ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๖

คำว่า ผู้ข้องอยู่ในโลก หมายถึงข้องอยู่ในสิ่งใด ?

 1. วัตถุกาม
 2. วิมุตติ
 3. วิสุทธิ
 4. นิพพาน

คำว่า คนเขลา ในอุทเทสแห่งนิพพิทา หมายถึงใคร ?

 1. คนไร้ทรัพย์
 2. คนไร้เมตตา
 3. คนไร้พวกพ้อง
 4. คนไร้ปัญญา

รู้โลกอย่างไร จึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ?

 1. รู้ตามเป็นจริง
 2. รู้ตามตำรา
 3. รู้ตามประเพณี
 4. รู้ตามคำทำนาย

โทษล้างผลาญความดี เรียกว่าอะไร ?

 1. มาร
 2. วิราคะ
 3. วิสุทธิ
 4. วิมุตติ

ประพฤติเช่นใด จึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร ?

 1. รักษาศีล
 2. สำรวมจิต
 3. สำรวมกาย
 4. สำรวมวาจา

ความหน่ายอะไรไม่จัดเป็นนิพพิทา ?

 1. บุญกุศล
 2. เบญจขันธ์
 3. สังขาร
 4. ทุกข์

คำว่า สังขาร ในปฏิปทาแห่งนิพพิทา ได้แก่อะไร ?

 1. จิต
 2. เบญจขันธ์
 3. อินทรีย์
 4. อายตนะ

บุคคลไม่เห็นอนิจจลักษณะ เพราะอะไรปิดบัง ?

 1. สันตติ
 2. อิริยาบถ
 3. ฆนสัญญา
 4. เวทนา

บุคคลไม่เห็นทุกขลักษณะ เพราะอะไรปิดบัง ?

 1. สันตติ
 2. อิริยาบถ
 3. ฆนสัญญา
 4. โสมนัส

หนาว ร้อน หิว กระหาย จัดเป็นทุกข์อะไร ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ปกิณณกทุกข์
 3. นิพัทธทุกข์
 4. พยาธิทุกข์

ข้อใด จัดเป็นทุกข์ประจำสังขาร ?

 1. ชรา
 2. พยาธิ
 3. โสกะ
 4. ปริเทวะ

ข้อใด จัดเป็นทุกข์จร ?

 1. ความแก่
 2. ความหิว
 3. ความร้อนรุม
 4. ความเศร้าโศก

ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เพราะปราศจากทุกข์ใด ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ปกิณณกทุกข์
 3. พยาธิทุกข์
 4. สันตาปทุกข์

ทุกข์ที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทกัน จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ปกิณณกทุกข์
 3. วิวาทมูลกทุกข์
 4. สันตาปทุกข์

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไร ?

 1. พยาธิทุกข์
 2. วิปากทุกข์
 3. วิวาทมูลกทุกข์
 4. สหคตทุกข์

ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร กำหนดรู้ได้อย่างไร ?

 1. เป็นของเที่ยง
 2. ไม่อยู่ในอำนาจ
 3. อยู่คงที่
 4. ไม่เปลี่ยนแปลง

พิจารณาเห็นสังขารเป็นอนัตตาด้วยอะไร จึงเป็นทางแห่งวิสุทธิ ?

 1. ฌาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

การเห็นสังขารเป็นอนัตตา มีอะไรกำกับไว้ จึงไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ?

 1. ฌาน
 2. สมาธิ
 3. โยนิโสมนสิการ
 4. นิพพิทาญาณ

ธรรมที่เป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวง คืออะไร ?

 1. วิราคะ
 2. วิรัติ
 3. วิมุตติ
 4. วิสุทธิ

ความเมาในคำว่า มทนิมฺมทโน หมายถึงเมาอะไร ?

 1. ยาบ้า
 2. ลาภยศ
 3. สุรา
 4. กิเลส

นิโรธ ในไวพจน์แห่งวิราคะ หมายถึงดับอะไร ?

 1. ทุกข์
 2. นิวรณ์
 3. เวทนา
 4. วิญญาณ

วิมุตติคือความหลุดพ้นในข้อใด เป็นวิสัยของโลกิยชน ?

 1. วิกขัมภนวิมุตติ
 2. สมุจเฉทวิมุตติ
 3. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ
 4. นิสสรณวิมุตติ

วิมุตติใด เป็นปฏิปทาของพระอรหันต์ผู้บำเพ็ญเฉพาะวิปัสสนา ?

 1. ตทังควิมุตติ
 2. วิขัมภนวิมุตติ
 3. เจโตวิมุตติ
 4. ปัญญาวิมุตติ

ในอุทเทสแห่งวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต ย่อมมีได้ด้วยอะไร ?

 1. ปัญญา
 2. ฌาน
 3. สมาบัติ
 4. สมาธิ

พิจารณาเห็นความเกิดดับแห่งสังขารว่าไม่เที่ยง เป็นญาณอะไร ?

