ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔

คำว่า สูทั้งหลาย หมายถึงใคร ?

 1. พุทธบริษัท
 2. สัตว์โลก
 3. คฤหัสถ์
 4. ภิกษุสงฆ์

คำว่า คนเขลา หมายถึงใคร ?

 1. คนไร้การศึกษา
 2. คนไร้จรรยา
 3. คนไร้มารยาท
 4. คนไร้พิจารณ์

คำว่า หมกอยู่ หมายถึงอาการเช่นใด ?

 1. ติดในสิ่งล่อใจ
 2. เพลิดเพลินในสิ่งอันให้โทษ
 3. หลงในสิ่งอันอาจให้โทษ
 4. ถูกทุกข้อ

คำว่า หาข้องอยู่ไม่ มีความหมายตรงกับอะไร ?

 1. ไม่พัวพันในสิ่งล่อใจ
 2. ไม่ปรารถนาเกิดในโลก
 3. ไม่สนใจโลก
 4. ไม่เกี่ยวข้องกับใคร

พระพุทธเจ้า ทรงชักชวนให้พุทธบริษัทดูโลกอย่างไร ?

 1. ดูให้เห็นคุณและโทษ
 2. ดูให้เพลิดเพลิน
 3. ดูให้สวยงาม
 4. ดูให้ตระการตา

อาการสำรวมจิตตามหลักนิพพิทา คือข้อใด ?

 1. สำรวมอินทรีย์
 2. ปิดใจไม่รับอารมณ์
 3. ปิดตาหูไม่ดูไม่ฟัง
 4. ทำใจมิให้หลงใหล

กิเลสกามได้ชื่อว่ามาร เพราะเหตุใด ?

 1. ทำให้เศร้าหมอง
 2. ทำให้หลงระเริง
 3. เป็นเครื่องจูงใจ
 4. ล้างผลาญคุณความดี

วัตถุกามจัดเป็นบ่วงแห่งมาร เพราะเหตุใด ?

 1. เพราะทำจิตให้เศร้าหมอง
 2. เพราะทำจิตให้เข้มแข็ง
 3. เพราะทำจิตให้อ่อนแอ
 4. เพราะทำจิตให้ลุ่มหลง

เห็นสังขารว่าไม่เที่ยงแล้วเกิดความเบื่อหน่าย จัดเป็นอะไร ?

 1. ทิฏฐิวิปัลลาส
 2. สมถกัมมัฏฐาน
 3. นิพพิทา
 4. วิราคะ

สังขารทั้งปวงล้วนตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใด ?

 1. ไตรลักษณ์
 2. ไตรสิกขา
 3. ไตรทวาร
 4. ไตรรัตน์

อนิจจลักษณะกำหนดรู้ได้อย่างไร ?

 1. ตั้งอยู่ได้นาน
 2. ตั้งอยู่ได้ชั่วขณะ
 3. ตั้งอยู่ในสภาพเดิม
 4. ตั้งอยู่ในอ านาจ

คนมองไม่เห็นอนิจจลักษณะของสังขาร เพราะอะไรปิดบังไว้ ?

 1. ความสุข
 2. ความทุกข์
 3. ความสืบต่อ
 4. โลกธรรม

ทุกขตา หมายถึงอะไร ?

 1. ความหน่ายในสังขาร
 2. ความทนได้ยาก
 3. ความทนอยู่ไม่ได้
 4. ความไม่อยู่ในอ านาจ

พยาธิทุกข์ คือข้อใด ?

 1. ความเจ็บไข้
 2. ความเศร้าโศก
 3. ความคับแค้นใจ
 4. ความหิวกระหาย

ทุกข์เพราะผลกรรม จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ปกิณณกทุกข์
 3. สันตาปทุกข์
 4. วิปากทุกข์

อาหารปริเยฏฐิทุกข์ คือข้อใด ?

