ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. คำว่า “โลก” ในบาลีว่า “เอถ ปสฺสถิมํ โลกํ” หมายถึงข้อใด ?

 1. แผ่นดินและหมู่สัตว์
 2. แผ่นดินและจักรวาล
 3. แผ่นดิน น้ำ อากาศ
 4. หมู่มนุษย์และสัตว์

๒. พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ดูโลกอย่างไร ?

 1. ดูประโยชน์มิใช่ประโยชน์
 2. ดูคุณและโทษ
 3. ดูตามเป็นจริง
 4. ดูว่าไม่มีแก่นสาร

๓. ข้อใด เป็นพุทธประสงค์ให้มาดูโลก ?

 1. เพื่อไม่ให้มัวเมาติดอยู่
 2. เพื่ออยู่อย่างปลอดภัย
 3. เพื่อความไม่ประมาท
 4. เพื่อหาทางออกจากโลก

๔. ทำอย่างไร จึงจะไม่ถูกเรียกว่า “พวกคนเขลา” ?

 1. ต้องรู้ทันโลก
 2. ต้องรู้โลกตามเป็นจริง
 3. ต้องรู้โลกธรรม
 4. ต้องรู้คดีโลกคดีธรรม

๕. ทำอย่างไร ถึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ?

 1. ไม่ติดในสิ่งล่อใจ
 2. ไม่ยุ่งกับใคร
 3. ปรารถนาไม่เกิดอีก
 4. ออกบวช

๖. ข้อใด มิใช่อาการสำรวมจิตตามหลักของนิพพิทา ?

 1. สำรวมอินทรีย์ ๖
 2. พิจารณาปัจจัย ๔
 3. มนสิการกัมมัฏฐาน
 4. เจริญวิปัสสนา

๗. โดยตรง ท่านจัดอะไรเป็นมาร ?

 1. กิเลสกาม
 2. วัตถุกาม
 3. กามกิเลส
 4. กามตัณหา

๘. เพราะเหตุไร จึงจัดว่าเป็นมาร ?

 1. เพราะทำให้ติดใจ
 2. เพราะทำให้หลง
 3. เพราะล้างผลาญความดี
 4. เพราะทำให้เป็นอันธพาล

๙. กำจัดมารนั้นได้ ด้วยวิธีอย่างไร ?

 1. สำรวมกาย วาจา ใจ
 2. สำรวมจิต
 3. ปิดปาก ปิดหู ปิดตา
 4. ไม่รับรู้อารมณ์

๑๐. การทำใจให้สงบเป็นสมาธิ จัดเป็นวิสุทธิใด ในวิสุทธิ ๗ ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. จิตตวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. ญาณทัสสนวิสุทธิ

๑๑. สังขารในปฏิปทาแห่งนิพพิทานั้น โดยตรงได้แก่อะไร ?

 1. สังขารทั้งหมด
 2. สังขารในขันธ์ ๕
 3. ปัญจขันธ์
 4. รูปขันธ์

๑๒. นิพพิทานั้นเกิดขึ้นด้วยอะไร จึงเป็นนิพพิทาญาณ ?

 1. เกิดด้วยปัญญา
 2. เกิดด้วยฌาน
 3. เกิดด้วยวิสุทธิ
 4. เกิดด้วยสมาธิ

๑๓. ข้อใด เป็นสมมติสัจจะ ?

 1. สังขารไม่เที่ยง
 2. สังขารเป็นทุกข์
 3. ธรรมเป็นอนัตตา
 4. มารดาบิดา

๑๔. สังขารที่ผันแปรไปในระหว่าง เรียกว่าอะไร ?

 1. อนิจจลักษณะ
 2. ทุกขลักษณะ
 3. อนัตตลักษณะ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. ข้อใด เป็นความหมายของทุกข์ ?

 1. สภาพที่เบียดเบียนสัตว์
 2. สภาพอันปัจจัยปรุงแต่ง
 3. สภาพไม่มีความยั่งยืน
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. ความหนาว ร้อน หิว กระหาย จัดเป็นทุกข์ข้อใด ?

 1. สภาวทุกข์
 2. นิพัทธทุกข์
 3. วิปากทุกข์
 4. พยาธิทุกข์

๑๗. อวัยวะไม่ทำหน้าที่ตามปกติจนเกิดความทุกข์ เป็นทุกข์ข้อใด ?

