ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. 2543

1. คำว่า “ นิพพิทา ” ตรงกับความในข้อใด ?

 • ความดับ
 • ความหน่ายทุกข์
 • ความเบื่ออาหาร
 • ความเบื่อหน่ายการเรียน

2. ผู้ใดจักระวังจิต ผู้นั้น…?

 • จักพ้นจากบ่วงแห่งมาร
 • จักพ้นจากความทุกข์ใจ
 • จักพ้นจากความเขลา
 • จักมีความสุขกายสุขใจ

3. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จัดเป็น…?

 • มหาภูตรูป
 • อุปาทายรูป
 • ของนอกกาย
 • บ่วงแห่งมาร

4. ผู้ใดเห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาว่า “ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ” ผู้นั้น…?

 • ย่อมหน่ายในทุกข์
 • ย่อมพ้นจากทุกข์
 • ย่อมหมดสิ้นทุกข์
 • ย่อมเมาในทุกข์

5. ข้อใด ไม่จัดเป็นอนัตตา ?

 • ขันธ์ 5
 • จิต เจตสิก รูป นิพพาน
 • พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 • ไม่มีข้อใดถูก

6. หนาว ร้อน หิว กระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ เป็นทุกข์ประเภทไหน ?

 • สภาวทุกข์
 • ปกิณณกทุกข์
 • นิพัทธทุกข์
 • สหคตทุกข์

7. โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส เป็นทุกข์ประเภทไหน ?

 • สภาวทุกข์
 • ปกิณณกทุกข์
 • นิพัทธทุกข์
 • สหคตทุกข์

8. ข้อว่า “ เนโสหมัสมิ นั่นมิใช่เรา ” เป็นคำแสดงความของ…?

 • อนัตตตา
 • ทุกขตา
 • อนิจจตา
 • นิพพานตา

9. ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นทุกข์ประเภทไหน ?

 • สภาวทุกข์
 • ปกิณณกทุกข์
 • นิพัทธทุกข์
 • สหคตทุกข์

10. ราคะ โทสะ โมหะ ในอาทิตตปริยายสูตร เป็นทุกข์ประเภทไหน ?

 • พยาธิทุกข์
 • สันตาปทุกข์
 • วิปากทุกข์
 • วิวาทมูลกทุกข์

11. ท่านเห็นว่า ข้อใดกล่าวผิดจากหลักพระพุทธศาสนา ?

 • วิมุตติที่เป็นโลกิยะ ก็มี
 • วิมุตติที่เป็นโลกุตตระ ก็มี
 • วิมุตติข้อสุดท้าย เป็นโลกุตตระ
 • วิมุตติข้อที่ 6 เป็นโลกุตตระ

12. การเล็งเห็นว่า “ สังขารเป็นทุกข์ คือเป็นโทษ ” จัดเป็น…?

 • อาทีนวญาณ
 • อุทยัพพยญาณ
 • ภังคญาณ
 • นิพพิทาญาณ

13. คำว่า “ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ” ความสงบในที่นี้ คืออะไร ?

 • สงบจากเวร
 • สงบจากกิเลสาสวะ
 • สงบจากความวุ่นวาย
 • สงบจากสงคราม

14. คำว่า “ มีลูกศรอันถอนแล้ว ” (อัพพุฬหสัลโล) เป็นคุณบทของ…?

 • ความเพียร
 • พระสงฆ์
 • พระอรหันต์
 • พระนิพพาน

15. ผู้บรรลุอนุปาทิเสสนิพพานแล้ว ย่อมเข้าถึง…?

 • แดนสุขาวดี
 • อายตนนิพพาน
 • อัตตาสมบูรณ์
 • ความว่างเปล่า หรืออนัตตา

16. ถ้าจะเข้าใกล้พระนิพพาน ต้องทำอย่างไร ?

 • ก. ต้องมีฌาน
 • ข. ต้องมีปัญญา
 • ค. ต้องมีญาณ
 • ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

17. ที่เรียกว่า “ พระนิพพาน ” เพราะเหตุผลข้อใด ?

 • เพราะละความโลภได้
 • เพราะละความโกรธได้
 • เพราะละตัณหาได้
 • เพราะปล่อยวางเสียได้

18. ข้อใดเป็นคำแปลของคำว่า “ อบาย ” ?

