ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. ความหน่ายในทุกข์ ตรงกับข้อใด ?

 1. วิราคะ
 2. นิพพิทา
 3. วิมุตติ
 4. วิสุทธิ

๒. สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ คำว่าโลกหมายถึงอะไร ?

 1. หมู่สัตว์
 2. แผ่นดิน
 3. น้ำ
 4. อากาศ

๓. คนเขลา ในคำว่า พวกคนเขลาหมกอยู่ หมายถึงใคร ?

 1. คนเห็นผิด
 2. คนดื้อ
 3. คนเสียสติ
 4. คนไร้ความสามารถ

๔. ผู้รู้ ในคำว่า ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ หมายถึงรู้อะไร ?

 1. ข่าวสาร
 2. สถานการณ์
 3. จักรวาล
 4. โลกตามเป็นจริง

๕. ผู้ใดระวังจิต ผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมาร คำว่า มาร ได้แก่อะไร ?

 1. กิเลสกาม
 2. วัตถุกาม
 3. รูปเสียง
 4. กลิ่นรส

๖. วัตถุกาม ได้ชื่อว่าเป็นบ่วงแห่งมารเพราะเหตุใด ?

 1. ผูกใจให้หลงติด
 2. ให้ร้อนใจ
 3. ให้หมองใจ
 4. ให้เศร้าใจ

๗. ปฏิบัติอย่างไร จึงจักพ้นจากบ่วงแห่งมาร ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. ฟังธรรม
 4. สำรวมจิต

๘. อารมณ์ที่มากระทบทางกาย เรียกว่าอะไร ?

 1. รูป
 2. เสียง
 3. รส
 4. โผฏฐัพพะ

๙. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมเรียกว่าอะไร ?

 1. อินทรีย์ ๕
 2. กามคุณ ๕
 3. ขันธ์ ๕
 4. พละ ๕

๑๐. ความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและดับไปในที่สุดเป็นลักษณะของอะไร ?

 1. อนิจฺจตา
 2. ทุกขตา
 3. อนัตตตา
 4. สุญญตา

๑๑. ความทนได้ยาก เป็นลักษณะของอะไร ?

 1. อนิจฺจตา
 2. ทุกขตา
 3. อนัตตตา
 4. สุญญตา

๑๒. ความเกิดแก่ตาย จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ปกิณณกทุกข์
 3. นิพัทธทุกข์
 4. พยาธิทุกข์

๑๓. หิวข้าวหิวน้ำ จัดเป็นทุกข์อะไร ?

 1. นิพัทธทุกข์
 2. พยาธิทุกข์
 3. สันตาปทุกข์
 4. วิปากทุกข์

๑๔. กระวนกระวายใจเพราะถูกไฟกิเลสแผดเผา จัดเป็นทุกข์อะไร ?

 1. นิพัทธทุกข์
 2. พยาธิทุกข์
 3. สันตาปทุกข์
 4. วิปากทุกข์

๑๕. ข้อใด จัดเป็นสหคตทุกข์ ?

 1. ถูกจองจำ
 2. หิวกระหาย
 3. เสื่อมยศ
 4. เจ็บป่วย

๑๖. การสู้คดีความเพราะทะเลาะกัน จัดเข้าในทุกข์ใด ?

 1. สันตาปทุกข์
 2. วิปากทุกข์
 3. สหคตทุกข์
 4. วิวาทมูลกทุกข์

๑๗. ความไม่อยู่ในอำนาจ เป็นอาการของอะไร ?

 1. อนิจจตา
 2. ทุกขตา
 3. อนัตตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. ความหน่ายในขันธ์ ๕ ที่เกิดด้วยปัญญาจัดเป็นอะไร ?

 1. นิพพิทาญาณ
 2. วิราคะ
 3. วิมุตติ
 4. วิสุทธิ

๑๙. ธรรมเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวง ได้แก่ข้อใด ?

 1. วิราคะ
 2. วิมุตติ
 3. วิสุทธิ
 4. สันติ

๒๐. ความนำเสียซึ่งความระหาย ตรงกับไวพจน์ของวิราคะข้อใด ?

 1. มทนิมมทโน
 2. ปิปาสวินโย
 3. วัฏฏูปัจเฉโท
 4. ตัณหักขโย

๒๑. การตัดขาดกิเลสกรรมวิบากตรงกับไวพจน์ของวิราคะข้อใด ?

 1. มทนิมมทโน
 2. ปิปาสวินโย
 3. อาลยสมุคฆาโต
 4. วฏฺฏูปจฺเฉโท

๒๒. การอ้อนวอนบวงสรวง สงเคราะห์เข้าในอาสวะใด ?

 1. กามาสวะ
 2. ภวาสวะ
 3. ทิฏฐาสวะ
 4. อวิชชาสวะ

๒๓. การระงับอกุศลเจตสิกได้เป็นครั้งคราว จัดเป็นวิมุตติใด ?

 1. ตทังควิมุตติ
 2. สมุจเฉทวิมุตติ
 3. วิกขัมภนวิมุตติ
 4. นิสสรณวิมุตติ

๒๔. ความหลุดพ้นเพราะข่มไว้ด้วยกำลังฌาน จัดเป็นวิมุตติใด ?

