ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2543

ถาม พุทธประวัติคืออะไร ?

ตอบ พุทธประวัติ คือ เรื่องที่พรรณนาความเป็นไปของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ถาม มีความสำคัญอย่างไรที่ต้องเรียนรู้ ?

ตอบ พุทธประวัติมีความสำคัญในการศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนา เพราะแสดงพระพุทธจริยาให้ปรากฏ เช่นเดียวกับตำนานย่อมมีความสำคัญต่อชาติของตน ที่ให้รู้ได้ว่า ชาติได้เป็นมาแล้วอย่างไร


ถาม เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภถึงอะไรจึงเสด็จออกบรรพชา ?

ตอบ ทรงปรารภถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย และ สมณะ

ถาม ทรงบรรพชาเมื่อพระชันษาเท่าไร ? และทรงบรรพชาได้กี่ปีจึงตรัสรู้ ?

ตอบ เมื่อพระชันษา 29 ปี, และทรงบรรพชาได้ 6 ปี จึงตรัสรู้


ถาม ญาณ 3 ที่พระพุทธองค์ทรงได้ในวันตรัสรู้คืออะไรบ้าง ?

ตอบ ญาณ 3 ที่พระพุทธองค์ทรงได้ในวันตรัสรู้คือ

 1. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
 2. จุตูปปาตญาณ
 3. อาสวักขยญาณ

ถาม ญาณข้อไหน ที่ทำให้พระองค์ทรงสำเร็จความเป็นพุทธะโดยสมบูรณ์ ?

ตอบ ญาณ ข้อที่ 3


ถาม พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาเมื่อไร ?

ตอบ เมื่อวันเพ็ญ เดือนอาสาฬหะ สองเดือนหลังจากตรัสรู้

ถาม ใจความแห่งปฐมเทศนานั้นว่าด้วยเรื่องอะไร ?

ตอบ ว่าด้วยที่สุดสองอย่างอันบรรพชิตไม่ควรเสพ, มัชฌิมาปฏิปทา, และอริยสัจ 4


ถาม พระธรรมเทศนาต่อไปนี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงที่ไหน และมีผลอย่างไร ?

 1. อนัตตลักขณสูตร
 2. อาทิตตปริยายสูตร

ตอบ

 1. อนัตตลักขณสูตร ทรงแสดงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน มีผลให้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้บรรลุอรหัตตผล
 2. อาทิตตปริยายสูตร ทรงแสดงที่ตำบลคยาสีสะ ใกล้แม่น้ำคยา มีผลให้พระภิกษุปุราณชฎิลบรรลุอรหัตตผล

ถาม พระพุทธองค์เสด็จกรุงราชคฤห์ครั้งแรกภายหลังตรัสรู้ประทับที่ไหน ?

ตอบ ประทับ ณ ลัฏฐิวัน สวนตาลหนุ่ม

ถาม ทรงรับถวายพระอารามแห่งแรกชื่ออะไร ?

ตอบ ชื่อว่าเวฬุวนาราม


ถาม พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาสุดท้ายที่เมืองอะไร ?

ตอบ ที่เวฬุวคาม เขตเมืองเวสาลี

ถาม ทรงรับภัตตาหารมื้อสุดท้ายที่เมืองอะไร ?

ตอบ ที่ปาวานคร


ศาสนพิธี

ถาม ผู้ศึกษามีความรู้เรื่องศาสนพิธีต่อไปนี้อย่างไร ?

 1. บุญพิธี
 2. ทานพิธี

ตอบ รู้อย่างนี้คือ

 1. บุญพิธี ว่าด้วยวิธีทำบุญมี 2 อย่างคือ ทำบุญงานมงคล เช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญฉลองอายุ เป็นต้น และทำบุญงานอวมงคล เช่น งานศพ เป็นต้น
 2. ทานพิธี ว่าด้วยพิธีถวายทานต่าง ๆ เช่น สังฆทาน เป็นต้น

ถาม จงอธิบายวิธีปฏิบัติของพิธีกรรมต่อไปนี้ ?

 1. วิธีกราบเบญจางคประดิษฐ์
 2. วิธีกรวดน้ำ

ตอบ

 1. การกราบเบญจางคประดิษฐ์ มีวิธีปฏิบัติดังนี้
  • ชายนั่งคุกเข่าท่าพรหม หญิงนั่งคุกเข่าราบท่าเทพธิดา เข่าทั้งสองจดพื้น ประนมมือไหว้ หมอบกราบลง ทอดฝ่ามือทั้งสองที่พื้น ให้ฝ่ามือห่างกันเล็กน้อย ก้มศีรษะลงระหว่างฝ่ามือทั้งสองนั้น ให้หน้าผากจดพื้น
 2. การกรวดน้ำมีวิธีปฏิบัติดังนี้
  • เมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีอนุโมทนา เริ่มว่าบท “ยถา วาริวหา….” ทายกพึงกรวดน้ำโดยค่อย ๆ รินน้ำลงบนภาชนะรองที่เตรียมไว้ พอถึงบทว่า “สพฺพีติโย…” เป็นต้นไป พึงประนมมือรับพรไปจนจบ แล้วกราบ 3 หน ฯ

ถาม พุทธมามกะ หมายถึงบุคคลเช่นใด?

ตอบ หมายถึงผู้ประกาศตนเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน เป็นการแสดงให้ปรากฏว่ายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตน นั่นเอง ฯ

ถาม จงเขียนคำถวายสังฆทานประเภทสามัญพร้อมทั้งคำแปล?

ตอบ คำถวายสังฆทานประเภทสามัญ เขียนดังนี้

อิมานิ มยํ ภนฺเต, ภตฺตานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, ภตฺตานิ สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย.

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกาุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.