ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. คำว่า นิพพิทา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. หน่ายทุกข์
 2. สิ้นกำหนัด
 3. หลุดพ้น
 4. หมดจด

๒. โลกโดยตรง หมายถึงข้อใด ?

 1. อากาศ
 2. น้ำ
 3. แผ่นดิน
 4. ป่าไม้

๓. คำว่า จงมาดูโลกนี้ พระองค์ตรัสไว้เพื่อพระประสงค์ใด ?

 1. ให้เพลิดเพลิน
 2. ให้เกิดปัญญา
 3. ให้รู้เหตุ
 4. ให้รู้ภูมิศาสตร์

๔. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบอะไรว่า ตระการดุจราชรถ ?

 1. ชีวิต
 2. สังขาร
 3. อัตภาพ
 4. โลก

๕. คำว่า คนเขลา หมายถึงใคร ?

 1. คนอันธพาล
 2. คนโง่
 3. คนไร้ปัญญา
 4. คนขาดสติ

๖. ทำอย่างไร จึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ?

 1. ออกบวช
 2. ปรารถนาไม่เกิดอีก
 3. ไม่ยุ่งกับใคร
 4. ไม่ติดใจกามคุณ

๗. ผู้เห็นโลกตามเป็นจริง จะได้รับสุขประเภทใด ?

 1. สุขๆทุกข์ๆ
 2. สุขทางโลก
 3. สามิสสุข
 4. นิรามิสสุข

๘. ข้อใด ไม่ใช่อาการสำรวมจิต ?

 1. สำรวมอินทรีย์
 2. เจริญกัมมัฏฐาน
 3. เจริญวิปัสสนา
 4. รักษาศีล

๙. โทษล้างผลาญคุณความดี ทำให้เสียคน เรียกว่าอะไร ?

 1. มาร
 2. บ่วงมาร
 3. เสนามาร
 4. มัจจุมาร

๑๐. บ่วงแห่งมารที่คล้องบุคคลให้ติดอยู่ในโลก หมายถึงข้อใด ?

 1. กิเลสกาม
 2. วัตถุกาม
 3. กามตัณหา
 4. กามราคะ

๑๑. เห็นสังขารอย่างไร ไม่ใช่ทางแห่งวิสุทธิ ?

 1. ไม่เที่ยง
 2. เป็นทุกข์
 3. เป็นอัตตา
 4. เป็นอนัตตา

๑๒. คำว่า สังขาร ในอุทเทสปฏิปทาแห่งนิพพิทา ได้แก่อะไร ?

 1. จิต
 2. เบญจขันธ์
 3. อินทรีย์
 4. อายตนะ

๑๓. ข้อใด จัดเป็นวิสังขาร ?

 1. วิญญาณ
 2. เวทนา
 3. สัญญา
 4. นิพพาน

๑๔. ข้อใด กล่าวความหมายของอนิจจตาได้ถูกต้อง ?

 1. ทนได้ยาก
 2. เกิดและเสื่อมสิ้นไป
 3. ไม่มีเจ้าของ
 4. ไม่อยู่ในอำนาจ

๑๕. อะไรปิดบังไว้ จึงมองไม่เห็นอนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยงแห่งสังขาร ?

 1. ศัลยกรรม
 2. อิริยาบถ
 3. สันตติ
 4. ฆนสัญญา

๑๖. ข้อใด กล่าวความหมายของทุกขตาได้ถูกต้อง ?

 1. ทนได้ยาก
 2. เกิดและเสื่อมสิ้นไป
 3. ไม่มีเจ้าของ
 4. ไม่อยู่ในอำนาจ

๑๗. อะไรปิดบังไว้ จึงมองไม่เห็นทุกขตา ความเป็นทุกข์แห่งสังขาร ?

 1. สุขเวทนา
 2. อิริยาบถ
 3. สันตติ
 4. ฆนสัญญา

๑๘. เกิด แก่ เจ็บ ตาย จัดเป็นทุกข์อะไร ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ทุกข์จร
 3. ทุกข์ประจำ
 4. พยาธิทุกข์

๑๙. ความเศร้าโศก จัดเป็นทุกข์ชนิดใด ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ปกิณกทุกข์
 3. นิพัทธทุกข์
 4. สหคตทุกข์

๒๐. ความหิว หนาว ร้อน เป็นต้น จัดเป็นทุกข์อะไร ?

 1. สภาวทุกข์
 2. วิปากทุกข์
 3. นิพัทธทุกข์
 4. พยาธิทุกข์

๒๑. สันตาปทุกข์ ทุกข์เพราะถูกอะไรเผา ?

 1. พระอาทิตย์
 2. ไฟ
 3. กิเลส
 4. ความหิว

๒๒. อะไรปิดบังไว้ จึงมองไม่เห็นอนัตตตา ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร ?

 1. มานะ
 2. อิริยาบถ
 3. สันตติ
 4. ฆนสัญญา

๒๓. สังขารเป็นอนัตตา โดยเป็นสภาวะหาเจ้าของไม่ได้ คือข้อใด ?

 1. นั่นมิใช่ของเรา
 2. นั่นมิใช่เรา
 3. นั่นมิใช่ตนของเรา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. การเห็นสังขารเป็นอนัตตา ต้องมีอะไรกำกับจึงไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ?

 1. สัทธา
 2. สติ
 3. สัมปชัญญะ
 4. โยนิโสมนสิการ

๒๕. ธรรมที่เป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวง เรียกว่าอะไร ?

