ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. คุณธรรมใด ใช้ควบคุมความประพฤติทางกายวาจา ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒. อุโบสถศีล หมายถึงศีลประเภทใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๓. บุคคลที่อยู่ในวัยใด ควรรักษาอุโบสถศีล ?

 1. วัยเด็ก
 2. วัยทางาน
 3. วัยชรา
 4. ทุกวัย

๔. คาว่า ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ใครกล่าวครั้งแรก ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอานนท์
 4. พระอัสสชิ

๕. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมเรียกว่าอะไร ?

 1. ไตรรัตน์
 2. ไตรสิกขา
 3. ไตรลักษณ์
 4. ไตรภูมิ

๖. ผู้ประสงค์เข้าสู่พระพุทธศาสนา ต้องเข้าถึงทางใด ?

 1. สิกขา ๓
 2. รัตนะ ๓
 3. ทวาร ๓
 4. ภูมิ ๓

๗. คาว่า พุทธะ แปลว่าอะไร ?

 1. ผู้ไปดี
 2. ผู้รู้แจ้งโลก
 3. ผู้รู้
 4. ผู้แจกธรรม

๘. รัตนะใด รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในอบาย ?

 1. พุทธรัตนะ
 2. ธรรมรัตนะ
 3. สังฆรัตนะ
 4. ถูกทุกข้อ

๙. พระสงฆ์ มีความเสมอกันด้วยคุณธรรมใด ?

 1. ศรัทธา ปัญญา
 2. ขันติ โสรัจจะ
 3. ทิฏฐิ ศีล
 4. หิริ โอตตัปปะ

๑๐. สรณะมีความหมายว่าทำลาย ได้แก่ทำลายสิ่งใด ?

 1. สุข
 2. ทุกข์
 3. ศัตรู
 4. โรค

๑๑. บุคคลผู้ถึงสรณคมน์ มีกี่ประเภท ?

 1. ๑ ประเภท
 2. ๒ ประเภท
 3. ๓ ประเภท
 4. ๔ ประเภท

๑๒. การขาดสรณคมน์ ย่อมมีในบุคคลประเภทใด ?

 1. ปุถุชน
 2. พระโสดาบัน
 3. พระสกทาคามี
 4. พระอนาคามี

๑๓. สรณคมน์ของบุคคลใด มั่นคงที่สุด ?

 1. ปุถุชน
 2. สามัญชน
 3. กัลยาณชน
 4. อริยชน

๑๔. พระเทวทัตขาดสรณคมน์เพราะเหตุใด ?

 1. ตาย
 2. ทาร้ายพระศาสดา
 3. ถือศาสดาอื่น
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. สรณคมน์เศร้าหมองเพราะไม่เชื่อเรื่องบุญบาปตรงกับข้อใด ?

 1. ไม่รู้
 2. รู้ผิด
 3. สงสัย
 4. ไม่เอื้อเฟื้อ

๑๖. ผู้เข้าจำอุโบสถศีล พึงงดเว้นเรื่องใด ?

 1. งานบ้าน
 2. สวดมนต์
 3. ฟังเทศน์
 4. นั่งสมาธิ

๑๗. จุดประสงค์การเข้าจำอุโบสถศีล เพื่อขัดเกลาอะไร ?

 1. วัฏฏะ
 2. กิเลส
 3. กรรม
 4. วิบาก

๑๘. ปฏิชาครอุโบสถ กำหนดให้รักษาคราวละกี่วัน ?

 1. ๑ วัน
 2. ๓ วัน
 3. ๓ เดือน
 4. ๔ เดือน

๑๙. วันจาตุททสี ในคำประกาศอุโบสถ หมายถึงวันกี่ค่ำ ?

 1. ๗ ค่ำ
 2. ๘ ค่ำ
 3. ๑๔ ค่ำ
 4. ๑๕ ค่ำ

๒๐. อุโบสถ แปลว่าอะไร ?

 1. การเข้าจำ
 2. การอดอาหาร
 3. การปฏิบัติธรรม
 4. การจาพรรษา

๒๑. ผู้เข้าจำอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนเช่นใด ?

 1. พูดมาก
 2. นอนมาก
 3. กินมาก
 4. นั่งสมาธิมาก

๒๒. คำสั่งใด เป็นการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๑ ?

 1. สั่งให้ฆ่า
 2. สั่งให้ลัก
 3. สั่งให้ปด
 4. สั่งให้รำ

๒๓. องค์ที่ทำให้อุโบสถศีลข้อที่ ๑ ขาดตรงกับข้อใด ?

 1. สัตว์ตาย
 2. ลักมาได้
 3. มีความยินดี
 4. ดื่มล่วงลำคอ

๒๔. อวิญญาณกทรัพย์ได้แก่ทรัพย์ประเภทใด ?

 1. ช้างพลาย
 2. ม้าลาย
 3. วัวกระทิง
 4. กบไสไม้

๒๕. อทินนาทานา เวรมณี หมายถึงเจตนางดเว้นในเรื่องใด ?

 1. การฆ่า
 2. การลัก
 3. การพูดเท็จ
 4. การดื่มสุรา

๒๖. องค์ที่ทำให้อุโบสถศีลข้อที่ ๒ ขาด ตรงกับข้อใด ?

