ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. คำว่า “ จงมาดูโลกนี้ ” พระองค์ตรัสไว้เพื่อพระประสงค์ใด ?

 1. เพื่อให้เพลิดเพลิน
 2. เพื่อมิให้หลงชม
 3. เพื่อให้สลดใจ
 4. เพื่อให้เห็นโลก

๒. คำว่า “ พวกคนเขลา ” หมายถึงบุคคลในข้อใด ?

 1. คนอันธพาล
 2. คนสมองไม่ดี
 3. คนเสียสติ
 4. คนผู้ไร้วิจารณญาณ

๓. คำว่า “ พวกผู้รู้ ” หมายถึงใคร ?

 1. ผู้รู้โลกธรรม
 2. ผู้รู้โลกตามเป็นจริง
 3. ผู้รู้ค่าของความงาม
 4. ผู้รู้ทันเหตุการณ์

๔. คำว่า “ หาข้องอยู่ไม่ ” มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ไม่พัวพันในสิ่งล่อใจ
 2. ไม่เกี่ยวข้องกับใครๆ
 3. ไม่ให้ความสนใจโลก
 4. ไม่ปรารถนาเกิดในโลก

๕. ในเรื่องนิพพิทา อาการเช่นไร เรียกว่า สำรวมจิต ?

 1. ปิดใจไม่รับอารมณ์
 2. ปิดตาหูไม่ดูไม่ฟัง
 3. มนสิการกัมมัฏฐาน
 4. ทำใจมิให้ขัดเคือง

๖. กิเลสกาม คือเจตสิกอันเศร้าหมอง ได้ชื่อว่า มาร เพราะเหตุใด ?

 1. เพราะเป็นเครื่องผูกใจ
 2. เพราะเป็นคุณเศร้าหมอง
 3. เพราะล่อใจให้หลงระเริง
 4. เพราะล้างผลาญคุณความดี

๗. วัตถุกามเป็นอารมณ์เครื่องผูกใจให้ติดอยู่ เรียกว่าอะไร ?

 1. ขันธมาร
 2. บ่วงมาร
 3. มาร
 4. มัจจุมาร

๘. การพิจารณาสังขารในข้อใด ไม่ใช่ปฏิปทาแห่งนิพพิทา ?

 1. ไม่เที่ยง
 2. เป็นทุกข์
 3. ไม่แย้งอัตตา
 4. ไม่อยู่ในอำนาจ

๙. ความหน่ายในขันธ์ ๕ เกิดขึ้นด้วยปัญญา จัดเป็นญาณอะไร ?

 1. ภังคญาณ
 2. วิปากญาณ
 3. อาทีนวญาณ
 4. นิพพิทาญาณ

๑๐. เบญจขันธ์ที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปในระหว่าง เรียกอะไร ?

 1. ทุกขลักษณะ
 2. อนิจจลักษณะ
 3. อนัตตลักษณะ
 4. ชราลักษณะ

๑๑. เบญจขันธ์ที่ถูกเบียดเบียนบีบคั้นจากผัสสะต่างๆ เรียกอะไร ?

 1. ทุกขลักษณะ
 2. อนิจจลักษณะ
 3. อนัตตลักษณะ
 4. ชราลักษณะ

๑๒. ข้อใด ไม่จัดเป็นสังขารในเรื่องนิพพิทา ?

 1. อารมณ์
 2. นิพพาน
 3. ร่างกาย
 4. วิญญาณ

๑๓. คำว่า “ อนัตตา ” กล่าวหมายเอาข้อใด ?

 1. ธรรมทั้งปวง
 2. สังขารทั้งปวง
 3. เวทนาทั้งปวง
 4. ทุกข์ทั้งปวง

๑๔. นิพัทธทุกข์ ได้แก่ข้อใด ?

 1. การเกิด
 2. การแก่
 3. ความหิว
 4. การตาย

๑๕. อวัยวะของมนุษย์ไม่ทำหน้าที่ตามปกติ จนเกิดความทุกข์ขึ้น จัดเป็นทุกข์ในข้อใด ?

 1. สภาวทุกข์
 2. สันตาปทุกข์
 3. วิปากทุกข์
 4. พยาธิทุกข์

๑๖. สภาวทุกข์ ได้แก่ข้อใด ?

 1. ความหิว
 2. การเกิด
 3. ความเสียใจ
 4. ถูกกิเลสเผาใจ

๑๗. ความทุกข์เพราะถูกไฟโทสะเผา จัดเป็นทุกข์ชนิดใด ?

 1. นิพัทธทุกข์
 2. สหคตทุกข์
 3. วิปากทุกข์
 4. สันตาปทุกข์

๑๘. ทุกขขันธ์ หรือทุกข์รวบยอด เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด ?

