ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พุทธพจน์ว่า จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา ยืนยันเรื่องใด ?

 1. ตายแล้วเกิด
 2. ตายแล้วสูญ
 3. ตายแล้วฟื้น
 4. ถูกทุกข้อ

๒. การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่าอะไร ?

 1. คติ
 2. สังสารวัฏ
 3. ภพ
 4. ชาตะ มตะ

๓. คำตอบในข้อใด เป็นสุคติ ?

 1. นิรยะ
 2. ติรัจฉานโยนิ
 3. ปิตติวิสยะ
 4. มนุษย์โลก

๔. ใครทำหน้าที่ลงโทษสัตว์นรก ?

 1. นายนิรยบาล
 2. พญายมราช
 3. ท้าวจตุโลกบาล
 4. ท้าวสักกเทวราช

๕. บุคคลในข้อใด ไม่ใช่เทวทูต ?

 1. เด็กแรกคลอด
 2. คนหนุ่มสาว
 3. คนเจ็บ
 4. คนชรา

๖. สัตว์ชนิดใด เกิดและตายในที่มืด ?

 1. ม้า
 2. มอด
 3. ปลา
 4. สุนัขจิ้งจอก

๗. ความหมายทั่วไปของคำว่า เปรต คือข้อใด ?

 1. ผู้ละโลกนี้ไป
 2. ผู้เกิดในอบาย
 3. ผู้ขอส่วนบุญ
 4. ผู้อดอยาก

๘. สวรรค์ชั้นใด เป็นที่อยู่ของเทวดาผู้เป็นมิตรกัน ๓๓ องค์ ?

 1. จาตุมหาราชิกา
 2. ดาวดึงส์
 3. ยามา
 4. ดุสิต

๙. ผู้บรรลุทุติยฌาน เมื่อสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นใด ?

 1. มหาพรหมา
 2. อาภัสสรา
 3. ปริตตสุภา
 4. สุภกิณหกา

๑๐. พระอนาคามีละสังขารแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นใด ?

 1. มหาพรหมา
 2. อาภัสสรา
 3. สุทธาวาส
 4. เวหัปผลา

๑๑. กรรมในข้อใด ให้ผลตามคราว ?

 1. อโหสิกรรม
 2. ชนกกรรม
 3. อุปัตถัมภกรรม
 4. พหุลกรรม

๑๒. อปราปรเวทนียกรรม หมายถึงกรรมที่ให้ผลในเวลาใด ?

 1. ชาตินี้
 2. ชาติหน้า
 3. ชาติต่อ ๆ ไป
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. อุปปัชชเวทนียกรรม หมายถึงกรรมที่ให้ผลในเวลาใด ?

 1. ชาตินี้
 2. ชาติหน้า
 3. ชาติต่อ ๆ ไป
 4. ถูกทุกข้อ

๑๔. ชนกกรรม ทำหน้าที่อะไร ?

 1. แต่งให้เกิด
 2. สนับสนุน
 3. บีบคั้น
 4. ตัดรอน

๑๕. อุปัตถัมภกกรรม ทำหน้าที่อะไร ?

 1. แต่งให้เกิด
 2. สนับสนุน
 3. บีบคั้น
 4. ตัดรอน

๑๖. อาสันนกรรม หมายถึงกรรมที่ทำในขณะใด ?

 1. ชาตินี้
 2. ชาติที่แล้ว
 3. ก่อนสิ้นชีวิต
 4. ใกล้จะสิ้นชีวิต

๑๗. ครุกรรมฝ่ายอกุศล หมายถึงข้อใด ?

 1. อนันตริยกรรม
 2. ทุจริต
 3. อกุศลมูล
 4. อกุศลกรรมบถ

๑๘. หัวใจสมถกัมมัฏฐาน มีกี่อย่าง ?

๑๙. กัมมัฏฐานใด เป็นการพิจารณาร่างกาย ?

 1. เมตตา
 2. กสิณ
 3. จตุธาตุววัตถาน
 4. มรณัสสติ

๒๐. ผู้เจริญเมตตาจะได้รับอานิสงส์ใด ?

 1. หลับเป็นสุข
 2. ตื่นเป็นสุข
 3. ไม่ฝันร้าย
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. วัตถุจูงใจสำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ เรียกว่าอะไร ?

 1. ธาตุ
 2. ขันธ์
 3. กสิณ
 4. ร่างกาย

๒๒. คำตอบในข้อใด เป็นคำบริกรรมของผู้เจริญพุทธานุสสติ ?

 1. พุทโธ
 2. ธัมโม
 3. สังโฆ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. คนถูกนิวรณ์คือกามฉันทะครอบงำ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. ติดสวยติดงาม
 2. ลังเลสงสัย
 3. ปองร้ายผู้อื่น
 4. ฟุ้งซ่าน

๒๔. คนถูกนิวรณ์คือพยาบาทครอบงำ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. ติดสวยติดงาม
 2. ลังเลสงสัย
 3. ปองร้ายผู้อื่น
 4. ฟุ้งซ่าน

๒๕. คนถูกนิวรณ์คือถีนมิทธะครอบงำ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. ท้อแท้ง่วงเหงา
 2. ลังเลสงสัย
 3. ปองร้ายผู้อื่น
 4. ฟุ้งซ่าน

๒๖. คนถูกนิวรณ์คืออุทธัจจกุกกุจจะครอบงำ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. ติดสวยติดงาม
 2. ลังเลสงสัย
 3. ปองร้ายผู้อื่น
 4. ฟุ้งซ่านรำคาญ

๒๗. คนถูกนิวรณ์คือวิจิกิจฉาครอบงำ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. ท้อแท้
 2. ลังเลสงสัย
 3. ปองร้ายผู้อื่น
 4. ฟุ้งซ่านรำคาญ

๒๘. การพิจารณาความแก่บ่อย ๆ เป็นอุบายบรรเทาความประมาทในอะไร ?

