ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๕

พระพุทธเจ้าทรงเปรียบอะไรว่า ตระการดุจราชรถ ?

 1. โลก
 2. ชีวิต
 3. อัตภาพ
 4. สังขาร

นิพพิทา คือความหน่ายในอะไร ?

 1. การศึกษา
 2. ทุกข์
 3. บริวาร
 4. ชีวิต

คำว่า คนไร้พิจารณ์ หมายถึงใคร ?

 1. คนไร้การศึกษา
 2. คนไร้ศีลธรรม
 3. คนขาดสติ
 4. คนเขลา

ผู้เห็นโลกตามเป็นจริงได้รับผลอย่างไร ?

 1. ได้สุขบ้างทุกข์บ้าง
 2. ได้สามิสสุข
 3. ได้สิ่งที่ปรารถนา
 4. ได้นิรามิสสุข

อะไร จัดเป็นบ่วงแห่งมาร ?

 1. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
 2. โลภะ โทสะ โมหะ
 3. ตา หู จมูก ลิ้น กาย
 4. ตัณหา ราคะ อรติ

ปฏิบัติอย่างไร จึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร ?

 1. สำรวมกาย
 2. สำรวมวาจา
 3. สำรวมจิต
 4. สำรวมในศีล

สังขารในขันธ์ ๕ หมายถึงอะไร ?

 1. สภาพที่ปรุงแต่งจิต
 2. สภาพที่เป็นเอง
 3. สภาพที่คงอยู่
 4. สภาพที่เสื่อมไป

อะไรจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกัน ?

 1. กรรม
 2. กิเลส
 3. บุญ
 4. กุศล

การเพิกสันตติได้ ทำให้เห็นอะไร ?

 1. สามัญญลักษณะ
 2. อนิจจลักษณะ
 3. ทุกขลักษณะ
 4. อนัตตลักษณะ

อนิจจลักษณะกำหนดรู้ในทางง่าย ด้วยอาการอย่างไร ?

 1. เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่
 2. เกิดขึ้นแล้วดับไป
 3. แปรไประหว่างเกิดดับ
 4. แปรไปชั่วขณะหนึ่ง

ชาติ ชรา มรณะ จัดเป็นทุกข์อะไร ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ปกิณณกทุกข์
 3. นิพัทธทุกข์
 4. พยาธิทุกข์

กังวลใจเพราะสัตว์เลี้ยง จัดเป็นทุกข์อะไร ?

 1. วิปากทุกข์
 2. ปกิณณกทุกข์
 3. สหคตทุกข์
 4. สันตาปทุกข์

ข้อใด เป็นลักษณะของนิพัทธทุกข์ ?

 1. เกิด แก่ เจ็บ ตาย
 2. ไม่สบายกาย ใจ
 3. หนาว ร้อน หิว กระหาย
 4. ร้องไห้เสียใจ

ข้อใด จัดเป็นพยาธิทุกข์ ?

 1. ความเจ็บไข้
 2. ความเศร้าโศก
 3. ความคับแค้นใจ
 4. ความหิวกระหาย

ทุกข์เพราะถูกกิเลสเผา จัดเป็นทุกข์อะไร ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ปกิณณกทุกข์
 3. สันตาปทุกข์
 4. วิปากทุกข์

การสู้คดีความกัน จัดเป็นทุกข์อะไร ?

 1. อาหารปริเยฏฐิทุกข์
 2. วิปากทุกข์
 3. สันตาปทุกข์
 4. วิวาทมูลกทุกข์

คำว่า ธรรม ในบทว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา หมายถึงอะไร ?

 1. กุศลมูล อกุศลมูล
 2. กุศลวิตก อกุศลวิตก
 3. สังขาร วิสังขาร
 4. กุศลธรรม อกุศลธรรม

ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของอนัตตาแห่งสังขาร ?

 1. ไม่อยู่ในอำนาจ
 2. แย้งต่ออัตตา
 3. หาเจ้าของมิได้
 4. เป็นกลุ่มก้อน

ข้อใด ไม่ใช่ไวพจน์ของวิราคะ ?

 1. ความสิ้นตัณหา
 2. ความดับ
 3. ความเข้าไปตัดวัฏฏะ
 4. ความหน่าย

ความติดพันห่วงใยในอารมณ์อันเป็นที่รัก เรียกว่าอะไร ?

 1. อาสวะ
 2. สังโยชน์
 3. อาลัย
 4. ตัณหา

วิมุตติ แปลว่าอะไร ?

 1. ความหลุดพ้น
 2. ความสิ้นกำหนัด
 3. ความสิ้นตัณหา
 4. ความหน่าย

เพราะสิ้นกำหนัด จิตย่อมหลุดพ้นจากอะไร ?

 1. อาสวะ
 2. ตัณหา
 3. ราคะ
 4. นิวรณ์

การบวงสรวงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จัดเข้าในอาสวะใด ?

 1. กามาสวะ
 2. ภวาสวะ
 3. อวิชชาสวะ
 4. ผลาสวะ

การระงับกิเลสกามและอกุศลธรรมด้วยกำลังฌาน จัดเป็นอะไร ?

 1. ตทังควิมุตติ
 2. วิกขัมภนวิมุตติ
 3. สมุจเฉทวิมุตติ
 4. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ

ความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใด ?

 1. ลอยบาป
 2. ชำระบาป
 3. ไถ่บาป
 4. ไม่ทำบาป

เล็งเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์ จัดเป็นญาณอะไร ?

 1. อุทยัพพยญาณ
 2. ภังคญาณ
 3. อาทีนวญาณ
 4. นิพพิทาญาณ

สัมมาวายามะ ตรงกับข้อใด ?

