ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อใดเป็นความหมายของกรรมบถ

 • กรรมนำสัตว์สู่สุคติทุคติ
 • กรรมนำสัตว์สู่พรหมโลก
 • กรรมนำสัตว์สู่มนุษยภูมิ
 • กรรมนำสัตว์ไปอบายภูมิ

กุศลกรรมนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี ตรงกับข้อใด

 • สัตว์นรก
 • เปรต
 • อสุรกาย
 • มนุษย์

อกุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่เลว ตรงกับข้อใด

 • พรหม
 • เทวดา
 • เปรต
 • มนุษย์

กรรมบถ 10 ประการ จัดเป็นกรรม 3 อย่าง ยกเว้นข้อใด

 • กายกรรม
 • วจีกรรม
 • มโนกรรม
 • เวรกรรม

ในทางพระพุทธศาสนา ว่าสุขทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดจากอะไร

 • กิเลส
 • กรรม
 • วิบาก
 • ชะตา

อโลภะ อโทสะ อโมหะ เป็นเหตุให้บุคคลกระทำกรรมใด

 • บาปกรรม
 • อกุศลกรรม
 • กุศลกรรม
 • อโหสิกรรม

การกระทำของสัตว์ทั้งหลายจะเป็นบุญหรือบาป ขึ้นอยู่กับอะไร

 • เจตนา
 • สัญญา
 • เวทนา
 • อารมณ์

การทำความดีความชั่วของสัตว์ทั้งหลาย เกิดขึ้นได้ทางใด

 • การกระทำ
 • คำพูด
 • ความคิด
 • ถูกทุกข้อ

การกระทำที่ไม่สำเร็จเป็นกรรมบถ เพราะขาดองค์ประกอบใด

 • เวทนา
 • สัญญา
 • เจตนา
 • อารมณ์

กรรมที่เกิดจากการกระทำทางกายเรียกว่าอะไร

 • กายกรรม
 • วจีกรรม
 • มโนกรรม
 • ครุกรรม

ข้อใดไม่นับเข้าในวจีกรรมฝ่ายอกุศล

 • ปิสุณวาจา
 • มุสาวาจา
 • ผรุสวาจา
 • พยาบาท

การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต โดยตรงเกิดขึ้นจากกิเลสใด

