ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ข้อใด เป็นความหมายของนิพพิทา ?

 1. หน่ายทุกข์
 2. สิ้นกำหนัด
 3. หลุดพ้น
 4. หมดจด

๒. พระพุทธเจ้า ตรัสเรียกพุทธบริษัทให้มาดูโลกเพื่อประโยชน์อะไร ?

 1. คลายเครียด
 2. คลายทุกข์
 3. คลายกังวล
 4. รู้ความจริง

๓. ในอุทเทสแห่งนิพพิทา พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบโลกกับอะไร ?

 1. ราชรถ
 2. สารถี
 3. เคหสถาน
 4. ภูมิประเทศ

๔. ทำอย่างไร จึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ?

 1. ออกบวช
 2. ปรารถนาไม่เกิดอีก
 3. ไม่ยุ่งกับใคร
 4. ไม่ติดสิ่งล่อใจ

๕. อาการเช่นไร เรียกว่าสำรวมจิต ?

 1. สำรวมอินทรีย์
 2. เจริญกัมมัฏฐาน
 3. เจริญวิปัสสนา
 4. ถูกทุกข้อ

๖. อะไรคือมาร ที่ทำให้ข้องอยู่ในโลก ?

 1. รูป
 2. เสียง
 3. โผฏฐัพพะ
 4. ตัณหา

๗. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จัดเป็นอะไร ?

 1. มาร
 2. บ่วงแห่งมาร
 3. อายตนะภายใน
 4. กิเลสกาม

๘. เห็นสังขารด้วยธรรมใด จึงจะหน่ายในทุกข์ ?

 1. สติ
 2. สัมปชัญญะ
 3. ปัญญา
 4. วิมังสา

๙. มนุษย์ จัดเป็นสังขารชนิดใด ?

 1. อุปาทินนกสังขาร
 2. อนุปาทินนกสังขาร
 3. ปุญญาภิสังขาร
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค มัชฌิมวัย วัยกลางคน กำหนดอายุไว้อย่างไร ?

 1. ๑-๓๓ ปี
 2. ๓๔-๕๕ ปี
 3. ๓๔-๖๗ ปี
 4. ๖๘-๑๐๐ ปี

๑๑. ความขาดตอนแห่งสันตติ ทำให้เห็นอะไร ?

 1. อนิจจัง
 2. ทุกขัง
 3. อนัตตา
 4. สังขาร

๑๒. คนฆ่าตัวตาย มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากทุกข์ใด ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ปกิณณกทุกข์
 3. นิพัทธทุกข์
 4. สหคตทุกข์

๑๓. ทุกข์เพราะอะไร จัดเป็นสันตาปทุกข์ ?

 1. ความโกรธ
 2. ความแก่
 3. ความเจ็บ
 4. ความตาย

๑๔. ทุกข์มีสภาวะอย่างไร ?

 1. เกิดขึ้น
 2. ตั้งอยู่
 3. เสื่อมไป
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. คำสอนในเรื่องใด แสดงว่าศาสนาพุทธต่างจากศาสนาพราหมณ์ ?

 1. สังสารวัฏฏ์
 2. อนัตตา
 3. บาป-บุญ
 4. นรก-สวรรค์

๑๖. ในบาลีปฏิปทาแห่งนิพพิทา ท่านกล่าวอะไรเป็นอนัตตา ?

 1. ธรรมทั้งปวง
 2. สังขารทั้งปวง
 3. ทุกข์ทั้งปวง
 4. เวทนาทั้งปวง

๑๗. วิราคะ เกิดต่อจากอะไร ?

 1. นิพพิทา
 2. วิสุทธิ
 3. วิมุตติ
 4. สันติ

๑๘. การเวียนว่ายตายเกิด ด้วยอำนาจกิเลส กรรม วิบาก เรียกว่าอะไร ?

 1. วิบาก
 2. อาลัย
 3. ตัณหา
 4. วัฏฏะ

๑๙. วิกขัมภนวิมุตติ เป็นความหลุดพ้นด้วยอำนาจอะไร ?

 1. ปัญญา
 2. ญาณ
 3. ฌาน
 4. วิมุตติ

๒๐. ตทังควิมุตติ เป็นความหลุดพ้นของใคร ?

 1. ปุถุชน
 2. พระโสดาบัน
 3. พระสกทาคามี
 4. พระอนาคามี

๒๑. ในวิสุทธิ บุคคลจะบริสุทธิ์ได้ ต้องอาศัยอะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒๒. เพื่อความหมดจดแห่งทัสสนะ ต้องเดินทางสายใด ?

 1. อริยมรรค
 2. มัคคสัจ
 3. มัชฌิมาปฏิปทา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. การทำงานที่เป็นไปตามหลักกายสุจริต จัดเข้าในมรรคใด ?

 1. สัมมากัมมันตะ
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. สัมมาวายามะ
 4. สัมมาสติ

๒๔. อาชีพเกษตรกร ทำนาทำไร่ จัดเข้าในมรรคใด ?

 1. สัมมากัมมันตะ
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. สัมมาวายามะ
 4. สัมมาสติ

๒๕. อริยมรรคใด สงเคราะห์เข้าในสีลวิสุทธิ ?

