ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2556

ถาม คนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่วรรณะ ? อะไรบ้าง ?

ตอบ แบ่งเป็น 4 วรรณะ คือ วรรณะกษัตริย์ วรรณะพราหมณ์ วรรณะแพศย์ และวรรณะศูทร์ ฯ


ถาม พระพุทธบิดาทรงมีพระนามว่าอะไร ? ทรงปกครองแคว้นอะไร ? เมืองหลวงชื่ออะไร ?

ตอบ พระพุทธบิดาทรงมีพระนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะ ฯ ทรงปกครองแคว้นสักกะ ฯ เมืองหลวงชื่อกบิลพัสดุ์ ฯ


ถาม อสิตดาบส อาฬารดาบส และอุทกดาบส มีความเกี่ยวข้องกับพระมหาบุรุษอย่างไร ?

ตอบ

 • อสิตดาบส เป็นผู้คุ้นเคยเป็นที่เคารพนับถือของศากยสกุล ในเวลาที่พระมหาบุรุษประสูติใหม่ๆ ท่านได้ไปเยี่ยม และได้พยากรณ์ทำนายพระลักษณะของพระมหาบุรุษ ว่ามีคติเป็น 2 ก่อนคนอื่นทั้งหมด
 • อาฬารดาบสและอุทกดาบส เป็นผู้ที่พระองค์ได้เคยอยู่อาศัยศึกษาลัทธิของท่านทั้ง 2

ถาม เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ 5 วัน พระราชบิดาโปรดให้ทำอะไรเพื่อพระราชกุมารบ้าง ?

ตอบ โปรดให้ชุมนุมพระญาติวงศ์ และเสนามาตย์พร้อมกับเชิญพราหมณ์ร้อยแปดคนมาฉันโภชนาหาร แล้วทำมงคลรับพระลักษณะ และขนานพระนามว่าสิทธัตถกุมาร ฯ


ถาม พระมหาบุรุษทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย และบรรพชิตแล้วทรงดำริอย่างไร ?

ตอบ

 • เมื่อทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้ว ทรงน้อมเข้ามาเปรียบกับพระองค์เอง เกิดความสังเวชว่า เราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเช่นกัน
 • เมื่อทรงเห็นบรรพชิต ทรงดำริว่า สาธุโขปพฺพชฺชา บวชดีนักแล

ถาม พระมหาบุรุษเสด็จประทับบำเพ็ญเพียรจนถึงตรัสรู้ ณ ตำบลใด ?

ตอบ ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ฯ


ถาม เมื่อพระศาสดาเสด็จไปเมืองพาราณสีเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ ทรงพบใครในระหว่างทาง ? และหลังสนทนากันแล้วผู้นั้นได้บรรลุผลอะไร ?

ตอบ ทรงพบอุปกาชีวก ฯ หลังสนทนากันแล้วผู้นั้นไม่ได้บรรลุผลอะไร ฯ


ถาม บุคคลผู้แสดงตนเป็นอุบาสกด้วยการถึงรัตนะ 2 และรัตนะ 3 เป็นคนแรกคือใคร ?

ตอบ

 • ผู้ถึงรัตนะ 2 คือตปุสสะและภัลลิกะ
 • ผู้ถึงรัตนะ 3 คือ บิดาพระยสะ

ศาสนพิธี

ถาม บุญพิธีมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 2 อย่าง คือ

 1. การทำบุญงานมงคล
 2. การทำบุญงานอวมงคล

ถาม การแสดงความเคารพพระสงฆ์มีกี่วิธี ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 3 วิธี คือ

 1. ประนมมือ เรียกว่า อัญชลี
 2. ไหว้ เรียกว่า นมัสการ
 3. กราบ เรียกว่า อภิวาท