ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. วิชากรรมบถมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด ?

 1. กรรม
 2. ประวัติพระพุทธเจ้า
 3. ประวัติพระสาวก
 4. เรื่องลี้ลับ

๒. ความสุขหรือความทุกข์ของคนเรา ขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. ดวงชะตา
 2. ปาฏิหารย์
 3. เทพเจ้า
 4. การกระทำ

๓. การทำความดีความชั่วในวิชานี้เรียกว่าอะไร ?

 1. กรรมบถ
 2. กุศลกรรม
 3. กุศลกรรมบถ
 4. อกุศลกรรมบถ

๔. คนเราทำความดีได้ทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๕. ข้อใด เป็นการทำความดี ?

 1. ไม่ฆ่าสัตว์
 2. ไม่ลักขโมย
 3. ไม่พูดโกหก
 4. ถูกทุกข้อ

๖. คนทำบุญในชาตินี้ชาติหน้าไปเกิดเป็นอะไร ?

 1. เทวดา
 2. เปรต
 3. ปลา
 4. นก

๗. คนทําบาปในชาตินี้ชาติหน้าไปเกิดที่ไหน ?

 1. ดวงจันทร์
 2. ดาวอังคาร
 3. สวรรค์
 4. นรก

๘. ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรียกว่าอะไร ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๙. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ในพระพุทธศาสนากล่าวไว้อย่างไร ?

 1. เป็นบาป
 2. เป็นบุญ
 3. เป็นความดี
 4. มีเมตตา

๑๐. คนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้รับผลกรรมเช่นใด ?

 1. ตกนรก
 2. มีโรคมาก
 3. อายุสั้น
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. ลักขโมยของพ่อแม่เรียกว่าอะไร ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๑๒. คนทั่วไปเรียกคนลักทรัพย์ว่าอะไร ?

 1. ฆาตกร
 2. หัวขโมย
 3. คนเจ้าชู้
 4. นักเลง

๑๓. คนลักขโมยของคนอื่นได้รับผลกรรมเช่นใด ?

 1. ติดคุก
 2. ถูกทําโทษ
 3. ตกนรก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๔. การล่วงละเมิดทางเพศเรียกว่าอะไร ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๑๕. รักเดียวใจเดียวเกี่ยวข้องกับกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. พยาบาท

๑๖. ชายต้องห้ามในอกุศลกรรมบถข้อ ๓ หมายถึงใคร ?

 1. สามีคนอื่น
 2. ภิกษุ
 3. สามเณร
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. คําพูดในข้อใดตรงกับมุสาวาท ?

 1. คําโกหก
 2. คํายอ
 3. คําหยาบ
 4. คําไร้สาระ

๑๘. คําพูดในข้อใด ตรงกับปิสุณวาจา ?

 1. คําสาบาน
 2. คําส่อเสียด
 3. คําหยาบ
 4. คําอธิษฐาน

๑๙. คําพูดในข้อใด ตรงผรุสวาจา ?

 1. คําด่า
 2. คําสาปแช่ง
 3. คําหยาบ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. คําพูดในข้อใด ตรงกับสัมผัปปลาปะ ?

 1. คําหวาน
 2. คําไพเราะ
 3. คําหยาบ
 4. คําเพ้อเจ้อ

๒๑. มุสาวาทเป็นบาป เพราะเหตุใด ?

 1. ให้เขาเจ็บใจ
 2. ให้เขาหวาดกลัว
 3. ให้เขาแตกแยก
 4. ให้เขาเข้าใจผิด

๒๒. ปิสุณวาจาเป็นบาป เพราะเหตุใด ?

 1. ให้เขาอับอาย
 2. ให้เขาหวาดกลัว
 3. ให้เขาแตกแยก
 4. ให้เขาเข้าใจผิด

๒๓. ผรุสวาจาเป็นบาป เพราะเหตุใด ?

 1. ให้เขาเจ็บใจ
 2. ให้เขางมงาย
 3. ให้เขาเห็นใจ
 4. ให้เขาหลงใหล

๒๔. สัมผัปปลาปะเป็นบาป เพราะเหตุใด ?

 1. ไร้สาระ
 2. ไร้ประโยชน์
 3. ทําให้เสียเวลา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. โคนันทวิศาลไม่ยอมลากเกวียน เพราะคําพูดประเภทใด ?

 1. คําเท็จ
 2. คําหยาบ
 3. คําส่อเสียด
 4. คําเพ้อเจ้อ

๒๖. คนพูดโกหก คนพูดคําหยาบ เมื่อตายไป ย่อมได้รับผลกรรมใด ?

 1. ตกนรก
 2. เป็นเปรต
 3. เป็นอสุรกาย
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. ข้อใดเป็นเศษกรรมของคนพูดมุสาวาท ?