 1. สัตว์ตาย
 2. ลักมาได้
 3. มีความยินดี
 4. ดื่มล่วงลำคอ

๒๗. การลักลอบตัดไม้ในป่าสงวน ชื่อว่าล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อที่ ๑
 2. ข้อที่ ๒
 3. ข้อที่ ๓
 4. ข้อที่ ๔

๒๘. การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของหวงแหน เป็นกิริยาของคนเช่นใด ?

 1. คนโหดร้าย
 2. คนหัวขโมย
 3. คนเจ้าชู้
 4. คนขี้เมา

๒๙. ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๓ พึงงดเว้นเรื่องใด ?

 1. เสพเมถุน
 2. พูดเท็จ
 3. ดื่มสุรา
 4. ฟ้อนรำ

๓๐. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ มุ่งขัดเกลาสิ่งใด ?

 1. ราคะ
 2. โลภะ
 3. โทสะ
 4. โมหะ

๓๑. ข้อใด จัดเป็นองค์ของอุโบสถศีลข้อที่ ๓ ?

 1. คิดจะฆ่า
 2. คิดจะลัก
 3. คิดจะเสพ
 4. คิดจะดื่ม

๓๒. อุโบสถศีลข้อว่า มุสาวาทา เวรมณี ให้เว้นจากคำพูดเช่นใด ?

 1. คำเท็จ
 2. คำสัตย์
 3. คำไพเราะ
 4. คำสุภาพ

๓๓. ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๔ พึงสำรวมระวังเรื่องใด ?

 1. สิ่งที่ทำ
 2. คำที่พูด
 3. เรื่องที่คิด
 4. จิตกำหนัด

๓๔. ข้อใด เป็นองค์ของอุโบสถศีลข้อที่ ๔ ?

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. จิตคิดจะลัก
 3. เรื่องไม่จริง
 4. สิ่งทำให้เมา

๓๕. ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๕ พึงเว้นเครื่องดื่มประเภทใด ?

 1. โซดา
 2. กาแฟ
 3. น้ำชา
 4. เบียร์

๓๖. อุโบสถศีลข้อใด ทำให้ผู้รักษามีสติรอบคอบ ?

 1. ข้อที่ ๔
 2. ข้อที่ ๕
 3. ข้อที่ ๖
 4. ข้อที่ ๗

๓๗. วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ได้แก่อะไร ?

 1. น้ำเมา
 2. น้ำข้าว
 3. น้ำผึ้ง
 4. น้ำอ้อย

๓๘. อุโบสถศีลข้อที่ ๕ ให้ประโยชน์แก่ผู้รักษาอย่างไร ?

 1. อายุยืน
 2. มีทรัพย์
 3. น่าเชื่อถือ
 4. สุขภาพดี

๓๙. สิ่งเป็นปฏิปักข์ต่ออุโบสถศีลข้อ ๕ คืออะไร ?

 1. น้ำหอม
 2. ดอกไม้
 3. สุราเมรัย
 4. ที่นอนสูง

๔๐. คำว่า วิกาล ในอุโบสถศีลข้อที่ ๖ หมายถึงเวลาใด ?

 1. เช้า
 2. สาย
 3. ก่อนเที่ยง
 4. บ่าย

๔๑. อุโบสถศีลข้อที่ ๖ บัญญัติไว้เพื่อให้ตัดความกังวลเรื่องใด ?

 1. การพูด
 2. การกิน
 3. การแต่งตัว
 4. การนอน

๔๒. ความพยายามใด เป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อที่ ๖ ?

 1. ลัก
 2. พูด
 3. ดื่ม
 4. กลืน

๔๓. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ห้ามทำเรื่องใด ?

 1. อาบน้ำ
 2. แปรงฟัน
 3. ทายากันยุง
 4. ทาน้ำหอม

๔๔. คาว่า คีตะ ในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ได้แก่กิริยาใด ?

 1. ร้องทุกข์
 2. ร้องเรียน
 3. ร้องเพลง
 4. ร้องไห้

๔๕. คำว่า มัณฑนะ ในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ได้แก่กิริยาใด ?

 1. ฟ้อนรา
 2. ร้องเพลง
 3. ตีกลอง
 4. แต่งตัว

๔๖. คำว่า คันธะ ในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ หมายถึงสิ่งใด ?

 1. ของหอม
 2. ของคาว
 3. ของหวาน
 4. ของเคี้ยว

๔๗. กิริยาใด ไม่เป็นข้อห้ามในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ?

 1. ฟ้อนรำ
 2. ขับร้อง
 3. ประโคม
 4. ฟังเทศน์

๔๘. อุโบสถศีลข้อที่ ๘ บัญญัติไว้เพื่อตัดความกังวลในเรื่องใด ?

 1. ที่นั่งนอน
 2. ที่ดื่มกิน
 3. ที่พักผ่อน
 4. ที่พักแรม

๔๙. ผู้เข้าจำอุโบสถศีล ควรสนทนากันในเรื่องใด ?

 1. ครอบครัว
 2. การงาน
 3. เศรษฐกิจ
 4. ศีลธรรม

๕๐. อานิสงส์ของศีลที่เป็นโลกิยสมบัติ ตรงกับข้อใด ?

 1. เป็นมนุษย์
 2. เป็นโสดาบัน
 3. เป็นสกทาคามี
 4. เป็นอนาคามี