 1. วิสุทธิ
 2. วิมุตติ
 3. วิราคะ
 4. สันติ

๒๖. ความหน่ายในสังขาร เป็นเหตุให้อะไรเกิดขึ้น ?

 1. ความหลุดพ้น
 2. ความสงบ
 3. ความสันโดษ
 4. ความสิ้นกำหนัด

๒๗. ไวพจน์แห่งวิราคะมี ๘ อย่าง ไวพจน์นั้น หมายถึงคำเช่นไร ?

 1. คำแทน
 2. คำถาม
 3. คำตอบ
 4. คำอ่าน

๒๘. ความเมาในคำว่า มทนิมฺมทโน หมายถึงเมาอะไร ?

 1. ยาบ้า
 2. การพนัน
 3. สุรา
 4. กิเลส

๒๙. ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า อาลัย ?

 1. ความสูญเสีย
 2. ความติดใจ
 3. ความเศร้าโศก
 4. ความผิดหวัง

๓๐. วิมุตติ ความหลุดพ้น หมายถึงหลุดพ้นจากอะไร ?

 1. อาสวะ
 2. ตัณหา
 3. อุปาทาน
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๓๑. ความหลุดพ้นด้วยอำนาจพิจารณาไตรลักษณ์ จัดเป็นวิมุตติใด ?

 1. เจโตวิมุตติ
 2. ปัญญาวิมุตติ
 3. ตทังควิมุตติ
 4. วิกขัมภนวิมุตติ

๓๒. วิมุตติใด จัดเป็นโลกิยะ ?

 1. ตทังควิมุตติ
 2. สมุจเฉทวิมุตติ
 3. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ
 4. นิสสรณวิมุตติ

๓๓. ผู้ปฏิบัติธรรมหลุดพ้นชั่วคราวด้วยอำนาจกำลังฌาน จัดเป็นวิมุตติใด ?

 1. ตทังควิมุตติ
 2. วิกขัมภนวิมุตติ
 3. สมุจเฉทวิมุตติ
 4. นิสสรณวิมุตติ

๓๔. ความหลุดพ้นด้วยข่มไว้นั้น หมายถึงข่มอะไร ?

 1. ตัณหา
 2. ราคะ
 3. นิวรณ์
 4. อุปาทาน

๓๕. วิมุตติใด จัดเป็นโลกุตตระ ?

 1. สมุจเฉทวิมุตติ
 2. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ
 3. นิสสรณวิมุตติ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๖. วิสุทธิ คือความหมดจด ใครบันดาลให้ได้ ?

 1. ตนเอง
 2. พระพรหม
 3. โหราจารย์
 4. เทพเจ้า

๓๗. ความบริสุทธิ์ภายใน ย่อมมีได้ด้วยอะไร ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. ภาวนา

๓๘. ญาณหยั่งเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์ จัดเป็นญาณอะไร ?

 1. อุทยัพพยญาณ
 2. ภังคญาณ
 3. อาทีนวญาณ
 4. นิพพิทาญาณ

๓๙. ญาณหยั่งเห็นความเกิดดับแห่งสังขาร จัดเป็นญาณอะไร ?

 1. อุทยัพพยญาณ
 2. ภังคญาณ
 3. อาทีนวญาณ
 4. นิพพิทาญาณ

๔๐. อริยมรรคใด สงเคราะห์เข้าในจิตตวิสุทธิ ?

 1. สัมมาสังกัปปะ
 2. สัมมากัมมันตะ
 3. สัมมาสมาธิ
 4. สัมมาวาจา

๔๑. อริยมรรคใด สงเคราะห์เข้าในทิฏฐิวิสุทธิ ?

 1. สัมมาสังกัปปะ
 2. สัมมาสติ
 3. สัมมาสมาธิ
 4. สัมมาวายามะ

๔๒. วิสุทธิที่ทำให้ข้ามพ้นความสงสัย เรียกว่าอะไร ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. จิตตวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. กังขาวิตรณวิสุทธิ

๔๓. กามคุณ ๕ ได้ชื่อว่าโลกามิส เพราะเหตุใด ?

 1. เป็นสิ่งสวยงาม
 2. เป็นที่นิยม
 3. เป็นสิ่งล่อใจ
 4. เป็นสิ่งจำเป็น

๔๔. ธรรมใด ส่งเสริมให้สังคมเกิดสันติสุข ?

 1. สุจริต
 2. บุญกิริยาวัตถุ
 3. อคติ
 4. พรหมวิหาร

๔๕. ข้อใด ทำให้เกิดสันติภายนอก ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. เมตตา

๔๖. ข้อใด กล่าวความหมาย สอุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง ?

 1. กิเลสดับ
 2. ชีวิตดับ
 3. กิเลสดับชีวิตอยู่
 4. กิเลสอยู่ชีวิตดับ

๔๗. ข้อใด กล่าวความหมาย อนุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง ?

 1. สิ้นชีวิต
 2. สิ้นกิเลส
 3. สิ้นกิเลสชีพไม่สิ้น
 4. สิ้นกิเลสสิ้นชีพ

๔๘. อุปมาว่า ไฟสิ้นเชื้อแล้วย่อมดับไปเอง กล่าวถึงเรื่องใด ?

 1. ฌาน
 2. สมาบัติ
 3. นิพพาน
 4. อภิญญา

๔๙. คำว่า มีลูกศรอันถอนแล้ว เป็นคุณสมบัติของใคร ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๕๐. วงจรแห่งทุกข์ใด ที่พระนิพพานดับได้เด็ดขาด ?

 1. กรรม
 2. กิเลส
 3. วิบาก
 4. ถูกทุกข้อ