ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. นิพพิทาความหน่าย หมายถึงหน่ายอะไร ?

 1. โลก
 2. สังคม
 3. เบญจขันธ์
 4. เพื่อน

๒. โลกโดยตรง หมายถึงข้อใด ?

 1. มนุษย์
 2. สัตว์นรก
 3. แผ่นดิน
 4. หมู่สัตว์

๓. คนเขลา ในคำว่า “พวกคนเขลาหมกอยู่” หมายถึงใคร ?

 1. คนไร้ความสามารถ
 2. คนไร้ปัญญา
 3. คนไร้สติ
 4. คนไร้การศึกษา

๔. คำว่า “หมกอยู่ในโลก” หมายถึงอาการเช่นใด ?

 1. เพลินสิ่งให้โทษ
 2. หลงสิ่งอาจให้โทษ
 3. ติดสิ่งล่อใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๕. ผู้รู้ในคำว่า “ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่” หมายถึงใคร ?

 1. คนมีความสามารถ
 2. คนมีการศึกษา
 3. คนมีสติ
 4. คนมีปัญญา

๖. ผู้รู้ในคำว่า “ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่” หมายถึงรู้อะไร ?

 1. ข่าวสาร
 2. สถานการณ์
 3. จักรวาล
 4. โลกตามเป็นจริง

๗. อาการสํารวมจิตมีกี่วิธี ?

๘. ข้อใด เป็นอาการสํารวมจิต ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. ถูกทุกข้อ

๙. ผู้ใดสํารวมจิต ผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมาร คําว่า “มาร” ได้แก่อะไร ?

 1. กิเลสกาม
 2. วัตถุกาม
 3. รูปเสียง
 4. กลิ่นรส

๑๐. คําว่า “บ่วงแห่งมาร” ได้แก่อะไร ?

 1. กิเลสกาม
 2. วัตถุกาม
 3. ตัณหา
 4. ราคะ

๑๑. เห็นสังขารด้วยอะไร จึงหน่ายในทุกข์ ?

 1. สติ
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. วิริยะ

๑๒. เห็นสังขารด้วยอาการอย่างไร จัดเป็นทางแห่งวิสุทธิ ?

 1. ไม่เที่ยง
 2. เป็นทุกข์
 3. เป็นอนัตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. ความไม่เที่ยงแห่งสังขาร เรียกว่าอะไร ?

 1. อนิจจตา
 2. ทุกขตา
 3. อนัตตตา
 4. สุญญตา

๑๔. ความเป็นทุกข์ เป็นลักษณะประจําของอะไร ?

 1. รูป
 2. เวทนา
 3. สัญญา
 4. สังขาร

๑๕. ทุกขตา กําหนดเห็นได้ด้วยทุกข์กี่อย่าง ?

 1. ๑๐
 2. ๑๒

๑๖. สภาวทุกข์ คือทุกข์ประจําสังขาร หมายถึงข้อใด ?

 1. ชาติ
 2. ชรา
 3. มรณะ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. ปกิณณกทุกข์ คือทุกข์ที่จรมาในชีวิต หมายถึงข้อใด ?

 1. โสกะ
 2. ปริเทวะ
 3. ทุกขะ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. ความหิว จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ปกิณณกทุกข์
 3. นิพัทธทุกข์
 4. วิปากทุกข์

๑๙. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นการกล่าวถึงความไม่มีทุกข์ใด ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ปกิณณกทุกข์
 3. นิพัทธทุกข์
 4. พยาธิทุกข์

๒๐. ความกระวนกระวายใจจัดเป็นทุกข์ประเภทใด ?

 1. สันตาปทุกข์
 2. วิปากทุกข์
 3. สหคตทุกข์
 4. วิวาทมูลกทุกข์

๒๑. ผู้ก่อวิวาทมูลกทุกข์ ย่อมต้องประสบกับอะไร ?

 1. ความไม่สบายใจ
 2. ความกลัวแพ้
 3. ความหวาดระแวง
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. คนรู้และเข้าใจในเรื่องอะไร จึงจะไม่ถือตัวถือตน ?

 1. อนิจจตา
 2. ทุกขตา
 3. อนัตตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร กําหนดรู้ได้ด้วยอาการกี่อย่าง ?

๒๔. ความสิ้นกําหนัด เรียกว่าอะไร ?

 1. นิพพิทา
 2. วิราคะ
 3. วิมุตติ
 4. วิสุทธิ

๒๕. วิราคะในระดับสังคม เป็นเหตุให้บุคคลไม่ล่วงละเมิดศีลข้อใด ?

๒๖. ความเมาในข้อว่า “มทนิมฺมทโน” หมายถึงเมาในเรื่องใด ?