 • โลภะ
 • โทสะ
 • โมหะ
 • ทิฏฐิ

ปาณาติบาตเป็นกายกรรม เพราะโดยมากเกิดขึ้นทางทวารใด

 • กายทวาร
 • วจีทวาร
 • มโนทวาร
 • ถูกทุกข้อ

ข้อใดเป็นอารมณ์ให้บุคคลกระทำปาณาติบาตได้

 • ภูเขา
 • ต้นไม้
 • สัตว์
 • ลำธาร

จิตคิดจะฆ่า เป็นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด

 • ปาณาติบาต
 • พยาบาท
 • อทินนาทาน
 • ผรุสวาจา

จิตคิดจะลัก เป็นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด

 • ปาณาติบาต
 • พยาบาท
 • อทินนาทาน
 • ผรุสวาจา

นาย ก สั่งนาย ข ให้ฆ่าคน เป็นปาณาติบาตเกิดขึ้นทางทวารใด

 • กายทวาร
 • วจีทวาร
 • มโนทวาร
 • ทุกทวาร

ปาณาติบาตมีโทษมากเพราะฆ่าสัตว์มีคุณ ตรงกับข้อใด

 • ช้าง
 • บ่าง
 • ค่าง
 • ชะนี

ข้อใดเป็นโทษเกิดจากการกระทำปาณาติบาต

 • ครอบครัวแตกแยก
 • มีโรคภัยเบียดเบียน
 • ทรัพย์สินสูญสลาย
 • มีแต่คนคอยว่าร้าย

ข้อใดเป็นโทษเกิดจากการกระทำอทินนาทาน

 • เงินทองรั่วไหล
 • ถูกใส่ร้ายป้ายสี
 • ไม่มีคนเชื่อถือ
 • มีสติเลอะเลือน

คำว่า อย่ามือไวใจเร็ว หมายถึง ห้ามประพฤติอกุศลกรรมบถใด

 • มิจฉาทิฏฐิ
 • ปาณาติบาต
 • ปิสุณวาจา
 • อทินนาทาน

พัสดุสิ่งของในข้อใด จัดเป็นวัตถุแห่งอทินนาทาน

 • เจ้าของทิ้ง
 • เจ้าของหวง
 • เจ้าของให้
 • เจ้าของแจก

อทินนาทานมีโทษมาก เพราะเจ้าของมีคุณมาก ตรงกับข้อใด

 • พ่อแม่
 • เพื่อน
 • พี่น้อง
 • หลาน

อทินนาทานที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ตรงกับข้อใด

 • มีจิตคิดจะลัก
 • พยายามจะลัก
 • ลักด้วยตัวเอง
 • สั่งให้คนอื่นลัก

พฤติกรรมใด เรียกว่า กาเมสุมิจฉาจาร

 • จับปลาสองมือ
 • นับถือภรรยาตน
 • เป็นคนรักเดียว
 • ไม่เกี้ยวแฟนใคร

เจตนาเป็นเหตุให้กระทำวจีกรรมฝ่ายอกุศล ตรงกับข้อใด

 • ฆ่าสัตว์
 • เห็นผิด
 • ละโมบ
 • พูดปด

เจตนาเป็นเหตุให้คนพูดเท็จ เรียกว่าอะไร

 • มุสาวาท
 • ปิสุณาวาจา
 • สัมผัปปลาปะ
 • ผรุสวาจา

องค์ที่ทำให้มุสาวาทสำเร็จเป็นกรรมบถ ตรงกับข้อใด

 • เรื่องไม่จริง
 • จิตคิดจะพูด
 • พยายามพูด
 • คนอื่นเข้าใจ

คำพูดยุยงทำให้คนเข้าใจผิดต่อกัน เรียกว่าอะไร

 • มุสาวาท
 • ปิสุณวาจา
 • สัมผัปปลาปะ
 • ผรุสวาจา

คำพูดที่ไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟัง เรียกว่าอะไร

 • มุสาวาท
 • ผรุสวาจา
 • สัมผัปปลาปะ
 • ปิสุณวาจา

อภิชฌา โดยสภาวะ ได้แก่กิเลสใด

 • โลภะ
 • โทสะ
 • โมหะ
 • มานะ

พยาบาท โดยสภาวะ ได้แก่กิเลสใด

 • โลภะ
 • โทสะ
 • โมหะ
 • มานะ

ความคิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่น ตรงกับข้อใด

 • จงอย่ามีเวรต่อกันเลย
 • จงอย่าทุกข์กายใจเลย
 • จงอย่าเบียดเบียนกัน
 • จงถึงความพินาศเถิด

ความคิดอาฆาตจองเวรผู้อื่น ควรแก้ด้วยวิธีใด

 • เจริญเมตตา
 • ภาวนาพุทโธ
 • ว่านโมให้จบ
 • สงบหยุดนิ่ง

จิตที่สหรคตด้วยอภิชฌา เป็นเหตุให้คนทำอกุศลกรรมใด

 • ฆ่าสัตว์
 • ลักทรัพย์
 • อาฆาต
 • พูดโกหก

จิตที่สหรคตด้วยพยาบาท เป็นเหตุให้คนทำอกุศลกรรมใด

 • เสพกาม
 • ลักทรัพย์
 • ฆ่าสัตว์
 • พูดโกหก

ความเห็นใด ปฏิเสธกรรมและผลแห่งกรรมอย่างสิ้นเชิง

 • สัมมาทิฏฐิ
 • มิจฉาทิฏฐิ
 • สักกายทิฏฐิ
 • สัสสตทิฏฐิ

ความเห็นใดไม่นับเข้าในนิยตมิจฉาทิฏฐิ

 • สัมมาทิฏฐิ
 • นัตถิกทิฏฐิ
 • อกิริยทิฏฐิ
 • อเหตุกทิฏฐิ

ความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เกิดจากอกุศลมูลใด

 • โลภะ
 • โทสะ
 • โมหะ
 • ถูกทุกข้อ

ความเห็นใด ไม่ใช่ความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิ

 • โลกหน้าไม่มี
 • บาปบุญไม่มี
 • ตายแล้วสูญ
 • ทานมีผลจริง

บางคนมีจิตโกรธแค้น พูดสาปแช่งให้คนอื่นประสบความวิบัติจัดเป็นมโนกรรมเกิดขึ้นทางทวารใด

 • กายทวาร
 • วจีทวาร
 • มโนทวาร
 • ทุกทวาร

อกุศลกรรมบถใด เพียงแต่คิดในใจก็สำเร็จเป็นกรรมบถได้

 • กาเมสุมิจฉาจาร
 • ผรุสวาจา
 • สัมผัปปลาปะ
 • พยาบาท

กรรมบถใด จัดเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศล

 • มิจฉาทิฏฐิ
 • อภิชฌา
 • สัมมาทิฏฐิ
 • มุสาวาท

มีท่อนไม้และศัตราอันวางแล้ว หมายถึงข้อใด

 • หยุดทำร้ายกัน
 • หยุดลักขโมยกัน
 • หยุดใส่ร้ายกัน
 • หยุดปองร้ายกัน

ข้อใดกล่าวเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง

 • ตัดกรรมได้
 • ถอนกรรมได้
 • แก้กรรมได้
 • ได้รับผลกรรม

ข้อใดเป็นผลที่ได้จากการประพฤติกุศลกรรมบถโดยตรง

 • มนุษย์
 • สัตว์เดรัจฉาน
 • สัตว์นรก
 • เปรตอสุรกาย

บุคคลประพฤติอย่างไร เรียกว่า มีเมตตาวจีกรรม

 • งดทำร้ายกัน
 • งดปองร้ายกัน
 • งดป้ายสีกัน
 • งดลักขโมยกัน

สัมมาทิฏฐิ เป็นธรรมจริยาและสมจริยาทางใด

 • ทางกาย
 • ทางวาจา
 • ทางใจ
 • ถูกทุกข้อ

ผู้สละประโยชน์ส่วนตนให้แก่ส่วนรวม ได้ชื่อว่ามีอุปนิสัยใด

 • ทานูปนิสัย
 • สีลูปนิสัย
 • ภาวนูปนิสัย
 • ถูกทุกข้อ

กุศลกรรมบถ 10 ประการ จัดเข้าในหลักธรรมใด

 • ศีล
 • สมาธิ
 • ปัญญา
 • วิมุตติ