ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๔

๑. ข้อใด จัดเป็นโลกโดยอ้อม ?

 1. โลกคือแผ่นดิน
 2. โลกสวรรค์
 3. พรหมโลก
 4. โลกคือหมู่สัตว์ผู้อาศัยแผ่นดิน

จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ ๒-๕

สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันตระการดุจราชรถ ที่พวกคนเขลาหมกอยู่ แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่

๒. คำว่า ” สูทั้งหลาย ” หมายถึงใคร ?

 1. หมู่พุทธบริษัท
 2. หมู่สัตว์
 3. หมู่ฆราวาส
 4. หมู่พระภิกษุ

๓. คำว่า ” โลกนี้ ” หมายถึงข้อใด ?

 1. แผ่นดิน น้ำ อากาศ
 2. แผ่นดิน และหมู่สัตว์
 3. หมู่สัตว์
 4. แผ่นดิน และสิ่งก่อสร้าง

๔. คำว่า ” คนเขลา ” หมายถึงใคร ?

 1. คนไร้การศึกษา
 2. คนดื้อรั้น
 3. คนมีความเห็นผิด
 4. คนกลับกลอก

๕. คำว่า ” ผู้รู้ ” ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ?

 1. คนมีการศึกษา
 2. คนมีวิสัยทัศน์
 3. คนที่เคยเรียนธรรมะ
 4. คนเห็นโลกตามเป็นจริง

จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๖-๘

ผู้ใด จักระวังจิต ผู้นั้นจักพ้นจากมารและบ่วงแห่งมาร

๖. คำว่า ” ระวังจิต ” ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?

 1. สำรวมจิต
 2. ระวังความคิด
 3. สำรวมร่างกาย
 4. ระวังอันตราย

๗. คำว่า ” มาร ” คืออะไร ?

 1. สิ่งชั่วร้าย
 2. อุปสรรค
 3. วัตถุกาม
 4. กิเลสกาม

๘. คำว่า ” บ่วงแห่งมาร ” หมายถึงข้อใด ?

 1. กิเลสกาม
 2. วัตถุกาม
 3. กามฉันท์
 4. ตัณหา

๙. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เรียกว่าอะไร ?

 1. ธรรมขันธ์ ๕
 2. มูลกัมมัฏฐาน ๕
 3. ขันธ์ ๕
 4. อินทรีย์ ๕

๑๐. ความเห็นสังขารว่า ” ไม่เที่ยง ” จัดเป็นอะไร ?

 1. สมถกัมมัฏฐาน
 2. ทิฏฐิวิปัลลาส
 3. ความสิ้นไปแห่งทุกข์
 4. ปฏิปทาแห่งนิพพิทา

๑๑. ความเสวยอารมณ์ สุข ทุกข์ อุเบกขา คืออะไร ?

 1. เวทนา
 2. สัญญา
 3. วิญญาณ
 4. โผฏฐัพพะ

๑๒. ข้อใด กล่าวลักษณะแห่งสังขารมนุษย์ ไม่ถูกต้อง ?

 1. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
 2. มีรูปร่างจับต้องได้
 3. เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
 4. นิจจัง นิททุกขัง อัตตา

๑๓. อนิจจลักษณะ ครอบงำสังขารใด ?

 1. อุปาทินนกสังขาร
 2. อนุปาทินนกสังขาร
 3. วิสังขาร
 4. ข้อ 1 และ 2 ถูก

๑๔. สภาวทุกข์ หมายถึงข้อใด ?

 1. ชาติ ชรา มรณะ
 2. ราคะ โทสะ โมหะ
 3. กาม ภพ อวิชชา
 4. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

๑๕. ความเศร้าโศกและความคร่ำครวญ จัดเป็นทุกข์ชนิดใด ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ปกิณกทุกข์
 3. นิพัทธทุกข์
 4. สันตาปทุกข์

๑๖. เด็กคลอดจากครรภ์มารดา จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ?

 1. วิปากทุกข์
 2. ชราทุกข์
 3. มรณทุกข์
 4. ชาติทุกข์

๑๗. ไม่อยู่ในอำนาจ หาเจ้าของมิได้ เป็นสภาพสูญ ตรงกับข้อใด ?

