ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๕

มนุษย์อยู่สงบสุขไม่เบียดเบียนกันทางกายวาจา เพราะมีข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

ก่อนสมาทานศีล พึงเปล่งวาจาถึงสิ่งใดว่าเป็นสรณะ ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 3. พระพรหม
 4. พระภูมิเจ้าที่

พระรัตนตรัยมีความสำคัญต่อชาวพุทธ เพราะเหตุใด ?

 1. เป็นที่อ้อนวอน
 2. เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 3. เป็นที่พึ่งที่ระลึกทางใจ
 4. เป็นที่พึ่งทางกาย

คำว่า พุทธะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
 2. ผู้เสด็จไปดีแล้ว
 3. ผู้รู้แจ้งโลก
 4. ผู้จำแนกธรรม

พระพุทธเจ้าทรงปลุกมนุษย์ให้ตื่นจากอะไร ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. เวร

คำว่า สุคโต หมายถึงคุณของใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระอรหันต์

คุณของพระสงฆ์ ตรงกับข้อใด ?

 1. เป็นผู้จำแนกธรรม
 2. เป็นผู้รู้แจ้งโลก
 3. เป็นผู้ตื่น
 4. เป็นผู้ปฏิบัติชอบ

สรณะ มีความหมายว่ากำจัดสิ่งใด ?

 1. กำจัดภัย
 2. กำจัดโรค
 3. กำจัดศัตรู
 4. กำจัดคู่แข่ง

ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมย่อมได้รับผลเช่นใด ?

 1. ไม่ตกอบาย
 2. ไม่ตามคนชั่ว
 3. ไม่ชดใช้กรรม
 4. ไม่กลัวบาป

ในอุโบสถศีล สรณะ หมายถึงอะไร ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. พระพุทธรูป
 3. พระเจดีย์
 4. พระคัมภีร์

พรหมายุพราหมณ์ ถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะ ด้วยวิธีใด ?

 1. สมาทาน
 2. มอบตนเป็นสาวก
 3. ทุ่มเทความเลื่อมใส
 4. ปฏิบัติหน้าที่พุทธบริษัท

วิธีถึงสรณคมน์ที่มั่นคงที่สุด ตรงกับข้อใด ?

 1. สมาทาน
 2. มอบตนเป็นสาวก
 3. ทุ่มเทความเลื่อมใส
 4. ปฏิบัติหน้าที่พุทธบริษัท

การขาดสรณคมน์ในข้อใดไม่มีโทษ ?

 1. ตาย
 2. ทำร้ายพระศาสดา
 3. ไปนับถือศาสดาอื่น
 4. ไม่มีข้อถูก

เพราะเหตุใด การขโมยพระพุทธรูป จึงทำให้สรณคมน์เศร้าหมอง ?

 1. เพราะความไม่รู้
 2. เพราะเข้าใจผิด
 3. เพราะสงสัย
 4. เพราะไม่เอื้อเฟื้อ

สรณคมน์เศร้าหมอง เพราะไม่เอื้อเฟื้อพระสงฆ์ ตรงกับข้อใด ?

 1. ทำลายพระเจดีย์
 2. ไม่สนใจฟังธรรม
 3. ยุยงให้แตกแยก
 4. ทำลายหนังสือธรรมะ

ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ย่อมไม่ไปเกิดในที่ใด ?

 1. พรหม
 2. สวรรค์
 3. มนุษย์
 4. อบายภูมิ

อุโบสถ แปลว่าอะไร ?

 1. การเข้าจำ
 2. การหยุดงาน
 3. การเข้าวัด
 4. การฟังธรรม

ข้อใด เป็นจุดมุ่งหมายของการรักษาอุโบสถศีล ?

 1. เพื่อหยุดทำการงาน
 2. เพื่อหาโอกาสพักผ่อน
 3. เพื่อขัดเกลากิเลส
 4. เพื่อหาโอกาสฟังธรรม

การรักษาอุโบสถ มีมาตั้งแต่เมื่อใด ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. ต้นพุทธกาล
 3. ระหว่างพุทธกาล
 4. หลังพุทธกาล

การรักษาอุโบสถประเภทใด ใช้เวลานานที่สุด ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

ในปัญจอุโปสถชาดก งูสมาทานอุโบสถเพื่อข่มกิเลสใด ?

 1. ความรัก
 2. ความโลภ
 3. ความโกรธ
 4. ความหลง

การรักษาอุโบสถศีลประเภทใด ถือเวลาเป็นเกณฑ์ ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. นิคคัณฐอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

ผู้รักษาอุโบสถศีลพึงปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. นั่งสมาธิ
 2. ฟังเทศน์
 3. สวดมนต์
 4. ถูกทุกข้อ

การล่วงอุโบสถศีล เกิดขึ้นได้ทางทวารใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. กายกับวาจา
 4. กายกับใจ

อุโบสถศีล มีกี่สิกขาบท ?

 1. ๕ สิกขาบท
 2. ๘ สิกขาบท
 3. ๑๐ สิกขาบท
 4. ๓๑๑ สิกขาบท

อุโบสถประเภทใด รักษาเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่ง ?

 1. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปกติอุโบสถ
 4. สามัคคีอุโบสถ

อุโบสถกึ่งหนึ่ง หมายถึงอะไร ?