 1. อุทยัพพยญาณ
 2. ภังคญาณ
 3. อาทีนวญาณ
 4. นิพพิทาญาณ

การเพ่งสังขารว่าแปรไปชั่วขณะ เป็นญาณอะไร ?

 1. อุทยัพพยญาณ
 2. ภังคญาณ
 3. อาทีนวญาญ
 4. นิพพิทาญาณ

ความวางเฉยในอะไร จัดเป็นปฏิสังขารุเปกขาญาณ ?

 1. สังขาร
 2. อารมณ์
 3. บุญบาป
 4. ทุกข์

วิสุทธิที่ทำให้ข้ามพ้นความสงสัย เรียกว่าอะไร ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. จิตตวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. กังขาวิตรณวิสุทธิ

อริยมรรคใด จัดเข้าในสีลวิสุทธิ ?

 1. สัมมาวาจา
 2. สัมมาวายามะ
 3. สัมมาสมาธิ
 4. สัมมาสังกัปปะ

อริยมรรคใด จัดเข้าในจิตตวิสุทธิ ?

 1. สัมมาวาจา
 2. สัมมาทิฏฐิ
 3. สัมมาสมาธิ
 4. สัมมาสังกัปปะ

อริยมรรคใด จัดเข้าในทิฏฐิวิสุทธิ ?

 1. สัมมาสังกัปปะ
 2. สัมมาวายามะ
 3. สัมมาสติ
 4. สัมมาสมาธิ

สุขอื่นจากความสงบไม่มี เป็นอุทเทสของอะไร ?

 1. นิพพิทา
 2. วิราคะ
 3. วิมุตติ
 4. สันติ

ผู้มุ่งความสงบพึงละโลกามิส อะไรเป็นโลกามิส ?

 1. กามคุณ ๕
 2. ขันธ์ ๕
 3. นิวรณ์ ๕
 4. อินทรีย์ ๕

บุคคลผู้เห็นภัยในความประมาท ชื่อว่าปฏิบัติใกล้อะไร ?

 1. มนุษยโลก
 2. เทวโลก
 3. พรหมโลก
 4. นิพพาน

คำว่า อุปาทิ ในสอุปาทิเสสนิพพาน หมายถึงอะไร ?

 1. เบญจขันธ์
 2. ตัณหา
 3. อุปาทาน
 4. กิเลส

ข้อใด กล่าวถึงอนุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง ?

 1. สิ้นกิเลส
 2. สิ้นชีวิต
 3. สิ้นกิเลสมีชีวิต
 4. สิ้นกิเลสสิ้นชีวิต

ในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า อะไรเป็นสุขอย่างยิ่ง ?

 1. นิพพิทา
 2. ฌาน
 3. สมาบัติ
 4. นิพพาน

ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของนิพพาน ?

 1. ดับ
 2. ร้อน
 3. เย็น
 4. หยุด

ในการเจริญกัมมัฏฐาน สิ่งที่ขวางกั้นจิตไม่ให้เกิดสมาธิ คืออะไร ?

 1. นิวรณ์
 2. อุปกิเลส
 3. ปฏิฆะ
 4. ตัณหา

หัวใจสมถกัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ?

 1. เทวตานุสสติ
 2. สีลานุสสติ
 3. จาคานุสสติ
 4. กายคตาสติ

กายคตาสติแก้นิวรณ์ข้อใดได้ ?

 1. กามฉันท์
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. วิจิกิจฉา

พรหมวิหารข้อใด เป็นหัวใจของสมถกัมมัฏฐาน ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

การเจริญเมตตากัมมัฏฐาน ควรเริ่มต้นที่ใครก่อน ?

 1. บิดามารดา
 2. ครูอาจารย์
 3. มิตรสหาย
 4. ตนเอง

คนวิตกจริต จะแก้ด้วยกัมมัฏฐานใด ?

 1. เมตตา
 2. กายคตาสติ
 3. กสิณ
 4. พุทธานุสสติ

จตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน พิจารณาอะไรเป็นอารมณ์ ?

 1. ธาตุ ๔
 2. ขันธ์ ๕
 3. อายตนะ ๖
 4. โพชฌงค์ ๗

คนสัทธาจริต ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พรหมวิหาร
 2. กสิณ
 3. อสุภะ
 4. พุทธานุสสติ

การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นอุบายให้เกิดอะไร ?

 1. ปีติ
 2. สุข
 3. เอกัคคตา
 4. ปัญญา

ธรรมอันเป็นพื้นฐานของวิปัสสนากัมมัฏฐาน คืออะไร ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. ทิฏฐิวิสุทธิ
 3. กังขาวิตรณวิสุทธิ
 4. ญาณทัสสนวิสุทธิ

วิสุทธิใด จัดเป็นยอดของวิปัสสนาญาณ ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. ทิฏฐิวิสุทธิ
 3. กังขาวิตรณวิสุทธิ
 4. ญาณทัสสนวิสุทธิ

ผลสูงสุดของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน คือข้อใด ?

 1. เห็นไตรลักษณ์
 2. เห็นไตรสิกขา
 3. เห็นไตรภูมิ
 4. เห็นไตรเพท