ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2563

ถาม คนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่วรรณะ ? อะไรบ้าง ?

ตอบ คนในชมพูทวีปแบ่งเป็น 4 วรรณะ ฯ คือ วรรณะกษัตริย์ วรรณะพราหมณ์ วรรณะแพศย์ และวรรณะศูทร ฯ


ถาม เจ้าชายสิทธัตถะ อุบัติขึ้นในวรรณะใด ? เป็นชนชาติใด ?

ตอบ เจ้าชายสิทธัตถะ อุบัติขึ้นในวรรณะกษัตริย์ ฯ เป็นชนชาติอริยกะ ฯ


ถาม พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา ปรินิพพาน และถวายพระเพลิง ในวันใด ?

ตอบ พระพุทธเจ้าประสูติในวันเพ็ญเดือน 6 ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน 6 แสดงปฐมเทศนาในวันเพ็ญเดือน 8 ปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน 6 ถวายพระเพลิงในวันอัฏฐมีแรม 8 ค่ำเดือน 6 ฯ


ถาม อสิตดาบสกล่าวทำนายพระมหาบุรุษว่าอย่างไร ?

ตอบ อสิตดาบสกล่าวทำนายพระมหาบุรุษว่ามีคติเป็น 2 คือ

 • ถ้าอยู่ครองฆราวาส จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
 • ถ้าออกบวช จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ถาม เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภอะไรจึงเสด็จออกบรรพชา ?

ตอบ ทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย และสมณะ (เทวทูต 4) ฯ


ถาม พระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัยว่าจะแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ก่อน เพราะเหตุไร ?

ตอบ เพราะทรงระลึกถึงอุปการคุณของปัญจวัคคีย์ ว่าได้เป็นผู้อุปัฏฐากพระองค์เมื่อครั้งทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา ฯ


ถาม สังเวชนียสถาน 4 ตำบล เป็นสถานที่ให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง ?

ตอบ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล เป็นสถานที่ให้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์

 1. ประสูติ
 2. ตรัสรู้
 3. ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นครั้งแรก
 4. เสด็จปรินิพพาน

ถาม ใครถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้ และก่อนปรินิพพาน ?

ตอบ

 • ผู้ถวายบิณฑบาตก่อนตรัสรู้ คือนางสุชาดา
 • ผู้ถวายบิณฑบาตก่อนปรินิพพาน คือนายจุนทกัมมารบุตร

ศาสนพิธี

ถาม ปาฏิบุคลิทานและสังฆทาน ต่างกันอย่างไร ?

ตอบ

 • ปาฏิบุคลิกทาน คือทานที่ถวายเจาะจงเฉพาะรูปนั้นรูปนี้
 • สังฆทาน คือทานที่ถวายไม่เจาะจงรูปใดมอบเป็นของกลางให้สงฆ์จัดเฉลี่ยกันใช้สอยเอง

ถาม การแสดงความเคารพพระ มีกี่วิธี ? อะไรบ้าง ?

ตอบ การแสดงความเคารพพระมี 3 วิธี ฯ คือ

 1. ประนมมือ ในบาลีเรียกว่า ทําอัญชลี
 2. ไหว้ ในบาลีเรียกว่า นมัสการ
 3. กราบ ในบาลีเรียกว่า อภิวาท