ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. นิพพิทา คือความหน่ายอะไร ?

 1. การศึกษา
 2. ทุกข์
 3. บริวาร
 4. ชีวิต

๒. โลกโดยอ้อม หมายถึงข้อใด ?

 1. อากาศ
 2. น้ำ
 3. แผ่นดิน
 4. หมู่สัตว์

๓. คำว่า จงมาดูโลกนี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อพระประสงค์ใด ?

 1. ให้เพลิดเพลิน
 2. ให้สลดใจ
 3. มิให้หลงชม
 4. ให้เห็นโลก

๔. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบโลกเหมือนกับอะไร ?

 1. บ้านเรือน
 2. ราชรถ
 3. อัตภาพ
 4. พระราชวัง

๕. พระพุทธเจ้าตรัสเรียก ผู้หมกอยู่ในโลกว่าอะไร ?

 1. คนเขลา
 2. คนไร้การศึกษา
 3. คนดื้อรั้น
 4. คนขาดสติ

๖. คำว่า พวกผู้รู้ หมายถึงใคร ?

 1. ผู้มีการศึกษา
 2. ผู้รู้โลกตามเป็นจริง
 3. ผู้รู้โลกธรรม
 4. ผู้รู้ทันเหตุการณ์

๗. ผู้ไม่เห็นโลกตามเป็นจริง จะได้รับผลอย่างไร ?

 1. สุข ๆ ทุกข์ ๆ
 2. ทุกข์อย่างเดียว
 3. บรมสุข
 4. นิรามิสสุข

๘. ข้อใด เป็นอาการสำรวมจิต ?

 1. สำรวมอินทรีย์
 2. เจริญกัมมัฏฐาน
 3. เจริญวิปัสสนา
 4. ถูกทุกข้อ

๙. วัตถุกามเป็นอารมณ์เครื่องผูกใจให้ติดอยู่ เรียกว่าอะไร ?

 1. ขันธมาร
 2. บ่วงแห่งมาร
 3. เสนามาร
 4. มัจจุมาร

๑๐. กิเลสกามคือเจตสิกอันเศร้าหมอง เรียกว่าอะไร ?

 1. มาร
 2. บ่วงแห่งมาร
 3. เสนามาร
 4. มัจจุมาร

๑๑. เห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นทางแห่งวิสุทธิ ?

 1. ไม่เที่ยง
 2. เป็นทุกข์
 3. เป็นอนัตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. สังขารในขันธ์ ๕ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ความรู้สึก
 2. ความจำ
 3. ความคิดอ่านต่าง ๆ
 4. ความรู้แจ้ง

๑๓. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เรียกว่าอะไร ?

 1. ขันธ์ ๔
 2. ขันธ์ ๕
 3. ขันธ์ ๖
 4. ขันธ์ ๗

๑๔. ความไม่เที่ยง เป็นลักษณะของอะไร ?

 1. รูป
 2. เวทนา
 3. สัญญา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. ทุกขตา คือความเป็นทุกข์แห่งสังขาร หมายถึงข้อใด ?

 1. ความเจ็บป่วย
 2. ความโศกเศร้า
 3. ความหิว
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. สภาวทุกข์ คือทุกข์ตามสภาพ หมายถึงข้อใด ?

 1. ความแก่
 2. ความหิว
 3. ความกระวนกระวาย
 4. ความโศกเศร้า

๑๗. ปกิณณกทุกข์ คือทุกข์ที่จรมาในชีวิต หมายถึงข้อใด ?

 1. ความทุกข์กาย
 2. ความทุกข์ใจ
 3. ความโศกเศร้า
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. นิพัทธทุกข์ คือทุกข์ประจำวัน หมายถึงข้อใด ?

 1. ความหิว
 2. ความเสียใจ
 3. ความเจ็บป่วย
 4. ความแก่

๑๙. พยาธิทุกข์ หมายถึงทุกข์ในข้อใด ?

 1. ปวดศีรษะ
 2. ความโศกเศร้า
 3. ความหิว
 4. ความแก่

๒๐. วิปากทุกข์ คือทุกข์ที่เป็นผลของกรรมชั่ว หมายถึงข้อใด ?

 1. ความเดือดร้อนใจ
 2. ความเจ็บป่วย
 3. ความเกิด
 4. ความแก่

๒๑. สหคตทุกข์ คือทุกข์ไปด้วยกัน หมายถึงข้อใด ?

 1. มีลาภเสื่อมลาภ
 2. มียศเสื่อมยศ
 3. มีสุขแล้วตกทุกข์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. อนัตตตา คือความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร หมายถึงข้อใด ?

 1. ไม่เที่ยง
 2. เป็นทุกข์
 3. ไม่ใช่ตัวตน
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร กำหนดรู้ได้อย่างไร ?

 1. ไม่อยู่ในอำนาจ
 2. แย้งต่ออัตตา
 3. ไม่มีเจ้าของ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. วิราคะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ความสงบ
 2. ความสิ้นกำหนัด
 3. ความหมดจด
 4. ความหลุดพ้น

๒๕. ไวพจน์แห่งวิราคะ มีกี่อย่าง ?