 1. ตทังควิมุตติ
 2. สมุจเฉทวิมุตติ
 3. วิกขัมภนวิมุตติ
 4. นิสสรณวิมุตติ

๒๕. ความหลุดพ้นด้วยความสงบราบ จัดเป็นวิมุตติใด ?

 1. ตทังควิมุตติ
 2. สมุจเฉทวิมุตติ
 3. วิกขัมภนวิมุตติ
 4. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ

๒๖. ความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิง ย่อมมีได้ด้วยอะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒๗. สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ
 2. บุญบาปไม่มี
 3. เทพบันดาล
 4. พรหมลิขิต

๒๘. พิจารณาเห็นสังขารว่าไม่เที่ยง จัดเป็นญาณใด ?

 1. อุทยัพพยญาณ
 2. ภังคญาณ
 3. อาทีนวญาณ
 4. นิพพิทาญาณ

๒๙. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นภังคญาณ ?

 1. เห็นว่าไม่เที่ยง
 2. เห็นว่าย่อยยับ
 3. เห็นว่าเกิดดับ
 4. เห็นว่าน่ากลัว

๓๐. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นอาทีนวญาณ ?

 1. เห็นว่าเป็นทุกข์
 2. เห็นว่าย่อยยับ
 3. เห็นว่าเกิดดับ
 4. เห็นว่าน่ากลัว

๓๑. สัมมาสติ ในอริยมรรคมีองค์ ๘ จัดเข้าในวิสุทธิใด ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. จิตตวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. ญาณทัสสนวิสุทธิ

๓๒. เห็นว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว จัดเข้าในอริยมรรคข้อใด ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. สัมมาสังกัปปะ
 3. สัมมาสติ
 4. สัมมาสมาธิ

๓๓. ทาง ในคำว่า จงพูนทางแห่งสันติ หมายถึงอะไร ?

 1. ทวาร ๓
 2. วิชชา ๓
 3. สุจริต ๓
 4. กุศลมูล ๓

๓๔. ผู้เพ่งความสงบพึงละโลกามิสเสีย โลกามิสได้แก่อะไร ?

 1. กามคุณ
 2. ตัณหา
 3. กิเลสกาม
 4. นิวรณ์

๓๕. ข้อใด เป็นวิธีปฏิบัติทำให้เกิดสันติภายใน ?

 1. เว้นกายทุจริต
 2. เว้นวจีทุจริต
 3. เจริญภาวนา
 4. รักษาศีล

๓๖. คำว่า พึงรีบรัดชำระทางไปนิพพาน อะไรจัดเป็นทาง ?

 1. โพชฌงค์ ๗
 2. อริยทรัพย์ ๗
 3. อริยมรรค ๘
 4. สมาบัติ ๘

๓๗. ข้อใด กล่าวถึงอนุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง ?

 1. สิ้นกิเลส
 2. สิ้นกิเลสสิ้นชีวิต
 3. สิ้นกิเลสมีชีวิต
 4. มีกิเลสมีชีวิต

๓๘. การทำจิตให้สงบจากนิวรณ์ตรงกับกัมมัฏฐานใด ?

 1. สมถกัมมัฏฐาน
 2. วิปัสสนา
 3. กายานุปัสสนา
 4. จิตตานุปัสสนา

๓๙. จิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นดีแล้ว เป็นพื้นฐานของกัมมัฏฐานใด ?

 1. วิปัสสนากัมมัฏฐาน
 2. กสิณ
 3. อสุภะ
 4. กายคตาสติ

๔๐. การเจริญกายคตาสติกัมมัฏฐาน เพื่อใช้แก้นิวรณ์ใด ?

 1. กามฉันท์
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. วิจิกิจฉา

๔๑. กายคตาสติกัมมัฏฐานมีอะไรเป็นอารมณ์ ?

 1. ธาตุ ๔
 2. อาการ ๓๒
 3. ซากศพ
 4. ลมหายใจ

๔๒. คนคิดลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. พุทธานุสสติ
 3. กสิณ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๔๓. คนคิดฟุ้งซ่านหงุดหงิดง่าย ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตา
 3. พุทธานุสสติ
 4. กสิณ

๔๔. ข้อใด เป็นลักษณะของคนโทสจริต ?

 1. โกรธง่าย
 2. หลงลืม
 3. เจ้าระเบียบ
 4. เชื่อง่าย

๔๕. คนโทสจริตควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. อสุภะ
 2. อนุสสติ
 3. พรหมวิหาร
 4. มรณัสสติ

๔๖. ข้อใด เป็นลักษณะของคนโมหจริต ?

 1. หลงลืมง่าย
 2. เชื่อง่าย
 3. ลังเลสงสัย
 4. โกรธง่าย

๔๗. คำว่า วิปัสสนา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. จิตสงบ
 2. จิตแน่วแน่
 3. จิตเป็นสมาธิ
 4. ปัญญาเห็นแจ้ง

๔๘. การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อประโยชน์อะไร ?

 1. สงบกาย
 2. สงบใจ
 3. ถอนความถือมั่น
 4. ระงับนิวรณ์

๔๙. ความกำจัดโมหะ เป็นอะไรของวิปัสสนา ?

 1. ลักษณะ
 2. กิจ
 3. ผล
 4. เหตุ

๕๐. การเห็นสังขารตามความเป็นจริง เป็นอะไรของวิปัสสนา ?

 1. ลักษณะ
 2. กิจ
 3. ผล
 4. เหตุ