 1. สัมมาสังกัปปะ
 2. สัมมาวาจา
 3. สัมมาวายามะ
 4. สัมมาสติ

๒๖. คำว่า จงพอกพูนทางแห่งสันติ อะไรเรียกว่า ทาง ?

 1. มรรค ๘
 2. วิชชา ๘
 3. สุจริต ๓
 4. กุศลมูล ๓

๒๗. ผู้มุ่งความสงบอย่างแท้จริง ต้องละเว้นอะไร ?

 1. สังคม
 2. เพื่อน
 3. โลกามิส
 4. ญาติ

๒๘. อุปมาว่า ดุจไฟสิ้นเชื้อแล้วดับไปเอง เป็นการกล่าวถึงสภาวธรรมใด ?

 1. นิพพาน
 2. วิมุตติ
 3. วิสุทธิ
 4. นิโรธสมาบัติ

๒๙. ผู้เริ่มถึงกระแสพระนิพพาน หมายถึงพระอริยบุคคลใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๓๐. ผู้เห็นภัยในความประมาท ชื่อว่าปฏิบัติใกล้ต่ออะไร ?

 1. สวรรค์
 2. พรหมโลก
 3. นิพพาน
 4. เทวโลก

๓๑. พุทธพจน์ว่า จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา ยืนยันเรื่องใด ?

 1. ตายแล้วเกิด
 2. ตายแล้วสูญ
 3. ตายแล้วฟื้น
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. ปรารถนาจะไปสุคติ ควรบำเพ็ญธรรมใด ?

 1. ขันติ
 2. โสรัจจะ
 3. สติ
 4. ศีล

๓๓. ในส่วนสังสารวัฏฏ์ เด็กแรกคลอด คนเจ็บ คนชรา เรียกว่าอะไร ?

 1. ธรรมทูต
 2. เทวทูต
 3. ยมทูต
 4. สมณทูต

๓๔. เทวทูตเป็นสัญญานเตือนมนุษย์ให้ตระหนักในเรื่องใด ?

 1. ความไม่โกรธ
 2. ความไม่โลภ
 3. ความไม่ประมาท
 4. ความกลัว

๓๕. ความหมายทั่วไปของคำว่า เปรต ตรงกับข้อใด ?

 1. สัตว์นรก
 2. สัตว์ดิรัจฉาน
 3. อสุรกาย
 4. คนที่ตายไปแล้ว

๓๖. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. กรรมทันตาเห็น
 2. กรรมแต่งให้เกิด
 3. กรรมหนัก
 4. กรรมตัดรอน

๓๗. การกระทำในข้อใด ชะลอการให้ผลของกรรมชั่ว ?

 1. รดน้ำมนต์
 2. สะเดาะเคราะห์
 3. ต่อชะตา
 4. ทำความดีต่อเนื่อง

๓๘. ผู้ประสบอุบัติเหตุตายก่อนวัยอันควร เพราะกรรมใดให้ผล ?

 1. ชนกกรรม
 2. ครุกรรม
 3. อุปฆาตกกรรม
 4. กตัตตากรรม

๓๙. ข้อใด เป็นหัวใจสมถกัมมัฏฐาน ?

 1. อสุภะ
 2. อาหาเรปฏิกูลสัญญา
 3. อรูป
 4. เมตตา

๔๐. เห็นอาการ ๓๒ อย่างไร จึงจะเป็นกัมมัฏฐาน ?

 1. ปฏิกูล
 2. สวยงาม
 3. น่ากลัว
 4. น่ารัก

๔๑. การเจริญเมตตา แก้นิวรณ์ใด ?

 1. กามฉันทะ
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. วิจิกิจฉา

๔๒. ข้อใด เป็นอารมณ์ของสมถกัมมัฏฐานตามนัยพระบาลี ?

 1. สติปัฏฐาน
 2. กสิณ
 3. อสุภะ
 4. อนุสสติ

๔๓. ผู้ที่ประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาว ควรพิจารณาเรื่องใดบ่อยๆ ?

 1. ความแก่
 2. ความเจ็บ
 3. ความตาย
 4. ความพลัดพราก

๔๔. ร่างกายบุคคลเคลื่อนไหวได้เพราะอาศัยธาตุใด ?

 1. ธาตุดิน
 2. ธาตุน้ำ
 3. ธาตุไฟ
 4. ธาตุลม

๔๕. คนรักสวยรักงาม นิยมสินค้าราคาแพง จัดเป็นคนจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. สัทธาจริต

๔๖. พุทธคุณบทใด ยืนยันว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครู ?

 1. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
 2. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
 3. พุทฺโธ
 4. ภควา

๔๗. พุทธคุณบทว่า พุทฺโธ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. เสด็จไปดีแล้ว
 2. รู้แจ้งโลก
 3. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
 4. ผู้จำแนกธรรม

๔๘. วิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดธรรมใด ?

 1. ขันติ
 2. สติ
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๔๙. วิปัสสนูปกิเลสที่ทำให้ผู้เจริญวิปัสสนาสำคัญว่าตนบรรลุธรรม คือข้อใด ?

 1. ญาณ
 2. สุข
 3. อุเบกขา
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. อานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนา คือข้อใด ?

 1. มีสติก่อนตาย
 2. เกิดในสุคติ
 3. เป็นอุปนิสัยมรรคผล
 4. ถูกทุกข้อ