ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2556

ถาม พระโพธิสัตว์เมื่อจะจุติลงสู่พระครรภ์พระมารดา เสด็จมาจากไหน ?

ตอบ เสด็จมาจากดุสิตพิภพ ฯ


ถาม บุคคลผู้เป็นสหชาติของพระศาสดา ที่บรรลุพระอรหัตก่อนและหลังพุทธปรินิพพานมีใครบ้าง ?

ตอบ

 • ผู้บรรลุพระอรหัตก่อนพุทธปรินิพพาน มีพระนางพิมพาเถรีและพระกาฬุทายิเถระ ฯ
 • ผู้บรรลุพระอรหัตหลังพุทธปรินิพพาน มีพระอานนทเถระ และพระฉันนเถระ ฯ

ถาม พระมหาบุรุษทรงดำเนินด้วยพระบาท 7 ก้าว หลังจากประสูติใหม่ ๆ เรื่องนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงถอดความว่าอย่างไร ?

ตอบ ทรงถอดความว่า น่าจะได้แก่ทรงแผ่พระศาสนาได้แพร่หลายใน 7 ชนบท (ได้แก่ 1.กาสีกับโกสละ 2.มคธะกับอังคะ 3.สักกะ 4.วัชชี 5.มัลละ 6.วังสะ 7.กุรุ) ฯ


ถาม ปฐมสาวกกับปัจฉิมสาวกคือใคร ? ได้ฟังพระธรรมเทศนาครั้งแรกว่าด้วยเรื่องอะไร ?

ตอบ

ปฐมสาวก คือพระอัญญาโกณฑัญญะ ฟังพระธรรมเทศนาว่าด้วยที่สุด 2 อย่าง และมัชฌิมาปฏิปทา ฯ

ปัจฉิมสาวก คือสุภัททปริพาชก ฟังพระธรรมเทศนาว่าด้วยพระอริยบุคคลทั้ง 4 ประเภท มีอยู่เฉพาะในธรรมวินัยที่มีมรรคมีองค์ 8 ฯ


ถาม พระอานนท์ได้รับเลือกให้เป็นพุทธอุปัฏฐากในเวลาก่อนหรือหลังบรรลุเป็นพระโสดาบัน ? ได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในทางใดบ้าง ?

ตอบ พระอานนท์ได้รับเลือกให้เป็นพุทธอุปัฏฐากหลังบรรลุเป็นพระโสดาบัน ฯ ได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในทางเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่เป็นพหุสูต มีคติ มีสติ มีธิติ และเป็นอุปัฏฐาก ฯ


ถาม การอุปสมบทสำหรับพระภิกษุในครั้งพุทธกาล มีทั้งหมดกี่วิธี ? อะไรบ้าง ? ในปัจจุบันใช้วิธีใด ?

ตอบ การอุปสมบทสำหรับพระภิกษุในครั้งพุทธกาลมี 3 วิธี คือ

 1. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
 2. ติสรณคมนูปสัมปทา
 3. ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา

ในปัจจุบันใช้ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา ฯ


ถาม ในพุทธกิจจกถา พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ด้วยทรงมุ่งประโยชน์อะไร ?

ตอบ ทรงมุ่งประโยชน์ทั้ง 3 คือ

 1. ทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ คือประโยชน์ที่จะพึงได้ในปัจจุบัน
 2. สัมปรายิกัตถประโยชน์ คือประโยชน์ที่จะพึงได้ในภายหน้า
 3. ปรมัตถประโยชน์ คือประโยชน์อย่างยิ่ง ได้แก่วิมุตติ ความหลุดพ้นพิเศษ

ถาม พระพุทธองค์ทรงเลือกเมืองกุสินาราเป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยเหตุผลอันใด ?

ตอบ ด้วยเหตุผลคือ

 1. จะเป็นเหตุเกิดแห่งมหาสุทัสสนสูตร
 2. จะได้โปรดสุภัททปริพาชก ผู้เป็นพุทธเวไนย
 3. จะได้ป้องกันการรบกันครั้งใหญ่เพื่อแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ

ถาม พระเถระรูปใดได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะ ดังต่อไปนี้ ?

 1. ทรงทิพจักษุญาณ
 2. ยังตระกูลให้เลื่อมใส
 3. เป็นธรรมกถึก
 4. ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
 5. ผู้เป็นขิปปาภิญญาตรัสรู้เร็ว

ตอบ

 1. พระเถระที่ได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในด้านทรงทิพจักษุญาณ คือ พระอนุรุทธเถระ
 2. พระเถระที่ได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในด้านยังตระกูลให้เลื่อมใส คือ พระกาฬุทายีเถระ
 3. พระเถระที่ได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในด้านเป็นธรรมกถึก คือ พระปุณณมันตานีบุตร
 4. พระเถระที่ได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในด้านผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง คือ พระโมฆราชเถระ
 5. พระเถระที่ได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในด้านผู้เป็นขิปปาภิญญาตรัสรู้เร็ว คือ พระพาหิยทารุจีริยะ

ถาม พระมหากัสสปเถระชักชวนภิกษุทั้งหลายให้ทำสังคายนาครั้งแรก เพราะปรารภเหตุอะไร ?

ตอบ เพราะปรารภเหตุ 2 ประการ คือ

 1. ระลึกถึงคำของสุภัททวุฑฒบรรพชิตกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย
 2. ระลึกถึงอุปการคุณของพระผู้มีพระภาคที่มีอยู่แก่ตน