ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พุทธพจน์ว่า จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา ยืนยันเรื่องใด ?

 1. ตายแล้วเกิด
 2. ตายแล้วสูญ
 3. ตายแล้วฟื้น
 4. ถูกทุกข้อ

๒. การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่าอะไร ?

 1. ภูมิ
 2. สังสารวัฏฏ์
 3. คติ
 4. ภพ

๓. ภูมิเป็นที่ไปเบื้องหน้าหลังความตาย มีคำเรียกว่าอะไร ?

 1. คติ
 2. ภพ
 3. ปรโลก
 4. อบาย

๔. วิมานของพวกเวมานิกเปรต อยู่ในทุคติใด ?

 1. อบาย
 2. ทุคติ
 3. วินิบาต
 4. นิรยะ

๕. ในเทวทูตสูตร ข้อใดไม่จัดเป็นเทวทูต ?

 1. เด็กแรกคลอด
 2. คนเจ็บ
 3. คนชรา
 4. นักบวช

๖. ใครทำหน้าที่ลงโทษสัตว์นรก ?

 1. นายนิรยบาล
 2. พญายมราช
 3. เทวราช
 4. จตุโลกบาล

๗. เทวทูตเป็นสัญญานเตือนมนุษย์ให้ตระหนักในเรื่องใด ?

 1. ความไม่โกรธ
 2. ความไม่ประมาท
 3. ความไม่โลภ
 4. ความกลัว

๘. ภูมิเป็นที่ไปเกิดของผู้ประกอบกุศลกรรม โดยรวมเรียกว่าอะไร ?

 1. สุคติ
 2. พรหมโลก
 3. มนุษยโลก
 4. เทวโลก

๙. เทพองค์ใด ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ?

 1. ท้าวกุเวร
 2. ท้าววิรูปักษ์
 3. ท้าวธตรฐ
 4. ท้าวสักกะ

๑๐. พระอริยบุคคลใด ละสังขารแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๑๑. กรรมทันตาเห็น มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
 2. อโหสิกรรม
 3. พหุลกรรม
 4. อาสันนกรรม

๑๒. อปราปรเวทนียกรรม ให้ผลเปรียบเสมือนอะไร ?

 1. พรานล่าสัตว์
 2. สุนัขล่าเนื้อ
 3. เงาตามตัว
 4. คนเลี้ยงโค

๑๓. การกระทำในข้อใด ชะลอการให้ผลของกรรมชั่ว ?

 1. รดน้ำมนต์
 2. สะเดาะเคราะห์
 3. ต่อชะตา
 4. ทำความดีต่อเนื่อง

๑๔. ชนกกรรรม ทำหน้าที่อะไร ?

 1. แต่งให้เกิด
 2. สนับสนุน
 3. บีบคั้น
 4. ตัดรอน

๑๕. ผู้ประสบอุบัติเหตุตายก่อนวัยอันควร เพราะกรรมใดให้ผล ?

 1. ชนกกรรม
 2. ครุกรรม
 3. อุปฆาตกกรรม
 4. กตัตตากรรม

๑๖. กรรมใด ให้ผลก่อนสิ้นใจ ?

 1. ครุกรรม
 2. พหุลกรรม
 3. อาสันนกรรม
 4. กตัตตากรรม

๑๗. หัวใจสมถกัมมัฏฐาน มีกี่ประการ ?

 1. ๔ ประการ
 2. ๕ ประการ
 3. ๖ ประการ
 4. ๗ ประการ

๑๘. เห็นอาการ ๓๒ อย่างไร จึงจะเป็นกัมมัฏฐาน ?

 1. สวยงาม
 2. ปฏิกูล
 3. น่ากลัว
 4. น่ารัก

๑๙. การเจริญกายคตาสติ แก้นิวรณ์ใด ?

 1. กามฉันทะ
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. วิจิกิจฉา

๒๐. หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข เป็นอานิสงส์ของการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตา
 3. พุทธานุสสติ
 4. กสิณ

๒๑. ข้อใด เป็นคำบริกรรมของผู้เจริญพุทธานุสสติ ?

 1. พุทโธ
 2. ธัมโม
 3. สังโฆ
 4. ยุบหนอ พองหนอ

๒๒. การเจริญพุทธานุสสติ แก้นิวรณ์ใด ?

 1. กามฉันทะ
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. วิจิกิจฉา

๒๓. สีใด ไม่จัดเป็นกสิณ ?

 1. สีเหลือง
 2. สีแดง
 3. สีขาว
 4. สีดำ

๒๔. การเจริญกสิณ แก้นิวรณ์ใด ?

 1. กามฉันทะ
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. อุทธัจจกุกกุจจะ

๒๕. จตุธาตุววัตถาน เป็นการพิจารณาร่างกายโดยอาการอย่างไร ?

 1. เป็นของสวยงาม
 2. เป็นสิ่งปฏิกูล
 3. เป็นสิ่งน่ากลัว
 4. เป็นเพียงธาตุ ๔

๒๖. ข้อใด เป็นอารมณ์ของสมถกัมมัฏฐานตามนัยพระบาลี ?

