ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. ธรรมวิจารณ์ หมายถึงข้อใด

 • การวิพากษ์วิจารณ์ธรรม
 • การเลือกเฟ้นพิจารณาธรรม
 • การโต้วาทีในหัวข้อธรรม
 • การวิเคราะห์ธรรม

๒. คนผู้ไร้พิจารณ์ หมายถึง…..?

 • ไร้การศึกษา
 • ไร้ความสามารถ
 • ไร้ศีลธรรม
 • ไร้ปัญญาพิจารณา

๓. ผู้ข้องอยู่ในโลกมีอาการเช่นไร

 • ติดในสิ่งล่อใจ
 • สนใจข่าวสารโลก
 • อยากมีอยากเป็น
 • อยากเกิดในโลก

๔. ผู้ข้องอยู่ในโลกจะได้รับผลอย่างไร

 • ได้สุขฝ่ายเดียว
 • สนใจข่าวสารโลก
 • ได้ทั้งสุขและทุกข์
 • ไม่ได้ทั้งสุขและทุกข์

๕. “ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่” หมายความว่าอย่างไร

 • ผู้รู้ยังยินดีอยู่
 • ผู้ข้องอยู่จึงจะได้รู้
 • ผู้รู้เป็นผู้ฉลาด
 • ผู้รู้โลกตามความเป็นจริง

๖. ท่านเปรียบสิ่งที่มีอุปการะว่าเหมือนเภสัช เพราะเหตุใด

 • ให้คุณฝ่ายเดียว
 • ให้โทษฝ่ายเดียว
 • ให้ทั้งคุณและโทษ
 • ให้ความสะดวกสบาย

๗. คำว่า “นิพพิทา” มีความหมายตรงกับข้อใด

 • ความหน่ายทำบาป
 • ความหน่ายปฏิบัติธรรม
 • ความหน่ายที่เกิดจากกิเลส
 • ความหน่ายในกองสังขาร

๘. คำว่า “มาร” มีความหมายตรงกับข้อใด

 • ล้างผลาญชีวิต
 • ล้างผลาญความดี
 • ล้างผลาญความเจริญ
 • ล้างผลาญสติปัญญา

๙. “ผู้ใดรักษาจิตผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมาร” คำว่า มาร หมายถึง

 • พญามาร
 • กิเลสมาร
 • ขันธมาร
 • อภิสังขารมาร

๑๐. คำว่า “บ่วงแห่งมาร” คืออะไร

 • วัตถุกาม
 • กิเลสกาม
 • กามราคะ
 • กามตัณหา

๑๑. กามคุณ ๕ จัดเป็นบ่วงแห่งมารเพราะเหตุใด

 • ทำให้ใจเศร้าหมอง
 • ทำให้ใจเดือดร้อน
 • ทำให้ใจเบิกบาน
 • ทำให้ใจหลงติด

๑๒. จะพ้นจากบ่วงแห่งมารได้ต้องทำอย่างไร

 • ให้ทาน
 • รักษาศีล
 • ฟังธรรม
 • สำรวมจิต/เจริญปัญญา

๑๓. ข้อใดไม่ใช่อาการสำรวมจิต

 • สำรวมอินทรีย์
 • สำรวมในปาฏิโมกข์
 • บำเพ็ญสมถะ
 • เจริญวิปัสสนา

๑๔. สามัญญลักษณะ ได้แก่อะไร

 • ลักษณะไม่เที่ยง
 • ลักษณะเป็นทุกข์
 • ลักษณะไม่ใช่ตัวตน
 • ลักษณะเสมอกันแห่งสังขาร

๑๕. สังขารในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด

 • สภาพอันธรรมดาแต่งขึ้น
 • สภาพผู้ปรุงแต่งใจ
 • สภาพอันธาตุ ๕ แต่งขึ้น
 • สภาพที่เป็นเอง

๑๖. ข้อใดไม่ใช่อนิจจลักษณะ

 • ว่างเปล่า
 • แปรไปในระหว่าง
 • ไม่คงที่
 • เกิดแล้วดับ

๑๗. คำว่า “ปกิณณกทุกข์” ในทุกขตาได้แก่อะไร

 • ชาติ
 • ชรา
 • มรณะ
 • โสกะ

๑๘. อะไรปิดบังไว้ จึงมองไม่เห็นอนิจจลักษณะ

 • ความเข้าใจผิด
 • ความเคลื่อนไหว
 • ความสืบต่อ
 • ความเป็นกลุ่มก้อน

๑๙. สภาวทุกข์ได้แก่ข้อใด

 • ความเจ็บปวด
 • ความแก่ชรา
 • ความร้อนใจ
 • ความหิวกระหาย

๒๐. นิพัทธทุกข์ ทุกข์เนืองนิตย์ ได้แก่อะไร

 • ชาติ
 • ชรา
 • โสกะ
 • หิว

๒๑. สันตาปทุกข์ เกิดจากอะไร

 • เกิดเอง
 • ผลกรรม
 • กิเลส
 • ทุกขเวทนา

๒๒. การเห็นอนัตตา ต้องมีอะไรกำกับ จึงจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ

 • ศรัทธา
 • นิพพิทา
 • สมาธิ
 • โยนิโสมนสิการ

๒๓. คำสอนในข้อใด ที่ศาสนาอื่นไม่มี

 • บาป บุญ
 • นรก สวรรค์
 • อนัตตา
 • ตายแล้วเกิด

๒๔. คำว่า “วิมุตติ” หมายถึง การหลุดพ้นจากอะไร

 • ตัณหา
 • อาสวกิเลส
 • อวิชชา
 • อุปทาน

๒๕. การอ้อนวอนบวงสรวง จัดเข้าในอาสวะข้อใด

 • อวิชชาสวะ
 • กามาสว
 • กิเลสาสวะ
 • ภวาสวะ

๒๖. กิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตตสันดาน เรียกว่าอะไร

 • อนุสัย
 • อาสวะ
 • โอฆะ
 • อวิชชา

๒๗. ปฏิปทาของพระอรหันต์ผู้เจริญสมถะก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาเรียกว่าอะไร