 1. ความไม่มีโรค
 2. วัย
 3. ชีวิต
 4. สุขภาพ

๒๙. การพิจารณาความพลัดพรากจากสิ่งที่รักบ่อย ๆ เป็นอุบายบรรเทาอะไร ?

 1. ความแก่
 2. ความเจ็บ
 3. ความตาย
 4. ความเศร้าโศก

๓๐. สติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก เป็นการเจริญสติปัฏฐานใด ?

 1. กายานุปัสสนา
 2. เวทนานุปัสสนา
 3. จิตตานุปัสสนา
 4. ธัมมานุปัสสนา

๓๑. สติกำหนดรู้สุขหรือทุกข์ได้ เป็นการเจริญสติปัฏฐานใด ?

 1. กายานุปัสสนา
 2. เวทนานุปัสสนา
 3. จิตตานุปัสสนา
 4. ธัมมานุปัสสนา

๓๒. สภาวธรรมในธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมายถึงธรรมใด ?

 1. กุศลธรรม
 2. อกุศลธรรม
 3. อัพยากตธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๓๓. อสุภะ หมายถึงการพิจารณาอะไร ?

 1. ผิวหนัง
 2. ร่างกาย
 3. ซากศพ
 4. อาหารบูด

๓๔. บริกรรมว่า อิติปิ โส ภควา…เป็นการเจริญอนุสสติใด ?

 1. พุทธานุสสติ
 2. ธัมมานุสสติ
 3. สังฆานุสสติ
 4. สีลานุสสติ

๓๕. บริกรรมว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต…เป็นการเจริญอนุสสติใด ?

 1. พุทธานุสสติ
 2. ธัมมานุสสติ
 3. สังฆานุสสติ
 4. สีลานุสสติ

๓๖. บริกรรมว่า สวากฺขาโต ภควตา…เป็นการเจริญอนุสสติใด ?

 1. พุทธานุสสติ
 2. ธัมมานุสสติ
 3. สังฆานุสสติ
 4. สีลานุสสติ

๓๗. สติกำหนดพิจารณาอาการ ๓๒ เป็นการเจริญอนุสสติใด ?

 1. อุปสมานุสสติ
 2. มรณัสสติ
 3. กายคตาสติ
 4. อานาปนัสสติ

๓๘. พรหมวิหารใด มีลักษณะไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๙. ความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร ต้องพิจารณาโดยอาการอย่างไร ?

 1. โดยการแสวงหา
 2. โดยการบริโภค
 3. โดยการขับถ่าย
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. ปฐวีธาตุ หมายถึงข้อใด ?

 1. กระดูก
 2. ฟัน
 3. หนัง
 4. ถูกทุกข้อ

๔๑. อากิญจัญญายตนะ มีคำบริกรรมว่าอย่างไร ?

 1. อนนฺโต อากาโส
 2. อนนฺตํ วิญฺญาณํ
 3. นตฺถิ กิญฺจิ
 4. สนฺตเมตํ ฯ

๔๒. คนจิตใจหนักแน่นไม่เชื่อง่าย จัดว่าไม่ตกอยู่ในอำนาจจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. วิตักกจริต
 4. สัทธาจริต

๔๓. คนขาดเหตุผลชอบคล้อยตามคนอื่น เป็นคนจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. วิตักกจริต

๔๔. คนอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่าย จัดเป็นคนจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. สัทธาจริต
 4. วิตกจริต

๔๕. คนจริตดังกล่าวในข้อ ๔๔ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พุทธานุสสติ
 2. ธัมมานุสสติ
 3. เมตตา
 4. อสุภะ

๔๖. ห่างไกลกิเลส เป็นความหมายของพุทธคุณบทใด ?

 1. อรหํ
 2. สมฺมาสมฺพุทโธ
 3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
 4. สุคโต

๔๗. ความรู้คู่คุณธรรม เป็นความหมายของพุทธคุณบทใด ?

 1. อรหํ
 2. สมฺมาสมฺพุทโธ
 3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
 4. สุคโต

๔๘. โลก ในคำว่า โลกวิทู หมายถึงโลกใด ?

 1. สังขารโลก
 2. สัตวโลก
 3. โอกาสโลก
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของพุทธคุณบทว่า ภควา ?

 1. ผู้จำแนกธรรม
 2. ผู้รู้
 3. ผู้เบิกบาน
 4. ผู้ไกลกิเลส

๕๐. พระพุทธคุณบทใด ยืนยันว่า ทรงฝึกคนที่ฝึกได้ ?

 1. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
 2. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
 3. พุทฺโธ
 4. ภควา