 • ขวางโลก
 • โลกปราศจากความเจริญ
 • แดนแห่งความเจริญ
 • ตกต่ำ

19. การที่พระพุทธศาสนากล่าวเรื่องสังสารวัฏฏ์ไว้ แสดงว่า…?

 • นรก – สวรรค์ มีอยู่จริง
 • ข่มขู่ชาวโลกให้กลัว
 • ให้ความหวังแก่คนตกทุกข์
 • นรกคือคุก สวรรค์คือสถานเริงรมย์

20. คำว่า “ เปรต ” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ?

 • ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว
 • ภูมิของสัตว์ผู้มีบาปกรรม
 • มีปรากฏในพระไตรปิฎก
 • ถูกทุกข้อ

21. ข้อใด เป็นความหมายของสมถกัมมัฏฐาน ?

 • การถือธุดงค์
 • การเข้าป่าหาวิเวก
 • ฐานแห่งการทำใจให้สงบ
 • อารมณ์ต่าง ๆ

22. กสิณ 10 นั้น มีความสำคัญอยู่ที่ข้อใด ?

 • การภาวนา
 • การเพ่งบริกรรม
 • การพิจารณา
 • การตัดสิน

23. อสุภ 10 ว่าด้วยเรื่องใด ?

 • การพิจารณาซากศพ
 • การพิจารณาความงาม
 • การเพ่งดูพยับแดด
 • การภาวนาพุทธคุณ

24. คำว่า “ มรรค ” ในพระบาลีว่า “…………” หมายถึง…?

 • มรรค 4
 • สัคคมรรค ทางไปสวรรค์
 • อปายมรรค ทางไปอบาย
 • มรรคมีองค์ 8

25. อุปสมานุสสติ ท่านให้ระลึกถึงอะไร ?

 • อรัญราวป่า
 • พระนิพพาน
 • คุณความดี
 • อุปมาอุปมัย

26. การเจริญมรณัสสติ จะได้อะไร ?

 • ได้ความกล้าหาญ
 • ได้ความไม่ประมาท
 • ได้มนุษยสมบัติ
 • ได้ความวางเฉย

27. “ ขอสัตว์ทั้งหลาย จงพ้นจากทุกข์เถิด ” เนื้อความนี้ตรงกับข้อใด ?

 • อานาปานสติ
 • เมตตาพรหมวิหาร
 • กรุณาพรหมวิหาร
 • มุทิตาพรหมวิหาร

28. ท่านให้พิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูล เพื่ออะไร ?

 • เพื่อเห็นใจคนยากจน
 • เพื่อความไม่มีโรค
 • เพื่อความไม่ยินดีติดใจในรส
 • เพื่อเห็นความจริงตามธรรมชาติ

29. จตุธาตุววัตถานนั้น ท่านให้กำหนดอะไร ?

 • กำหนดโลกธาตุ
 • กำหนดธาตุ 18
 • กำหนดรูปธาตุ
 • กำหนดรูปกาย โดยความเป็นธาตุ 4

30. สมถกัมมัฏฐานนั้นมี…?

 • การภาวนาเป็นกิจ
 • อารมณ์ภาวนา 40
 • ความสงบใจเป็นผล
 • ถูกทุกข้อ

31. คำว่า “ วิปัสสนา ” ตรงกับความในข้อใด ?

 • ปัญญาเห็นตามความเป็นจริง
 • ปัญญาอันติดตัวมาแต่กำเนิด
 • ความรู้แจ้งตำราทุกแขนง
 • ความรู้แจ้งในพุทธภาวะ

32. ความเป็นของไม่เที่ยง ปรากฏที่ไหน ?

 • ที่สังขารทั้งปวง
 • ที่อัตตาทั้งปวง
 • ที่ธรรมทั้งปวง
 • ถูกทุกข้อ

33. ท่านให้เราเจริญวิปัสสนา เพื่ออะไร ?

 • เพื่อความสงบกาย
 • เพื่อความสงบใจ
 • เพื่อถอนความถือมั่นด้วยตัณหา
 • เพื่อถอนอนัตตาออกไป

34. ข้อใด จัดเป็นอนิจจลักษณะ ?

