ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. คำว่า โลก ในส่วนปรมัตถปฏิปทา ตรงกับข้อใด ?

 1. แผ่นดิน
 2. หมู่สัตว์
 3. ที่อยู่อาศัย
 4. แผ่นดินและหมู่สัตว์

๒. ผู้ไร้ปัญญาพิจารณา ไม่รู้โลกตามความเป็นจริง ตรงกับข้อใด ?

 1. คนเขลา
 2. คนอันธพาล
 3. คนไร้การศึกษา
 4. คนขาดสติ

๓. ข้อใด ไม่ใช่อาการหมกอยู่ในโลก ?

 1. เพลินสิ่งให้โทษ
 2. หลงสิ่งอาจให้โทษ
 3. ติดสิ่งล่อใจ
 4. ติดความสุข

๔. ทำอย่างไร จึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ?

 1. ออกบวช
 2. ไม่ยุ่งกับใคร
 3. ไม่ติดในสิ่งล่อใจ
 4. ปล่อยวาง

๕. พระพุทธเจ้าทรงเชิญชวนให้มาดูโลก เพื่อประสงค์ใด ?

 1. ให้มายินดี
 2. ให้รู้สภาพโลก
 3. ให้รู้ความจริง
 4. ให้รู้ทันโลก

๖. อาการสำรวมจิต ตรงกับข้อใด ?

 1. สำรวมอินทรีย์
 2. บำเพ็ญสมถะ
 3. เจริญวิปัสสนา
 4. ถูกทุกข้อ

๗. บ่วงแห่งมาร หมายถึงข้อใด ?

 1. กิเลสกาม
 2. วัตถุกาม
 3. กามฉันท์
 4. กามตัณหา

๘. ปฏิบัติอย่างไร จึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร ?

 1. สำรวมกาย
 2. สำรวมวาจา
 3. สำรวมจิต
 4. สำรวมศีล

๙. เมื่อเห็นสังขารว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์… เป็นทางแห่งอะไร ?

 1. นิพพิทา
 2. วิราคะ
 3. วิมุตติ
 4. วิสุทธิ

๑๐. สังขารในปฏิปทาแห่งนิพพิทา หมายถึงอะไร ?

 1. สภาพปรุงแต่ง
 2. สภาพที่เป็นเอง
 3. รูปขันธ์
 4. ปัญจขันธ์

๑๑. สภาพที่เกิดขึ้นแล้วดับไปของสังขาร เรียกว่าอะไร ?

 1. อนิจจตา
 2. ทุกขตา
 3. อนัตตตา
 4. สามัญญลักษณะ

๑๒. ความขาดแห่งสันตติ ทำให้เห็นอะไร ?

 1. ความไม่เที่ยง
 2. ความทุกข์
 3. ความตาย
 4. ความไม่มีตัวตน

๑๓. ทุกขลักษณะแห่งสังขาร ตรงกับข้อใด ?

 1. ไม่เที่ยง
 2. ทนได้ยาก
 3. ไม่ใช่ตัวตน
 4. ไม่อยู่ในอำนาจ

๑๔. สภาวทุกข์ ทุกข์ประจำสังขาร หมายถึงข้อใด ?

 1. ความตาย
 2. ความโศก
 3. ความหิว
 4. ความโกรธ

๑๕. นิพัทธทุกข์ ทุกข์เนืองนิตย์ หมายถึงข้อใด ?

 1. ความโศก
 2. ความเกิด
 3. ความหิว
 4. ความเจ็บปวด

๑๖. สันตาปทุกข์ ได้แก่อะไร ?

 1. ความเจ็บ
 2. ความโศก
 3. ความหิว
 4. ความร้อนรุ่ม

๑๗. เมื่อมีทรัพย์แล้ว ต้องคอยเฝ้ารักษามิให้สูญหาย จัดเป็นทุกข์ใด ?

 1. สันตาปทุกข์
 2. วิปากทุกข์
 3. สหคตทุกข์
 4. ทุกขขันธ์

๑๘. อุปาทานขันธ์ ๕ ที่บุคคลเข้าไปยึดมั่น จัดเป็นทุกข์อะไร ?

 1. ทุกข์รวบยอด
 2. ทุกข์เนืองนิตย์
 3. ทุกข์ไปด้วยกัน
 4. ทุกข์ประจำ

๑๙. ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร กำหนดรู้ได้ด้วยอาการอะไร ?

 1. แย้งต่ออัตตา
 2. ทนได้ยาก
 3. ไม่เที่ยง
 4. แปรปรวน

๒๐. การพิจารณาเห็นสังขารเป็นอนัตตานั้น ต้องมีธรรมใดกำกับ ?

 1. สมาธิ
 2. ศรัทธา
 3. โยนิโสมนสิการ
 4. นิพพิทาญาณ

๒๑. ข้อใด จัดเป็นปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถ์ ?

 1. บุคคล
 2. สัตว์
 3. ขันธ์
 4. ที่อยู่อาศัย

๒๒. ธรรมที่เป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวง เรียกว่าอะไร ?

 1. วิราคะ
 2. วิสุทธิ
 3. วิมุตติ
 4. วิรัติ

๒๓. ความเมาในข้อว่า มทนิมฺมทโน หมายถึงเมาในเรื่องใด ?

 1. ลาภยศ
 2. สุรา
 3. สิ่งเสพติด
 4. อาหาร

๒๔. ความระหาย ในคำว่า ปิปาสวินโย มีสาเหตุมาจากอะไร ?