 1. สภาวทุกข์
 2. นิพัทธทุกข์
 3. วิปากทุกข์
 4. พยาธิทุกข์

๑๘. “พูดโดยไม่คิด พ่นพิษใส่คนอื่น” จัดเป็นทุกข์ข้อใด ?

 1. สหคตทุกข์
 2. วิวาทมูลกทุกข์
 3. พยาธิทุกข์
 4. นิพัทธทุกข์

๑๙. วิปากทุกข์ หมายถึงทุกข์ข้อใด ?

 1. ทุกข์เพราะเสวยผลกรรม
 2. ทุกข์เพราะวิวาทกัน
 3. ทุกข์เพราะเศรษฐกิจ
 4. ทุกข์เพราะเจ็บป่วย

๒๐. สันตาปทุกข์ ทุกข์เพราะใจร้อนรน เกิดจากอะไร ?

 1. อารมณ์เครียด
 2. ความผิดหวัง
 3. ราคะเป็นต้นแผดเผา
 4. วิตกจริตแผดเผา

๒๑. ข้อใด เป็นสภาวทุกข์ ?

 1. เกิด แก่ ตาย
 2. ร้อน หิว กระหาย
 3. โรค ภัย ไข้เจ็บ
 4. ยากจน อดอยาก

๒๒. ทุกข์ทั้งหมดรวมเรียกว่า ทุกขขันธ์ เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด ?

 1. ขาดสติ
 2. ขาดปัญญา
 3. ความยึดมั่น
 4. ความเห็นแก่ตัว

๒๓. ข้อใด ช่วยบรรเทาความเศร้าโศกเสียใจได้ ?

 1. ตั้งสติปล่อยวาง
 2. ร้องไห้ดัง ๆ
 3. ไปเที่ยวพักผ่อน
 4. ฟังพระเทศน์

๒๔. พึงปฏิบัติต่อสังขารอย่างไร ?

 1. มีสติทุกเมื่อ
 2. พิจารณาทุกเมื่อ
 3. ศึกษาให้รู้จริง
 4. ศึกษาตัวเอง

๒๕. เห็นสังขารเป็นทุกข์แล้วเกิดอะไรขึ้น จึงเรียกนิพพิทา ?

 1. เบื่อหน่าย
 2. คลายกำหนัด
 3. ปล่อยวาง
 4. ปลงตก

๒๖. เห็นว่า “นั่นมิใช่เรา นั่นมิใช่ของเรา” จัดเป็นอนัตตาในข้อใด ?

 1. ไม่อยู่ในอำนาจ
 2. แย้งต่ออัตตา
 3. หาเจ้าของมิได้
 4. เป็นสภาพสูญ

๒๗. เพราะถูกอะไรปิดบังไว้ จึงไม่เห็นสังขารเป็นอนัตตา ?

 1. อิริยาบถ
 2. สันตติ
 3. อนิจจสัญญา
 4. ฆนสัญญา

๒๘. เมื่อเกิดนิพพิทา ย่อมเป็นเหตุให้เกิดอะไรตามมา ?

 1. ความหลุดพ้น
 2. ความสิ้นกำหนัด
 3. ความไม่ประมาท
 4. ความบริสุทธิ์

๒๙. อิริยาบถใด เหมาะแก่ผู้เริ่มเจริญกัมมัฏฐาน ?

 1. ยืน เดิน
 2. ยืน นอน
 3. นั่ง เดิน
 4. นั่ง นอน

๓๐. ผู้ฝึกจิตจนช่ำชองแล้ว ควรใช้อิริยาบถใด ?

 1. ยืน
 2. เดิน
 3. นั่ง
 4. ทุกอิริยาบถ

๓๑. อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การเจริญกัมมัฏฐานไม่ได้ผล ?

 1. ไม่ตั้งใจจริง
 2. ปฏิบัติไม่ถูกวิธี
 3. มีปลิโพธมาก
 4. กัมมัฏฐานไม่ถูกจริต

๓๒. สถานที่ใด เหมาะแก่ผู้เริ่มเจริญกัมมัฏฐาน ?

 1. ป่าไม้
 2. ป่าช้า
 3. โคนไม้อันสงัด
 4. ถูกทุกข้อ

๓๓. ข้อใด มิใช่ความหมายของคำว่า “พุทฺโธ” ?