 1. สติปัฏฐาน
 2. กสิณ
 3. อสุภะ
 4. อนุสสติ

๒๗. ผู้ที่ประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาว ควรพิจารณาเรื่องใดบ่อยๆ ?

 1. ความแก่
 2. ความเจ็บ
 3. ความตาย
 4. ความพลัดพราก

๒๘. ผู้ที่ประมาทในชีวิต ควรพิจารณาเรื่องใดบ่อยๆ ?

 1. ความแก่
 2. ความเจ็บ
 3. ความตาย
 4. ความพลัดพราก

๒๙. กำหนดพิจารณาเรื่องใด ไม่จัดเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ?

 1. ลมหายใจ
 2. อิริยาบถ
 3. ธาตุ ๔
 4. ความรู้สึก

๓๐. กำหนดพิจารณาอะไร จัดเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ?

 1. สุข
 2. ทุกข์
 3. กุศล
 4. จิต

๓๑. โลหิตกสิณ หมายถึงข้อใด ?

 1. กสิณสีเขียว
 2. กสิณสีแดง
 3. กสิณสีขาว
 4. กสิณสีเหลือง

๓๒. วิธีเจริญกสิณ ต้องเจริญด้วยอาการอย่างไร ?

 1. เพ่ง
 2. พิจารณา
 3. รักษา
 4. คุ้มครอง

๓๓. พิจารณาอะไรเป็นอารมณ์ จัดเป็นอสุภกัมมัฏฐาน ?

 1. ผิวหนัง
 2. ร่างกาย
 3. ซากศพ
 4. อาหารบูด

๓๔. นิมิตใด ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติก่อนจะบรรลุอัปปนาสมาธิ ?

 1. กรรมนิมิต
 2. บริกรรมนิมิต
 3. อุคคหนิมิต
 4. ปฏิภาคนิมิต

๓๕. กำหนดพิจารณาคุณธรรมคือการเผื่อแผ่ จัดเป็นอนุสสติใด ?

 1. ธัมมานุสสติ
 2. สีลานุสสติ
 3. จาคานุสสติ
 4. มรณัสสติ

๓๖. การกำหนดลมหายใจเป็นอนุสสติใด ?

 1. เทวตานุสสติ
 2. อุปสมานุสสติ
 3. กายคตาสติ
 4. อานาปานัสสติ

๓๗. พรหมวิหารข้อใด เป็นข้าศึกแก่โทสะและพยาบาทโดยตรง ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๘. พรหมวิหารข้อใด สามารถทำให้ผู้เจริญบรรลุฌานขั้นสูงสุดได้ ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๙. การพิจารณาอาหารโดยอาการใด ไม่เป็นอาหาเรปฏิกูลสัญญา ?

 1. การแสวงหา
 2. การบริโภค
 3. การขับถ่าย
 4. การปรุง

๔๐. ร่างกายบุคคลเคลื่อนไหวได้เพราะอาศัยธาตุใด ?

 1. ธาตุดิน
 2. ธาตุน้ำ
 3. ธาตุไฟ
 4. ธาตุลม

๔๑. เนวสัญญานาวสัญญายาตนะ ใช้คำบริกรรมว่าอย่างไร ?

 1. อนนฺโต
 2. อนนฺตํ
 3. นตฺถิ กิญจิ
 4. สนฺตเมตํ ปณีตเมตํ

๔๒. คนรักสวยรักงาม นิยมสินค้าราคาแพง จัดเป็นคนจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. สัทธาจริต

๔๓. คนจริตดังกล่าวในข้อ ๔๒ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. อุปสมานุสสติ
 2. กายคตาสติ
 3. มรณัสสติ
 4. นีลกสิณ

๔๔. คนเชื่อง่าย จัดเป็นคนจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. สัทธาจริต
 4. วิตกจริต

๔๕. คนจริตดังกล่าวในข้อ ๔๔ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พุทธานุสสติ
 2. อุปสมานุสสติ
 3. มรณัสสติ
 4. อานาปานัสสติ

๔๖. ผู้ไกลจากกิเลส เป็นความหมายของพุทธคุณบทใด ?

 1. อรหํ
 2. สมฺมาสมฺพุทโธ
 3. วิชชาจรณสมฺปนฺโน
 4. สุคโต

๔๗. ญาณใด จัดเข้าในพุทธคุณบทว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ?

 1. วิปัสสนาญาณ
 2. จุตูปปาตญาณ
 3. เจโตปริยญาณ
 4. ทิพพโสต

๔๘. พุทธคุณบทใด ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครู ?

 1. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
 2. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
 3. พุทฺโธ
 4. ภควา

๔๙. พุทธคุณบทใด จัดเข้าในพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาคุณ ?

 1. อรหํ
 2. สุคโต
 3. โลกวิทู
 4. พุทฺโธ ภควา

๕๐. พุทธคุณบทใด เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น ?

 1. อรหํ
 2. สุคโต
 3. โลกวิทู
 4. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