 1. อาลัย
 2. ความเมา
 3. ตัณหา
 4. ความกำหนัด

๒๕. วิมุตติ ความหลุดพ้น มีลำดับต่อจากอะไร ?

 1. นิพพิทา
 2. วิราคะ
 3. วิสุทธิ
 4. สันติ

๒๖. วิมุตติใด เกิดขึ้นด้วยการเจริญวิปัสสนาอย่างเดียว ?

 1. ตทังควิมุตติ
 2. เจโตวิมุตติ
 3. ปัญญาวิมุตติ
 4. วิกขัมภนวิมุตติ

๒๗. ตามหลักวิสุทธิ คนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยวิธีใด ?

 1. ตัดกรรม
 2. ล้างบาป
 3. บวงสรวง
 4. เจริญปัญญา

๒๘. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นอาทีนวญาณ ?

 1. เป็นโทษ
 2. ไม่เที่ยง
 3. น่ากลัว
 4. เป็นของปฏิกูล

๒๙. การงดเว้นทุจริต ประกอบสุจริต จัดเป็นวิสุทธิใด ?

 1. จิตตวิสุทธิ
 2. ทิฏฐิวิสุทธิ
 3. สีลวิสุทธิ
 4. กังขาวิตรณวิสุทธิ

๓๐. วิสุทธิคือความหมดจด ใครบันดาลให้ได้ ?

 1. พระเจ้า
 2. เทพเจ้า
 3. ตนเอง
 4. โหราจารย์

๓๑. ข้อใดจัดเข้าในจิตตวิสุทธิ ?

 1. สัมมาวาจา
 2. สัมมากัมมันตะ
 3. สัมมาอาชีวะ
 4. สัมมาสมาธิ

๓๒. ความบริสุทธิ์ภายในย่อมมีได้ด้วยอะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๓๓. ข้อใด เป็นทางแห่งสันติภาพแท้ ?

 1. ทำตามกฎหมาย
 2. เชื่อผู้ใหญ่
 3. เคารพสิทธิผู้อื่น
 4. กายวาจาใจสงบ

๓๔. โลกามิส ได้แก่อะไร ?

 1. กามคุณ
 2. กามตัณหา
 3. กามราคะ
 4. กิเลสกาม

๓๕. ความสงบเกิดขึ้นทางใด ?

 1. ไตรสิกขา
 2. ไตรลักษณ์
 3. ไตรทวาร
 4. ไตรรัตน์

๓๖. นิพพาน แปลว่าความดับ หมายถึงอะไรดับ ?

 1. กิเลส
 2. ชีวิต
 3. ธาตุ
 4. อัตภาพ

๓๗. ข้อว่า เธอจงวิดเรือนี้ เรือในที่นี้ หมายถึงอะไร ?

 1. กามภพ
 2. รูปภพ
 3. อรูปภพ
 4. อัตภาพ

๓๘. การละตัณหาเสียได้ ท่านเรียกว่าอะไร ?

 1. วิมุตติ
 2. วิสุทธิ
 3. สันติ
 4. นิพพาน

๓๙. ข้อใด กล่าวถึงสอุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง ?

 1. สิ้นกิเลส
 2. สิ้นชีวิต
 3. สิ้นกิเลสมีชีวิต
 4. สิ้นกิเลสสิ้นชีวิต

๔๐. ข้อใด กล่าวถึงอนุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง ?

 1. สิ้นกิเลส
 2. สิ้นชีวิต
 3. สิ้นกิเลสมีชีวิต
 4. สิ้นกิเลสสิ้นชีวิต

๔๑. สังสารวัฏฏ์ หมายถึงอะไร ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. เวียนว่ายตายเกิด

๔๒. อโหสิกรรม ให้ผลตรงกับข้อใด ?

 1. ให้ผลภพนี้
 2. ให้ผลภพหน้า
 3. ให้ผลต่อเนื่อง
 4. ให้ผลสำเร็จแล้ว

๔๓. กรรมใด ให้ผลก่อนกรรมอื่น ?

 1. ครุกรรม
 2. พหุลกรรม
 3. อาสันนกรรม
 4. กตัตตากรรม

๔๔. หัวใจสมถกัมมัฏฐาน เป็นคู่ปรับกับอะไร ?

 1. อุปกิเลส
 2. นิวรณ์
 3. สังโยชน์
 4. อุปาทาน

๔๕. ประโยชน์ของการเจริญอสุภสมถกัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ?

 1. คลายสงสัย
 2. คลายกำหนัด
 3. ตัดกิเลส
 4. ให้เกิดเมตตา

๔๖. ประโยชน์ในการเจริญมรณัสสติ ตรงกับข้อใด ?

 1. ทำให้ไม่ประมาท
 2. ทำให้กล้าหาญ
 3. ทำให้อดทน
 4. ทำให้วางเฉย

๔๗. คนราคจริต ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. อสุภะ
 2. พรหมวิหาร
 3. กสิณ
 4. อนุสสติ

๔๘. คำว่า วิปัสสนา หมายถึงเห็นแจ้งอะไร ?

 1. สังขาร
 2. รูปนาม
 3. อวิชชา
 4. นิพพาน

๔๙. การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานถูกวิธี จะเห็นนามรูปในลักษณะใด ?

 1. ไม่เที่ยง
 2. เป็นทุกข์
 3. เป็นอนัตตา
 4. ตามความเป็นจริง

๕๐. ประโยชน์สูงสุดของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ?

 1. พ้นสังสารทุกข์
 2. ระงับนิวรณ์
 3. สิ้นสงสัย
 4. พ้นจากอบาย