 1. ลาภยศ
 2. สุรา
 3. สิ่งเสพติด
 4. อาหาร

๒๗. ตัณหาในคําว่า “ตณฺหกฺขโย” หมายถึงตัณหาประเภทใด?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๘. นิโรโธ ความดับ หมายถึงอะไรดับหรือดับอะไร ?

 1. โมหะ
 2. ตัณหา
 3. มานะ
 4. ทิฏฐิ

๒๙. วิมุตติ ความหลุดพ้นหมายถึงหลุดพ้นจากอะไร ?

 1. อาสวะ
 2. ตัณหา
 3. ราคะ
 4. นิวรณ์

๓๐. อะไรเป็นเครื่องยืนยันว่าบุคคลได้หลุดพ้นจากกิเลสแล้ว ?

 1. ปัญญา
 2. ปรีชา
 3. ญาณ
 4. ปริญญา

๓๑. ผู้หลุดพ้นด้วยบําเพ็ญสมถะและวิปัสสนา ชื่อว่าหลุดพ้นด้วยวิมุตติใด ?

 1. เจโตวิมุตติ
 2. ปัญญาวิมุตติ
 3. สมุจเฉทวิมุตติ
 4. นิสสรณวิมุตติ

๓๒. ผู้หลุดพ้นด้วยเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวชื่อว่าหลุดพ้นด้วยวิมุตติใด ?

 1. เจโตวิมุตติ
 2. ปัญญาวิมุตติ
 3. สมุจเฉทวิมุตติ
 4. นิสสรณวิมุตติ

๓๓. ตทังควิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยองค์นั้น ๆ หมายถึงหลุดพ้นอย่างไร ?

 1. ชั่วคราว
 2. ถาวร
 3. เด็ดขาด
 4. สงบราบ

๓๔. วิกขัมภนวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยการข่มไว้ ถามว่าใช้อะไรข่ม ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. ฌาน

๓๕. สมุจเฉทวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยตัดขาดถามว่าใช้อะไรตัด ?

 1. อริยมรรค
 2. อริยผล
 3. ปัญญา
 4. ฌาน

๓๖. ข้อความใด เป็นคําแปลของวิสุทธิ ?

 1. ความหมดจด
 2. ความหลุดพ้น
 3. ความสิ้นกําหนัด
 4. ความสงบ

๓๗. วิสุทธิ จะมีได้ด้วยอะไร ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. ฌาน

๓๘. พิจารณาเห็นสังขารในเรื่องใด จัดเป็น ภังคญาณ ?

 1. ความเกิด
 2. ความแก่
 3. ความเจ็บ
 4. ความดับ

๓๙. พิจารณาเห็นสังขารในเรื่องใด จัดเป็น อาทีนวญาณ ?

 1. คุณ
 2. โทษ
 3. ประโยชน์
 4. ความดี

๔๐. อะไรจัดเป็นทางแห่งวิสุทธิ ?

 1. มรรค ๔
 2. ผล ๔
 3. นิพพาน ๑
 4. มรรค ๘

๔๑. กายสุจริต จัดเข้าในมรรคใด ?

 1. สัมมาวาจา
 2. สัมมากัมมันตะ
 3. สัมมาวายามะ
 4. สัมมาสติ

๔๒. สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สงเคราะห์เข้าในวิสุทธิใด ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. จิตตวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. ญาณทัสสนวิสุทธิ

๔๓. สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สงเคราะห์เข้าในวิสุทธิใด ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. จิตตวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. ญาณทัสสนวิสุทธิ

๔๔. ข้อใด จัดเป็นสันติภายนอก ?

 1. สงบกาย
 2. สงบใจ
 3. สงบกิเลส
 4. สงบสุข

๔๕. ข้อใด จัดเป็นสันติภายใน ?

 1. สงบกาย
 2. สงบวาจา
 3. สงบใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. ผู้เพ่งความสงบ พึงละโลกามิสเสีย โลกามิสได้แก่อะไร ?

 1. กามคุณ
 2. ตัณหา
 3. กิเลสกาม
 4. นิวรณ์

๔๗. อะไร เป็นสุขอย่างยิ่ง ?

 1. วิราคะ
 2. นิพพาน
 3. วิมุตติ
 4. วิสุทธิ

๔๘. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ย่อมมีแก่พระอริยบุคคลในข้อใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๔๙. คําว่า “อุปาทิ” ในนิพพานธาตุทั้ง ๒ หมายถึงข้อใด ?

 1. เบญจขันธ์
 2. เบญจศีล
 3. เบญจธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. พระอรหันต์ดับขันธ์ เรียกว่าบรรลุนิพพานใด ?

 1. นิพพาน
 2. สอุปาทิเสสนิพพาน
 3. อนุปาทิเสสนิพพาน
 4. ถูกทุกข้อ