 1. ทุกข์เพราะเจ็บไข้
 2. ทุกข์เพราะหิวกระหาย
 3. ทุกข์เพราะหาเลี้ยงชีวิต
 4. ทุกข์เพราะทะเลาะวิวาท

ถูกปลดจากตำแหน่ง จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ?

 1. สันตาปทุกข์
 2. วิปากทุกข์
 3. สหคตทุกข์
 4. วิวาทมูลกทุกข์

ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร พึงกำหนดรู้ด้วยอาการอย่างไร ?

 1. เป็นสภาพว่างเปล่า
 2. เป็นของๆ เรา
 3. เป็นตัวของเรา
 4. เป็นกลุ่มก้อน

เพราะอะไรปิดบังไว้ จึงไม่เห็นสังขารเป็นอนัตตา ?

 1. สันตติ
 2. อิริยาบถ
 3. ฆนสัญญา
 4. อนิจจสัญญา

ความเห็นสังขารเป็นอนัตตา มีประโยชน์อย่างไร ?

 1. ละความเห็นแก่ตัว
 2. ละความทุกข์
 3. ละความกำหนัด
 4. ละความถือมั่น

การเห็นอนัตตาต้องมีอะไรกำกับ จึงจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. อนิจจสัญญา
 3. โยนิโสมนสิการ
 4. นิพพิทาญาณ

เมื่อเกิดความหน่ายในสังขาร มีผลอย่างไร ?

 1. ทำให้สงบ
 2. ทำให้หลุดพ้น
 3. ทำให้ท้อแท้
 4. ทำให้สิ้นกำหนัด

ความติดพันห่วงใยในอารมณ์อันเป็นที่รัก เรียกว่าอะไร ?

 1. ความอาลัย
 2. ความอยาก
 3. ความเมา
 4. ความระหาย

ข้อว่า ธรรมยังความเมาให้สร่าง นั้น ได้แก่เมาอะไร ?

 1. เมาอายุ วัย ยศ
 2. เมากิเลส ตัณหา ราคะ
 3. เมาสุราเมรัย
 4. เมาสิ่งเสพติดให้โทษ

ข้อว่า นำเสียซึ่งความระหาย หมายความว่าอย่างไร ?

 1. กำจัดความหิวได้
 2. กำจัดตัณหาเสียได้
 3. กำจัดความยากจนได้
 4. กำจัดความทุกข์ร้อนได้

เพราะสิ้นกำหนัดแล้ว จิตย่อมหลุดพ้นจากอะไร ?

 1. ราคะ
 2. ตัณหา
 3. อาสวะ
 4. อุปาทาน

อวิชชาสวะ ได้แก่ข้อใด ?

 1. ราคะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. โลภะ

ถือความศักดิ์สิทธิ์ไหว้จิ้งจกสามหาง สงเคราะห์เข้าในอาสวะใด ?

 1. กามาสวะ
 2. ภวาสวะ
 3. อวิชชาสวะ
 4. ผลาสวะ

จิตหลุดพ้นจากกามตัณหา ชื่อว่าหลุดพ้นจากอาสวะใด ?

 1. กามาสวะ
 2. ภวาสวะ
 3. อวิชชาสวะ
 4. ผลาสวะ

วิสุทธิคือความหมดจด ใครบันดาลให้ได้ ?

 1. พระเจ้า
 2. เทพเจ้า
 3. ตนเอง
 4. โหราจารย์

เล็งเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์ จัดเป็นญาณอะไร ?

 1. อุทยัพพยญาณ
 2. ภังคญาณ
 3. อาทีนวญาณ
 4. นิพพิทาญาณ

ข้อใด จัดเข้าในจิตตวิสุทธิ ?

 1. เจรจาชอบ
 2. พยายามชอบ
 3. การงานชอบ
 4. เลี้ยงชีวิตชอบ

ข้อใด จัดเป็นสีลวิสุทธิ ?