 1. รักษาศีลครึ่งวัน
 2. รักษาศีลวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง
 3. รักษาศีลวันรับและวันส่ง
 4. รักษาศีลครบ ๓ วัน

อุโบสถชนิดใด มีอานิสงส์สูงสุด ?

 1. นิคคัณฐอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. สามัคคีอุโบสถ

โบราณกบัณฑิตรักษาอุโบสถ เพื่อจุดประสงค์ใด ?

 1. ปลีกวิเวก
 2. ข่มกิเลส
 3. ทรมานกาย
 4. หนีความวุ่นวาย

มานะนี้ของเรา เมื่อเจริญขึ้นมีแต่จะนำไปสู่นรก เป็นความคิดของใคร ในปัญจอุโบสถชาดก ?

 1. งู
 2. สุนัขจิ้งจอก
 3. หมี
 4. ฤาษี

คำว่า ปาณะ ในปาณาติบาตนั้น ตรงกับข้อใด ?

 1. สัตว์
 2. เทวดา
 3. เปรต
 4. อสูรกาย

อุโบสถศีลข้อที่ ๑ ขาดลง เพราะองค์แห่งศีลข้อใด ?

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. จิตคิดจะฆ่า
 3. มีความพยายาม
 4. สัตว์ตายด้วยพยายาม

อุโบสถประเภทใด นิยมรักษากันมากที่สุด ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. นิคคัณฐอุโบสถ

โทษของการล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๑ ตรงกับข้อใด ?

 1. เสียสติ
 2. อายุสั้น
 3. ยากจน
 4. คนนินทา

เจตนาล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๒ ตรงกับข้อใด ?

 1. ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป
 2. ถือเอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้
 3. ละเมิดคู่ครองคนอื่น
 4. พูดให้ผู้อื่นเสียประโยชน์

สิกขาบทที่ ๒ แห่งอุโบสถศีล มีคำกล่าวอย่างไร ?

 1. ปาณาติปาตา เวรมณี
 2. อทินนาทานา เวรมณี
 3. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี
 4. มุสาวาทา เวรมณี

การล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๒ มีโทษอย่างไร ?

 1. เสียสติ
 2. อายุสั้น
 3. ยากจน
 4. คนนินทา

อุโบสถศีลข้อที่ ๓ มุ่งให้คนละกิเลสข้อใด ?

 1. มานะ
 2. ราคะ
 3. โทสะ
 4. ทิฏฐิ

การล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๔ เกิดขึ้นได้ทางใด ?

 1. กายกับวาจา
 2. กายกับใจ
 3. วาจากับใจ
 4. กายวาจาและใจ

การล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๔ มีโทษอย่างไร ?

 1. เสียสติ
 2. ขาดคนเชื่อถือ
 3. ถูกทำร้าย
 4. คนคิดปองร้าย

เครื่องดื่มต้องห้ามในอุโบสถศีลข้อที่ ๕ ตรงกับข้อใด ?

 1. กาแฟ
 2. เมรัย
 3. น้ำชา
 4. น้ำอัดลม

การรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๕ มุ่งถึงประโยชน์เรื่องใด ?

 1. ความสามัคคี
 2. ความสัตย์
 3. ความไม่ประมาท
 4. ความมีน้ำใจ

อุโบสถศีลข้อที่ ๖ ไม่ให้ทำเรื่องใดในเวลาวิกาล ?

 1. ประพฤติผิดพรหมจรรย์
 2. กินของขบเคี้ยว
 3. ประดับตกแต่งกาย
 4. นอนที่นอนสูงใหญ่

การรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๖ เพื่อบรรเทากิเลสข้อใด ?

 1. วิจิกิจฉา
 2. กามราคะ
 3. พยาบาท
 4. มานะ ทิฏฐิ

ผู้รักษาอุโบสถศีล ต้องเว้นการดูการละเล่น เพราะเหตุใด ?

 1. เป็นข้าศึกแก่ฌาน
 2. เป็นข้าศึกแก่สมาบัติ
 3. เป็นข้าศึกแก่กุศล
 4. เป็นข้าศึกแก่อกุศล

การไล้ทาของหอมเพื่อจุดมุ่งหมายใด ได้ชื่อว่าไม่ล่วงละเมิด อุโบสถศีล ข้อที่ ๗ ?

 1. เพื่อรักษาโรค
 2. เพื่อให้มีกลิ่นหอม
 3. เพื่อให้สวยงาม
 4. เพื่อให้สบายตัว

การงดเว้นการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ มุ่งบรรเทากิเลสใด ?

 1. ความเห็นแก่ตัว
 2. ความอาฆาตพยาบาท
 3. ความลุ่มหลงงมงาย
 4. ความกำหนัดยินดี

ข้อว่า ศีลสามารถสร้างสวรรค์แก่มนุษย์ได้ ในวิสาขาสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?

 1. นางสุชาดา
 2. นางสามาวดี
 3. นางวิสาขา
 4. นางสุธัมมา

เรื่องภายนอกที่ไม่ควรนำมาพูดในขณะถืออุโบสถศีล คืออะไร ?

 1. อนุปุพพีกถา
 2. ติรัจฉานกถา
 3. สัมโมทนียกถา
 4. อริยวงศ์กถา

อุโบสถศีลที่รักษาดีแล้ว ย่อมให้อานิสงส์แก่มนุษย์อย่างไร ?

 1. ให้บังเกิดในสวรรค์
 2. ให้มีความเสมอภาคกัน
 3. ให้มีความปลอดภัย
 4. ถูกทุกข้อ