 • เจโตวิมุตติ
 • ปัญญาวิมุตติ
 • วิกขัมภนวิมุตติ
 • สมุทเฉทวิมุตติ

๒๘. ความบริสุทธิ์ภายใน ย่อมมีได้ด้วยอะไร

 • ทาน
 • ศีล
 • สมาธิ
 • ปัญญา

๒๙. สัมมาวายามะในมรรค ๘ สงเคราะห์เข้าในวิสุทธิข้อใด

 • สีลวิสุทธิ
 • จิตตวิสุทธิ
 • ทิฏฐิวิสุทธิ
 • ญาณทัสสนวิสุทธิ

๓๐. การพิจารณาเห็นสังขารโดยไตรลักษณ์ จัดเป็นวิสุทธิอะไร

 • จิตตวิสุทธิ์
 • กังขาวิตรณวิสุทธิ
 • ทิฏฐิวิสุทธิ
 • ญาณทัสสนวิสุทธิ

๓๑. ผู้เว้นจากการเบียดเบียนทางกาย วาจา ใจ ชื่อว่ามีธรรมใดอยู่ภายใน

 • วิมุตติ
 • วิสุทธิ
 • วิราคะ
 • สันติ

๓๒. ธรรมใดส่งเสริมให้สังคมเกิดสันติสุข

 • สุจริต
 • บุญกิริยาวัตถุ
 • อคติ
 • พรหมวิหาร

๓๓. โลกามิส ได้แก่อะไร

 • กามคุณ
 • กามตัณหา
 • กามราคะ
 • กิเลสกาม

๓๔. จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คืออะไร

 • สวรรค์
 • พรหมโลก
 • นิพพาน
 • ดับสูญ

๓๕. “หาเครื่องเสียงแทงมิได้” เป็นความหมายของข้อใด

 • วิราคะ
 • นิพพิทา
 • วิมุตติ
 • นิพพาน

๓๖. “ภิกษุ เธอจงวิดเรือนี้ เรืออันเธอวิดแล้ว จักพลันถึง” เรือในที่นี้หมายถึงอะไร

 • วัตถุ
 • สัตว์
 • อัตตภาพ
 • กิเลส

๓๗. กัมมัฏฐาน คืออะไร

 • อุบายชำระจิต
 • อุบายกำจัดกิเลส
 • อุบายสงบใจ
 • อุบายเรืองปัญญา

๓๘. ความมีจิตแน่วแน่ เรียกว่าอะไร

 • สมาบัติ
 • สมาธิ
 • ฌาน
 • กัมมัฏฐาน

๓๙. จิตเป็นสมาธิ ต้องเป็นจิตสงบจากอะไร

 • กิเลสตัณหา
 • อาสวะกิเลส
 • อกุศลวิตก
 • นิวรณ์

๔๐. คนราคะจริต ควรเจริญกัมมัฏฐานข้อใด

 • เมตตา
 • กรุณา
 • อสุภะ
 • อนุสสติ

๔๑. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง

 • อสุภะแก้โทสจริต
 • เมตตาแก้สัทธาจริต
 • ศรัทธาแก้วิตกจริต
 • อานาปานสติแก้โมหจริต

๔๒. คนประเภทใด ปฏิบัติกัมมัฏฐานไม่ได้ผล

 • คนหลงสติ
 • คนหนุ่มสาว
 • เด็กนักเรียน
 • คนเจ็บป่วย

๔๓. “ทรงเป็นผู้ฝึกฝนได้อย่างยอดเยี่ยม” ตรงกับพุทธคุณข้อใด

 • สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 • วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
 • อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
 • สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

๔๔. พุทธคุณข้อใด จัดเป็นพระวิสุทธิคุณ

 • อรหํ
 • สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 • ภควา
 • วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

๔๕. ตจปัญจกกัมมัฏฐาน มีวิธีพิจารณาโดยอาการอย่างไร

 • โดยเป็นของน่ารัก
 • โดยเป็นของโสโครก
 • โดยความไม่เที่ยง
 • โดยความมิใช่ตัวตน

๔๖. คนนอนฝันร้าย ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร

 • เมตตา
 • กายคตาสติ
 • กสิณ
 • จตุธาตุววัตถาน

๔๗. คนละโมบในอาหาร แก้ด้วยกัมมัฏฐานชนิดใด

 • อสุภกัมมัฏฐาน
 • มรณัสสติ
 • อนุสสติกัมมัฏฐาน
 • อาหาเรปฏิกูลสัญญา

๔๘. คำว่า “วิปัสสนา” มีความหมายว่าอย่างไร

 • เห็นแจ้งรูปนาม
 • เห็นแจ้งนิพพาน
 • เห็นแจ้งสังขาร
 • เห็นแจ้งอวิชชา

๔๙. อะไรเป็นเหตุให้ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาเข้าใจผิดวาตนบรรลุมรรคผล

 • วิปัลลาส
 • วิปัสสนูปกิเลส
 • อุปกิเลส
 • นิวรณ์

๕๐. ผลสูงสุดของวิปัสสนา คืออะไร

 • เห็นสังขารเกิดดับ
 • เห็นสังขารตามเป็นจริง
 • เห็นสังขารเป็นทุกข์
 • เห็นสังขารเป็นอนัตตา