจะมีคติอย่างไร ?

 1. ขาดสูญ
 2. ตกนรก
 3. เกิดในสุคติ
 4. คติไม่แน่นอน

ข้อใด กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรุงกบิลพัสดุ์ ?

 1. เคยเป็นสถานที่อยู่ของกบิลดาบส
 2. พระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้สร้างขึ้น
 3. พระเจ้าโอกกากราชทรงครอบครอง
 4. พระเจ้าโอกกากราชโปรดให้สร้างขึ้น

พระมารดาของพระนางพิมพา มีพระนามว่าอะไร ?

 1. พระนางปชาบดี
 2. พระนางปมิตา
 3. พระนางกีสาโคตมี
 4. พระนางอมิตา

ราหุลํ ชาตํ มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. หมดบ่วงแล้ว
 2. หมดห่วงแล้ว
 3. บ่วงเกิดแล้ว
 4. ละบ่วงแล้ว

การนึกถึง ชรา พยาธิ และมรณะ เป็นเหตุให้บรรเทาอะไร ?

 1. อกุศลวิตก ๓
 2. ความเมา ๓
 3. ตัณหา ๓
 4. อกุศลมูล ๓

พระมหาบุรุษทรงหาอุบายแก้ความเมา ๓ ประการ ด้วยวิธีใด ?

 1. ทรงศึกษาไตรเพท
 2. ประทับในปราสาท
 3. เสด็จออกบรรพชา
 4. เสด็จออกประพาสป่า

พระมหาบุรุษ ทรงบำเพ็ญอปาณกฌานอย่างไร ?

 1. กลั้นลมหายใจ
 2. นอนบนหนาม
 3. เอาลิ้นกดเพดาน
 4. อดอาหาร

ข้อใด ไม่ใช่บารมี ๑๐ ที่พระมหาบุรุษใช้ต่อสู้กับกิเลสมาร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

พระมหาบุรุษบรรลุอาสวักขยญาณ ทำให้ได้พระนามอะไร ?

 1. ภควา
 2. อรหํ
 3. สุคโต
 4. โลกวิทู

หลังจากตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่ร่มไม้ใด ?

 1. พระศรีมหาโพธิ์
 2. ราชายตนะ
 3. อชปาลนิโครธ
 4. มุจลินท์

ผู้ที่สามารถเข้าใจได้ ต่อเมื่อคนอื่นอธิบายความ ตรงกับข้อใด ?

 1. อุคฆฏิตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

พระยสะบรรลุอรหัตผล เพราะฟังธรรมเทศนาอะไร ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 2. อนัตตลักขณสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ

เรื่องที่กล่าวถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ชื่อว่าอะไร ?

 1. ทานกถา
 2. สีลกถา
 3. สัคคกถา
 4. กามาทีนวกถา

คำว่า อุบาสกอุบาสิกา มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. ผู้นั่งใกล้พระพุทธ
 2. ผู้นั่งใกล้พระธรรม
 3. ผู้นั่งใกล้พระสงฆ์
 4. ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย

ความปรารถนาข้อที่ ๕ ของพระเจ้าพิมพิสาร ว่าอย่างไร ?

 1. ขอพระอรหันต์มาสู่แว่นแคว้นของเรา
 2. ขอพระอรหันต์แสดงธรรมแก่เรา
 3. ขอให้เราได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระอรหันต์
 4. ขอให้เราได้เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต์

ข้อใด เป็นใจความย่อของอาทิตตปริยายสูตร ?

 1. สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์
 2. สิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง
 3. สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา
 4. สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน

พระองค์เป็นศาสดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นสาวก ใครกล่าว ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระคยากัสสปะ
 3. พระอุรุเวลกัสสปะ
 4. พระนทีกัสสปะ

พระศาสนาแผ่ไปเร็ว เพราะพระพุทธเจ้าทรงประกาศในกลุ่มชนใด ?

 1. เศรษฐี
 2. สามัญชน
 3. นักบวชด้วยกัน
 4. เจ้าลัทธิและชนชั้นปกครอง

พุทธประสงค์หลักที่ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา คืออะไร ?

 1. เพื่อเผยแผ่พระศาสนา
 2. เพื่อทำให้โลกร่มเย็น
 3. เพื่อให้มหาชนหมดกิเลส
 4. เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน

อุปติสสะและโกลิตะไปดูมหรสพ คิดอย่างไรจึงออกบวช ?

 1. สิ่งเหล่านี้เป็นมายา
 2. คนพวกนี้หลงละเลิงในกิเลส
 3. คนพวกนี้ไม่ถึงร้อยปีก็ตาย
 4. คนพวกนี้หลอกลวงพวกเรา

เจ้าชายศากยะทั้ง ๖ ให้อุบาลีบวชก่อน เพราะเหตุใด ?

 1. พระประสงค์ของพระพุทธเจ้า
 2. ต้องการลดทิฐิมานะ
 3. ความประสงค์ของอุบาลี
 4. ให้ผู้มีอายุมากบวชก่อน

เมื่อภิกษุทูลลาพระศาสดาเพื่อจาริกไปที่อื่น ทรงรับสั่งให้ไปลาพระสารีบุตร เพื่อประโยชน์ใด ?

 1. เรียนกัมมัฎฐาน
 2. ให้ช่วยสั่งสอน
 3. เรียนมนต์
 4. หาเพื่อนเดินทาง

ใครได้รับยกย่องว่า เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีความกตัญญูกตเวที ?

 1. พระราหุล
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอานนท์
 4. พระอุบาลี

พระอานนท์ได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะได้ฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระสารีบุตร
 3. พระปุณณมันตานีบุตร
 4. พระอัสสชิ

ธรรมุเทศ ๔ ใครแสดงแก่ใคร ?

 1. พระสารีบุตรแสดงแก่พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระอานนท์แสดงแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล
 3. พระรัฐบาลแสดงแก่พระเจ้าโกรัพยะ
 4. พระมหากัจจายนะแสดงแก่พระเจ้าจัณฑปัชโชต

ธรรมนี้เป็นของผู้มีสติตั้งมั่น ไม่ใช่ของผู้มีสติหลงลืม เป็นความตรึก ของพระสาวกรูปใด ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระอานนท์
 4. พระภัททิยะ

ตัณหักขยธรรม ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา ทรงแสดงที่ไหน ?

 1. ถ้ำสุกรขาตา
 2. อิสิปตนมฤคทายวัน
 3. วัดเวฬุวัน
 4. กัลลวาลมุตตคาม

พระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงสดับธรรมครั้งแรกจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระมหากัจจายนะ
 3. พระมหาโมคคัลลานะ
 4. พระมหากัสสปะ

พระเถระรูปใด ตัดสินอธิกรณ์ของภิกษุณีมารดาพระกุมารกัสสปะ ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหาโมคคัลลานะ
 3. พระสีวลี
 4. พระอุบาลี

ข้อใด เรียกว่า ปฏิปุจฉาพยากรณ์ ?

 1. ย้อนถามแล้วจึงแก้ปัญหา
 2. แยกปัญหาแก้ทีละข้อ
 3. แก้ปัญหานั้นโดยส่วนเดียว
 4. ระงับไม่แก้ปัญหานั้น

อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลก พระพุทธเจ้าตรัสตอบอชิตมาณพ ว่าอย่างไร ?

 1. ลาภเป็นภัยใหญ่
 2. ทุกข์เป็นภัยใหญ่
 3. ยศเป็นภัยใหญ่
 4. ความโกรธเป็นภัยใหญ่

พระนางปชาบดี แสดงความตั้งใจจะบวชด้วยวิธีใด ?

 1. อดพระกระยาหาร
 2. กลั้นลมหายใจ
 3. นั่งประท้วง
 4. ตัดพระเมาลี

พระเขมาเถรีได้รับเอตทัคคะด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. ชำนาญสมาบัติ
 4. มีความเพียรมาก

อัครสาวิกาซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า คือใคร ?

 1. อุบลวรรณาเถรี รูปนันทาเถรี
 2. อุบลวรรณาเถรี เขมาเถรี
 3. เขมาเถรี ปฏาจาราเถรี
 4. ธัมมทินนาเถรี รูปนันทาเถรี

พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภ์มารดานานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระสีวลี
 3. พระวักกลิ
 4. พระโสภิตะ

ความแตกฉานในภาษาเรียกว่าอะไร ?

 1. ธัมมปฏิสัมภิทา
 2. อัตถปฏิสัมภิทา
 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา
 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา

พระสาวกรูปใด สนับสนุนการบวชภิกษุณีเป็นครั้งแรก ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระอานนท์

ผู้ปรารถนามีชีวิตอยู่ตลอดอายุกัป จะต้องเจริญธรรมใดให้บริบูรณ์ ?

 1. อิทธิบาท ๔
 2. สังคหวัตถุ ๔
 3. พรหมวิหาร ๔
 4. อธิษฐาน ๔

สังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง จัดเป็นเจดีย์ประเภทใด ?

 1. ธาตุเจดีย์
 2. บริโภคเจดีย์
 3. ธรรมเจดีย์
 4. อุทเทสิกเจดีย์

ใครทูลขอว่า กุลบุตรที่จะบวชต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาก่อน ?

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระเจ้าอชาตศัตรู
 3. พระเจ้าสุทโธทนะ
 4. พระเจ้าโกรัพยะ

ใครทูลเชิญพระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ ?

 1. พระกาฬุทายี
 2. พระอานนท์
 3. พระอุบาลี
 4. พระราหุล

ข้อใด เป็นเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นขณะเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ ?

 1. ฝนโปกขรพรรษตก
 2. แสดงธรรมโปรดพระมารดา
 3. ดอกไม้ทิพย์ตกจากสวรรค์
 4. แผ่นดินไหว

ดอกไม้ชนิดใด ที่ตกจากสวรรค์ในวันที่พระศาสดาปรินิพพาน ?

 1. ดอกบัวสวรรค์
 2. ดอกสาละ
 3. ดอกอโศก
 4. ดอกมณฑารพ

พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหัตในคืนก่อนทำปฐมสังคายนา ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระอานนท์
 3. พระสุภัททะ
 4. พระฉันนะ

ใครเป็นอัครศาสนูปถัมภกในการทำทุติยสังคายนา ?

 1. พระเจ้าอโศกมหาราช
 2. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 3. พระเจ้ากาฬาโศกราช
 4. พระเจ้าอชาตศัตรู

การสังคายนาครั้งที่ ๓ ปรารภเรื่องใด ?

 1. เรื่องวัตถุ ๑๐
 2. เดียรถีย์ปลอมบวช
 3. ความเสื่อมถอย
 4. การจ้วงจาบพระธรรมวินัย

สมณะทูตที่นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังสุวรรณภูมิ คือใคร ?

 1. พระโสณะ พระอุตตระ
 2. พระธัมมรักขิตะ พระโสณะ
 3. พระโสณะ พระรักขิตะ
 4. พระมัชฌันติกะ พระอุตตระ