 1. อนิจจัง
 2. ทุกขัง
 3. อนัตตา
 4. สังขาร

๑๘. ข้อใดเป็นอาการของนิพัทธทุกข์ ?

 1. หนาว ร้อน เป็นต้น
 2. โรคเครียด
 3. ความร้อนรุ่มเพราะกิเลส
 4. ความเสียใจ

๑๙. คนหรือสัตว์ที่เรียกกันว่า ตาย นั้น กำหนดด้วยอะไร ?

 1. ความขาดสติ
 2. ความขาดสันตติ
 3. ความสิ้นลม
 4. ความสิ้นใจ

๒๐. ข้อใด แย้งต่ออัตตา ?

 1. ไม่อยู่ในอำนาจ
 2. ไม่มีเจ้าของ
 3. เป็นไปตามเหตุปัจจัย
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. ธรรมที่เป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวง เรียกว่าอะไร ?

 1. วิโสกะ
 2. วิรัติ
 3. วิราคะ
 4. วิวัฏฏ์

๒๒. สันตาปทุกข์ ทุกข์คือความร้อนรุ่ม เกิดจากอะไร ?

 1. ผลกรรมในอดีต
 2. หนาว ร้อน หิว
 3. ราคะ โทสะ โมหะ
 4. ชาติ ชรา มรณะ

๒๓. จิตเศร้าหมองเพราะอะไร ทุคติจึงเป็นอันหวังได้ ?

 1. กิเลส
 2. อุปกิเลส
 3. ความโกรธ
 4. ความหลง

๒๔. ความบริสุทธิ์ภายใน ย่อมมีได้ด้วยอะไร ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. วิมุตติ

๒๕. วิสุทธิ คือความหมดจด เป็นจุดหมายปลายทางของอะไร ?

 1. นิพพิทา
 2. นิพพาน
 3. นิรามิสสุข
 4. นิสสรณวิมุตติ

๒๖. ข้อใด กล่าวถึงความหมายของอุทยัพพยญาณ ?

 1. พิจารณาเห็นย่อยยับ
 2. พิจารณาเห็นเกิดดับ
 3. พิจารณาเห็นโทษ
 4. พิจารณาเห็นน่ากลัว

๒๗. อะไรปิดบังไว้ จึงไม่เห็นอนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง ?

 1. ภารกิจต่าง ๆ
 2. อิริยาบถ
 3. สันตติ
 4. ฆนสัญญา

๒๘. ปฏิบัติอย่างไร จึงจะเข้าใกล้พระนิพพาน ?

 1. ฝึกสมาธิ
 2. เห็นภัยในความประมาท
 3. ฟังธรรมสม่ำเสมอ
 4. รักษาศีล ๕ ประจำ

๒๙. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของพระนิพพาน ?

 1. ความดับอาสวกิเลส
 2. หาของเสียบแทงมิได้
 3. ความสุขอย่างยิ่งยวด
 4. ไม่มีข้อถูก

๓๐. อุปมาว่า ” ดุจไฟสิ้นเชื้อแล้วย่อมดับไปเอง ” กล่าวถึงเรื่องใด ?

 1. ฌาน
 2. สมาบัติ
 3. อภิญญา
 4. นิพพาน

๓๑. ข้อใด กล่าวถึงสอุปาทิเสสนิพพานธาตุได้ถูกต้อง ?

 1. ปฏิบัติเพื่อละกิเลส
 2. สิ้นกิเลส แต่ยังมีชีวิตอยู่
 3. สิ้นกิเลส สิ้นชีวิต
 4. สิ้นชีวิต แต่ยังมีกิเลสอยู่

๓๒. จุติอย่างไร สุคติจึงเป็นอันหวังได้ ?

 1. นึกถึงพระอรหันต์
 2. เจริญเทวตานุสสติ
 3. อธิษฐานจิตไปสวรรค์
 4. ทำจิตไม่ให้เศร้าหมอง

๓๓. วิมุตติ ความหลุดพ้น มีลำดับต่อจากอะไร ?

 1. นิพพิทา
 2. วิราคะ
 3. วิสุทธิ
 4. สันติ

๓๔. ” จงพอกพูนทางแห่งสันติ ” อะไรเรียกว่า ทาง ?

