ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. บุคคลจะพ้นจากบ่วงแห่งมารได้ ด้วยวิธีใด ?

 1. สำรวมอินทรีย์
 2. สำรวมในกาม
 3. สำรวมจิต
 4. ถูกทุกข้อ

๒. อะไร เรียกว่า มาร ?

 1. กิเลสกาม
 2. วัตถุกาม
 3. กามตัณหา
 4. กามฉันทะ

๓. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ จัดเป็นกามชนิดใด ?

 1. กิเลสกาม
 2. วัตถุกาม
 3. กามโอฆะ
 4. กามโยคะ

๔. ข้อใด เป็นความหน่ายในเบญจขันธ์เกิดด้วยปัญญา ?

 1. นิพพาน
 2. นิพพิทา
 3. วิสุทธิ
 4. วิมุตติ

๕. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เรียกว่าอะไร ?

 1. อินทรีย์ ๕
 2. กามคุณ ๕
 3. ขันธ์ ๕
 4. พละ ๕

๖. อนิจจลักษณะ ไม่ปรากฏในที่ใด ?

 1. ร่างกาย
 2. จิตใจ
 3. ต้นไม้
 4. ไม่มีข้อถูก

๗. สังขารที่มีใจครอง ได้แก่อะไร ?

 1. อาคารสถานที่
 2. ต้นไม้
 3. คนและสัตว์
 4. เชื้อโรค

๘. เกิด แก่ เจ็บ ตาย จัดเป็นทุกข์อะไร ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ทุกข์จร
 3. ทุกข์ประจำ
 4. พยาธิทุกข์

๙. ทุกขตา ความเป็นทุกข์ไม่ปรากฏที่ใด ?

 1. นิพพาน
 2. เวทนา
 3. สัญญา
 4. วิญญาณ

๑๐. ข้อใด เป็นทุกข์อันเกิดขึ้น เพราะถูกไฟคือราคะแผดเผา ?

 1. ทุกขเวทนา
 2. ทุกข์ประจำ
 3. สันตาปทุกข์
 4. ทุกข์รวบยอด

๑๑. ข้อใด จัดเป็นวิปากทุกข์ ?

 1. ทุกข์กลัวไม่มีงานทำ
 2. ทุกข์เพราะกลัวแพ้คดี
 3. ความหิว กระหายน้ำ
 4. ความร้อนใจเกิดจากการทุจริต

๑๒. อะไรปิดบังไว้ ไม่ให้เห็นความทุกข์ ?

 1. อิริยาบถ
 2. สันตติ
 3. ความปลงใจ
 4. ความเชื่อเรื่องกรรม

๑๓. ข้อใด แสดงว่า ศาสนาพุทธต่างจากศาสนาพราหมณ์ ?

 1. สอนเรื่องความทุกข์
 2. สอนเรื่องสังสารวัฏ
 3. สอนเรื่องอนัตตา
 4. สอนเรื่องบาป-บุญ

๑๔. ความไม่อยู่ในอำนาจ เป็นอาการของอะไร ?

 1. อนิจจตา
 2. ทุกขตา
 3. อนัตตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. คำใด ไม่เกี่ยวข้องกับวิราคะ ?

 1. นิพพาน
 2. มรรค
 3. ความดับ
 4. ความสิ้นตัณหา

๑๖. อารมณ์อันยั่วยวนให้เกิดความเมา คือข้อใด ?

 1. บริวาร
 2. ลาภ ยศ
 3. ความไม่มีโรค
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. ข้อใด เป็นธรรมสำหรับยังความเมาให้สร่าง ?

 1. นิพพิทา
 2. วิราคะ
 3. วิมุตติ
 4. วิสุทธิ

๑๘. ความอยากอันมีอาการแส่หากามารมณ์ จัดเป็นตัณหาใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. เพราะสิ้นกำหนัดแล้ว จิตย่อมหลุดพ้นจากอะไร ?

 1. ตัณหา
 2. อาสวะ
 3. ราคะ
 4. ความถือมั่น

๒๐. ความผิดที่คนหนึ่งทำ อีกคนหนึ่งจะช่วยให้บริสุทธิ์ได้หรือไม่ ?