 1. เสื่อมลาภ
 2. ถูกลงโทษ
 3. บริหารขันธ์
 4. การหากิน

๑๙. ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร พึงกำหนดรู้ด้วยอาการอย่างไร ?

 1. นั่นว่างเปล่า
 2. นั่นของเรา
 3. นั่นเป็นเรา
 4. นั่นตัวเรา

๒๐. เมื่อรู้ว่า “ สังขารเป็นไปตามเหตุปัจจัย ” พึงปฏิบัติอย่างไร ?

 1. มีสุขทุกเมื่อ
 2. มีอคติทุกเมื่อ
 3. มีสติทุกเมื่อ
 4. วางเฉยทุกเมื่อ

๒๑. การเห็นสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์แล้วเบื่อหน่าย เรียกว่าอะไร ?

 1. วิราคะ
 2. นิพพิทา
 3. วิมุตติ
 4. นิพพาน

๒๒. ความหน่ายในสังขาร เป็นเหตุให้อะไรเกิดขึ้น ?

 1. ความหลุดพ้น
 2. ความท้อแท้
 3. ความฟุ้งซ่าน
 4. ความสิ้นกำหนัด

๒๓. ความติดพันห่วงใยในอารมณ์อันเป็นที่รัก เรียกว่าอะไร ?

 1. ความเมา
 2. ความระหาย
 3. อาลัย
 4. ตัณหา

๒๔. ความเวียนเกิดด้วยอำนาจกิเลส กรรม วิบาก เรียกว่าอะไร ?

 1. วัฏฏะ
 2. อาลัย
 3. ตัณหา
 4. วิบาก

๒๕. ข้อใด ไม่ใช่อารมณ์ยั่วยวนให้เกิดความเมา ในเรื่องวิราคะ ?

 1. สุข
 2. ทุกข์
 3. บริวาร
 4. ชีวิต

๒๖. การถือความศักดิ์สิทธิ์อันเนื่องมาจากเทพเจ้า มีการบวงสรวงขอพรจากพระอินทร์เป็นต้น สงเคราะห์เข้าในอาสวะข้อใด ?

 1. กามาสวะ
 2. ภวาสวะ
 3. อวิชชาสวะ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. วิกขัมภนวิมุตติ เป็นความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งอะไร ?

 1. ฌาน
 2. ปัญญา
 3. ญาณ
 4. สัทธา

๒๘. ในเรื่องวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ภายใน ย่อมมีได้ด้วยอะไร ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. ลอยบาป

๒๙. การพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจอริยมรรค ละกิเลสได้เด็ดขาดจัดเป็นผลของวิมุตติข้อใด ?

 1. ตทังควิมุตติ
 2. สมุจเฉทวิมุตติ
 3. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ
 4. นิสสรณวิมุตติ

๓๐. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นอุทยัพพยญาณ ?

 1. เห็นว่าไม่เที่ยง
 2. เห็นว่าเป็นทุกข์
 3. เห็นว่าเป็นอนัตตา
 4. เห็นว่าว่างเปล่า

๓๑. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นภยตูปัฏฐานญาณ ?

 1. เห็นเป็นของหนัก
 2. เห็นเป็นของย่อยยับ
 3. เห็นความเกิดดับ
 4. เห็นเป็นของน่ากลัว

๓๒. ข้อใด เป็นทางนำไปสู่ความดับทุกข์ อันประเสริฐที่สุด ?

 1. อริยทรัพย์ ๗
 2. มรรคมีองค์ ๘
 3. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
 4. โลกธรรม ๘

๓๓. การเลี้ยงชีพโดยงดเว้นทุจริตประกอบสุจริต จัดเป็นวิสุทธิใด ?

 1. จิตตวิสุทธิ
 2. ทิฏฐิวิสุทธิ
 3. กังขาวิตรณวิสุทธิ
 4. สีลวิสุทธิ

๓๔. ธรรมที่ส่งผลต่อกันโดยลำดับจนถึงนิพพาน เหมือนการเดินทางด้วยรถ ๗ ผลัดตรงกับข้อใด ?

 1. วิสุทธิ ๗
 2. อริยทรัพย์ ๗
 3. สัปปุริสธรรม ๗
 4. โพชฌงค์ ๗

๓๕. ผู้มีความสงบในการทำ การพูด การคิด เว้นจากการทำร้ายกัน ชื่อว่ามีธรรมใดอยู่ภายใน ?