 1. ผู้รู้
 2. ผู้ตื่น
 3. ผู้เบิกบาน
 4. ผู้มีโชค

๓๔. คนที่เห็นว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” ตรงกับข้อใด ?

 1. สัมมาสติ
 2. สัมมาทิฏฐิ
 3. สัมมาสมาธิ
 4. สัมมาสังกัปปะ

๓๕. ข้อใด จัดเข้าในจิตตวิสุทธิ ?

 1. สัมมาวาจา
 2. สัมมากัมมันตะ
 3. สัมมาอาชีวะ
 4. สัมมาสติ

๓๖. ข้อใด เป็นอุบายดับกามฉันทนิวรณ์ ?

 1. พิจารณาว่าไม่เที่ยง
 2. พิจารณาว่าไม่งาม
 3. พิจารณาสักว่าเป็นธาตุ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๗. คนชอบง่วงนอน ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?

 1. พรหมวิหาร
 2. กสิณ
 3. มูลกัมมัฏฐาน
 4. พุทธานุสสติ

๓๘. ข้อใด ตรงกับคำว่า “จริต” ความประพฤติเป็นไปของสัตว์โลก ?

 1. อุปนิสัย
 2. นิสัย
 3. จิต
 4. อารมณ์

๓๙. คนสัทธาจริต มีลักษณะเช่นไร ?

 1. เชื่อง่าย
 2. เชื่อเหตุผล
 3. เชื่อมั่นตัวเอง
 4. เชื่ออาจารย์

๔๐. กัมมัฏฐานข้อใด เหมาะแก่คนสัทธาจริต ?

 1. พุทธานุสสติ
 2. กายคตาสติ
 3. มรณสติ
 4. อุปสมานุสสติ

๔๑. คนโทสจริต มักมีลักษณะเช่นไร ?

 1. เครียดง่าย
 2. หงุดหงิดง่าย
 3. ฟุ้งซ่านง่าย
 4. ใจน้อยง่าย

๔๒. กัมมัฏฐานข้อใด เหมาะแก่คนโทสจริต ?

 1. อสุภะ
 2. อนุสสติ
 3. กสิณ
 4. พรหมวิหาร

๔๓. คนวิตกจริต มีลักษณะเช่นไร ?

 1. คิดฟุ้งซ่าน
 2. กังวลไปทุกเรื่อง
 3. นอนไม่ค่อยหลับ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. กัมมัฏฐานข้อใด เหมาะแก่คนวิตกจริต ?

 1. อานาปานสติ
 2. มรณสติ
 3. อสุภะ
 4. พรหมวิหาร

๔๕. ผู้เจริญมรณสติต้องประกอบด้วยองค์อะไรบ้าง จึงจะแยบคาย ?

 1. ระลึกถึงความตาย
 2. รู้ว่าต้องตายแน่
 3. เกิดสังเวชสลดใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. เจริญมรณสติอย่างไร ชื่อว่าไม่แยบคาย ?

 1. ไม่กลัวตาย
 2. เกิดความสังเวช
 3. สะดุ้งหวาดผวา
 4. กล้าเผชิญความตาย

๔๗. พิจารณา เกสา โลมา… อย่างไร จึงจัดเป็นวิปัสสนา ?

 1. ปฏิกูลน่าเกลียด
 2. ไม่งามน่ารังเกียจ
 3. เต็มไปด้วยซากศพ
 4. ไม่จิรังต้องแตกสลาย

๔๘. เหตุใด ท่านจึงสอนให้เจริญเมตตาในตนก่อน ?

 1. เพื่อให้ตนเป็นพยาน
 2. เพื่อให้รักตนมากๆ
 3. เพื่อให้ตนเป็นที่รัก
 4. เพื่อให้หมดโทสะ

๔๙. สติกำหนดพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่า “ใจนี้สักว่าใจ …” จัดเข้าในสติปัฏฐานข้อใด ?

 1. กายานุปัสสนา
 2. เวทนานุปัสสนา
 3. จิตตานุปัสสนา
 4. ธัมมานุปัสสนา

๕๐. พิจารณาธาตุ ๔ อย่างไร จึงจัดเป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน ?

 1. พิจารณาสักว่าเป็นธาตุ
 2. พิจารณาว่าว่างเปล่า
 3. พิจารณาว่าไม่เที่ยง
 4. ถูกทุกข้อ