ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2559

ถาม กิจที่บรรพชิตไม่ควรทำ เรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ กิจที่บรรพชิตไม่ควรทำเรียกว่า อกรณียกิจ ฯ มี 4 คือ

 1. เสพเมถุน
 2. ลักทรัพย์
 3. ฆ่าสัตว์
 4. พูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน

ถาม อาบัติคืออะไร ? อาการที่ภิกษุต้องอาบัติ 6 อย่างนั้น อย่างไหนเสียหายมากที่สุด ?

ตอบ อาบัติ คือ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม ฯ ต้องด้วยไม่ละอาย จัดว่าเสียหายมากที่สุด ฯ


ถาม ภิกษุปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญาดีแล้ว จะได้รับประโยชน์อย่างไร ?

ตอบ ย่อมได้รับประโยชน์ คือ

 • ปฏิบัติศีล ทำให้เป็นผู้มีกาย วาจาเรียบร้อย
 • ปฏิบัติสมาธิ ทำให้ใจสงบมั่นคง ไม่ฟุูงซ่าน
 • ปฏิบัติปัญญา ทำให้รอบรู้ในกองสังขาร

ถาม ปาราชิกทั้ง 4 สิกขาบท เป็นสจิตตกะหรืออจิตตกะ ? เพราะเหตุใด ?

ตอบ ปาราชิกทั้ง 4 สิกขาบท เป็นสจิตตกะ ฯ เพราะต้องด้วยจงใจ เกิดขึ้นโดยมีเจตนาเป็นสมุฏฐาน ฯ


ถาม ภิกษุทำคนอื่นให้ถึงแก่ความตาย ต้องอาบัติอะไรหรือไม่ ?

ตอบ ถ้าไม่จงใจ ไม่เป็นอาบัติ แต่ถ้าจงใจประสงค์จะให้เขาตาย เป็นอาบัติ ฯ


ถาม ภิกษุมีความกำหนัดจับต้องอนุปสัมบันต้องอาบัติอะไร ?

ตอบ ภิกษุมีความกำหนัดจับต้องอนุปสัมบันต้องอาบัติดังนี้

 • อนุปสัมบันที่เป็นหญิง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
 • อนุปสัมบันที่เป็นบัณเฑาะก์ ต้องอาบัติถุลลัจจัย
 • อนุปสัมบันที่เป็นชาย ต้องอาบัติทุกกฏ

ถาม ภิกษุรู้อยู่ น้อมลาภที่เขาจะถวายสงฆ์มาเพื่อตน ต้องอาบัติอะไร ? ลาภนั้น ได้แก่อะไรบ้าง ?

ตอบ ภิกษุรู้อยู่ น้อมลาภที่เขาจะถวายสงฆ์มาเพื่อตน ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ ฯ ลาภนั้น ได้แก่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช ซึ่งเรียกว่าปัจจัย 4 และของที่เป็นกัปปิยะอย่างอื่นอีก ฯ


ถาม ผ้าไตรจีวรที่ทรงอนุญาตให้ภิกษุอธิษฐานไว้ใช้มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 3 อย่าง คือ

 1. สังฆาฏิ (ผ้าคลุม)
 2. อุตตราสงค์ (ผ้าห่ม)
 3. อันตรวาสก (ผ้านุ่ง)

ถาม พูดอย่างไร ชื่อว่าส่อเสียดภิกษุ ? ภิกษุพูดอย่างนั้นต้องอาบัติอะไร ?

ตอบ เก็บความข้างนี้ไปบอกข้างโน้น เก็บความข้างโน้นมาบอกข้างนี้ ด้วยประสงค์จะให้เขารักตน หรือให้เขาแตกกัน ชื่อว่าส่อเสียดภิกษุ ฯ ภิกษุพูดอย่างนั้น ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ


ถาม เสขิยวัตร คืออะไร ? ภิกษุไม่ปฏิบัติตาม ต้องอาบัติอะไร ?

ตอบ เสขิยวัตร คือธรรมเนียมที่ภิกษุต้องศึกษา ฯ ภิกษุไม่ปฏิบัติตาม ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