 1. ๑๐

๒๖. คำว่า ตัณหา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ความอาลัย
 2. ความดับ
 3. ความเมา
 4. ความทะยานอยาก

๒๗. นิโรธ ความดับ หมายถึงอะไรดับ ?

 1. ตัณหา
 2. จิต
 3. ชีวิต
 4. ไฟ

๒๘. วัฏฏะ ๓ หมายถึงข้อใด ?

 1. โลภโกรธหลง
 2. กิเลสกรรมวิบาก
 3. ตัณหามานะทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๙. อาลัย หมายถึงความห่วงใยในเรื่องใด ?

 1. รูปสวย
 2. เสียงไพเราะ
 3. กลิ่นหอม
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. เพราะสิ้นกำหนัด จิตย่อมหลุดพ้นจากอะไร ?

 1. อาสวะ
 2. ตัณหา
 3. ราคะ
 4. นิวรณ์

๓๑. ความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจ เป็นวิมุตติใด ?

 1. เจโตวิมุตติ
 2. ปัญญาวิมุตติ
 3. สมุจเฉทวิมุตติ
 4. นิสสรณวิมุตติ

๓๒. ความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญา เป็นวิมุตติใด ?

 1. เจโตวิมุตติ
 2. ปัญญาวิมุตติ
 3. สมุจเฉทวิมุตติ
 4. นิสสรณวิมุตติ

๓๓. วิกขัมภนวิมุตติ เป็นความหลุดพ้นด้วยอำนาจอะไร ?

 1. ฌาน
 2. ญาณ
 3. สัทธา
 4. ปัญญา

๓๔. ความหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอริยมรรค จัดเป็นวิมุตติใด ?

 1. ตทังควิมุตติ
 2. วิกขัมภนวิมุตติ
 3. สมุจเฉทวิมุตติ
 4. นิสสรณวิมุตติ

๓๕. ความหลุดพ้นด้วยสงบราบ เป็นวิมุตติใด ?

 1. เจโตวิมุตติ
 2. ปัญญาวิมุตติ
 3. ปฏิปัสสัทธวิมุตติ
 4. นิสสรณวิมุตติ

๓๖. วิสุทธิ แปลว่าอะไร ?

 1. ความหมดจด
 2. ความหลุดพ้น
 3. ความสิ้นกำหนัด
 4. ความสงบ

๓๗. ความหมดจดในพระพุทธศาสนา จะมีได้ด้วยวิธีใด ?

 1. ตัดกรรม
 2. สะเดาะเคราะห์
 3. สร้างปัญญา
 4. ทำบุญล้างบาป

๓๘. ไม่ฆ่าสัตว์ เป็นวิสุทธิใด ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. จิตตวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. กังขาวิตรณวิสุทธิ

๓๙. บำเพ็ญสมาธิได้ฌาน จัดเป็นวิสุทธิใด ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. จิตตวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. ญาณทัสสนวิสุทธิ

๔๐. มีความเห็นถูกต้องตามหลักศาสนา จัดเป็นวิสุทธิใด ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. จิตตวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. กังขาวิตรณวิสุทธิ

๔๑. วิปัสสนาญาณ มีกี่อย่าง ?

 1. ๑๐

๔๒. วจีสุจริต จัดเข้าในมรรคใด ?

 1. สัมมาวาจา
 2. สัมมากัมมันตะ
 3. สัมมาวายามะ
 4. สัมมาสติ

๔๓. ความสงบภายนอก เกิดขึ้นทางใด ?

 1. กายและวาจา
 2. กายและใจ
 3. วาจาและใจ
 4. กาย วาจา และใจ

๔๔. บุคคลถูกอะไรขัดขวาง จึงไม่เกิดความสงบ ?

 1. รูปสวย
 2. เสียงไพเราะ
 3. กลิ่นหอม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. โลกามิส ได้แก่อะไร ?

 1. กามกิเลส
 2. กามคุณ
 3. กามราคะ
 4. กามสังโยชน์

๔๖. ข้อใด กล่าวความหมายพระนิพพานได้ถูกต้องที่สุด ?

 1. ดับโลภ
 2. ดับหลง
 3. ดับโกรธ
 4. ดับกิเลส

๔๗. พระพุทธดำรัสว่า “ภิกษุเธอจงวิดเรือนี้” เรือในที่นี้หมายถึงอะไร ?

 1. วัตถุ
 2. สัตว์
 3. อัตภาพ
 4. กิเลส

๔๘. พระพุทธดำรัสตรัสให้วิดเรือนั้น เพื่อให้เบาจากอะไร ?

 1. โลภ
 2. หลง
 3. โกรธ
 4. กิเลส

๔๙. นิพพาน มีกี่อย่าง ?

๕๐. จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คืออะไร ?

 1. ฌาน
 2. สมาบัติ
 3. นิพพาน
 4. อภิญญา