 1. โรคมาก
 2. ยากจน
 3. อายุสั้น
 4. ไม่น่าเชื่อถือ

๒๘. ข้อใด เป็นเศษกรรมของคนพูดส่อเสียด ?

 1. โรคมาก
 2. แตกจากมิตร
 3. ถูกฉ้อโกง
 4. ถูกลอบทําร้าย

๒๙. อภิชฌา คืออะไร ?

 1. ความโลภอยากได้
 2. ความอาฆาต
 3. ความเห็นผิด
 4. ความเห็นถูก

๓๐. พยาบาท คืออะไร ?

 1. ความปองร้าย
 2. ความอาฆาต
 3. ความโกรธแค้น
 4. ถูกทุกข้อ

๓๑. มิจฉาทิฏฐิ คืออะไร ?

 1. ความดุร้าย
 2. ความฉุนเฉียว
 3. ความเห็นผิด
 4. ความเห็นถูก

๓๒. คนเราไม่เชื่อเรื่องบุญบาป เพราะอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๓. คนมิจฉาทิฏฐิ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. โลภมาก
 2. ฉุนเฉียว
 3. เห็นผิดเป็นชอบ
 4. อาฆาตมาดร้าย

๓๔. อกุศลกรรมบถใด มีโทษมากที่สุด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. มุสาวาท

๓๕. ข้อใด เป็นโทษของอกุศลกรรมบถ ?

 1. ให้ตกนรก
 2. ให้เกิดเป็นเปรต
 3. ให้เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน
 4. ถูกทุกข้อ

๓๖. กรรมนําสัตว์ไปสู่ภพภูมิที่ดี เช่น เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดา คือข้อใด ?

 1. กรรมบถ
 2. กุศลกรรม
 3. กุศลกรรมบถ
 4. อกุศลกรรมบถ

๓๗. การทําความดีของมนุษย์เรา ในวิชากรรมบถนี้กล่าวไว้กี่อย่าง ?

 1. ๕ อย่าง
 2. ๘ อย่าง
 3. ๑๐ อย่าง
 4. ๑๒ อย่าง

๓๘. กุศลกรรมบถใด ทําให้มนุษย์เรามีเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ?

 1. เว้นปาณาติบาต
 2. เว้นอทินนาทาน
 3. เว้นมุสาวาท
 4. เว้นผรุสวาจา

๓๙. คนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จะได้รับผลกรรมใด ?

 1. มีอายุยืน
 2. มีทรัพย์
 3. มีคนเชื่อถือ
 4. มีปัญญาดี

๔๐. คนซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ชื่อว่าประพฤติกรรมบถใด ?

 1. เว้นปาณาติบาต
 2. เว้นอทินนาทาน
 3. เว้นมุสาวาท
 4. เว้นปิสุณวาจา

๔๑. กรรมบถใด สามารถแก้ปัญหาการมั่วสุมทางเพศของวัยรุ่นได้ ?

 1. เว้นปาณาติบาต
 2. เว้นกาเมสุมิจฉาจาร
 3. เว้นมุสาวาท
 4. เว้นปิสุณวาจา

๔๒. ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม จัดเข้าในข้อใด ?

 1. กรรมบถ
 2. กุศลกรรมบถ
 3. อกุศลกรรมบถ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๓. ผู้จะงดเว้นจากผรุสวาจา ควรใช้คําพูดเช่นไร ?

 1. คําไพเราะ
 2. คําสุภาพ
 3. คําอ่อนโยน
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. ผู้จะงดเว้นจากสัมผัปปลาปะ ควรใช้คําพูดเช่นไร ?

 1. คําจริง
 2. คําสุภาพ
 3. คํามีสาระ
 4. คําไพเราะ

๔๕. บุคคลประพฤติตนเช่นไร เรียกว่าไม่ละโมบโลภมาก ?

 1. ไม่ทําร้ายใคร
 2. ไม่ป้ายสีใคร
 3. ไม่ด่าใคร
 4. ไม่อยากได้ของใคร

๔๖. ความคิดใด ไม่จัดเป็นพยาบาท ?

 1. รู้แพ้
 2. รู้ชนะ
 3. รู้อภัย
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. ความคิดใด เป็นสัมมาทิฏฐิ ?

 1. กรรมให้ผลจริง
 2. นรกสวรรค์มีจริง
 3. บุญบาปมีจริง
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. เห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีบุญคุณต่อเรา ตรงกับข้อใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๔๙. ในวิชากรรมบถกล่าวว่า คนจะดีหรือเลว พิจารณาจากอะไร ?

 1. การกระทํา
 2. คําพูด
 3. ความคิด
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. คนอยากไปเกิดบนสวรรค์ควรตั้งตนอยู่ในข้อใด ?

 1. กุศลกรรมบถ
 2. อกุศลกรรมบถ
 3. ทุจริต
 4. บาปกรรม