 • ของไม่เที่ยง
 • ภาวะไม่เที่ยง
 • เครื่องหมายให้กำหนดรู้ว่าไม่เที่ยง
 • ผลอันเกิดจากความไม่เที่ยง

35. วิปัสสนา คือปัญญาอันแจ้งชัด เห็นอรรถ เห็นธรรมตามเป็นจริงนั้น เห็นอย่างไร ?

 • เห็นกำหนดอริยสัจ 4
 • เห็นกำหนดสามัญญลักษณะ 3
 • เห็นกำหนดสติปัฏฐาน 4
 • เห็นกำหนดมรรค 8

36. ป้ญญารู้ความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปแห่งขันธ์ทั้งหลาย ชื่อว่า…?

 • อุทยัพพยญาณ
 • ภังคานุปัสสนาญาณ
 • ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ
 • สังขารุเปกขาญาณ

37. ชีวิตมนุษย์ เหมือนหยาดน้ำค้าง หมายความว่า…?

 • ชีวิตนี้สุขสดใส
 • ชีวิตนี้จะอยู่ไม่นาน
 • ชีวิตนี้มาจากที่สูง
 • ชีวิตนี้ไม่มีร่องรอย

38. ชีวิตเหมือนโคที่เขาจะฆ่า หมายความว่า…?

 • ชีวิตนี้มีแต่ทุกข์
 • ชีวิตนี้ใกล้ต่อความตาย
 • ชีวิตนี้ไม่ต่างอะไรจากโค
 • ชีวิตนี้แม้เป็นอยู่ ก็เหมือนตายแล้ว

39. ชีวิตนี้เที่ยงแท้ จัดเป็น…?

 • ธรรมวิปัลลาส
 • สัญญาวิปัลลาส
 • จิตตวิปัลลาส
 • ทิฏฐิวิปัลลาส

40. ข้อใด จัดเป็นทิฏฐิวิปัลลาส ?

 • เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง
 • เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุข
 • เห็นสิ่งไม่งามว่างาม
 • ถูกทุกข้อ

41. สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ ทรงประทานพระธรรมเทศนาอะไร เพื่อถอนวิปัลลาส ?

 • ปัญญากถา
 • กสิณ 10
 • สัญญา 3 ประการ
 • อนุสสติ 10

42. การพิจารณาลมหายใจเข้าออก เพื่ออะไร?

 • เพื่อให้รู้เท่าทัน
 • เพื่อให้เห็นสวรรค์
 • เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
 • เพื่อให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง

43. เวลาก้าวเดิน ต้องใช้ธรรมข้อใด ?

 • ความรู้สึกตัว
 • ความจำได้
 • ความสงบระงับกาย
 • ความเห็นกองลม

44. ปฐวีธาตุมีอยู่ในกายนี้ จัดอยู่ใน…?

 • อานาปานบัพพะ
 • อิริยาปถบัพพะ
 • ปฏิกูลบัพพะ
 • ธาตุบัพพะ

45. การพิจารณาเห็นกายให้เหมือนซากศพ จัดอยู่ใน…?

 • อิริยาปถบัพพะ
 • ปฏิกูลบัพพะ
 • ธาตุบัพพะ
 • นวสีวถิกาบัพพะ

46. เมื่อลิ้มของอร่อย จะเจริญวิปัสสนาอย่างไร ?

 • ให้คิดว่าไม่อร่อย
 • ให้รู้ชัดสุขเวทนา
 • ให้รู้สึกว่าเฉย ๆ
 • ให้รู้สึกว่าน่าเบื่อ

47. คิดถึงคนรัก เกิดความสุขใจ ตรงกับ…?

 • สุขเวทนามีอามิส
 • สุขเวทนาไม่มีอามิส
 • เห็นกายานุปัสสนา
 • ถูกทุกข้อ

48. ความรู้สึกว่าจิตเรามีราคะ จัดเป็น…?

 • สุขเวทนา
 • เวทนานุปัสสนา
 • จิตตานุปัสสนา
 • ไม่มีข้อถูก

49. สมาหิตจิต หมายถึงข้อใด ?

 • จิตมีปัญญา
 • จิตปราศจากราคะ
 • จิตมีสมาธิ
 • จิตมีความหดหู่

50. ข้อใด ไม่จัดเข้าในธรรมานุปัสสนา ?

 • กามฉันท์
 • ตัณหา
 • อายตนะ 6
 • ไม่มี