 1. ได้ เพราะเป็นแพะรับบาป
 2. ไม่ได้ เพราะความผิดเป็นของเฉพาะตน
 3. ไม่ได้ เพราะความบริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน
 4. ข้อ 2 และ 3 ถูก

๒๑. ผู้มุ่งความสงบอันเป็นสุข พึงละโลกามิสๆ คืออะไร ?

 1. รูปอันน่าปรารถนา
 2. เสียงอันน่าใคร่
 3. กลิ่นอันน่าชอบใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. ข้อใด ไม่จัดเข้าในสีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล ?

 1. เจรจาชอบ
 2. ตั้งใจชอบ
 3. การงานชอบ
 4. เลี้ยงชีวิตชอบ

๒๓. การงดเว้นฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นความสงบทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ทางกาย วาจา

๒๔. สุขอื่นจากความสงบไม่มี หมายถึงความสงบทางใด ?

 1. กายกับใจ
 2. กายกับวาจา
 3. กาย วาจา ใจ
 4. เฉพาะใจอย่างเดียว

๒๕. ดับ ออก เย็น หยุด เป็นสภาวธรรมของอะไร ?

 1. สันติ
 2. นิพพิทา
 3. สุคติ
 4. นิพพาน

๒๖. ใคร ได้ชื่อว่าปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพาน ?

 1. ผู้หนักในพระศาสดา
 2. ผู้หนักในพระธรรม
 3. ผู้เคารพในพระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่าอะไร ?

 1. สังสารวัฏ
 2. คติ
 3. ภพ
 4. ชาตะ มตะ

๒๘. ภูมิเป็นที่ไปเบื้องหน้า หลังความตาย เรียกว่าอะไร ?

 1. คติ
 2. ภพ
 3. ที่ชอบ
 4. ชาติหน้า

๒๙. สุนัข แมว เป็นต้น ได้ชื่อว่า ดิรัจฉาน เพราะเหตุใด ?

 1. เพราะหาความเจริญมิได้
 2. เพราะเป็นผู้ไร้อำนาจ
 3. เพราะไปตามขวาง
 4. เพราะปราศจากความคิด

๓๐. เพราะเหตุใด ยมราชจึงถามเทวทูต ๕ กับคนที่ตายไปแล้ว ?

 1. เพื่อให้ไม่ประมาท
 2. เพื่อลงโทษตามความผิด
 3. เพื่อส่งมาเกิดใหม่
 4. ข้อ 1 และ 3 ถูก

๓๑. ข้อใด ไม่ใช่เทวทูต ๕ ?

 1. เด็กแรกคลอด
 2. คนถูกลงราชทัณฑ์
 3. สมณะ
 4. คนชรา

๓๒. ในขณะถูกทรมาน สัตว์นรกมีความปรารถนาอย่างไร ?

 1. ปรารถนาเป็นมนุษย์
 2. ปรารถนาฟังธรรม
 3. ปรารถนาบรรลุธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๓๓. การทำทักษิณานุประทาน เพื่อประโยชน์แก่ใคร ?

 1. พระสงฆ์
 2. ญาติที่ตายไปแล้ว
 3. คนมีเคราะห์
 4. คนกำลังใกล้ตาย

๓๔. สัตว์ในอบายภูมิ มีท้องใหญ่ มีปากเท่ารูเข็ม เรียกว่าอะไร ?

 1. มหาภูต
 2. อสุรกาย
 3. เปรต
 4. มนุษย์เปรต

๓๕. สัตว์ชนิดใด เกิดแก่ตายในที่มืด ?

 1. ไส้เดือน
 2. แมลงป่อง
 3. ตะขาบ
 4. ปลา

๓๖. สัตว์นรก ครั้นสิ้นกรรมแล้ว มาเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นเช่นไร ?

 1. เกิดในสกุลต่ำ
 2. มีชีวิตฝืดเคือง
 3. รูปร่างไม่สมประกอบ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๗. ข้อใด เป็นคุณลักษณะของสมถภาวนา ?