 1. ดำริชอบ
 2. พยายามชอบ
 3. การงานชอบ
 4. ระลึกชอบ

ข้อใด จัดเป็นสัมมากัมมันตะ ?

 1. ค้ามนุษย์
 2. ค้าประเวณี
 3. ขายประกัน
 4. ขายของมึนเมา

ข้อใด จัดเป็นสันติภายใน ?

 1. สงบกาย
 2. สงบวาจา
 3. สงบใจ
 4. สงบสุข

อะไรจัดเป็นโลกามิส ในเรื่องสันติ ?

 1. ขันธ์ ๕
 2. กามคุณ ๕
 3. กิเลสกาม
 4. กามฉันทะ

เมื่อหน่ายสังขาร ย่อมเกิดอะไรขึ้น ?

 1. ไม่หลง
 2. สิ้นกำหนัด
 3. ไม่ฟุ้งซ่าน
 4. สิ้นกิเลส

นิพพาน แปลว่าอะไร ?

 1. ดับ
 2. ปฏิสนธิ
 3. จุติ
 4. อันตรธาน

คำว่า มีลูกศรอันถอนแล้ว เป็นคุณบทของใคร ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

คำว่า ดุจไฟสิ้นเชื่อแล้วย่อมดับไปเอง กล่าวถึงเรื่องใด ?

 1. ฌาน
 2. สมาบัติ
 3. อภิญญา
 4. นิพพาน

ผู้เห็นภัยในความประมาท ชื่อว่าปฏิบัติใกล้ต่ออะไร ?

 1. สวรรค์
 2. พรหมโลก
 3. นิพพาน
 4. เทวโลก

การบรรลุนิพพาน มีผลอย่างไร ?

 1. เป็นสุขอย่างยิ่ง
 2. รื่นรมย์อย่างยิ่ง
 3. เพลิดเพลินอย่างยิ่ง
 4. ยินดีอย่างยิ่ง

ข้อใด เป็นความหมายของสมถกัมมัฏฐาน ?

 1. วิธีทำให้รู้แจ้ง
 2. วิธีตัดกิเลส
 3. วิธีทำใจให้สงบ
 4. วิธีกำจัดความมืด

จิตที่เป็นสมาธิ มีลักษณะอย่างไร ?

 1. มีอารมณ์เดียว
 2. ปราศจากความรู้สึก
 3. ปราศจากกิเลส
 4. มีความเห็นแจ้ง

ผู้เจริญกายคตาสติกัมมัฏฐาน ควรกำหนดอะไรเป็นอารมณ์ ?

 1. ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
 2. รูป เวทนา สัญญา สังขาร
 3. กาย เวทนา จิต ธรรม
 4. ดิน น้ำ ลม ไฟ

เมตตากัมมัฏฐานเหมาะแก่ใคร ?

 1. คนมักโกรธ
 2. คนรักสวยรักงาม
 3. คนมักสงสัย
 4. คนมักง่วงนอน

การเจริญอสุภกัมมัฏฐาน เพื่อประโยชน์อย่างไร ?

 1. ไม่หลงติด
 2. ไม่มีเวรภัย
 3. ไม่ทุจริต
 4. มีความอดทน

ปัญญาที่เห็นแจ้งชัดในอารมณ์ เรียกว่าอะไร ?

 1. สมถะ
 2. วิปัสสนูปกิเลส
 3. วิปัสสนา
 4. วิปัลลาส

อะไรเป็นผลของการปฏิบัติวิปัสสนา ?

 1. ความบริสุทธิ์แห่งจิต
 2. ความบริสุทธิ์ของความเห็น
 3. ความบริสุทธิ์ของปัญญา
 4. ถูกทุกข้อ

ประโยชน์สูงสุดของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน คืออะไร ?

 1. พ้นจากสังสารทุกข์
 2. กำจัดพยาบาท
 3. กำจัดความสงสัย
 4. กำจัดกามฉันทะ