 1. วิสุทธิ
 2. วิมุตติ
 3. สันติ
 4. วิราคะ

๓๖. กามคุณ ๕ มีรูปเป็นต้น ได้ชื่อว่าโลกามิส เพราะเหตุใด ?

 1. เพราะเป็นสิ่งน่าปรารถนา
 2. เพราะเป็นเหยื่อตกปลา
 3. เพราะทำให้เกิดในโลกนี้
 4. เพราะล่อใจให้ติดในโลก

๓๗. คนที่ไม่ประมาทและเห็นภัยในความประมาท จัดเป็นคนเช่นไร ?

 1. รู้จักพระนิพพาน
 2. ใกล้พระนิพพาน
 3. เข้าสู่พระนิพพาน
 4. ถึงพระนิพพาน

๓๘. พระดำรัสว่า “ ภิกษุเธอจงวิดเรือนี้ ” เรือในที่นี้ คืออะไร ?

 1. อัตภาพ
 2. กามภพ
 3. รูปภพ
 4. อรูปภพ

๓๙. ข้อว่า ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่มีในนิพพานนั้น ส่องความว่าอะไร ?

 1. นิพพานเป็นโลกหนึ่ง
 2. นิพพานเป็นนามขันธ์
 3. นิพพานมิใช่รูปขันธ์
 4. นิพพานมิใช่เบญจขันธ์

๔๐. ท่านสอนตจปัญจกกัมมัฏฐานก่อนกัมมัฏฐานอื่น เพื่ออะไร ?

 1. เพื่อต่อสู้กับกามฉันท์
 2. เพื่อมิให้ง่วงนอน
 3. เพื่อปฏิบัติได้สะดวก
 4. เพื่อให้บรรลุฌาน

๔๑. กายเหมือนเรือ ใจเหมือนนายเรือ หากปล่อยใจให้หลงระเริง ไม่ฝึกอบรมจิตเป็นเหตุเสียหายอย่างไร ?

 1. ชักจูงให้ประพฤติชั่วทางกาย
 2. ชักจูงให้ประพฤติชั่วทางวาจา
 3. ชักจูงให้อยู่ในความประมาท
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. พิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนัง โดยอาการอย่างไร จึงจัดเป็นกายคตาสติ ?

 1. โดยเป็นของปฏิกูล
 2. โดยเป็นของน่ารักษา
 3. โดยเป็นของงดงาม
 4. โดยเป็นของมีสีน่ารัก

๔๓. ผู้เจริญเมตตาพึงน้อมนึกถึงคนที่ตนไม่ชอบ ด้วยอาการอย่างไร จึงจะหายเกลียดชัง ?

 1. อย่านึกถึงเขาเลยดีกว่า
 2. อย่าคบค้าสมาคมด้วย
 3. นึกถึงความดีที่เขามีอยู่
 4. หลีกหนีเสียให้ห่างไกล

๔๔. ผู้เจริญเมตตา เมื่อจะแผ่โดยเจาะจง พึงน้อมใจนึกถึงใครก่อน ?

 1. บิดา มารดา
 2. ครู อาจารย์
 3. สามี ภรรยา
 4. บุตร ธิดา

๔๕. ผู้เจริญกรุณา พึงกำหนดสัตว์ชนิดใดเป็นอารมณ์ ?

 1. สัตว์เลี้ยง
 2. สัตว์บาดเจ็บ
 3. สัตว์น่ารัก
 4. สัตว์ทุกจำพวก

๔๖. ผู้เจริญกรุณาอยู่เนืองๆ ย่อมกำจัดอะไรได้ ?

 1. พยาบาท
 2. อภิชฌา
 3. กามราคะ
 4. วิหิงสา

๔๗. การบริกรรมนึกว่า “ สัตว์ทั้งหลาย จงอย่าเสื่อมวิบัติไปจากสุขสมบัติที่ตนได้แล้วเลย ” เป็นลักษณะแห่งพรหมวิหารข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๔๘. ผู้เจริญพุทธานุสสติ ควรระลึกถึงอะไร ?

 1. ประวัติของพระพุทธเจ้า
 2. คำสอนของพระพุทธเจ้า
 3. พระรูปของพระพุทธเจ้า
 4. พระคุณของพระพุทธเจ้า

๔๙. ข้อใด ไม่ใช่หัวข้อของสติปัฏฐาน ๔ ?

 1. กาย
 2. สัญญา
 3. จิต
 4. ธรรม

๕๐. ผู้เจริญกัมมัฏฐานไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เพราะสาเหตุใด ?

 1. มีเรื่องกังวลใจ
 2. มีทรัพย์สมบัติมาก
 3. ไม่อยู่ในป่าช้า
 4. เป็นคนเจ้าอารมณ์