 1. กำจัดอนุสัย
 2. ระงับนิวรณ์
 3. ตัดกรรม
 4. กำจัดอวิชชา

๓๘. กายคตาสติ เป็นคู่ปรับนิวรณ์ใด ?

 1. ความพอใจในกาม
 2. ความพยาบาท
 3. ความง่วง
 4. ความสงสัย

๓๙. ประโยชน์ของการพิจารณาอสุภกัมมัฏฐาน คือข้อใด ?

 1. เพื่อเสริมความงาม
 2. เพื่อคลายกำหนัด
 3. เพื่อตัดกิเลส
 4. เพื่อให้เกิดเมตตา

๔๐. คนมีความอาฆาตพยาบาท ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พิจารณาซากศพ
 2. กำหนดลมหายใจ
 3. เจริญเมตตา
 4. เพ่งกสิณ

๔๑. กัมมัฏฐานที่กำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์ เรียกว่าอะไร ?

 1. กายคตาสติ
 2. นั่งวิปัสสนา
 3. ทำสมาธิ
 4. อานาปานสติ

๔๒. ประโยชน์ของการพิจารณาอาหารว่า เป็นของปฏิกูล เพื่ออะไร ?

 1. เพื่อให้รู้จักรับประทานอาหาร
 2. เพื่อไม่ให้ติดในรสชาติอาหาร
 3. เพื่อให้งดเว้นอาหารที่เป็นโทษ
 4. เพื่อให้รู้จักประมาณในการบริโภค

๔๓. เพราะเหตุใด พระศาสดาจึงทรงชักนำให้บำเพ็ญสมาธิ ?

 1. เพราะจะได้ทำอะไรไม่ผิดพลาด
 2. เพราะจะได้พูดอะไรไม่ผิดพลาด
 3. เพราะจะได้คิดอะไรไม่ผิดพลาด
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. ความเห็นแจ้งชัดว่า ” สังขารทั้งหลาย ตกอยู่ในอำนาจแห่งไตรลักษณ์ ” เรียกว่าอะไร ?

 1. สมถะ
 2. วิปัสสนา
 3. สมาธิ
 4. สามัญญลักษณะ

๔๕. อะไรที่ทำให้ผู้เจริญกัมมัฏฐานเข้าใจผิดว่า ตนบรรลุมรรคผล ?

 1. อุปกิเลส
 2. ความเห็นผิด
 3. วิปัสสนูปกิเลส
 4. ความสำคัญผิด

๔๖. ความสำคัญว่า สังขารทั้งหลายเป็นของเที่ยง จัดเป็นวิปัลลาสข้อใด ?

 1. ทิฏฐิวิปัลลาส
 2. สัญญาวิปัลลาส
 3. จิตตวิปัลลาส
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. กัมมัฏฐานอย่างแรก ที่พระอุปัชฌาย์สอนกุลบุตรผู้มาขอบวชตรงกับข้อใด ?

 1. ศีล สมาธิ ปัญญา
 2. ทาน ศีล ภาวนา
 3. ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
 4. ปฐวี อาโป เตโช วาโย

๔๘. ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดเดียว พลันจะดับ มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากเมื่อยังมีชีวิตอยู่ควรทำอย่างไร ?

 1. ไหว้พระสวดมนต์
 2. ตักบาตร ทำบุญ
 3. เจริญพระกรรมมัฏฐาน
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย เหมือนโคที่เขานำไปฆ่า ตรงกับข้อใด ?

 1. มีชรา พยาธิ มรณะ คอยรุมเผาไม่ให้อยู่นาน
 2. วันคืนล่วงไปเท่าใด ก็ใกล้ความตายเข้าไปเท่านั้น
 3. วันคืนล่วงไป ก็นำเอาชีวิตล่วงตามไปด้วย
 4. ชีวิตนี้เป็นไปได้ เพราะมีปัจจัยคอยอุดหนุน

๕๐. สัญญา ๑๐ ประการ เกี่ยวข้องกับพระสูตรใด ?

 1. คิริมานนทสูตร
 2. มหาสติปัฏฐานสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. อนัตตลักขณสูตร