 1. พยายามชอบ
 2. ตั้งใจชอบ
 3. ระลึกชอบ
 4. ดำริชอบ

อริยมรรคข้อใด จัดเข้าในสีลวิสุทธิ ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. สัมมาวายามะ
 3. สัมมากัมมันตะ
 4. สัมมาสังกัปปะ

อริยมรรคข้อใด จัดเข้าในจิตตวิสุทธิ ?

 1. สัมมาวาจา
 2. สัมมาวายามะ
 3. สัมมากัมมันตะ
 4. สัมมาอาชีวะ

พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นทิฏฐิวิสุทธิ ?

 1. เห็นไตรลักษณ์
 2. เห็นไตรรัตน์
 3. เห็นไตรภูมิ
 4. เห็นไตรเพท

วิสุทธิใด จัดเป็นโลกุตตระ ?

 1. จิตตวิสุทธิ
 2. ทิฏฐิวิสุทธิ
 3. กังขาวิตรณวิสุทธิ
 4. ญาณทัสสนวิสุทธิ

ข้อใด ทำให้เกิดสันติภายนอก ?

 1. การรักษาศีล
 2. การเจริญภาวนา
 3. การปฏิบัติธรรม
 4. การเจริญกัมมัฏฐาน

ผู้เพ่งความสงบพึงละโลกามิสเสีย คำว่า โลกามิส คืออะไร ?

 1. กามกิเลส
 2. กามคุณ
 3. กามราคะ
 4. กามฉันทะ

ข้อปฏิบัติเป็นทางไปสู่พระนิพพาน ตรงกับข้อใด ?

 1. วิมุตติ
 2. มรรค
 3. นิพพิทา
 4. วิราคะ

ผู้ไม่ประมาทและเห็นภัยในความประมาท จัดเป็นคนเช่นไร ?

 1. รู้จักพระนิพพาน
 2. ใกล้พระนิพพาน
 3. เข้าสู่พระนิพพาน
 4. ถึงพระนิพพาน

ข้อใด กล่าวถึงสอุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง ?

 1. สิ้นชีวิตมีกิเลสอยู่
 2. สิ้นชีวิตสิ้นกิเลส
 3. สิ้นกิเลสมีชีวิตอยู่
 4. สิ้นกิเลสสิ้นตัณหา

เพราะละอะไรได้ ท่านจึงกล่าวว่านิพพาน ?

 1. ความโกรธ
 2. ความหลง
 3. นิวรณ์
 4. ตัณหา

อุปมาว่า ไฟสิ้นเชื้อแล้วย่อมดับไปเอง กล่าวถึงเรื่องใด ?

 1. ฌาน
 2. สมาบัติ
 3. อภิญญา
 4. นิพพาน

สมถกัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ?

 1. การรู้แจ้งเห็นจริง
 2. การกำจัดกิเลส
 3. การทำใจให้สงบ
 4. การละสังโยชน์

บุคคลเช่นไร เจริญกัมมัฏฐานได้ผลดี ?

 1. มีความกังวล
 2. มีความฟุ้งซ่าน
 3. มีความเบื่อหน่าย
 4. มีสติสัมปชัญญะ

การเจริญสมถกัมมัฏฐาน เพื่อจุดประสงค์ใด ?

 1. สงบจากนิวรณ์
 2. เห็นแจ้งกองสังขาร
 3. เห็นแจ้งไตรลักษณ์
 4. หลุดพ้นจากกิเลส

ประโยชน์ของการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน คือข้อใด ?

 1. เพื่อรู้แจ้งเห็นจริง
 2. เพื่อคลายกำหนัด
 3. เพื่อให้เกิดเมตตา
 4. เพื่อกำจัดความโกรธ

คนโทสจริต มีลักษณะเช่นไร ?

 1. เชื่อง่าย
 2. โมโหง่าย
 3. รักง่าย
 4. หลงง่าย

คนมักโกรธ ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?

 1. กายคตาสติ
 2. อสุภกัมมัฏฐาน
 3. เมตตาพรหมวิหาร
 4. กสิณ

การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อจุดประสงค์ใด ?

 1. สงบกาย
 2. สงบวาจา
 3. สงบใจ
 4. รู้แจ้งเห็นจริง

คำว่า วิปัสสนา มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. เห็นแจ้งรูปนาม
 2. เห็นแจ้งอวิชชา
 3. เห็นแจ้งสังขาร
 4. เห็นแจ้งพระนิพพาน

ข้อใด เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากัมมัฏฐาน ?

 1. พรหมวิหาร
 2. กสิณ
 3. อสุภะ
 4. รูปนาม

ผู้เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ควรทำกิจใดก่อน ?

 1. ทำจิตให้เป็นสมาธิ
 2. ชำระศีลให้บริสุทธิ์
 3. ชำระจิตให้บริสุทธิ์
 4. ทำความเห็นให้ตรง

พิจารณากายอย่างไร จึงจัดเป็นวิปัสสนา ?

 1. ปฏิกูลน่าเกลียด
 2. ไม่งามน่ารังเกียจ
 3. เต็มไปด้วยของไม่สะอาด
 4. ไม่เที่ยงต้องแตกสลาย

กัมมัฏฐานเบื้องต้นที่พระอุปัชฌาย์สอนนาคผู้ขอบวช คือข้อใด ?

 1. ศีล สมาธิ ปัญญา
 2. ทาน ศีล ภาวนา
 3. ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
 4. ปฐวี อาโป เตโช วาโย