 1. ทวาร ๓
 2. วิชชา ๓
 3. สุจริต ๓
 4. กุศลมูล ๓

๓๕. กายคตาสติกัมมัฏฐาน เป็นคู่ปรับนิวรณ์อะไร ?

 1. พยาบาท
 2. กามฉันท์
 3. วิจิกิจฉา
 4. ถีนมิทธะ

๓๖. ใครบ้าง ที่ไม่ถูกนินทา และสรรเสริญ ?

 1. พระอรหันต์
 2. พระพุทธเจ้า
 3. พระอินทร์
 4. ไม่มีเลยสักคน

๓๗. คนมีอารมณ์ฟุ้งซ่าน หงุดหงิดง่าย ควรเจริญกัมมัฏฐาน ข้อใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตากัมมัฏฐาน
 3. พุทธานุสสติ
 4. กสิณ

๓๘. จิตที่เป็นสมาธิ มีลักษณะอย่างไร ?

 1. มีอารมณ์เดียว
 2. ปราศจากนิวรณ์
 3. มีจิตตั้งมั่น
 4. ถูกทุกข้อ

๓๙. สมาธิ เกิดขึ้นได้ในกัมมัฏฐานอะไรบ้าง ?

 1. อนุสสติ ๑๐
 2. กสิณ ๑๐
 3. อสุภะ ๑๐
 4. กัมมัฏฐานทั้งหมด

๔๐. ข้อใด เป็นมูลกัมมัฏฐาน ?

 1. ดิน น้ำ ลม ไฟ
 2. ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
 3. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
 4. กาย เวทนา จิต ธรรม

๔๑. ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีโทสจริต ?

 1. ฉุนเฉียว โกรธง่าย
 2. รักสวยรักงาม
 3. เจ้าระเบียบ
 4. เชื่อคนง่าย

๔๒. คนที่มีสติไม่มั่นคง หลงๆ ลืมๆ ผิดๆ พลาดๆ ตรงกับจริตใด ?

 1. วิตกจริต
 2. ศรัทธาจริต
 3. โมหจริต
 4. พุทธิจริต

๔๓. คนมีสติไม่มั่นคง หลงๆ ลืมๆ ควรแก้ด้วยกัมมัฏฐานอะไร ?

 1. มรณัสสติ
 2. อานาปานัสสติ
 3. ภูตกสิณ
 4. พุทธานุสสติ

๔๔. พระพุทธคุณข้อว่า ” วิชชาจรณสัมปันโน ” จัดเข้าในข้อใด ?

 1. พระปัญญาคุณ
 2. พระบริสุทธิคุณ
 3. พระมหากรุณาคุณ
 4. ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

๔๕. อนิจจตา ความไม่เที่ยงปรากฏที่ไหน ?

 1. ที่กายสังขาร
 2. ที่วจีสังขาร
 3. ที่จิตตสังขาร
 4. ที่สังขารทั้งปวง

๔๖. วิปัลลาส คืออะไร ?

 1. มีสติฟั่นเฟือน
 2. ถือผิดจากความเป็นจริง
 3. อาการโรคจิต
 4. ความเสียใจอย่างแรง

๔๗. เป้าหมายของการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คืออะไร ?

 1. เพื่อรู้เท่าทัน
 2. เพื่อไม่ยึดมั่น
 3. เพื่อปล่อยวาง
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. ผู้เจริญวิปัสสนา ย่อมได้รับผลสูงสุดอย่างไร ?

 1. แสดงฤทธิ์ได้
 2. ระงับนิวรณ์
 3. เห็นนรกสวรรค์
 4. บรรลุอริยผล

๔๙. พระพุทธเจ้าทรงแสดงคิริมานนทสูตร แก่ใคร ?

 1. พระอานนท์
 2. พระคิริมานนท์
 3. พระสารีบุตร
 4. พระราหุล

๕๐. ใจความสำคัญในคิริมานนทสูตรนั้น ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. กสิณ ๑๐
 2. อสุภะ ๑๐
 3. สัญญา ๑๐
 4. อนุสสติ ๑๐